Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examining the Health Literacy Levels of University Students: The Sample of Bartın University

Year 2021, Volume , Issue 15, 593 - 605, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.976692

Abstract

Aim: To determine the health literacy levels of university students and the factors affecting them. Method: This cross-sectional study conducted with 3017 students studying at Bartın University. The study completed between April 2020 and March 2021. Data collected with a questionnaire and the Turkish Health Literacy Scale-32. Data collected face-to-face and online. Results: It determined that they had sufficient health literacy levels with an average of 37.80±7.14 points from the TOYS-32 scale. In addition, 38.7% of the students' health literacy levels found to be adequate, 29.6% excellent, 28.5% problematic-limited, and 3.8% insufficient. A statistically significant difference found between the gender of the students, the type of program they studied, the unit, their class level, the monthly income level of the family, the education level of the mother and the THL-32 scale mean score (p<0.05). Conclusion: The study showed that the health literacy levels of the students studying at Bartın University were sufficient. However, it shown that there are students with problematic-limited health literacy levels that need to be taken into account. It revealed that the health literacy levels of the students affected by their age, gender, program and grade level, the income level of their families and the education level of their mothers.

References

 • Aslan R, Ilıman E, Arslan A. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı ve akılcı ilaç kullanım düzeylerinin belirlenmesi. SMART Journal. 2019;5(21):1117-1134.
 • Yılmaz Güven D, Bulut H, Öztürk S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research. 2018;7(2):400-409.
 • World Health Organization (WHO). Health Literacy. In: Kickbusch I, Pelikan LM, Apfel F, Tsouros AD, editors. World Health Organization, Regional Office for Europe; 2013.
 • Erunal M, Özkaya B, Mert H, Küçükgüçlü Ö. Investigation of health literacy levels of nursing students and affecting factors. International Journal of Caring Sciences. 2019;12(1):270-79.
 • Jovic Vranes A, Bjegovic Mikanovich V, Marinkovich J. Functional health literacy among primary health-care patients: data from Belgrade pilot study. Journal of Public Health. 2009;31(4):490-495.
 • Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halperin Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med. 2011;155(2):97-107.
 • People H. Understanding and improving health. U.S. Department of Health and Human Services. November, 2010:1-53.
 • Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Sağlık okuryazarlığı sağlam kanıtlar. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2015. https://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2015/05/saglik-okur-yazarligi-WEB.pdf Erişim tarihi 30 Temmuz 2021.
 • Macabasco O’Connell A, DeWalt DA, Broucksou KA, et al. Relationship between literacy, knowledge, self-care behaviors, and heart failure-related quality of life among patients with heart failure. Journal of General Internal Medicine. 2011;26:979–86.
 • Mullan J, Burns P, Weston K, et al. Health literacy amongst health professional university students: A study using the health literacy questionnaire. Educ. Sci. 2017;7:1-11.
 • Biçer EB, Malatyalı İ. Sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2018;17(2):1-15.
 • Abel T. Cultural capital in health promotion. In: Mc Queen DV, Kickbusch I, eds. Health and Modernity: The Role of Theory in Health Promotion. New York: Springer; 2007.
 • Berberoğlu U, Öztürk O, İnci MB, Ekerbiçer HÇ. Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 18-65 yaş grubu bireylerdeki sağlık okuryazarlığı durumunun değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;8(3):575-581.
 • Durusu Tanrıöver M, Yıldırım HH, Demiray-Ready FN, Çakır B, Akalın HE. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması. Birinci Baskı, Ankara: Sağlık-Sen Yayınları; 2014.
 • Okyay P, Abacıgil F, Harlak H. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32). Okyay P, Abacıgil F, eds. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması. 1. baskı. Ankara: Anıl Reklam Matbaa; 2016.
 • Göçer Ş, Balcı E, Üstündağ Öcal N. An Evaluation of e-health literacy in university students: The example of Yozgat Bozok University. Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021;12(3):579-584.
 • Okur E, Evcimen H, Yağcı Şentürk A. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. STED. 2021;30(1):18-24.
 • Uysal N, Yıldız G. Hemşirelik öğrencilerinin sağlık okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. BAUN Sağ Bil Derg. 2021;10(1):43-48.
 • Budak SN, Özkan S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerini artırmaya yönelik bir eğitim müdahalesi. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi. 2021;2(2):4-9.
 • Ertem AA, Güzel A. Sağlık okuryazarlığı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişki. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021;7(1):245-260.
 • Gamsızkan Z, Sungur MA. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyi: Kesitsel bir çalışma. Türk Aile Hek Derg. 2020;24(2):117-125.
 • Şirin H, Deniz S, Oğuzöncül AF, Ketrez G, Ertuğrul O, Memiş D. Fırat Üniversitesi meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021;6(2):148-158.
 • Uysal N, Ceylan E, Koç A. Health literacy level and influencing factors in university students. Health Soc Care Community. 2020;28:505–511.
 • Corral CJM. Alfabetización en salud de una comunidad universitaria del noroeste de México en el ano 2016. Inv Ed Med. 2018;7(25):36-45.
 • Medina BR, Gómez-Urquiza JL, Haro RT, Barragán AC, Ferrándiz MEA, Rodríguez MC. Assessing health science students' health literacy and its association with health behaviours. Health Soc Care Community. 2020;28:2134–2139.
 • Shaukat R, Naveed MA. Health Literacy of university students in Covid-19 Pandemic and infodemic: A Pakistani perspective. Library Philosophy & Practice (e-journal). 2021;4708:1-9.
 • Canal DJ, Soler RS, Porquet AB, Vernay M, Blanchard H, Noguer CB. Health literacy among health and social care university students. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17:1-10.
 • Duong MC, Nguyen HT, Duong BT, Vu MT. The levels of COVID-19 related health literacy among university students in Vietnam. Infect Chemother. 2021;53(1):107-117.
 • Zhang Y, Zhang F, Hu P, et al. Exploring health literacy in medical university students of Chongqing, China: A cross-sectional study. PLoS ONE. 2016;11(4): e0152547.
 • Sarıyar S, Kiliç HF. The health literacy of university students in North Cyprus. Health Promotion Inyernational. 2021;36(1):101-108.
 • Sarhan MBA, Fujii Y, Kiriya J, et al. Exploring health literacy and its associated factors among Palestinian university students: A cross-sectional study. Health Promotion International. 2020;1–12.

