Research Article
BibTex RIS Cite

Identifying the Care Behavior Perception of Nursing Students and the Time They Allocated to the Direct Care Practices

Year 2021, Issue: 15, 561 - 570, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.894802

Abstract

Aim: The research was planned for the purpose of identifying the time allocated by nursing students to direct care practices during clinical practices and the students’ care behavior perceptions.
Method: The research was conducted as a descriptive type and the sample of the research consisted of 80 students in total, excluding first-year students studying in the nursing department of a foundation university. The data of study were collected with “Inspection Form for Nursing Students’ Activities in Clinical Practices” and “Care Behaviors Scale”. Data were collected by observation.
Results: The time allocated by the students to direct care practices during a practice day in clinic was identified as; 138,8±57,0 minutes on average in second graders, 105,6,7±40,3 minutes on average in third graders, and 99,8±60,1 minutes on average in fourth graders, It was identified that the second graders spend 50,2±40,3 minutes, the third graders spend 6,1±15,6 minutes, and the fourth graders spend 38,4±43,3 minutes for the practices other than care practices. It was statistically found a difference between the times allocated by the students to direct care and other practices with regard to grades (p<0,05). The total average score of the students in Care Behaviors Scale-24 was identified as 5,14±0,59, and the scores of the students who chose the profession voluntarily were found as higher than the other students. (p<0,05). Although the students' perceptions of care behaviors were positive, it was determined that the time they allocated to direct care practices was less.
Conclusion: It was identified that although the care quality perception of the students are high, the time they allocated to direct care practices is low.

References

 • Chen SY, Chang HC, Pai HC. Caring behaviours directly and indirectly affect nursing students' critical thinking. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2018;32(1):197-203. doi:10.1111 / scs.12447.
 • Kurşun Ş, Kanan N. Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15:4.
 • Li YS, Yu WP, Yang BH, Liu CF. A comparison of the caring behaviours of nursing students and registered nurses: Implications for nursing education. Journal of Clinical Nursing. 2016;25(21-22):3317-3325. doi:10.1111 / jocn.13397.
 • Birimoğlu C, Ayaz S. Hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışlarını algılamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(3):40-48.
 • Yükseköğretim Kurulu. Doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmelik. TC Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11949&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 .Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2008. Erişim tarihi 5 Temmuz 2020.
 • Akgün KM, Aras T, Akarsu Ö. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerinin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemş. Dergisi. 2012;2:39-46.
 • Efil S, Küçükakgün H, Gül E, Kapıcı M. Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi. 2019;1(2):1-6. doi:10.33308/2687248X.201912142.
 • Karaöz S. Hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: Güçlükler ve öneriler. DEUHYO ED. 2013;6(3):149-158.
 • Aydın MF, Argun MŞ. Bitlis Eren Üniversitesi sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane uygulamalarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;1(4):209-213.
 • Karadağ G, Kılıç SP, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Kayaaslan H. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik hemşireler hakkındaki görüşleri. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(6):665-667. doi:10.5455/pmb.1-1353569323.
 • Polifroni CE, Packard AS, Shah SH, Macavoy S. Activities interactions of baccalaureate nursing students clinical practica. J. Professional Nursing. 1995;11(3):161-169. doi:10.1016/S8755-7223(95)80115-4.
 • Aktaş YY, Karabulut N. Professional values in Turkish undergraduate nursing students and its reflection on caring behaviour. Kontak. 2017;19(2):e116-e121. doi:10.1016/j.kontakt.2017.03.003.
 • Hung CA, Wu PL, Liu NY, Hsu WY, Lee BO, Pai HC. The effect of gender‐friendliness barriers on perceived image in nursing and caring behaviour among male nursing students. Journal of Clinical Nursing. 2019;28(9-10):1465-1472. doi:10.1111 / jocn.14693.
 • Gökşin İ, Erzincanlı S. Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları ile bakım davranışları arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020;12(1):49-55. doi:10.5336/nurses.2019-66259.
 • Kılıç M. Students' perceptions of nursing care: the case of a city of south Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):402:408.
 • Loke JCF, Lee KW, Lee BK, Noor AM. Caring behaviours of student nurses: Effects of preregistration nursing education. Nurse Education in Practice. 2015;15:421-429. doi:10.1016/j.nepr.2015.05.005.
 • Okumuş ÇD, Uğur E. Hemşirelerin duygusal zekâ düzeylerinin bakım davranışlarına etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;2:104-109.
 • Shmilovitz R, Itzhaki M, Koton S. Associations between gender, sex types and caring behaviours among nurses in mental health. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing. 2020;00:1–8. doi: 10.1111/jpm.12694.
 • Türk G, Adana F, Erol F, Çevik AR, Taşkıran N. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme nedenleri ile bakım davranışları algısı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(3):1-10.
 • Dığın F, Kızılcık Özkan, Z. Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışları Algılarının Belirlenmesi. Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Scıences. 2021;6(10):16-21. doi: http://dx.doi.org/10.46648/gnj.155.
 • Gül Ş, Arslan S. Bir hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin hemşirelik bakım davranışları algısının belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;12(2):432-438. https://doi.org/10.31067/acusaglik.852191.
 • Wolf ZR, Giardino ER, Osborne PA, Ambrose MS. Dimensions of nurse caring. J. of Nursing Scholarship. 1994;26(2):107-111. doi: 10.1111/j.1547-5069.1994.tb00927.x.
 • Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Papathanasiou IV, Edet OB, Arulappan J, Tsaras K. Nursing students’ perceptions of their own caring behaviors: A multicountry study. International Journal of Nursing Knowledge. 2015;1-8. doi: 10.1111 / 2047-3095.12108.
 • Uzelli YD, Akın E, Khorshid L. Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences. 2017;14(3):2968-2980.
 • Ahmad M, Safadi R. Entry criteria and increasing students’ success. Jordan Medical Journal. 2009;43(3):189–195.
 • Safadi RR, Saleh MYN, Nassar OS, Amre HM, Froelicher ES. Nursing students’ perceptions of nursing: A descriptive study of four cohorts. Int Nurs Rev. 2011;58:420–427. doi: 10.1111 / j.1466-7657.2011.00897.x.

Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi

Year 2021, Issue: 15, 561 - 570, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.894802

Abstract

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalar sırasında doğrudan bakım uygulamalarına ayırdıkları zamanı ve öğrencilerin bakım davranışları algısını belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören birinci sınıflar hariç toplam 80 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri “Klinik Uygulamada Hemşirelik Öğrencilerinin Aktivitelerini İzlem Formu” ve “Bakım Davranışları Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler gözlem yoluyla elde edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin klinikte bir uygulama gününde doğrudan bakım uygulamalarına harcadıkları süre; ikinci sınıflarda 138,8±57,0 dakika, üçüncü sınıflarda 105,6,7±40,3 dakika, dördüncü sınıflarda 99,8±60,1 dakika olarak belirlenmiştir, Bakım uygulamaları dışındaki faaliyetlere ikinci sınıfların 50,2±40,3, üçüncü sınıfların 6,1±15,6, dördüncü sınıfların 38,4±43,3 dakika harcadıkları belirlenmiştir. Sınıflara göre öğrencilerin doğrudan bakım ve diğer faaliyetlere harcadıkları süreler arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerinin Bakım Davranışları Ölçeği-24’ten aldıkları toplam puan ortalaması 5,14±0,59 puan olarak belirlenmiş, mesleği isteyerek seçen öğrencilerin puanları diğerlerine göre yüksek bulunmuştur. (p<0,05). Öğrencilerin bakım davranışları algıları olumlu olmasına rağmen, doğrudan bakım uygulamalarına ayırdıkları sürenin az olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin bakım kalitesi algılarının yüksek olmasına rağmen, doğrudan bakım uygulamalarına ayırdıkları sürenin az olduğu belirlenmiştir. 

