Year 2019, Volume , Issue 8, Pages 751 - 766 2019-08-25

Palyatif Bakım Hemşirelerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses

Zeynep SAĞLAM [1] , Sevil MASAT [2] , Tuğba KAVALALI ERDOĞAN [3] , Asuman ŞENER [4] , Zeliha KOÇ [5]


Amaç: Bu çalışma palyatif bakım hemşirelerinin empatik eğilim düzeyleri ve iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Yöntem: Araştırma Samsun ili Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğüne bağlı iki hastanede 01/12/2017 - 30/12/2017 arasında yürütüldü. Örneklemimizi Palyatif bakım hastalarının bakımından sorumlu 30 hemşire, dâhili ve cerrahi birimlerde görev yapan 30 hemşire olmak üzere toplam 60 hemşire oluşturmuştur. Veriler hemşirelerin sosyo-demografik ve mesleki özelliklerini tanıtıcı 23 sorudan oluşan bir anket formu ile Empatik Eğilim Ölçeği ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Spearman Korelasyon testi, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanıldı. 

Bulgular: Hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği toplam puan ortalaması 72,21±7,22 ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 80,23±7,82 olarak belirlendi. Palyatif bakım hemşirelerinin Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalaması 71.46 ± 7.53 ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 80.03 ± 8.42 olarak belirlendi. Diğer kliniklerde çalışan hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalaması 72.96±9.94 ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 80.43±11.30 olarak saptandı. Hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği puanları ile İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puanları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki bulundu (r=0.298 p<0,05). 

Sonuç: Palyatif bakım hemşireleri ile dâhili ve cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği puanları ile İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). 

Aim: This study was planned as a descriptive study to determine the factors affecting the empathic tendency levels and communication skills of palliative care nurses.

Method: The study was conducted in two hospitals affiliated with Samsun Province Public Hospitals General Directorate between the dates of 01/12/2017-30/12/2017. The sample consisted of 60 nurses, including 30 nurses responsible for the care of palliative care patients, 30 nurses working in internal and surgical units. The data was collected using a questionnaire consisting of 23 questions introducing the socio-demographic and professional characteristics of the nurses and Empathic Tendency Scale and Communication Skills Assessment Scale. In the evaluation of the data, percentage calculation, Kruskal Wallis, Spearman correlation test, Mann Whitney U test were used. 

Findings: The total score of the Empathic Tendency Scale of the nurses was 72.21 ± 7.22 and the mean of the Communication Assessment Scale was 80.23 ± 7.82. The mean Empathic Tendency Scale score of the nurses in the palliative care units was 71.46 ± 7.53, and their mean Communication Skills Assessment Scale score was 80.03 ± 8.42. The mean Empathic Tendency Scale score of the nurses in internal and surgical units was 72.96±9.94, and their mean Communication Skills Assessment Scale score was 80.43±11.30. A weak positive correlation was found between the Empathic Tendency Scale scores of the nurses and the Communication Skills Assessment Scale scores (r=0.298 p<0,05).

Conclusion: No statistically significant difference was found between the Empathic Tendency Scale and Communication Skills Assessment Scale scores of the nurses working in palliative care nurses and internal and surgical units (p>0.05).

