PDF EndNote BibTex RIS Cite

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 51 - 74, 01.12.2010

Abstract

Sürdürülebilir turizm, yerel kaynakların korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, turistik tüketicilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması, ülkenin kültürel bütünlüğüne ve çevresine uygun turizm kapasitelerinin geliştirilmesidir. En çok enerji tüketen sektörlerden biri olan turizm, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması ve çevresel yönetim gibi konulara ağırlık vermelidir. Böylece turizm işletmelerinin değişen tüketici tercih ve beklentilerine uygun, çevreye saygılı ürünler sunabilmeleri ve tüketici gözünde iyi bir imaj oluşturmaları sağlanmalıdır. Rekabet avantajı olarak çevre kalitesi, turizm işletmeleri için çok önemlidir. Tüketici istek ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü çevre dostu pazarlama faaliyetlerini ifade eden yeşil pazarlama, çevresel ürünlerin çevresel stratejilerle pazarlanmasını gerektirir. Çevre dostu turizm işletmeleri, yeşil pazarlama stratejilerini uygulayarak sektörde farklı bir konumlandırmaya gidebilmektedir. Bu çalışmada turizmin çevresel boyutları ele alınmış, sürdürülebilirliğin sağlanması için turizm sektöründe yer alan birey, yatırımcı, kurum ve kuruluşların yapması gerekenler üzerinde durulmuş ve turizmde yeni bir pazar olan yeşil pazarlama faaliyetleri ile somut bir örnek olarak “Calista Luxury Resort”e ait çalışmalar değerlendirilmiştir

References

 • Chamorro, A. & Bañegil, M.T. (2006). Green Marketing Philosophy: A Study of Spanish Firms with Ecolabels. Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt., 13(1), 11-24.
 • Cooper, C. & Wahab, S. (2001). Tourism’s Approach to Sustainability / Conclusion, Ed. Salah Wahab and Chris Cooper, Tourism in the Age of Globalisation, (pp. 319-333). London: Routledge.
 • Deng, J., King, B. & Bauer, T. (2002). Evaluating Natural Attractions for Tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 422-438.
 • Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko)turizm. Ankara: Erk.
 • Fennell, D.A. & Butler, R.W. (2003). A Human Ecological Approach to Tourism Interactions. International Journal of Tourism Research, 5(3), 197-210.
 • Hacıoğlu N. & Girgin, G. (2008). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Pazarlamanın Yeri ve Önemi. 13.Ulusal Pazarlama Kongresi ”Sürdürülebilirlik ve Pazarlama” Bildiri Kitabı (ss. 417-422), Düzenleyen Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F., Adana. 30 Ekim-01 Kasım 2008.
 • Hu, W. & Wall, G. (2005). Environmental Management, Environmental Image and the Competitive Tourist Attraction. Journal of Sustainable Tourism, 6, 617-635.
 • Kahraman, N. & Türkay, O. (2006). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Keleş, C. (2007). Yeşil Pazarlama Tüketicilerin Yeşil Ürünleri Tüketme Davranışları Ve Yeşil Ürünlerin Tüketiminde Kültürün Etkisi İle İlgili Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management, International Ed. New Jersey: Prentice Hall International.
 • Küçükaslan, N. (2007). Özel İlgi Turizmi. Ankara: Ekin Yayınevi.
 • Lim, C. & McAleer, M. (2005). Ecologically Sustainable Tourism Management. Environmental Modelling & Software, 20(11), 1431- 1438.
 • Nemli, E. (1998). Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmelerin Rolü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(9), 292-293.
 • Newell, S.J. & Corliss, L.G. (1997). Radical Differences in Consumer Environmental Concern. The Journal of Consumer Affairs, 31(1), 53-68.
 • Özata, Z. (2005). Pazarlama Makaleleri. Yeşil Pazarlama. İndirilme Tarihi: 02.07.2009. WW:Web:http://www.pazarlamamakaleleri.com/blog/ index.php?entry=entry051208-182340
 • Özgen, I. (2005). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İber Otel Sarıgerme Park Örneği. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Perera, O. Hirsch, S. & Fries, P. (2003). Switched On: Renewable Energy Opportunities in the Tourism Industry. İndirilme Tarihi: 20.01.2007. WWW:Web:http://www.uneptie.org/pc/tourism/docu ments/energy
 • Teberler M., Baysan S. & Yıldırım, C. (2006). Türk Seyahat Acentelerinin Turizmin Çevresel Etkilerine Karşı Tavırları. 2. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 220-228). Düzenleyen Balikesir Üniversitesi. Balıkesir, 20-22 Nisan 2006.
 • Turizm Gazetesi (16.02.2010). Best Western the President’a Çevre Ödülü. İndirilme tarihi: 28.06.2010 WWW:Web:http://www.turizmgaze tesi.com/news/news.aspx?id=52736
 • Türker, N. (1999). Çevreye Karşı Duyarlılığın Uluslararası Rekabette Bir Strateji Olarak Kullanılması. Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri Haftasonu Semineri V. (ss. 160-171). Düzenleyen Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Kayseri, 23-25 Ekim 1998.
 • UNEP – United Nations Environment Programme (2001). Tourism’s Three Main WWW:Web:http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/env-3 main.htm İndirilme Tarihi: 25.05.2008.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yücel M. & Ekmekçiler, Ü. (2008). Çevre Dostu Ürün Kavramına Bütünsel Yaklaşım; Temiz Üretim Sistemi, Eko-Etiket, Yeşil Pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2008, 7(26), 320-333. İndirilme sosder.com/dergi/26320-333.pdf
 • WWW:Web:http://www.e

