Year 2019, Volume , Issue 8, Pages 785 - 806 2019-08-25

Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği
Determining the Level of Organizational Cynicism of Employees; Department of Anesthesiology in A Training and Research Hospital

Rafia TURPOĞLU [1] , Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU [2]


Amaç: Örgütsel sinizm, çalışanların kurumlarına karşı geliştirdikleri kuşkucu ve olumsuz tutumları ifade eden, iş tatminlerini ve performanslarını olumsuz yönde etkileyen bir kavramdır. Çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin saptanması ile olumsuz etki eden faktörlerin nedenlerinin ortaya çıkarılması etkin ve tatmin edici bir yapının kurulmasına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, bir eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde yer alan anestezi bölümünün çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesidir.

Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma hastanesinin anesteziyoloji bölümünde çalışan sağlık personeli oluşturmuştur. Araştırmada basit örneklem yöntemi kullanılarak 53 çalışan çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan analiz sonucunda, bölüm çalışanlarının örgütsel sinizmi orta düzeyde bulunmuş, cinsiyet, kıdem, çalışma süresi, bölümde çalışma süresi ve çalışma şekli değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmanın demografik verilerinin analizi, çalışma süresi, bölümde çalışma süresi ve çalışma şekli gibi işe yönelik değişkenlerin, örgütsel sinizm düzeyini belirlemede kişisel özellikler kadar önemli olduğunu göstermiştir. Çalışanların hizmet koşullarının düzeltilmesi ve yöneticilerin çalışanların beklentilerini doğru şekilde tespit etmesi örgütsel sinizmi ve yaratacağı olumsuz etkileri azaltacaktır.

Aim: Organisational cynicism, described as the negative attitude towards the employing organization, can have negative outcomes in job satisfaction and work performance, which in turn may also have unintended and serious results. Determining the levels and underlying factors of cynicism in workplace has become an important issue in health service. In this context, the study aimsto investigate the effects of demographic variables on organizational cynicism levels.

Method: The population of the research was created by medical personnel working in the anesthesiology department of a training and Research Hospital in Istanbul. 53 employees were included in the study using a simple sampling method. The scale of organizational cynicism was used in the collection of data. The data were evaluated with the SPSS program.

Findings: The result of the study revealed a moderate degree of organizational cynicism among employees with statistically significant differences between the organisational cynicism and demographic variables of age, gender, work status and years in the department.

Conclusion: Analysis of the demographic data of the study showed that the variables related to work such as working time, working time in the department and working style were as important as personal characteristics in determining the level of organizational cynicism. Correcting the service conditions of the employees and correctly determining the expectations of the employees will decrease the organizational cynicism and its negative effects.