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği

Year 2021, Volume , Issue 15, 593 - 605, 31.12.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.976692

Abstract

Amaç: Bartın Üniversitesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlık düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören 3017 öğrenciyle gerçekleştirildi. Araştırma Nisan 2020-Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Verilerin toplanmasında anket formu ve Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 kullanıldı. Veriler yüz yüze ve online olarak toplandı.
Bulgular: Öğrencilerin Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ölçeğinden ortalama 37.80±7.14 puan aldıkları saptandı. Ayrıca öğrencilerin %38.7’sinin sağlık okuryazarlık düzeylerinin yeterli, %29.6’sının mükemmel, %28.5’inin sorunlu-sınırlı ve %3.8’inin yetersiz olduğu bulundu. Öğrencilerin cinsiyeti, öğrenim gördüğü program türü, birim, sınıf düzeyleri, ailenin aylık gelir düzeyi, annenin eğitim düzeyi ile ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05).
Sonuç: Araştırma Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin yeterli olduğunu gösterdi. Bununla birlikte dikkate alınması gerekecek oranda sorunlu-sınırlı sağlık okuryazarlık düzeyine sahip olan öğrencilerin de olduğunu gösterdi. Öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeylerini yaşlarının, cinsiyetlerinin, öğrenim gördükleri program ve sınıf düzeylerinin, ailesinin gelir düzeyinin ve annelerinin eğitim düzeyinin etkilediğini ortaya koydu.