References

 • Chen SY, Chang HC, Pai HC. Caring behaviours directly and indirectly affect nursing students' critical thinking. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2018;32(1):197-203. doi:10.1111 / scs.12447.
 • Kurşun Ş, Kanan N. Bakım davranışları ölçeği-24’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15:4.
 • Li YS, Yu WP, Yang BH, Liu CF. A comparison of the caring behaviours of nursing students and registered nurses: Implications for nursing education. Journal of Clinical Nursing. 2016;25(21-22):3317-3325. doi:10.1111 / jocn.13397.
 • Birimoğlu C, Ayaz S. Hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışlarını algılamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(3):40-48.
 • Yükseköğretim Kurulu. Doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmelik. TC Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11949&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 .Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2008. Erişim tarihi 5 Temmuz 2020.
 • Akgün KM, Aras T, Akarsu Ö. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelerinin eğitimlerine verdiği katkıya ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Hemş. Dergisi. 2012;2:39-46.
 • Efil S, Küçükakgün H, Gül E, Kapıcı M. Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi. 2019;1(2):1-6. doi:10.33308/2687248X.201912142.
 • Karaöz S. Hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: Güçlükler ve öneriler. DEUHYO ED. 2013;6(3):149-158.
 • Aydın MF, Argun MŞ. Bitlis Eren Üniversitesi sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane uygulamalarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;1(4):209-213.
 • Karadağ G, Kılıç SP, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Kayaaslan H. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik hemşireler hakkındaki görüşleri. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(6):665-667. doi:10.5455/pmb.1-1353569323.
 • Polifroni CE, Packard AS, Shah SH, Macavoy S. Activities interactions of baccalaureate nursing students clinical practica. J. Professional Nursing. 1995;11(3):161-169. doi:10.1016/S8755-7223(95)80115-4.
 • Aktaş YY, Karabulut N. Professional values in Turkish undergraduate nursing students and its reflection on caring behaviour. Kontak. 2017;19(2):e116-e121. doi:10.1016/j.kontakt.2017.03.003.
 • Hung CA, Wu PL, Liu NY, Hsu WY, Lee BO, Pai HC. The effect of gender‐friendliness barriers on perceived image in nursing and caring behaviour among male nursing students. Journal of Clinical Nursing. 2019;28(9-10):1465-1472. doi:10.1111 / jocn.14693.
 • Gökşin İ, Erzincanlı S. Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları ile bakım davranışları arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020;12(1):49-55. doi:10.5336/nurses.2019-66259.
 • Kılıç M. Students' perceptions of nursing care: the case of a city of south Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):402:408.
 • Loke JCF, Lee KW, Lee BK, Noor AM. Caring behaviours of student nurses: Effects of preregistration nursing education. Nurse Education in Practice. 2015;15:421-429. doi:10.1016/j.nepr.2015.05.005.
 • Okumuş ÇD, Uğur E. Hemşirelerin duygusal zekâ düzeylerinin bakım davranışlarına etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;2:104-109.
 • Shmilovitz R, Itzhaki M, Koton S. Associations between gender, sex types and caring behaviours among nurses in mental health. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing. 2020;00:1–8. doi: 10.1111/jpm.12694.
 • Türk G, Adana F, Erol F, Çevik AR, Taşkıran N. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme nedenleri ile bakım davranışları algısı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(3):1-10.
 • Dığın F, Kızılcık Özkan, Z. Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışları Algılarının Belirlenmesi. Gevher Nesibe Journal Of Medical & Health Scıences. 2021;6(10):16-21. doi: http://dx.doi.org/10.46648/gnj.155.
 • Gül Ş, Arslan S. Bir hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin hemşirelik bakım davranışları algısının belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;12(2):432-438. https://doi.org/10.31067/acusaglik.852191.
 • Wolf ZR, Giardino ER, Osborne PA, Ambrose MS. Dimensions of nurse caring. J. of Nursing Scholarship. 1994;26(2):107-111. doi: 10.1111/j.1547-5069.1994.tb00927.x.
 • Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Papathanasiou IV, Edet OB, Arulappan J, Tsaras K. Nursing students’ perceptions of their own caring behaviors: A multicountry study. International Journal of Nursing Knowledge. 2015;1-8. doi: 10.1111 / 2047-3095.12108.
 • Uzelli YD, Akın E, Khorshid L. Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences. 2017;14(3):2968-2980.
 • Ahmad M, Safadi R. Entry criteria and increasing students’ success. Jordan Medical Journal. 2009;43(3):189–195.
 • Safadi RR, Saleh MYN, Nassar OS, Amre HM, Froelicher ES. Nursing students’ perceptions of nursing: A descriptive study of four cohorts. Int Nurs Rev. 2011;58:420–427. doi: 10.1111 / j.1466-7657.2011.00897.x.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Nurcan Uysal 0000-0002-1325-9826

Yasemin Eda Tekin 0000-0003-1567-0042

Seda Değirmenci Öz 0000-0002-4790-9639

Behice Belkıs Çalışkan 0000-0001-7249-2954

Güldem Yıldız 0000-0002-9892-4126

Serpil Yedek 0000-0002-2540-1762

Nuran Kömürcü 0000-0003-1983-8287

Publication Date December 31, 2021
Acceptance Date December 8, 2021
Published in Issue Year 2021 Issue: 15

Cite

JAMA Uysal N, Tekin YE, Değirmenci Öz S, Çalışkan BB, Yıldız G, Yedek S, Kömürcü N. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğrudan Bakım Uygulamalarına Ayırdıkları Süre ve Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi. IGUSABDER. 2021;:561–570.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)