Year 2019, Volume , Issue 7, Pages 631 - 640 2019-04-30

Assessment of the Applicants for a Marriage Report to a Family Health Center
Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi

Nurten ELKİN [1]


Aim: Marriage is the most important human relationship by the build-up with the agreement of two opposite sexes in accordance with the law; that allows being the family and provides the growth of the next generation. It is solidarity and agreement that aims to have children and aims at psychological, biological, cultural and socio-economic goals. Before the marriage obtaining a health report has been compulsory according to Article 136 of the Turkish Civil Code. The arrangement of the marriage report is a service included in the duties of the family physician in the Law on Family Medicine. The people are subjected to some tests and examinations at the family health center by the family physician. In our study; the aim is to evaluate the test results of people who applied to the family health center.

Method: Our study covers all marriage report applications made to a Family Health Center in Istanbul between 01.01.2011 and 30.12.2013. It is a retrospective study. Mean, standard deviation and frequency statistical methods were used for data analysis.

Findings: 69 of the 151 participants is women. According to the results of the Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), Anti-Human Immunodeficiency Virus (Anti-HIV) positivity and chest radiographs, there is no evidence of tuberculosis infection. Anti-hepatitis C virus (HCV) is positive in one person and Anti-Hepatitis B surface antigen (HBs) is positive in 3 subjects. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) positivity is determined in 3 subjects.

Conclusion: In our study, the prevalence of sexually transmitted diseases is quite low. It has been concluded that necessary counseling is provided for genetic diseases and family planning. It is thought that more comprehensive studies should be done in this field and marriage reports should be considered as an important tool in preventing these diseases and forming healthy generations, not as a procedure.

Amaç: Evlilik, yasalara uygun olarak iki karşı cins arasındaki bir anlaşma ile aile kurmayı, bir sonraki neslin yetişmesini sağlayan en önemli ve en temel insan ilişkisi olup; çocuk sahibi olmayı ve psikolojik, biyolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik amaçları hedefleyen bir dayanışma ve anlaşmadır. Evlilik öncesi sağlık raporu alınması Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesine göre zorunlu tutulmuştur. Evlilik raporu düzenlenmesi Aile Hekimliği Kanunu’nda aile hekiminin görevleri içinde yer alan bir hizmettir. Bireylerin başvurdukları aile sağlığı merkezinde aile hekimi tarafından bazı test ve muayenelere tabi tutulmaktadır. Çalışmamızda; evlilik öncesi sağlık raporu almak için aile sağlığı merkezine başvuran kişilerin ve tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamız 01.01.2011 ile 30.12.2013 tarihleri arasında İstanbul’daki bir aile sağlığı merkezine yapılmış tüm evlilik raporu başvurularını kapsamaktadır. Retrospektif bir çalışmadır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve frekans istatistik yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular: Başvuran 151 kişinin 69’unu kadın oluşturmaktadır. Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), Anti Human Immuno Deficiency Virus (Anti-HIV) pozitifliğine ve akciğer grafileri değerlendirildiğinde tüberküloz enfeksiyonu bulgusuna rastlanmamıştır. Başvuranlardan 1 kişide Anti Hepatitis C Virüs (HCV), 3 kişide Anti Hepatit B yüzey antijen (HBs) pozitif iken, Hepatit B yüzey antijen (HBsAg) pozitifliği 3 kişide tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda evlilik öncesi yapılan tetkikler değerlendirildiğinde cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygınlığının oldukça düşük olduğu; genetik geçişli hastalıklarla ve aile planlaması ile ilgili gerekli danışmanlığın yapıldığı sonucuna varılmış olup; bu alanda daha kapsamlı çalışmaların yapılmasının evlilik raporlarının bir prosedür olarak görülmesinden çok bu hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı nesillerin oluşması konusunda önemli olacağı düşünülmektedir.