References

 • Aslan R, Ilıman E, Arslan A. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı ve akılcı ilaç kullanım düzeylerinin belirlenmesi. SMART Journal. 2019;5(21):1117-1134.
 • Yılmaz Güven D, Bulut H, Öztürk S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research. 2018;7(2):400-409.
 • World Health Organization (WHO). Health Literacy. In: Kickbusch I, Pelikan LM, Apfel F, Tsouros AD, editors. World Health Organization, Regional Office for Europe; 2013.
 • Erunal M, Özkaya B, Mert H, Küçükgüçlü Ö. Investigation of health literacy levels of nursing students and affecting factors. International Journal of Caring Sciences. 2019;12(1):270-79.
 • Jovic Vranes A, Bjegovic Mikanovich V, Marinkovich J. Functional health literacy among primary health-care patients: data from Belgrade pilot study. Journal of Public Health. 2009;31(4):490-495.
 • Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halperin Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med. 2011;155(2):97-107.
 • People H. Understanding and improving health. U.S. Department of Health and Human Services. November, 2010:1-53.
 • Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Sağlık okuryazarlığı sağlam kanıtlar. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2015. https://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2015/05/saglik-okur-yazarligi-WEB.pdf Erişim tarihi 30 Temmuz 2021.
 • Macabasco O’Connell A, DeWalt DA, Broucksou KA, et al. Relationship between literacy, knowledge, self-care behaviors, and heart failure-related quality of life among patients with heart failure. Journal of General Internal Medicine. 2011;26:979–86.
 • Mullan J, Burns P, Weston K, et al. Health literacy amongst health professional university students: A study using the health literacy questionnaire. Educ. Sci. 2017;7:1-11.
 • Biçer EB, Malatyalı İ. Sağlık okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2018;17(2):1-15.
 • Abel T. Cultural capital in health promotion. In: Mc Queen DV, Kickbusch I, eds. Health and Modernity: The Role of Theory in Health Promotion. New York: Springer; 2007.
 • Berberoğlu U, Öztürk O, İnci MB, Ekerbiçer HÇ. Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 18-65 yaş grubu bireylerdeki sağlık okuryazarlığı durumunun değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi. 2018;8(3):575-581.
 • Durusu Tanrıöver M, Yıldırım HH, Demiray-Ready FN, Çakır B, Akalın HE. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması. Birinci Baskı, Ankara: Sağlık-Sen Yayınları; 2014.
 • Okyay P, Abacıgil F, Harlak H. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32). Okyay P, Abacıgil F, eds. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması. 1. baskı. Ankara: Anıl Reklam Matbaa; 2016.
 • Göçer Ş, Balcı E, Üstündağ Öcal N. An Evaluation of e-health literacy in university students: The example of Yozgat Bozok University. Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021;12(3):579-584.
 • Okur E, Evcimen H, Yağcı Şentürk A. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. STED. 2021;30(1):18-24.
 • Uysal N, Yıldız G. Hemşirelik öğrencilerinin sağlık okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. BAUN Sağ Bil Derg. 2021;10(1):43-48.
 • Budak SN, Özkan S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerini artırmaya yönelik bir eğitim müdahalesi. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Dergisi. 2021;2(2):4-9.
 • Ertem AA, Güzel A. Sağlık okuryazarlığı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişki. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021;7(1):245-260.
 • Gamsızkan Z, Sungur MA. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyi: Kesitsel bir çalışma. Türk Aile Hek Derg. 2020;24(2):117-125.
 • Şirin H, Deniz S, Oğuzöncül AF, Ketrez G, Ertuğrul O, Memiş D. Fırat Üniversitesi meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2021;6(2):148-158.
 • Uysal N, Ceylan E, Koç A. Health literacy level and influencing factors in university students. Health Soc Care Community. 2020;28:505–511.
 • Corral CJM. Alfabetización en salud de una comunidad universitaria del noroeste de México en el ano 2016. Inv Ed Med. 2018;7(25):36-45.
 • Medina BR, Gómez-Urquiza JL, Haro RT, Barragán AC, Ferrándiz MEA, Rodríguez MC. Assessing health science students' health literacy and its association with health behaviours. Health Soc Care Community. 2020;28:2134–2139.
 • Shaukat R, Naveed MA. Health Literacy of university students in Covid-19 Pandemic and infodemic: A Pakistani perspective. Library Philosophy & Practice (e-journal). 2021;4708:1-9.
 • Canal DJ, Soler RS, Porquet AB, Vernay M, Blanchard H, Noguer CB. Health literacy among health and social care university students. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17:1-10.
 • Duong MC, Nguyen HT, Duong BT, Vu MT. The levels of COVID-19 related health literacy among university students in Vietnam. Infect Chemother. 2021;53(1):107-117.
 • Zhang Y, Zhang F, Hu P, et al. Exploring health literacy in medical university students of Chongqing, China: A cross-sectional study. PLoS ONE. 2016;11(4): e0152547.
 • Sarıyar S, Kiliç HF. The health literacy of university students in North Cyprus. Health Promotion Inyernational. 2021;36(1):101-108.
 • Sarhan MBA, Fujii Y, Kiriya J, et al. Exploring health literacy and its associated factors among Palestinian university students: A cross-sectional study. Health Promotion International. 2020;1–12.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Sevim ÇELİK (Primary Author)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-2016-5828
Türkiye


