Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler

Year 2021, Volume , Issue 14, 258 - 269, 31.08.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.916681

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul’da bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 15-49 yaş grubu kadınlarda depresyon görülme sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma İstanbul Maltepe XXX Aile Sağlığı Merkezinde yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir soru formu ve BECK Depresyon Ölçeği kullanılarak toplandı. P değeri 0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 260 kadın alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 31,2±9,9 yıl idi. Katılımcıların ortalama Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) puanı %15,2±9,2 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %36,4’ünde depresyon mevcuttur. Depresyon varlığı ile aylık gelir (p=0,010), medeni durum (p= 0,018), sigara (p=0,002) ve alkol (p=0,005) kullanımı arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Çocukluk döneminde fiziksel veya psikolojik şiddete uğrayan katılımcılarda orta düzeyde ve şiddetli depresyon artmaktadır (p=0,003). Halen fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma durumu da benzer şekilde anlamlı bulunmuştur (p=0,000). Sonuç: Çalışmamızda 15-49 yaş arası kadınlarda, depresyon sıklığı, %36,4 olarak bulunmuştur. Risk grupları başta olmak üzere aile sağlığı merkezlerine kayıtlı üreme çağlındaki kadınların belirli aralıklarla taranması depresyonla mücadelede faydalı olabilir.

References

 • Rakel RE, Rakel DP, ed(s). Aile Hekimliği. 9. baskı. İstanbul: Güneş Tıp Kitapları; 2019.
 • Engel GL. Theneedfor a new medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977;96(4286):129-136.
 • World Health Organization. Report of the International Conference on Primary Health Care. World Health Organization. https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf. Yayınlanma tarihi 2009. Erişim tarihi 3 Nisan 2020.
 • World Health Organization Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care, 2009. World Health Organization. https://www.who.int/mental_health/management/psychotropic/en/. Yayınlanma tarihi 2009. Erişim tarihi 3 Nisan 2020.
 • Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi. 2000;11:3-16.
 • Buzlu S, Bostancı N, Özbaş D, Yılmaz S. İstanbul'da bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006;15:134-138.
 • Elkin N, Barut A. Bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerin genel sağlık anketine göre ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;3:221-238.
 • Kılıç M, Uzunçakmak T. Aile sağlığı merkezine başvuranların ruh sağlığı düzeyi ve etkileyen faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2016;20(3):115-121.
 • Akın A, Demirel S. Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Özel Eki. 2003;25:73-82.
 • Hisli N. Beck depresyon envanterinin geçerliliği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi. 1988;6:118-126.
 • Yalçın BM, Öztürk O. Birinci basamakta majör depresif bozukluğa yaklaşım. Turkish Journal of Family Medicine and PrimaryCare. 2016;10(4):250-258.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 17 Temmuz 2020.
 • Kayahan B, Altıntıprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö. On beş-kırk dokuz yaşları arasındaki kadınlarda depresyon prevalansı ve depresyon şiddeti ile risk faktörleri arasındaki ilişki. Anatolian Journal of Psychiatry. 2003;4:208-219.
 • Gürbüz E. Adana İli Havutlu Bölgesinde 15-49 Yaş Kadınlardaki Depresif Belirtilerin Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. [Tıpta Uzmanlık Tezi]. Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; 2012.
 • Ergöl Ş, Kuzu A. 15-49 yaş evli kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtileri ve evlilik ilişkisi. International Journal of Human Sciences. 2016;13(1):1023-1035.
 • Assari S. Social determinants of depression: the intersections of race, gender, and socioeconomic Status. Brain Sci. 2017;7(12):2-12.
 • Öztürk OM, Uluşahin A, ed(s). Ruh sağlığı ve Bozuklukları. 13. baskı. Ankara: Bayt Yayın Hizmetleri; 2015.
 • Mossie A, Kindu D, Alemanyehu N. Prevalence and severity of depression and its association with substance use in Jimma Town, Southwest Ethiopia. Depression Research and Treatment. 2016;2016:1-7.
 • Lotfaliany M, Bowe SJ, Kowel P, Orellana C, Berk M, Mohammedreza M. Depression and chronic diseases: co-occurrence and communality of risk factors. Journal of Affective Disorders. 2018;241:461-468.
 • Ozyurt BC, Deveci A. The relationship between domestic violence and the prevalence of depressive symptoms in married women between 15 and 49 years of age in a rural area of Manisa, Turkey. Turkish Journal of Psychiatry. 2011;22(1):1-6.
 • Vameghi R, Mojd HA, Akberi SA, Sojedi F. The comparison of socioeconomic status, perceived social support and mental status in women of reproductive age experiencing and not experiencing domestic violence in Iran. Journal of Injury&Violence. 2018;10(1):35-44.
 • Canlı S, Özyurda F. Ankara İli Gölbaşı İlçesi’nde doğurgan çağdaki kadınlarda kadına yönelik şiddet ve depresyon ilişkisi. Nobel Medicus. 2018;14(2):31-39.

