Year 2019, Volume , Issue 8, Pages 767 - 784 2019-08-25

Measuring Life Satisfaction of University Students
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi

İrmak ARSLAN [1] , Hakan BEKTAŞ [2]


Aim: In this study, it was aimed to measure life satisfaction of university students of the Faculty of Health Sciences who have been studying in Istanbul.

Method: The population of the study consists of students registered to Health Sciences Faculties of public and foundation higher education institutions. The data was collected between the dates of 10th to 20th of June 2019 via internet-based survey technique. The sample size of the study is 182 students. Personal information form and Satisfaction with Life Scale (SWLS) were used for data collection.  The validity and reliability study of SWLS, followed by hypothesis testing, correlation, and regression analysis were realized within the scope of the study.

Findings: It was found that the data set collected by SWLS was valid and reliable. Thus, life satisfaction scores were calculated. It was concluded that there was a difference in life satisfaction according to the type of higher education institute as a result of Mann-Whitney U test applied. Also, a moderate relationship was found between life satisfaction and happiness in the same direction via calculated correlation coefficient.

Conclusion: As a result of the study, it was concluded that the life satisfaction of students registered to a foundation university was higher compared to students from a public university. Accordingly, it is presumed that the universities have an important role with respect to increasing life satisfaction of students. The institutes are suggested to support the students in line with this responsibility. Moreover, it is suggested for future studies to evaluate some factors (e.g,, income) for the possible mediating effect to this relationship. 

Amaç: Bu çalışmada, İstanbul’da öğrenimini sürdürmekte olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumunun ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmanın evrenini İstanbul’daki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne kayıtlı öğrenciler oluşturmuştur. İnternet tabanlı anket tekniği ile 10-20 Haziran 2019 tarihleri arasında veri toplanmıştır. Çalışmanın örnek büyüklüğü 182 öğrencidir. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Yaşam Doyum Ölçeği (The Satisfaction with Life Scale (SWLS)) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında SWLS için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış, ardından hipotez testleri, korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmada SWLS ile toplanan veri kümesinin geçerli ve güvenilir olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla yaşam doyumu skoru hesaplanmıştır. Uygulanan Mann-Whitney U testi neticesinde; yükseköğretim kurumu türüne göre yaşam doyumu açısından fark olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra hesaplanan korelasyon katsayısıyla yaşam doyumu ve mutluluk arasında aynı yönlü orta kuvvetli ilişki olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonucunda, vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin devlet yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilere kıyasla yaşam doyumu düzeyinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda, üniversitelerin öğrencilerin yaşam doyumunu arttırma açısından önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Kurumların bu sorumluluk doğrultusunda öğrencileri desteklemesi önerilmektedir. Ayrıca gelecek çalışmalarda bu ilişkiye aracı etki etmesi olası çeşitli faktörlerin (örn. gelir düzeyi) incelenmesi önerilmektedir.  