 • Erdoğan P, Bedük A. Örgütsel sinizm ve vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: sağlık sektöründe bir araştırma. Sosyoteknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2013;3(6):17-36.
 • Yalçınkaya A. Türkiye’de örgütsel sinizm: 2007-2012 yılları arasındaki çalışmalar üzerine bir değerlendirme. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 2014;16(3):106-130.
 • Cartwright S, Holmes N. The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review. 2006;16(2):199-208. doi:10.1016/j.hrmr.2006.03.012.
 • Ağırdan Ö. Örgütsel Sinizm: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. [yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2016.
 • Karacaoğlu K, İnce F. Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi örneği. Business & Economics Research Journal. 2012;3(3):77-92. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=78302485&site=eds-live. Accessed July 8, 2019.
 • Brandes P, Dharwadkar R, Dean J. Organisational cynicism. Academy of Management Review. 1999;23(2):341-352.
 • Çalbay S. Hemşirelerde Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi. [yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2016.
 • Güzeller C, Kalağan G. Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uygulanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. In: 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya, Türkiye. 2008: 87-94.
 • Kutanis RO, Çetinel E. Adaletsizlik algısı sinizmi tetikler mi? Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012;1(26):186-195.
 • Efeoğlu İE, İplik E. Algılanan örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik ilaç sektöründe bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;20(3):343-360.
 • Abraham R. Organisational Cynicsm: Bases and Consequences, Genetic, Social and General. Psychology Monographs. 2000:126(3):269-92.
 • Özler DE, Atalay CG. A Research to determine the relationship between organisational cynicism and burnout levels of employees in health sector. Business and Management Review. 2011;1(14):26-28.
 • Naus AJ. Organisational Cynicism on the Nature, Antecedents and Consequences of Employee Cynicism Toward the Employing Organisation. [unpublished doctoral thesis]. Maasricht, Hollande, Universteit Maasricht; 2007.
 • Efilti S, Gönen Y, Öztürk F. Örgütsel Sinizm: Akdeniz Üniversitesinde görev yapan sekreterler üzerinde bir alan araştırması. In: Ulusal Büro ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2008;Trabzon, 1-4.
 • Kalağan G, Güzeller CO. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;27:83-97.
 • Akyüz İ, Yurduseven NO. Sağlık çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İktisadi ve Ticari İncelemeler Dergisi. 2015;16:61-75.
 • Dikmetaş E, Top M, Durukan S, Ergin G, Yiğit. Hastane personelinde örgütsel sinizm. In: 8. International Knowledge, Economy and Management Congress. 2010; Istanbul.
 • Gül H, Ağıröz A. Mobbing ve örgütsel si̇ni̇zm arasindaki̇ ı̇li̇şki̇ler: hemşi̇reler üzeri̇nde bi̇r uygulama. Afyon Kocatepe University İİBF Dergisi. 2011;13(2):27-47. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir00559a&AN=tuda.article.20334&site=eds-live. Accessed July 8, 2019.
 • İçerli M, Yıldırım MH. Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: sağlık sektöründe bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2012;4(1):167-176.
 • Tayfun A, Çatır O. Hemşirelerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Journal of Business Research. 2014;6(1):347-365.
 • Tokgöz N, Yılmaz H. Örgütsel sinizm Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008;8(2):238-305.
 • Tınaztepe C. Örgüt içi etkin iletişimin örgütsel sinizme etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2012;4(1):53-63.
 • Karahan A. Hekimlerin örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2009;23:421-432.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0719-9115
Author: Rafia TURPOĞLU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8057-911X
Author: Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU
Institution: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 25, 2019

Bibtex @research article { igusabder589620, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {785 - 806}, doi = {10.38079/igusabder.589620}, title = {Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği}, key = {cite}, author = {Turpoğlu, Rafia and Mercanlıoğlu, Ayşe Çiğdem} }
APA Turpoğlu, R , Mercanlıoğlu, A . (2019). Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (8) , 785-806 . DOI: 10.38079/igusabder.589620
MLA Turpoğlu, R , Mercanlıoğlu, A . "Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 785-806 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/47893/589620>
Chicago Turpoğlu, R , Mercanlıoğlu, A . "Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 785-806
RIS TY - JOUR T1 - Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği AU - Rafia Turpoğlu , Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.589620 DO - 10.38079/igusabder.589620 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 785 EP - 806 VL - IS - 8 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.589620 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.589620 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği %A Rafia Turpoğlu , Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu %T Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 8 %R doi: 10.38079/igusabder.589620 %U 10.38079/igusabder.589620
ISNAD Turpoğlu, Rafia , Mercanlıoğlu, Ayşe Çiğdem . "Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 8 (August 2019): 785-806 . https://doi.org/10.38079/igusabder.589620
AMA Turpoğlu R , Mercanlıoğlu A . Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği. IGUSABDER. 2019; (8): 785-806.
Vancouver Turpoğlu R , Mercanlıoğlu A . Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (8): 785-806.
IEEE R. Turpoğlu and A. Mercanlıoğlu , "Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeyinin Belirlenmesi; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Örneği", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 8, pp. 785-806, Aug. 2019, doi:10.38079/igusabder.589620