Year 2020, Volume , Issue 12, Pages 398 - 414 2020-12-29

Analysis of Care Plans Prepared by Students in the Clinical Practice of Course of Internal Medicine Nursing
İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi

Sevda EFİL [1]


Aim: This study seeks to analyse the care plans prepared by the nursing students in the clinical practice of the course of Internal Medicine Nursing. 
Methods: The population of this descriptive study consists of 320 course plans prepared by the students attending the course of Internal Medicine Nursing at a health college. The sample of the study consists of 182 care plans, which met the inclusion criteria of the study. The data were obtained through the “Evaluation Criteria Form for Internal Medicine Nursing Care Plans”, “the 2015-2017 North American Nursing Diagnosis Association”, and “the Student Training Module for the Practice of Internal Medicine Nursing”.
Results: The study concluded that a total of 52 nursing diagnoses, including at least one for each area, for 10 out of 13 NANDA areas were made by the students. The top three nursing diagnoses were “activity intolerance”, “acute pain” and “disrupted sleep patterns.” The study also determined the nursing process phases performed by the students and found that majority of the students were competent in the phases of descriptive characteristics, associated factors, outcome determination, and planning.
Conclusion: The study revealed that the students competent in preparing a care plan for physiological problems were in majority and that the students had the most problems in the evaluation phase.
Amaç: Bu çalışma, İç Hastalıkları Hemşireliği dersi klinik uygulamasında öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda İç Hastalıkları Hemşireliği dersini alan öğrencilerin hazırladığı 320 bakım planı oluşturmaktadır. Örneklemi ise, çalışmaya dâhil edilme kriterlerine uyan 182 bakım planı oluşturmuştur. Veriler “2015-2017 Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA)”, “İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Öğrenci Eğitim Modülü” ve “İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Bakım Planı Değerlendirme Kriterleri Formu” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: 13 NANDA alanından 10’nuna yönelik en az bir tane olmak üzere toplam 52 hemşirelik tanısının belirlendiği saptanmıştır. İlk üç sırada belirlenen hemşirelik tanılarının “aktivite intoleransı”, “akut ağrı” ve “uyku örüntüsünde bozulma” olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin hemşirelik süreci aşamalarını uygulama durumlarına bakıldığında; tanımlayıcı özellik, ilişkili faktörler, sonuç belirleme ve planlama aşamalarında yeterli olanların daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç: Fizyolojik sorunlara yönelik bakım planı hazırlamada yeterli olan öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülürken, en çok değerlendirme aşamasında sorun yaşadıkları belirlenmiştir.
 • Can G, Erol O. Nursing students’ perceptions about nursing care plans: a Turkish perspective. Int J Nurs Pract. 2012;18(1):12–19. doi: 10.1111/j.1440-172X.2011.01985.x
 • Marhigiano G, Eduljee N, Harvey K. Developing critical thinking skills from clinical assignments: a pilot study on nursing students' self‐reported perceptions. J Nurs Manag. 2011;19(1):143–152. doi: 10.1111/j.1365-2834.2010.01191.x.
 • Keski Ç, Karadağ A. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik süreci hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2010;12(1):41-52.
 • Kaya N, Babadağ K, Yeşiltepe Kaçar G, Uygur E. Hemşirelerin hemşirelik model/kuramlarını, hemşirelik sürecini ve sınıflama sistemlerini bilme ve uygulama durumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3(3):24-33.
 • Yılmaz FT, Sabancıoğulları S, Aldemir K. The opinions of nursing students regarding the nursing process and their levels of proficiency in Turkey. J Caring Sci. 2015;4(4):265-275. doi:10.15171/jcs.2015.027.
 • Pieper B, Monahan J, Keves-Foster MK, Farner J, Alhasanat D, Albdour M. A quality improvement project: what first-year nursing students include in their nursing care plans for patients with acute or chronic wounds. Ostomy Wound Manage. 2017;63(10):42-47. doi:10.25270/owm.2017.4247.
 • Aydın N, Akansel A. Determination of accuracy of nursing diagnoses used by nursing students in their nursing care plans. International Journal of Caring Sciences. 2013;6(2):252-257.
 • Tambağ H, Can R. Hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri hemşireliği dersi uygulamalarında NANDA hemşirelik tanılarını belirleme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi. 2014;2(3):13-20.
 • Uysal N, Arslan GG, Yılmaz İ, Alp FY. Hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarındaki hemşirelik tanıları ve verilerin analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016;2(5):139-143.
 • Özer FG, Kuzu N. Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve NANDA tanılarını kullanma durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;22(1):69-80.
 • Güner P, Terakye G. Hemşirelik yüksekokulları son sınıf öğrencilerinin hemşirelik tanılarını belirleyebilme düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2000;4(1):9-15.