 • Brighton LJ, Bristowe K. Communication in palliative care: talking about the end of life, before the end of life. Postgrad Med J. 2016;92:466–470. doi: 10.1136/postgradmedj-2015-133368.
 • WHO definition of palliative care. http://www.who.int/cancer/palliative/en/ Erişim tarihi 15 Şubat 2018.
 • Elçigil A. Palyatif bakım hemşireliği. Gülhane Tıp Derg. 2012;54:329-334. doi:10.5455/gulhane.30582.
 • Uslu ŞF, Terzioğlu F. Dünya’da ve Türkiye’de palyatif bakım eğitimi ve örgütlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2015;4(2):81-90.
 • Johnston B, Smith LN. Nurses’ and patients’ perceptions of expert palliative nursing care. Journal of Advanced Nursing. 2006;54(6):700-709. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03857.
 • Türkiye Kanser Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu, 2014.
 • Madenoğlu Kıvanç M. Türkiye’de palyatif bakım hizmetleri. HSP. 2017;4(2):132-135. doi: 10.17681/hsp-dergisi.316894.
 • Dunne K. Effective communication in palliative care. Nursing Standard. 2005;20(13):57-64.
 • Betcher KD. Elephant in the room project: ımproving caring efficacy through effective and compassionate communication with palliative care patients. MEDSURG Nursing. 2010;19(2):101-105.
 • Yalçın N, Aşti T. Hemşire-hasta etkileşimi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2011;19(1):54-59.
 • Cooley MC. Communication Skills in Palliative Care. Handbook of Palliative Care, Faull C, Carter YH, Daniels L (editors). Second Edition. 2005;86-94.
 • Banerjee CS, Manna R, Coyle N, et al. Oncology nurses’ communication challenges with patients and families: a qualitative study. Nurse Education in Practice. 2016;16:193-201. doi: 10.1016/j.nepr.2015.07.007.
 • Wittenberg-Lyles E, Goldsmith J, Platt SC. Palliative care communication. Seminars in Oncology Nursing. 2014;30(4):280-286. doi: 10.1016/j.soncn.2014.08.010.
 • Dea Moore C. Communication issues and advance care planning. Seminars in Oncology Nursing. 2005;21(1):11-19. https://doi.org/10.1053/j.soncn.2004.10.003.
 • Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. Hemşirelerin iletişim ve empati beceri düzeylerinin belirlenmesi. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN. 2015;1(1):1-7. doi: 10.5222/jaren.2015.001.
 • Dizer B, İyigün E. Yoğun bakım hemşirelerinde empatik eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009;12(1):9-19.
 • Karaman Özlü Z, Eskici V, Gümüş K, et al. Acil birimlerde çalışan hemşirelerin iletişim becerileri ve empati düzeylerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016;8:52-71. doi: 10.17371/UHD.2016823278.
 • Alkan A. The effects of Nurses’ Empathy skills on attitudes towards patients with cancer. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2017;8(2):61-65. https://doi.org/10.5799/jcei.333383.
 • Özcan H. Hemşirelerin empatik eğilim ve empatik becerileri: Gümüşhane örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2012;1(2):60-68.
 • Ünal S, Öz F. Onkoloji hemşirelerinin hastalarla ilişkilerini geliştirmek için iletişim becerileri eğitim programı: bir gözlem çalışması. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2008;52–67.
 • Dökmen Ü. Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1988;1(21):155-190. doi: 10.1501/Egifak_0000000999.
 • Korkut F. İletişim becerilerini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 1996;2(7):18-23.
 • Marilaf Caro M, San-Martin M, Delgado-Bolton R, Vivanco L. Empathy, loneliness, burnout, and life satisfaction in Chilean nurses of palliative care and homecare services. Enfermeria Clinica. 2017;27:379-381. doi: 10.1016/j.enfcli.2017.04.007.
 • Kelley KJ, Kelley MF. Teaching empathy and other compassion-based communication skills. Journal for Nurses in Professional Development. 2013;29(6):321-324. doi: 10.1097/01.NND.0000436794.24434.90.
 • Johnson LA, Gorman C, Morse R, Firth M, Rushbrooke S. Does communication skills training make a difference to patiens’ experiences of consultations in oncology and palliative care services? European Journal of Cancer Care. 2013;22:202-209. doi: 10.1111/ecc.12014.
 • Pehrson C, Banerjee CS, Manna R, et al. Responding empathically to patients: development, ımplementation and evaluation of a communication skills training module for oncology nurses. Patient Education and Counseling. 2016;99:610-616. doi: 10.1016/j.pec.2015.11.021.
Primary Language en
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1172-4998
Author: Zeynep SAĞLAM (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5880-1981
Author: Sevil MASAT
Institution: Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7903-4905
Author: Tuğba KAVALALI ERDOĞAN
Institution: Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6035-1775
Author: Asuman ŞENER
Institution: Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8702-5360
Author: Zeliha KOÇ
Institution: Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 25, 2019

Bibtex @research article { igusabder555440, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {751 - 766}, doi = {10.38079/igusabder.555440}, title = {Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses}, key = {cite}, author = {Sağlam, Zeynep and Masat, Sevil and Kavalalı Erdoğan, Tuğba and Şener, Asuman and Koç, Zeliha} }
APA Sağlam, Z , Masat, S , Kavalalı Erdoğan, T , Şener, A , Koç, Z . (2019). Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (8) , 751-766 . DOI: 10.38079/igusabder.555440
MLA Sağlam, Z , Masat, S , Kavalalı Erdoğan, T , Şener, A , Koç, Z . "Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 751-766 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/47893/555440>
Chicago Sağlam, Z , Masat, S , Kavalalı Erdoğan, T , Şener, A , Koç, Z . "Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 751-766
RIS TY - JOUR T1 - Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses AU - Zeynep Sağlam , Sevil Masat , Tuğba Kavalalı Erdoğan , Asuman Şener , Zeliha Koç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.555440 DO - 10.38079/igusabder.555440 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 751 EP - 766 VL - IS - 8 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.555440 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.555440 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses %A Zeynep Sağlam , Sevil Masat , Tuğba Kavalalı Erdoğan , Asuman Şener , Zeliha Koç %T Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 8 %R doi: 10.38079/igusabder.555440 %U 10.38079/igusabder.555440
ISNAD Sağlam, Zeynep , Masat, Sevil , Kavalalı Erdoğan, Tuğba , Şener, Asuman , Koç, Zeliha . "Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 8 (August 2019): 751-766 . https://doi.org/10.38079/igusabder.555440
AMA Sağlam Z , Masat S , Kavalalı Erdoğan T , Şener A , Koç Z . Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses. IGUSABDER. 2019; (8): 751-766.
Vancouver Sağlam Z , Masat S , Kavalalı Erdoğan T , Şener A , Koç Z . Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (8): 751-766.
IEEE Z. Sağlam , S. Masat , T. Kavalalı Erdoğan , A. Şener and Z. Koç , "Factors Affecting the Empathic Tendency Levels and Communication Skills of the Palliative Care Nurses", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 8, pp. 751-766, Aug. 2019, doi:10.38079/igusabder.555440