 • Aldemir C, Gülcan Y. Student satisfaction in higher education: A Turkish case. Journal of Higher Education Management and Policy. 2004;16(2):109-122. doi: 10.1787/hemp-v16-art19-en.
 • Diener E, Suh EM, Lucas RE, Smith HL. Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin. 1999;125(2):272–302.
 • Diener ED, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 1985;49(1):71-75. doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13.
 • Diener E. Subjective well-being. Psychological Bulletin. 1984;95(3):542. doi: 10.1037/0033-2909.95.3.542.
 • Afşar ST. Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler Üzerine Nicel Bir Araştırma. [doktora tezi]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2011.
 • Veenhoven R. The study of life satisfaction. In: Saris WE, Veenhoven R, Scherpenzeel AC, Bunting B. ed(s). A Comparative Study of Life Satisfaction with Life in Europe. Budapest: Eötvös University Press; 1996:11–49.
 • Çeçen AR. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2008;4(1):19-30.
 • Çapan BE. Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010;5:1665-1671. doi: 1 0.1016/j.sbspro.2010.07.342.
 • Deniz ME, Karakuş Ö, Traş Z, Eldeleklioğlu J, Özyeşil Z, Hamarta E. Parental attitude perceived by university students as predictors of subjective well-being and life satisfaction. Psychology. 2013;4(3):169-173. doi: 10.4236/psych.2013.43025.
 • Toker B. Life satisfaction among academicians: an empirical study on the universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012;47:190-195. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.637.
 • Bozgeyikli H, Işıklar A, Eroğlu SE. Demographic variables and levels of life satisfaction: The case of students enrolled in apprenticeship training. African Journal of Business Management. 2010;4(7):1336-1345. https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/768CFBC25993. Erişim tarihi 15 Haziran 2019.
 • Siedlecki KL, Tucker-Drob EM, Oishi S, Salthouse TA. Life satisfaction across adulthood: Different determinants at different ages? The Journal of Positive Psychology. 2008;3(3):153-164. doi: 10.1080/17439760701834602.
 • Gündoğar D, Gül SS, Uskun E, Demirci S, Keçeci D. Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri. 2007;10(1):14-27.
 • Yıkılmaz M, Demir Güdül M. Üniversite öğrencilerinde yaşamda anlam, bilinçli farkındalık, algılanan sosyoekonomik düzey ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. Ege Eğitim Dergisi. 2015;16(2):297-315.
 • Çivitci A. Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012;21(2):321-336.
 • Hırlak B, Taşlıyan M, Sezer B. İyimserlik ve yaşam doyumu arasındaki ilişki ve demografik özellikler bağlamında algı farklılıkları: Bir alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;7(1):95-116.
 • Huebner ES, Drane W, Valois RF. Levels and demographic correlates of adolescent life satisfaction reports. School Psychology International. 2000;21(3):281-292. doi: 10.1177/0143034300213005.
 • Bakan İ, Güler B. Duygusal zekânın, yaşam doyumu ve akademik başarıya etkileri ve demografik özellikler bağlamında algı farklılıkları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2017;19(33):1-11.
 • Chalmers, P. faoutlier: Influential case detection methods for factor analysis and structural equation models, https://cran.rproject.org/web/packages/faoutlier/index.html Yayımlanma tarihi Temmuz 2017. Erişim tarihi 01 Temmuz 2019
 • Köker, S. Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye; Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1991.
 • Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric Theory. Third Edition. USA: McGrawHill Inc; 1994.
 • Sheskin, DJ. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. Third Edition. Boca Raton, Florida: Chapman&Hall / CRC Press; 2004.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5427-4355
Author: İrmak ARSLAN
Institution: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7856-2674
Author: Hakan BEKTAŞ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : August 25, 2019

Bibtex @research article { igusabder587380, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {767 - 784}, doi = {10.38079/igusabder.587380}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, İrmak and Bektaş, Hakan} }
APA Arslan, İ , Bektaş, H . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (8) , 767-784 . DOI: 10.38079/igusabder.587380
MLA Arslan, İ , Bektaş, H . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 767-784 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/47893/587380>
Chicago Arslan, İ , Bektaş, H . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 767-784
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi AU - İrmak Arslan , Hakan Bektaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.587380 DO - 10.38079/igusabder.587380 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 767 EP - 784 VL - IS - 8 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.587380 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.587380 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi %A İrmak Arslan , Hakan Bektaş %T Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 8 %R doi: 10.38079/igusabder.587380 %U 10.38079/igusabder.587380
ISNAD Arslan, İrmak , Bektaş, Hakan . "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 8 (August 2019): 767-784 . https://doi.org/10.38079/igusabder.587380
AMA Arslan İ , Bektaş H . Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi. IGUSABDER. 2019; (8): 767-784.
Vancouver Arslan İ , Bektaş H . Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (8): 767-784.
IEEE İ. Arslan and H. Bektaş , "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Ölçülmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 8, pp. 767-784, Aug. 2019, doi:10.38079/igusabder.587380