GREEN MARKETING AT LODGING ENTERPRISES FROM SUSTAINABLE TOURISM PERSPECTIVE: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 51 - 74, 01.12.2010

Abstract

Sustainable tourism means to protect local resources, to increase life quality, to provide needs of tourism consumers and local people by considering needs of future generations, and to develop tourism types which are suitable to country’s cultural integrity and environment. As one of the most energy consuming sectors, tourism should give importance to conservation of energy, protection of natural resources, and environmental management. Therefore, tourism enterprises enable to offer environment friendly products adjusted to changing consumer preferences and expectations and create a good image in consumers’ mind. Environment quality offers an important source of competitive advantage to tourism enterprises. Green marketing which can be defined as all type of environment friendly marketing activities aiming to satisfy consumer’s wants and needs is needed to market environment friendly products by environmental strategies. Environment friendly tourism enterprises can position themselves uniquely by applying green marketing strategies. In this study, environmental aspects of tourism are evaluated, responsibilities of individuals, investors, and organizations are examined, and green marketing applications of “Calista Luxury Resort” are analyzed as a case

References

 • Chamorro, A. & Bañegil, M.T. (2006). Green Marketing Philosophy: A Study of Spanish Firms with Ecolabels. Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt., 13(1), 11-24.
 • Cooper, C. & Wahab, S. (2001). Tourism’s Approach to Sustainability / Conclusion, Ed. Salah Wahab and Chris Cooper, Tourism in the Age of Globalisation, (pp. 319-333). London: Routledge.
 • Deng, J., King, B. & Bauer, T. (2002). Evaluating Natural Attractions for Tourism. Annals of Tourism Research, 29(2), 422-438.
 • Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko)turizm. Ankara: Erk.
 • Fennell, D.A. & Butler, R.W. (2003). A Human Ecological Approach to Tourism Interactions. International Journal of Tourism Research, 5(3), 197-210.
 • Hacıoğlu N. & Girgin, G. (2008). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Pazarlamanın Yeri ve Önemi. 13.Ulusal Pazarlama Kongresi ”Sürdürülebilirlik ve Pazarlama” Bildiri Kitabı (ss. 417-422), Düzenleyen Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F., Adana. 30 Ekim-01 Kasım 2008.
 • Hu, W. & Wall, G. (2005). Environmental Management, Environmental Image and the Competitive Tourist Attraction. Journal of Sustainable Tourism, 6, 617-635.
 • Kahraman, N. & Türkay, O. (2006). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Keleş, C. (2007). Yeşil Pazarlama Tüketicilerin Yeşil Ürünleri Tüketme Davranışları Ve Yeşil Ürünlerin Tüketiminde Kültürün Etkisi İle İlgili Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management, International Ed. New Jersey: Prentice Hall International.
 • Küçükaslan, N. (2007). Özel İlgi Turizmi. Ankara: Ekin Yayınevi.
 • Lim, C. & McAleer, M. (2005). Ecologically Sustainable Tourism Management. Environmental Modelling & Software, 20(11), 1431- 1438.
 • Nemli, E. (1998). Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmelerin Rolü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(9), 292-293.
 • Newell, S.J. & Corliss, L.G. (1997). Radical Differences in Consumer Environmental Concern. The Journal of Consumer Affairs, 31(1), 53-68.
 • Özata, Z. (2005). Pazarlama Makaleleri. Yeşil Pazarlama. İndirilme Tarihi: 02.07.2009. WW:Web:http://www.pazarlamamakaleleri.com/blog/ index.php?entry=entry051208-182340