 • Erdoğan AF. Erişkinde tarama testleri. http://www.ailehekimince.com/ taramatestleri.ppt. Erişim Tarihi 04 Nisan 2018.
 • Nohutçu NZ. Birinci basamakta önleme çalışmaları: Başarılarımız ve yetersizliklerimiz. Türk HIV (AIDS) Dergisi. 2006;9(3):173-178.
 • Evlilik öncesi danışmanlık rehberi. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/ kitaplar/Evlilikoncesi%20DanismanlikRehberi.pdf Erişim Tarihi 04 Nisan 2018.
 • Türkiye Viral Hepatitler Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2017. https://www.vhsd.org/tr/news/desc/5782/turkiye-viral-hepatitliler-tani-ve-tedavi-kilavuzu-2-7.html. Erişim tarihi 03 Ekim 2018.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane /kitaplar/açsap42.pdf Erişim Tarihi 04 Nisan 2018.
 • Akdeniz anemisi taşıyıcılığı ve hastalığı. http://www.thd.org.tr/THD_Halk /?sayfa=akdeniz%20anemisi. Erişim Tarihi 04 Nisan 2018.
 • Tunç B, Timur İH. Tarama programları ve yöntemleri. Talasemi ve Hemoglobinopatiler. http://www.talasemifederasyonu.org.tr/pdf/tani/cansin Tedavi-5.pdf. Erişim Tarihi 04 Nisan 2018.
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu. Madde: 136. http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2001/12/20011208.htm. Erişim tarihi: 04 Ekim 2018.
 • Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013/ 28539 Sayılı Resmi Gazete. http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/102-gorusler/2372-aile-hekimlii-uygulama-yoenetmelii.html. Erişim Tarihi 04 Ekim 2018.
 • Yücel Ö. Evlilik öncesi muayene ve testlerin hukuksal niteliği. Adli Bilimler Dergisi. 2009;8(4):37-47.
 • Voigt AR, Neto MS, Spada C, Treitinger A. Seroprevalence of hepatitis B and hepatitis C markers among children and adolescents in the south brazilian region metropolitan area of Florianópolis, Santa Catarina. Braz J InfectDis. 2010;14:60-65. doi: 10.1016/S1413-8670(10)70012-X.
 • Tözün N, Özdoğan O, Çakaloğlu Y, et al. A nationwide prevalence study and risk factors for Hepatitis A, B, C and D infections in Turkey. The 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting® 2010. Hepatology. 52;S1:697.
 • Özer TT, Yula E, Deveci Ö, Yanık K, Durmaz S, Tekin A. Evlilik öncesi yapılan tarama testi sonuçlarının değerlendirilmesi. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2011;2(3):292-294. doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.03.0057.
 • Yıldırım EB, Mutlu HH, Sağlam ZA. Aile hekimliği polikliniğine evlilik raporu için başvuran bireylerin değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi. 2015;7(2):99-102.
 • Yüksekkaya Ş, Kalem F. Konya ilinde evlilik öncesi testler için sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerde HbsAg, anti-HBs ve anti-HCV seroprevalansı. Eur J HealthSci. 2016;2(3):85-88. doi: 10.5505/eurjhs.2016.57966.
 • Barut HŞ, Günal O. Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C epidemiyolojisi. Klimik Dergisi. 2009;22(2):38-43.
 • Işık Balcı Y, Polat Y, Övet G, Karabulut A, Göncü F, Yıldırım K. Denizli devlet hastanesi kan bankasına başvuran kan vericilerin HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve VDRL tarama sonuçlarının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi. 2009;23(3):117-119.
 • Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatistiksel Verileri. www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatistiksel-veriler/bulasici-hastalıklar-daire-baskanliği. Erişim Tarihi 04 Nisan 2018.
 • Balseven A, Özdemir Ç, Bilge Y. Olgu sunumu: Talasemi taşıyıcılığının belirlenmesi sorunu. STED. 2002;11(10):378.
 • Ulutaş KT, Şahpaz F, Sarıcı İŞ, et al. Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması: Kadirli, Türkiye beta-talasemi açısından riskli bir bölge mi? Türk Biyokimya Dergisi. 2014;39(3):357-361. doi: 10.5505/tjb.2014.90217.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9470-2702
Author: Nurten ELKİN (Primary Author)
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { igusabder433686, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {631 - 640}, doi = {10.38079/igusabder.433686}, title = {Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Elki̇n, Nurten} }
APA Elki̇n, N . (2019). Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (7) , 631-640 . DOI: 10.38079/igusabder.433686
MLA Elki̇n, N . "Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 631-640 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/44890/433686>
Chicago Elki̇n, N . "Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 631-640
RIS TY - JOUR T1 - Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi AU - Nurten Elki̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.433686 DO - 10.38079/igusabder.433686 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 631 EP - 640 VL - IS - 7 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.433686 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.433686 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi %A Nurten Elki̇n %T Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 7 %R doi: 10.38079/igusabder.433686 %U 10.38079/igusabder.433686
ISNAD Elki̇n, Nurten . "Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 7 (April 2019): 631-640 . https://doi.org/10.38079/igusabder.433686
AMA Elki̇n N . Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi. IGUSABDER. 2019; (7): 631-640.
Vancouver Elki̇n N . Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (7): 631-640.
IEEE N. Elki̇n , "Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu İçin Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 7, pp. 631-640, Apr. 2019, doi:10.38079/igusabder.433686