Zekiye İSTEK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-1697-8129
Türkiye


Aycan KIZKIN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8071-2267
Türkiye


Mehmet Can YİĞİT
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-2831-5808
Türkiye


Hüseyin KAÇAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-6628-9554
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK 2019/2. Dönem 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından ‘Sağlık İçin Akılcı Okuyoruz ve Davranıyoruz isimli proje kapsamında desteklenmiştir.
Project Number 1919B011903210
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 15

Cite

Bibtex @research article { igusabder976692, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {593 - 605}, doi = {10.38079/igusabder.976692}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Çelik, Sevim and İstek, Zekiye and Kızkın, Aycan and Yiğit, Mehmet Can and Kaçan, Hüseyin} }
APA Çelik, S. , İstek, Z. , Kızkın, A. , Yiğit, M. C. & Kaçan, H. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 593-605 . DOI: 10.38079/igusabder.976692
MLA Çelik, S. , İstek, Z. , Kızkın, A. , Yiğit, M. C. , Kaçan, H. "Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 593-605 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/66537/976692>
Chicago Çelik, S. , İstek, Z. , Kızkın, A. , Yiğit, M. C. , Kaçan, H. "Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 593-605
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği AU - Sevim Çelik , Zekiye İstek , Aycan Kızkın , Mehmet Can Yiğit , Hüseyin Kaçan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.976692 DO - 10.38079/igusabder.976692 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 593 EP - 605 VL - IS - 15 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.976692 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.976692 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği %A Sevim Çelik , Zekiye İstek , Aycan Kızkın , Mehmet Can Yiğit , Hüseyin Kaçan %T Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 15 %R doi: 10.38079/igusabder.976692 %U 10.38079/igusabder.976692
ISNAD Çelik, Sevim , İstek, Zekiye , Kızkın, Aycan , Yiğit, Mehmet Can , Kaçan, Hüseyin . "Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 15 (December 2021): 593-605 . https://doi.org/10.38079/igusabder.976692
AMA Çelik S. , İstek Z. , Kızkın A. , Yiğit M. C. , Kaçan H. Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. IGUSABDER. 2021; (15): 593-605.
Vancouver Çelik S. , İstek Z. , Kızkın A. , Yiğit M. C. , Kaçan H. Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (15): 593-605.
IEEE S. Çelik , Z. İstek , A. Kızkın , M. C. Yiğit and H. Kaçan , "Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 15, pp. 593-605, Dec. 2021, doi:10.38079/igusabder.976692

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)