Year 2018, Volume , Issue 5, Pages 479 - 493 2018-08-31

Identification of Campylobacter Species in Poultry Meat Samples by Using Culture-Based Method and Mass Spectrometry
Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti

Elif KESTİR [1] , Haydar ÖZPINAR [2]


Aim: Campylobacter is a microbiological family which is a natural member of intestine microflora causing enteridis and genital system infections. Especially, Campylobacter jejuni and Campylobacter coli are the well-known ones as the major responsible for gastroenteridis in the human intestinal tractus. According to the act of infectious diseases surveillance and control principles, C. jejuni ve C. coli are included among the notifiable diseases and causative organisms in the Group D for the Public Health. Similarly, the World Health Organization (WHO) has also reported it as the notifiable diseases in the Global Foodborne Diseases 2007-2015. The objective of this study was to identify the Campylobacter species in a total of 100 raw poultry meat samples (50 chicken wing and 50 chicken drumstick) sold in Istanbul by using culture-based method and mass spectrometry.

Method: The samples were initially exposed to pre-enrichment and selective enrichment. Subsequently, the suspected colonies were subjected to oxidase and catalase test. Oxidase and catalase positive isolates were then identified by using mass spectrometry.

Findings: The mass spectrometry confirmed 2 C. jejuni and 1 C. coli in 3 samples (3%).

Conclusion: Overall, our study revealed that the analyzed poulty meats were contaminated with Campylobacteriosis-associated Campylobacter species, and therefore posing a severe risk for food safety and public health, as well as indicating poor hygienic conditions. In addition, we showed that the traditional microbiological methods should be supported with contemporary instrumental analyses, in particular mass spectrometric method for the identification of Campylobacter species.

Amaç: Campylobacter bağırsak florasının doğal bir üyesi olan, enterik ve genital sistem infeksiyonlarına neden olan mikroorganizma familyasıdır. Alt türlerinden Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli insanlarda gastroenteritisin başlıca nedenleri arasında olup, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyan ve Kontrol Esasları Yönetmeliği’ne göre "Bildirimi zorunlu D grubu bulaşıcı hastalıklar" kapsamında takip ve ihbarı laboratuvar seviyesinde zorunlu tutulmaktadır. Buna ek olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2007-2015 yılları arası gıda kaynaklı hastalıklar raporunda Campylobacter kaynaklı enterik hastalıkların sürveyans raporu içine almıştır. Bu çalışmada İstanbul ili sınırları içinde satışa sunulan toplam 100 adet çiğ tavuk eti örneğinde (50 tavuk kanat ve 50 tavuk baget) Campylobacter türlerinin kültür yöntemi ve kütle spektrometresi ile tespiti amaçlandı.

Yöntem: Örnekler mikrobiyolojik yöntemle ön zenginleştirme ve selektif zenginleştirme işlemine alındı. Selektif besiyerinde gelişen şüpheli Campylobacter kolonilerine oksidaz ve katalaz testleri uygulandı. Oksidaz ve katalaz pozitif izolatlar kütle spektrometresi ile kesin tiplendirme işlemine alındı.

Bulgular: Kütle spektrometresi ile tiplendirme sonucu 3 örnekte (%3) 2 C. jejuni ve 1 C. coli suşu kesin şekilde tanımlandı.

Sonuç: Çiğ satılan tavuk etlerinin Campylobacteriosise yol açan türler ile bulaş oldukları, gıda güvenliği ve halk sağlığı bakımından risk taşıdıkları ve genel hijyen kurallarına dikkat edilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca, kültür bazlı mikrobiyolojik yöntemlerin Campylobacter türlerinin tespitinde modern enstrumental yöntemler ile desteklenmesi gerektiği görülmüştür.