Frequency of Depression and Related Factors in 18-49 Years Old Women in A Family Health Center in Istanbul

Year 2021, Volume , Issue 14, 258 - 269, 31.08.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.916681

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of depression and related factors in 18-49 aged women registered in a family health center in Istanbul.
Method: This descriptive study was carried out in a family health center in Maltepe, Istanbul. Data were collected using a questionnaire developed by the researcher and the Beck Depression Scale. P value was taken as 0,05.
Results: A total of 260 women were included in the study. The average age of the participants was 31,2±9,9 years. According to the Beck Depression Scale, 28.7% (n=74) of the participants had moderate and 7.7% (n=20) had severe depression. A significant difference was found between the presence of depression and monthly income (p=0,010), marital status (p=0,018), cigarette (p=0,002) and alcohol (p=0,005) use. Moderate and severe depression increases in participants who have been subjected to physical or psychological violence during childhood (p=0,003). The current exposure to physical and psychological violence was found to be similarly significant (p=0,000).
Conclusion: In this study, the frequency of depression in women between the ages of 18-49 was found to be 36,4%. Periodic screening of women of reproductive age registered with family health centers, especially risk groups, may be useful in combating depression.

References

 • Rakel RE, Rakel DP, ed(s). Aile Hekimliği. 9. baskı. İstanbul: Güneş Tıp Kitapları; 2019.
 • Engel GL. Theneedfor a new medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977;96(4286):129-136.
 • World Health Organization. Report of the International Conference on Primary Health Care. World Health Organization. https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf. Yayınlanma tarihi 2009. Erişim tarihi 3 Nisan 2020.
 • World Health Organization Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care, 2009. World Health Organization. https://www.who.int/mental_health/management/psychotropic/en/. Yayınlanma tarihi 2009. Erişim tarihi 3 Nisan 2020.
 • Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi. 2000;11:3-16.
 • Buzlu S, Bostancı N, Özbaş D, Yılmaz S. İstanbul'da bir sağlık ocağına başvuran kadınların genel sağlık anketine göre ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006;15:134-138.
 • Elkin N, Barut A. Bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerin genel sağlık anketine göre ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;3:221-238.
 • Kılıç M, Uzunçakmak T. Aile sağlığı merkezine başvuranların ruh sağlığı düzeyi ve etkileyen faktörler. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2016;20(3):115-121.
 • Akın A, Demirel S. Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Özel Eki. 2003;25:73-82.
 • Hisli N. Beck depresyon envanterinin geçerliliği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi. 1988;6:118-126.
 • Yalçın BM, Öztürk O. Birinci basamakta majör depresif bozukluğa yaklaşım. Turkish Journal of Family Medicine and PrimaryCare. 2016;10(4):250-258.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 17 Temmuz 2020.
 • Kayahan B, Altıntıprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö. On beş-kırk dokuz yaşları arasındaki kadınlarda depresyon prevalansı ve depresyon şiddeti ile risk faktörleri arasındaki ilişki. Anatolian Journal of Psychiatry. 2003;4:208-219.
 • Gürbüz E. Adana İli Havutlu Bölgesinde 15-49 Yaş Kadınlardaki Depresif Belirtilerin Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. [Tıpta Uzmanlık Tezi]. Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; 2012.
 • Ergöl Ş, Kuzu A. 15-49 yaş evli kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtileri ve evlilik ilişkisi. International Journal of Human Sciences. 2016;13(1):1023-1035.
 • Assari S. Social determinants of depression: the intersections of race, gender, and socioeconomic Status. Brain Sci. 2017;7(12):2-12.
 • Öztürk OM, Uluşahin A, ed(s). Ruh sağlığı ve Bozuklukları. 13. baskı. Ankara: Bayt Yayın Hizmetleri; 2015.
 • Mossie A, Kindu D, Alemanyehu N. Prevalence and severity of depression and its association with substance use in Jimma Town, Southwest Ethiopia. Depression Research and Treatment. 2016;2016:1-7.
 • Lotfaliany M, Bowe SJ, Kowel P, Orellana C, Berk M, Mohammedreza M. Depression and chronic diseases: co-occurrence and communality of risk factors. Journal of Affective Disorders. 2018;241:461-468.
 • Ozyurt BC, Deveci A. The relationship between domestic violence and the prevalence of depressive symptoms in married women between 15 and 49 years of age in a rural area of Manisa, Turkey. Turkish Journal of Psychiatry. 2011;22(1):1-6.
 • Vameghi R, Mojd HA, Akberi SA, Sojedi F. The comparison of socioeconomic status, perceived social support and mental status in women of reproductive age experiencing and not experiencing domestic violence in Iran. Journal of Injury&Violence. 2018;10(1):35-44.
 • Canlı S, Özyurda F. Ankara İli Gölbaşı İlçesi’nde doğurgan çağdaki kadınlarda kadına yönelik şiddet ve depresyon ilişkisi. Nobel Medicus. 2018;14(2):31-39.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Cemal TAŞGIN This is me
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-8596-8859
Türkiye


