Year 2019, Volume , Issue 9, Pages 944 - 957 2019-12-31

Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi
Examination of Generations in Terms of Nursing Management and Training Practice

Ebru SEVİNÇ [1] , Derya KAVGAOĞLU [2]


Sağlıkta yönetim ve eğitim çabalarından etkili ve verimli sonuçlar alınabilmesi için üzerinde durulması gereken önemli bir konu, hedef kitlenin bireysel farklılıklarının anlaşılmasıdır. Kuşak olgusu bu bireysel farklılıkların açıklanmasında, yönetsel ve eğitsel olarak etkileşim kurulacak kitlenin tanınmasında ve beklentilerinin anlaşılmasında yol gösterici bir faktör olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık olarak yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan ve aynı çağın şartlarına maruz kaldığı için benzer davranış örüntülerine sahip bireyler öbeği olarak tanımlanan kuşak literatürde beş farklı formda yer almaktadır. Bunlar: Sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağıdır. Sessiz kuşak hemşirelerinin yaşam boyu tek bir kurumda çok sıkı çalışma olanağına sahip olmaları iş doyumuna ulaşmaları için yeterlidir. Bebek patlaması kuşağı hemşirelerinin işleri yaşamlarının çok önemli bir bölümünü oluşturur ve iş doyum düzeyleri yüksektir. X kuşağı hemşireleri iş hayatında kendilerini zorlu, iyimser ve kendine güvenen bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu üç kuşağı eğitsel pratikler açısından esasici ve gelenekçi stillerle, yönetsel açıdan duygusal bağlılığı pekiştirecek pratiklerle desteklemek mümkündür. Y kuşağı hemşireleri gruplar halinde çalışmakta ve teknolojiyi çok iyi kullanmaktadır. Z kuşağının ilk üyeleri önümüzdeki seneler içerisinde çalışma hayatına girmiş olacağından bu kuşakla ilgili çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte teknoloji odaklı ve bağımsız çalışma eğilimi içinde olmaları beklenmektedir. Bu iki kuşağı eğitsel açıdan geleneksel öğretimden ziyade öğrenen merkezli ve teknoloji tabanlı etkinliklerle; yönetsel açıdan normatif bağlılığı duygusal bağlılığa dönüştürecek pratiklerle desteklemek mümkündür. Bu çalışmada, hemşireliğin kuşaklar arası bireysel, mesleki, teknolojik, örgütsel ve eğitsel olarak farklılıklarının literatür bilgileri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır.

Understanding the individual differences of the target audience is an important issue that needs to be addressed to obtain effective and efficient results from health management and education efforts. The phenomenon of generation can be considered as a guiding factor in explaining these individual differences, recognizing the audience to be interacted managerially and educationally and understanding their expectations. The generation, which is composed of approximate twenty-five, thirty-year age clusters and is defined as a group of individuals with similar behaviour patterns because of being exposed to the conditions of the same age, has five different forms of expression in the literature. These are; Silent Generation, Baby Boom Generation, Generation X, Generation Y, Generation Z. It is enough for the Silent Generation nurses to have the opportunity to work very hard in a single institution throughout their life. The work of Baby Boom Generation nurses is a very important part of their lives and their job satisfaction levels are high. Generation X nurses identify themselves as challenging, optimistic and confident individuals in their work life. It is possible to support these three generations with fundamentalist and traditional styles in terms of educational practices and with practices that will reinforce managerial emotional commitment. Generation Y nurses work in groups and use technology very well. Since the first members of Generation Z have entered the work life in the coming years, there is not much research about this generation. However, they are expected to be technology-oriented and independent. These two generations are learner-centered and technology-based activities rather than traditional teaching; it is possible to support managerial normative commitment with practices that will transform it into an emotional commitment. In this study, it is aimed to examine the differences of nursing between generations as individual, professional, technological, organizational and educational in line with the literature.