 • Elmalı M. Bitlis'te satışa sunulan karkas ve kıymalarda C. jejuni’nin varlığı. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2004;30(2):1-9.
 • Çakmak Ö. Hindi Etlerinde Campylobacter jejuni' nin Kültür Tekniği ve PCR ile Saptanması. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2009. doi: 10.9775/kvfd.2011.4609.
 • Skirrow MB. Epidemiology of Campylobacter enteritis. Int J Food Microbiol. 1991;12(1):9-16.
 • Ketley JM. Pathogenesis of enteric infection by Campylobacter. Microbiology. 1997;143:5-21.
 • Koluman A. Piliç Karkaslarına Ait Boyun Derilerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığı ve C. jejuni'nin PCR Tekniği ile Saptanması. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006.
 • Ergeldi S. Tavuk Etinden Termofilik Campylobacter Türlerinin İzolasyonu Ve Tanımlanması. [yüksek lisans tezi]. Adana, Türkiye: Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 2010.
 • Pamuk Ş. Afyon'da Paketlenmeden Satılan Piliç Karkaslarında Termofilik Campylobacter Türlerinin Saptanması ve C. jejuni İzolatlarının PCR ile Doğrulanması. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006.
 • Tang JYH, Mohamad Ghazali F, Saleha AA, Nishibuchi M, Son R. Comparison of thermophilic Campylobacter spp. occurrence in two types of retail chicken samples. International Food Research Journal. 2009;16(3):277-288.
 • Silva J, Leite D, Fernandes M, Mena C, Gibbs PA, Teixeira P. Campylobacter spp. as a Foodborne Pathogen: A Review. Frontiers in Microbiology. 2011;2:200. doi: 10.3389/fmicb.2011.00200.
 • Atterbury RJ, Connerton PL, Dodd CE, Rees CE, Connerton IF. Isolation and characterization of Campylobacter bacteriophages from retail poultry. Applied Environmental Microbiology. 2003;69(8):4511-4518.
 • Cappelier JM, Minet J, Magras C, Colwell R, Federighi M. Recovery in embryonated eggs of viable but nonculturable Campylobacter jejuni cells and maintenance of ability to adhere to hela cells after resuscitation. Applied Environmental Microbiology. 1999;65(11):5154-5157.
 • İzgür V, Campylobacter enfeksiyonları. In: Aydın N, Paracıklıoğlu J, eds. Veteriner Mikrobiyoloji. Ankara: Medisan Yayınevi; 2006: 232-245.
 • Smibert RM. Bergey's manual of systematic Bacteriology. 2nd ed. USA: Springer; 2005.
 • Tholozan JL, Cappelier JM, Tissier JP, Delattre G, Federighi M. Physiological characterization of viable but nonculturable Campylobacter jejuni cells. Appl Environ Microbiol. 1999;65(3):1110-1116.
 • Jones DM, Sutcliffe EM, Curry A. Recovery of viable but non-culturable Campylobacter jejuni. J Gen Microbiol. 1991;137(10):2477-2482.
 • Hazeleger WC, Wouters JA, Rombouts FM, Abee T. Physiological activity of Campylobacter jejuni far below the minimal growth temperature. Appl Environ Microbiol. 1998;64(10):3917-3922.
 • Erol İ. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara: Pozitif Matbaacılık; 2007.
 • Nachamkin I, Doyle MP, Beuchat LR, eds. Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers. 3rd ed. Washington DC: ASM Press; 2007.
 • Murinda SE, Nguyen LT, Oliver SP. Problems in isolation of Campylobacter jejuni from frozen-stored raw milk and bovine fecal samples: genetic confirmation using multiplex PCR. Foodborne Pathog Dis. 2004;1(3):166-171.
 • Corry JE, Post DE, Colin P, Laisney MJ. Culture media for the isolation of Campylobacters. Int J Food Microbiol. 1995;26(1):43-76.
 • Baylis CL, MacPhee S, Martin KW, Humphrey TJ, Betts RP. Comparison of three enrichment media for the isolation of Campylobacter spp. from foods. J App Microbiol. 2000;89(5):884-891.
 • Davis L, DiRita V. Growth and laboratory maintenance of Campylobacter jejuni. Curr Protoc Microbiol. 2008;Chapter 8:Unit-8A.1.7. doi: 10.1002/9780471729259.mc08a01s10.
 • Sarkar SR, Hossain MA, Paul SK, et al. Campylobacteriosis - an Overview. Mymensingh Med J. 2014;23(1):173-180.