 • Özgen, I. (2005). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İber Otel Sarıgerme Park Örneği. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Perera, O. Hirsch, S. & Fries, P. (2003). Switched On: Renewable Energy Opportunities in the Tourism Industry. İndirilme Tarihi: 20.01.2007. WWW:Web:http://www.uneptie.org/pc/tourism/docu ments/energy
 • Teberler M., Baysan S. & Yıldırım, C. (2006). Türk Seyahat Acentelerinin Turizmin Çevresel Etkilerine Karşı Tavırları. 2. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 220-228). Düzenleyen Balikesir Üniversitesi. Balıkesir, 20-22 Nisan 2006.
 • Turizm Gazetesi (16.02.2010). Best Western the President’a Çevre Ödülü. İndirilme tarihi: 28.06.2010 WWW:Web:http://www.turizmgaze tesi.com/news/news.aspx?id=52736
 • Türker, N. (1999). Çevreye Karşı Duyarlılığın Uluslararası Rekabette Bir Strateji Olarak Kullanılması. Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri Haftasonu Semineri V. (ss. 160-171). Düzenleyen Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Kayseri, 23-25 Ekim 1998.
 • UNEP – United Nations Environment Programme (2001). Tourism’s Three Main WWW:Web:http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/env-3 main.htm İndirilme Tarihi: 25.05.2008.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yücel M. & Ekmekçiler, Ü. (2008). Çevre Dostu Ürün Kavramına Bütünsel Yaklaşım; Temiz Üretim Sistemi, Eko-Etiket, Yeşil Pazarlama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2008, 7(26), 320-333. İndirilme sosder.com/dergi/26320-333.pdf
 • WWW:Web:http://www.e

Details

Other ID JA54SJ39EU
Journal Section Articles
Authors

Güneş SEYHAN This is me
İzmir Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,Turizm ve Otel İşletmeciliği, Programı, İzmir, Türkiye


Burcu Selin YILMAZ This is me
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Publication Date December 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ifede268211, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {51 - 74}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL}, key = {cite}, author = {Seyhan, Güneş and Yılmaz, Burcu Selin} }
APA Seyhan, G. & Yılmaz, B. S. (2010). SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 51-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ifede/issue/25421/268211
MLA Seyhan, G. , Yılmaz, B. S. "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL" . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 51-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ifede/issue/25421/268211>
Chicago Seyhan, G. , Yılmaz, B. S. "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 51-74
RIS TY - JOUR T1 - GREEN MARKETING AT LODGING ENTERPRISES FROM SUSTAINABLE TOURISM PERSPECTIVE: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL AU - GüneşSeyhan, Burcu SelinYılmaz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 74 VL - 11 IS - 1 SN - 1303-0027- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL %A Güneş Seyhan , Burcu Selin Yılmaz %T SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL %D 2010 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Seyhan, Güneş , Yılmaz, Burcu Selin . "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 11 / 1 (December 2010): 51-74 .
AMA Seyhan G. , Yılmaz B. S. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 51-74.
Vancouver Seyhan G. , Yılmaz B. S. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 51-74.
IEEE G. Seyhan and B. S. Yılmaz , "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 51-74, Dec. 2010