Year 2020, Volume , Issue 11, Pages 291 - 303 2020-08-31

Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü
The Role of Executive Nurses in the Development of Organizational Culture

Melek KARATUZLA [1]


Örgüt kültürü bir kurumun var olmasından itibaren oluşan ve şekillenen, bazı durumlar karşısında da değiştirilmek zorunda kalınan yönetim felsefesidir. Bu felsefenin oluşumunda en önemli görev ve sorumluluk kurum yöneticilerindedir. Bu çalışmanın amacı kurumsal bağlılığı artırmada hastanelere özgü kimlik, kültür ve felsefeyi barındıran örgüt kültürünün oluşturulmasında, yönetici hemşirelerin rolünü literatür doğrultusunda incelemektir. Bu bağlamda hemşire, örgüt kültürü, yönetici hemşire ve yönetim anahtar kelimeleri ile tez, makale ve kitaplar taranmıştır. Sonuç olarak, yönetici hemşirelerin hastanenin örgüt kültürünün oluşturulmasında etkin rol almalarının, hemşirelerin motivasyonu, iş doyumu, sunmuş oldukları hizmet ve bakımın niteliği gibi önemli faktörler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Organizational culture is the management philosophy that is formed and shaped since the existence of an institution and has to be changed in some cases. The most important duty and responsibility in the formation of this philosophy is in the institution managers. The aim of this study is to examine the role of administrative nurses in the establishment of an organizational culture that includes hospital-specific identity, culture and philosophy in enhancing corporate loyalty. In this context, nurses, organizational culture, executive nurse and management keywords, thesis, articles and books were scanned. As a result, it can be said that the role of administrative nurses in the formation of the organizational culture of the hospital is effective on important factors such as the motivation of the nurses, job satisfaction, the quality of the service and care they offer.

 • Bostan S, Köse A. Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi-bir üniversite hastanesi örneği. Clinical and Experimental Health Sciences. 2017;1(3):176-183.
 • Özgener Ş, Küçük F. Hastanelerde modern yönetim felsefesinin verimliliğe etkisi: Gevher Nesibe hastanesinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;20:543-560.
 • Kanbay A. Hemşirelerin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı [Yüksek lisans Tezi]. Hemşirelik bölümü, Haliç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2010.
 • Karadağ M, Akman N, Demir C. Hemşirelik hizmetlerinde yönetsel ve örgütsel sorunlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;16(1):16-26.
 • Karahan A. Çalışanların örgüt kültürünü algılamalarına yönelik ampirik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;20:457-478.
 • Aydınlı Hİ. Örgüt kültürünün yönetim açısından önemi. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003;2:79-99.
 • Şahin A. Örgüt kültürü-yönetim ilişkisi ve yönetsel etkinlik. Maliye Dergisi. 2010;159:21-35.
 • Schein EH. Organizational Culture And Leadership. 4 th edition. United states of America: John Wiley & Sons, 2010.
 • Kantek F, Baykal Ü. Hemşirelik yüksekokulları için örgüt kültürü ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;11(2):29-37.
 • Kane‐Urrabazo C. Management's role in shaping organizational culture. Journal of nursing management. 2006;14(3):188-194.
 • Berberoğlu G. Örgüt kültürü ve yönetsel etkinliğe katkısı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1990;8(1):153-161.
 • Bilazer FN, Konca GE, Uğur S, Uçak H, Erdemir F, Çıtak E. Türkiye’de hemşirelerin çalışma koşulları. Türk hemşireler derneği (THD). Ankara: Odak Ofset Matbaacılık, 2008.
 • Akkoç İ, Çalişkan A, Turunç Ö. Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: güvenin aracılık rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012;19(1):105-135.
 • Örücü E, Ayhan AGN. Örgüt kültürü (Muğla üniversitesi örneği). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2001;2(2):87-105.
 • İnanoğlu S, Erigüç G. Örgüt kültürü: personelin ve yöneticilerin değerlendirmeleri açısından bir karşılaştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2000;5(4):1-25.
 • Eskiyörük D, Turan M. Halkla ilişkiler uygulayıcıları rol modellerinde örgüt kültürünün etkisi ve hastane işletmelerinde bir uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2010;14(2):19-50.
 • Willcocks SG. Organizational analysis: a health service commentary. Leadership & Organization Development Journal. 1994;15(1):29-32.
 • Brooks I. Leadership of a cultural change process. Leadership & Organization Development Journal. 1996;17(5):31-37.
 • Akıncı Z. Turizm sektöründe iş gören iş tatminini etkileyen faktörler: beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İİBF Dergisi. 2002;4:1-25.
 • Baytok A. Hizmet işletmelerinde örgüt kültürünün oluşturulmasında liderin rolü [Doktora Tezi]. İşletme Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye, 2006.
 • Tsui AS, Zhang ZX, Wang H, Xin KR, Wu JB. Unpacking the relationship between ceo leadership behavior and organizational culture. The Leadership Quarterly. 2006;17(2):113-137.
 • House R, Javidan M, Hanges P, Dorfman P. Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: an introduction to project globe. Journal Of World Business. 2002;37(1):3-10.
 • Bakan İE. ‘Örgüt kültürü’ ve ‘liderlik’ türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: bir alan araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2008;1:13-40.
 • Kelez A. Hemşirelerin örgüt kültürünü ve yöneticilerin liderlik davranışını algılamaları [Yüksek Lisans Tezi]. Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2008.
 • Erdem O, Dikici AM. Liderlik ve kurum kültürü etkileşimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2009;8(29):198-213.
 • Tosi HL, Rizzo JR, Carroll SJ. Managing Organizational Behavior. Malden, Kitle: Blackwell; 1999.
 • Wooten LP, Crane P. Nurses as implemented of organizational culture. Nursing Economics. 2003;21(6):275.
 • Luthans F. Positive organizational behavior: developing and managing psychological strengths. Academy of Management Perspectives. 2002;16(1):57-72.
 • Timurtaş M. Hastanelerde örgüt kültürü ile bilgi ifşası ilişkisinin değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2018.
 • Doğan EA. Örgüt kültürünün çalışan motivasyonuna etkileri: belediyecilik sektöründe bir uygulama [Yüksek Lisans Tezi]. İşletme Anabilim Dalı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2015.
 • San Park J, Kim TH. Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention? Leadership in Health Services. 2009;22(1):20-38.
 • Hewison A. Organizational culture: a useful concept for nurse managers? Journal of Nursing Management. 1996;4(1):3-9.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4727-3121
Author: Melek KARATUZLA (Primary Author)
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @review { igusabder701491, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {291 - 303}, doi = {10.38079/igusabder.701491}, title = {Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü}, key = {cite}, author = {Karatuzla, Melek} }
APA Karatuzla, M . (2020). Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (11) , 291-303 . DOI: 10.38079/igusabder.701491
MLA Karatuzla, M . "Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 291-303 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/56603/701491>
Chicago Karatuzla, M . "Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 291-303
RIS TY - JOUR T1 - Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü AU - Melek Karatuzla Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.701491 DO - 10.38079/igusabder.701491 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 303 VL - IS - 11 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.701491 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.701491 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü %A Melek Karatuzla %T Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 11 %R doi: 10.38079/igusabder.701491 %U 10.38079/igusabder.701491
ISNAD Karatuzla, Melek . "Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 11 (August 2020): 291-303 . https://doi.org/10.38079/igusabder.701491
AMA Karatuzla M . Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü. IGUSABDER. 2020; (11): 291-303.
Vancouver Karatuzla M . Yönetici Hemşirelerin Örgüt Kültürünün Oluşumundaki Rolü. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (11): 291-303.