 • Willis WL, Murray C. Campylobacter jejuni seasonal recovery observations of retail market broilers. Poultry Science. 1997;76(2):314-317.
 • Atabay HI, Corry JE. The prevalence of Campylobacters and Arcobacters in broiler chickens. J Appl Microbiol. 1997;83(5):619-626.
 • Altekruse SF, Stern NJ, Fields PI, Swerdlow DL. Campylobacter jejuni-an emerging foodborne pathogen. Emerg Infect Dis. 1999;5(1):28-35.
 • Solomon EB, Hoover DG. Campylobacter jejuni: a bacterial paradox. J Food Safety. 1999;19:121-136.
 • Blaser MJ, Wells JG, Feldman RA, Pollard RA, Allen JR. Campylobacter enteritis in the United States. Ann Int Medicine. 1983;98(3):360-365.
 • Endtz HP, Vliegenthart JS, Vandamme P, et al. Genotypic diversity of Campylobacter lari isolated from mussels and oysters in The Netherlands. Int J Food Microbiol. 1997;34(1):79-88.
 • Skirrow MB. Foodborne illness. The Lancet. 1990;336:921-923.
 • Cogan TA, Bloomfield SF, Humphrey TJ. The effectiveness of hygiene procedures for prevention of cross contaminastion from chicken carcasses in the domestic chicken. Lett Appl Microbiol. 1999;29(5):354-358.
 • Weber R. Prüfung Wechselseitiger Hemmeffekte Verschiedener Campylobacter jejuni Stämme bei der Kolonisation des Hühndarmes. [master’s thesis]. Hannover, Germany: Tierärztliche Hochschule; 2000.
 • Özkan Ö. Tavuk Orjinli Termofilik Campylobacter Türlerinin Biyofilm Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları. [yüksek lisans tezi]. Kayseri, Türkiye: Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2012.
 • Szczepanska B, Andrzejewska M, Spica D, Klawe JJ. Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from children and environmental sources in urban and suburban areas. BMC Microbiology. 2017;17(1):80. doi: 10.1186/s12866-017-0991-9.
 • Çokal Y. Ticari yumurtacı tavuk sürülerinde termofilik Campylobacter spp. prevelansı ve antibiyotik duyarlılıkları. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(2):85-90. doi: 10.5505/bsbd.2015.07830.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3344-1913
Author: Elif KESTİR (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3846-9907
Author: Haydar ÖZPINAR
Institution: İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2018

Bibtex @research article { igusabder412950, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {479 - 493}, doi = {}, title = {Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti}, key = {cite}, author = {Kesti̇r, Elif and Özpınar, Haydar} }
APA Kesti̇r, E , Özpınar, H . (2018). Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (5) , 479-493 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/38973/412950
MLA Kesti̇r, E , Özpınar, H . "Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 479-493 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/38973/412950>
Chicago Kesti̇r, E , Özpınar, H . "Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2018 ): 479-493
RIS TY - JOUR T1 - Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti AU - Elif Kesti̇r , Haydar Özpınar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 479 EP - 493 VL - IS - 5 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti %A Elif Kesti̇r , Haydar Özpınar %T Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 5 %R %U
ISNAD Kesti̇r, Elif , Özpınar, Haydar . "Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 5 (August 2018): 479-493 .
AMA Kesti̇r E , Özpınar H . Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti. IGUSABDER. 2018; (5): 479-493.
Vancouver Kesti̇r E , Özpınar H . Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; (5): 479-493.
IEEE E. Kesti̇r and H. Özpınar , "Kanatlı Etlerinde Campylobacter Türlerinin Kültür Yöntemi ve Kütle Spektrometresi ile Tespiti", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 5, pp. 479-493, Aug. 2018