 • Yönt GH, Khorshid L, Eşer I. Examination of nursing diagnoses used by nursing students and their opinions about nursing diagnoses. International Journal of Nursing Terminologies and Classification. 2009;20(4):162-168. doi: 10.1111/j.1744-618X.2009.01131.x.
 • Andsoy II, Güngör T, Dikmen Y, Nabel E. Hemşirelerin bakım planını kullanırken yaşadıkları güçlükler. Journal of Contemporary Medicine. 2013;3(2):88-94.
 • Erden S, Deniz S, Arslan S, Yurtseven Ş. Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi uygulamalarında hemşirelik tanılarını belirleme düzeylerinin incelenmesi. Van Tıp Dergisi. 2018;25(2):108-112.
 • Kaya N, Kaya H, Babadağ K. Öğrencilerin hemşirelik süreci formlarının planlama aşamasının incelenmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg. 2004;13(52):79-90.
 • Sezgin İ. Hemşirelik Sürecinde Farklı Eğitim Düzeyindeki Hemşire Öğrencilerin Süreci Uygulamadaki Başarılarına İlişkin Bir Çalışma. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;1996.
 • Taşdemir G, Kızılkaya M. Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences. 2013;10(1):246-257.
 • Enç N, Can G, Özcan Ş, Tülek Z, Uysal H, Alkan HÖ. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Öğrenci Eğitim Modülü (9-26). 1. baskı. In: Enç N, Can G. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Öğrenci Eğitim Modülü. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2012.
 • Herdman TH, Kamitsuru S. Nursing Diagnoses, Definitions and Classification 2015-2017. In: Herdman TH. Third edition: The NANDA international nursing diagnoses. International considerations on the use of the NANDA-ı nursing diagnoses. Oxford: Wiley Blackwell; 2014.
 • Karadag M, Calıskan N, Iseri O. Effects of case studies and simulated patients on students’ nursing care plan. Int J Nurs Knowl. 2016;27(2):87–94. doi: 10.1111/2047-3095.12080.
 • Luctkar-Flude M, Wilson-Keates B, Larocque M. Evaluating high-fidelity human simulators and standardized patients in an undergraduate nursing health assessment course. Nurse Educ Today. 2012;32(4):448-452. doi:10.1016/j.nedt.2011.04.011.
 • Karaöz S. Hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: güçlükler ve öneriler. DEUHYO ED. 2013;6(3):149-158.
 • Junnola T, Eriksson E, Salanterä S, Lauri S. Nurses' decision-making ın collecting information for the assessment of patients' nursing problems. J Clin Nurs. 2002;11(2):186-196. doi:10.1046/j.1365-2702.2002.00609.x.
 • Junttila K, Salentera S, Hupli M. Perioperative nurses’ attitudes towards the use of nursing diagnoses in documentation. J Adv Nurs. 2005;52(3):271-280. doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03586.x
 • Türk G, Tugrul E, Sahbaz M. Determination of nursing diagnoses used by students in the first clinical practice. Int J Nurs Knowl. 2013;24(3):129–133.
 • Yönt GH, Korhan EA, Erdemir F, Müller-Staub M. Nursing diagnoses determined by first year students: a vignette study. Int J Nurs Knowl. 2014;25(1):39–42.
 • Türen S, Işık FÇ, Morgül NU, Atakoğlu R. Koroner yoğun bakımda kalp yetersizliği hastaları için belirlenen hemşirelik tanıları ve NANDA’ya Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Journal of Cardiovascular Nursing. 2017;8(17):115-120. doi: 10.5543/khd.2017.18199
 • Efil S, Demir H, Kapıcı M, Gül E. Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersi uygulamasında yaşadıkları sorunlar. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi. 2019;1:1-6. https://doi.org/10.33308/2687248X.201912142
 • Karadakovan A. Yeşilbalkan ÖU. Öğrencilerin nörolojik hastalarda saptadıkları NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi. 2004;7(3):1-7.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4988-3743
Author: Sevda EFİL (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2020

Bibtex @research article { igusabder748592, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {398 - 414}, doi = {10.38079/igusabder.748592}, title = {İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Efi̇l, Sevda} }
APA Efi̇l, S . (2020). İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (12) , 398-414 . DOI: 10.38079/igusabder.748592
MLA Efi̇l, S . "İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 398-414 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/58664/748592>
Chicago Efi̇l, S . "İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 398-414
RIS TY - JOUR T1 - İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi AU - Sevda Efi̇l Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.748592 DO - 10.38079/igusabder.748592 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 398 EP - 414 VL - IS - 12 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.748592 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.748592 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi %A Sevda Efi̇l %T İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 12 %R doi: 10.38079/igusabder.748592 %U 10.38079/igusabder.748592
ISNAD Efi̇l, Sevda . "İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 12 (December 2020): 398-414 . https://doi.org/10.38079/igusabder.748592
AMA Efi̇l S . İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi. IGUSABDER. 2020; (12): 398-414.
Vancouver Efi̇l S . İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (12): 398-414.
IEEE S. Efi̇l , "İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 12, pp. 398-414, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.748592