 • Ayhün ES. Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2013;2(1):93-112.
 • Adıgüzel O, Batur H, Ekşil N. Kuşakların değişen yüzü ve y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı. mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014;1(19):165-182.
 • Mannheim K. The problem of generations’ in Mannheim, K. Essays on the Sociology of Knowledge (First Published 1923). London: RKP. 1952.
 • McCourt DM. The Problem of Generations Revisited: Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge in International Relations. In: Steele B.J., Acuff J.M. (eds) Theory and Application of the “Generation” in International Relations and Politics. Palgrave Macmillan, New York. 2012.
 • Mücevher M, Erdem R. X kuşağı akademisyenler ile Y kuşağı öğrencilerin birbirlerine karşı algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2018;9(22):60-74.
 • Aydın Ç, Başol O. X ve Y Kuşağı: Çalışmanın anlamında bir değişme var mı? Electronic Journal of Vocational Colleges-December.2014.
 • Sanje G. Türk Telekom Yönetici Gelişim Programı: Nesiller ve Dijital Dünya Semineri 2013; Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü.
 • TDK, Büyük Türkçe Sözlük. Kuşak ne demek? https://tdk.gov.tr/ Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.
 • Yılmaz K. Hemşireliği gelecekte nasıl bir nesil bekliyor? Acıbadem Hemşirelik e-dergisi. 2013;62:1-7.
 • Demirkaya H, Akdemir A, Karaman E, Atan Ö. Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2015;7(1):186-204.
 • Ağırdır B. Y Kuşağı İnovasyon Araştırması. Deloitte Eğitim Vakfı. Millward Brown.http://www.deloitteegitimvakfi.org.tr/UserFiles/Documents/Y_Kusagi_Inovasyon.pdf Erişim tarihi: 10 Haziran 2019.
 • Tarhan N. Dijital Çağın Çocukları Alfa Kuşağı. TRT Vizyon Dergisi. 2019;353.
 • Doll RC. Curriculum Improvement Decision Making and Process. 8.th ed. Boston: Allyn and Bacon Publishing. 1992.
 • Kavgaoğlu D, Elkin N. Hemşirelik bölümü kişilerarası ilişkiler ve terapötik iletişim dersi öğretim programının değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;7:670-696.
 • Gözütok Dilek F. Türkiye’de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi. 2003;160.
 • Taş AM. Newton ve Kuantum Felsefelerinin Eğitim Programlarına Etkisi. Felsefe ve Sosyal Bilimler. Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri. Muğla Üniversitesi. 2006;405-413.
 • Senemoğlu N. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. 24. Baskı. Ankara: Yargı Yayınları;2015.
 • Akman Y, Erden M. Gelişim Öğrenme Öğretme Eğitim Psikolojisi. 16. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi;2007.
 • Şehrinaz P. Farklı kuşaklardan hemşirelerle çalışmak ve hemşireleri yönetmek için ipuçları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2018;1(5):48-56.
 • Karasu F, Aylaz R. Dadük S. X ve Y Kuşağı: Hemşirelerde meslek dayanışması ile iş doyumu arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (HSP). 2017;4(3):180-189.
 • Haydari MS, Kocaman G, Tokat MA. Farklı kuşaklardaki hemşirelerin işten ve meslekten ayrılma niyetleri ile örgütsel ve mesleki bağlılıklarının incelenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2016;3(3):119-131.
 • Taş YH, Kaçar S. X, Y ve Z kuşağı çalışanlarının yönetim tarzları ve bir işletme örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - International Journal of Society Researches. 2019;18(11):643-675.
 • Mücevher M. X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik ve Etkileşim Algıları: SDÜ Örneği [yüksek lisans tezi]. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,2015.
 • Tekin M. Çalışma Yaşamında Kuşaklar Ve İşe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi [yüksek lisans tezi]. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,2015.
 • Güney S. Yönetim ve Organizasyon. 2.Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi; 2007.
 • Akdemir A, Konakay G, Demirkaya H. Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2013;2(2)11-42.
 • Ay Havva P, Çağlar N. Seçmenin siyasal reklamlara yaklaşımı: şüphecilik bakımından kuşaklar arası bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;18(70):943-963.
 • Göksel A, Güneş G. Kuşaklar arası farklılaşma: X ve Y kuşaklarının örgütsel sessizlik davranışı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;19(3):807-828.
 • İmamoğlu Olcay E, Karakitapoğlu Aygün Z. 1970’lerden 1990’1ara değerler: Üniversite düzeyinde gözlenen zaman, kuşak ve cinsiyet farklılıkları. Türk Psikoloji Dergisi. 1999;14(44):1-22.
 • Koç S, Bardak A, Yılmaz K. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin iş yerinden beklentilerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014;11(3):43-50.
 • Konakay G. Y Kuşağı değerlerinin kariyer tercihleri açısından incelenmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2018;13(1):79-92.
 • Kuyucu M. Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook kullanım alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2014;13(4950):55-83.
 • Türeli N, Coşkun H. Y Kuşağı üniversite öğrencilerinin girişimcilik yatkınlığı: bölümlerarası karşılaştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;2(31):326-357.
 • Yüksekbilgili Z, Hatipoğlu Z. Kuşaklara göre örgütsel adalet algısı. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2015;14(2):403-412.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3553-5825
Author: Ebru SEVİNÇ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5926-3081
Author: Derya KAVGAOĞLU
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @review { igusabder601735, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {944 - 957}, doi = {10.38079/igusabder.601735}, title = {Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sevinç, Ebru and Kavgaoğlu, Derya} }
APA Sevinç, E , Kavgaoğlu, D . (2019). Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (9) , 944-957 . DOI: 10.38079/igusabder.601735
MLA Sevinç, E , Kavgaoğlu, D . "Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 944-957 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/50564/601735>
Chicago Sevinç, E , Kavgaoğlu, D . "Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2019 ): 944-957
RIS TY - JOUR T1 - Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi AU - Ebru Sevinç , Derya Kavgaoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.38079/igusabder.601735 DO - 10.38079/igusabder.601735 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 944 EP - 957 VL - IS - 9 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.601735 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.601735 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi %A Ebru Sevinç , Derya Kavgaoğlu %T Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 9 %R doi: 10.38079/igusabder.601735 %U 10.38079/igusabder.601735
ISNAD Sevinç, Ebru , Kavgaoğlu, Derya . "Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 9 (December 2019): 944-957 . https://doi.org/10.38079/igusabder.601735
AMA Sevinç E , Kavgaoğlu D . Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi. IGUSABDER. 2019; (9): 944-957.
Vancouver Sevinç E , Kavgaoğlu D . Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; (9): 944-957.
IEEE E. Sevinç and D. Kavgaoğlu , "Kuşakların Hemşirelikte Yönetim ve Eğitim Pratikleri Açısından İncelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 9, pp. 944-957, Dec. 2020, doi:10.38079/igusabder.601735