Can ÖNER (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7831-9060
Türkiye


Hatice Esin TEMİZ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-6003-0453
Türkiye


Huseyin CETİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-2844-5525
Türkiye


Engin Ersin ŞİMŞEK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği
0000-0003-3317-3461
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 14

Cite

Bibtex @research article { igusabder916681, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {258 - 269}, doi = {10.38079/igusabder.916681}, title = {İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler}, key = {cite}, author = {Taşgın, Cemal and Öner, Can and Temiz, Hatice Esin and Cetin, Huseyin and Şimşek, Engin Ersin} }
APA Taşgın, C. , Öner, C. , Temiz, H. E. , Cetin, H. & Şimşek, E. E. (2021). İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (14) , 258-269 . DOI: 10.38079/igusabder.916681
MLA Taşgın, C. , Öner, C. , Temiz, H. E. , Cetin, H. , Şimşek, E. E. "İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 258-269 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/64748/916681>
Chicago Taşgın, C. , Öner, C. , Temiz, H. E. , Cetin, H. , Şimşek, E. E. "İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 258-269
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler AU - Cemal Taşgın , Can Öner , Hatice Esin Temiz , Huseyin Cetin , Engin Ersin Şimşek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.916681 DO - 10.38079/igusabder.916681 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 269 VL - IS - 14 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.916681 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.916681 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler %A Cemal Taşgın , Can Öner , Hatice Esin Temiz , Huseyin Cetin , Engin Ersin Şimşek %T İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 14 %R doi: 10.38079/igusabder.916681 %U 10.38079/igusabder.916681
ISNAD Taşgın, Cemal , Öner, Can , Temiz, Hatice Esin , Cetin, Huseyin , Şimşek, Engin Ersin . "İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 14 (August 2021): 258-269 . https://doi.org/10.38079/igusabder.916681
AMA Taşgın C. , Öner C. , Temiz H. E. , Cetin H. , Şimşek E. E. İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler. IGUSABDER. 2021; (14): 258-269.
Vancouver Taşgın C. , Öner C. , Temiz H. E. , Cetin H. , Şimşek E. E. İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (14): 258-269.
IEEE C. Taşgın , C. Öner , H. E. Temiz , H. Cetin and E. E. Şimşek , "İstanbul’da Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-49 Yaş Kadınlarda Depresyon Görülme Sıklığı ve İlişkili Faktörler", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 14, pp. 258-269, Aug. 2021, doi:10.38079/igusabder.916681

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)