Year 2019, Volume , Issue 7, Pages 656 - 669 2019-04-30

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi
Developing of Healthy Life Skills Scale in University Students

Aslı GENÇ [1] , Funda KARAMAN [2]


Amaç: Bu çalışmada, üniversite düzeyindeki öğrencilerin sağlıklı yaşam becerilerini ölçmeye yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, metodolojik bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini,  özel bir üniversitede, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümlerinde okuyan 537 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri 1 Kasım-1 Aralık 2016 tarihinde,  araştırmacılar tarafından geliştirilen taslak ölçek ve bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler yanında yapı geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi,  güvenirlik analizleri kapsamında ise Cronbach’s Alpha ve Pearson Korelasyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Faktör analizi sonucunda ölçek 21 madde; sağlığa verilen önem, sağlıklı beslenme, sağlıkla ilgili kaynaklara ulaşma ve sağlık önceliği olarak toplam dört faktörden oluşmuştur. Ölçeğin, açıklanan toplam varyansı %54,25; Cronbach’s Alfa katsayısının .90 olduğu saptanmıştır. Test-tekrar test analizleri kapsamında (n=30) ölçeğin iki uygulama arasındaki puan ortalamalarında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır (r:.992, p<.001).
Sonuç: Bu çalışma kapsamında üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam becerilerini ölçmek için geliştirilen araç,  geçerli ve güvenilir bulunmuştur.
Aim: In this research, it was targeted to develop a measurement tool to measure healthy life skills for university students.
Method: This research is methodological. The sample consisted of 537 students who were studying at all departments of the School of Health Sciences at a private university. Research data were obtained from 1 November to 1 December 2016, by using the knowledge form and draft scale. In the statistical analysis of the data obtained, descriptive statistics, Cronbach’s Alpha and Pearson Correlation tests for reliability analysis, exploratory factor analysis for construct validity were used. 
Findings: Consequently, the scale has 21 items and four factors; The importance given to health consisted of, healthy nutrition, access to health-related resources and health priority. The total variance of the scale was 54.25% and in the test-retest analysis of the scale (n = 30), the Cronbach’s Alpha coefficient was .90,  there was a significant correlations relationship between the average score of two applications (r:.992, p<.001).
Conclusion: Within the scope of this study, the tool developed to measure the healthy life skills of university students were found to be valid and reliable.
 • Ay FA. Mesleki Temel Kavramlar. 6. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2015.
 • World Health Organization. WHO definition of health. http://www.who.int/about/mission/en/ Erişim tarihi 09 Haziran 2017.
 • Huber M, Green L, Jadad AR, Loring K, Schnabel P. How should we define health? BMJ. 2011;343:1-3. doi: 10.1136/bmj.d4163.
 • Bozhüyük A. Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. [uzmanlık tezi]. Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2010.
 • Beydağ KD, Uğur E, Sonakın E, Yürügen B. Sağlık ve yaşam dersinin üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(1):599-609.
 • Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education Theory, Research, and Practice. In: Foreword BC, Orleans T., eds. Health education and health behavior. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, A Wiley Imprint; 2008.
 • İlhan N, Batmaz M, Akhan LU. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3(3):34-44.
 • Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2011;8(2):277-322.
 • Kılıç M. Kronik hastalıkların önlenmesinde davranışsal risk faktörlerinin önemi. TAF Prev Med Bull. 2011;10(6):733-740.
 • Rozmus CL, Evans R, Wysochansky M, Mixon D. An analysis of health promotion and risk behaviors of freshman college students in a rural southern setting. Journal of Pediatric Nursing. 2015;20(1):25-33. doi: 10.1016/j.pedn.2004.12.004.
 • Hsiao YC, Chen MY, Gau YM, Hung LL, Chang SH, Tsai HM. Short-term effects of a health promotion course for taiwanese nursing students. Public Health Nursing. 2005;22(1):74–81. doi: 10.1111/j.0737-1209.2005.22111.x.
 • Tambağ H. Hatay Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011;47-58.
 • Tambağ H, Turan Z. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına halk sağlığı hemşireliği dersinin etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2012;1:46-55.
 • Andrade S, Verlogine M, Cardon G, et al. School-based intervention on healthy behaviour among ecuadorian adolescents: effect of a cluster-randomized controlled trial on screen-time. BMC Public Health. 2015;15:942. doi: 10.1186/s12889-015-2274-4.
 • Comfrey AL, Lee HBA. First course in factor analysis. 1st ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1992.
 • Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2002.
 • Büyüköztürk Ş. Veri Analizi El Kitabı. 19. baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2014.
 • Tekin H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları; 1993.
 • Tezbaşaran AA. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: TPD Yayınları; 1996.
 • Yıldırım C. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları; 1999.
 • Turgut MF, Baykul Y. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. 4. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2012.
 • Davis LL. Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research. 1992;5(4):194-197. doi: 10.1016/S0897-1897(05)80008-4.
 • Karadağlı F, Ecevit-Alpar Ş. Bir ölçek geliştirme çalışması: Kemoterapi uygulanan hastalarda özbakım yetersizliği kuramına göre Özbakım Davranışları Ölçeği. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi. 2017;10:168-181. doi: 10.26559/mersinsbd.315331.
 • Dost A, Bahçecik AN. Hemşirelik mesleğine yönelik imaj ölçeği geliştirilmesi. GOP. Taksim EAH. JAREN. 2015;1(2):51-59.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4499-4708
Author: Aslı GENÇ
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4177-9247
Author: Funda KARAMAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { igusabder496557, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {656 - 669}, doi = {10.38079/igusabder.496557}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Genç, Aslı and Karaman, Funda} }
APA Genç, A , Karaman, F . (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (7) , 656-669 . DOI: 10.38079/igusabder.496557
MLA Genç, A , Karaman, F . "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 656-669 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/44890/496557>
Chicago Genç, A , Karaman, F . "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 656-669
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi AU - Aslı Genç , Funda Karaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.496557 DO - 10.38079/igusabder.496557 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 656 EP - 669 VL - IS - 7 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.496557 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.496557 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi %A Aslı Genç , Funda Karaman %T Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 7 %R doi: 10.38079/igusabder.496557 %U 10.38079/igusabder.496557
ISNAD Genç, Aslı , Karaman, Funda . "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 7 (April 2019): 656-669 . https://doi.org/10.38079/igusabder.496557
AMA Genç A , Karaman F . Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi. IGUSABDER. 2019; (7): 656-669.
Vancouver Genç A , Karaman F . Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (7): 656-669.
IEEE A. Genç and F. Karaman , "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği'nin Geliştirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 7, pp. 656-669, Apr. 2019, doi:10.38079/igusabder.496557