Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2022, Volume , Issue 16, 244 - 257, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1004693

Abstract

Amaç: Araştırma hemşirelerin elektrokardiyografi bulgularını yorumlamadaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kontrol grupsuz yarı deneysel ön test/son test şeklinde uygulanan araştırma, Türkiye'deki bir eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım ile yataklı kliniklerinde çalışan ve gönüllü olan 134 hemşire ile tamamlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmadaki 134 hemşireye araştırmacı tarafından ön test yapılmış, eğitim almayı kabul eden 52 hemşireye ise bire bir elektrokardiyografi eğitimi verilmiş ve son test uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin ön testte lisansüstü eğitim alma, yoğun bakımda çalışma ve daha önce elektrokardiyografi eğitimi alma durumlarında bilgi düzeyi daha yüksek bulunurken; son testte ise lisansüstü eğitim alma, dokuz yıl veya daha az mesleki deneyim ile dokuz yıl veya daha az klinik deneyimi olma durumlarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Hemşirelerin eğitim öncesi düşük olan elektrokardiyografi yorumlama puanlarının verilen eğitim sonrası anlamlı derecede arttığı görülmüştür (p<0.05).
Sonuç: Hemşirelere verilen bire bir elektrokardiyografi eğitiminin hemşirelerin EKG yorumlamadaki bilgi düzeylerini artırdığı belirlenmiştir. Hemşirelik alanındaki eğitim planlamalarının sık aralıklarla, mümkünse bire bir olarak ve görsel materyal desteği kullanılarak yapılması önerilmektedir.

References

 • World Health Organization. The top 10 causes of death. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death/. Erişim tarihi 15 Mayıs 2020.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30626/. Erişim tarihi 15 Mayıs 2020.
 • Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. European Heart Journal. 2013;34(39):3028-3034. doi:10.1093/eurheartj/eht356.
 • Onat A, Çakır H, Karadeniz Y, Dönmez İ, Karagöz A, Yüksel M, et al. TEKHARF 2013 taraması ve diyabet prevalansında hızlı artış. Türk Kardiyoloji Derneği Araştırması. 2014;2(6):511-516. doi:10.5543/tkda.2014.27543.
 • Koplay M, Erol C. Koroner arter hastalığı. Türk Radyoloji Seminerleri. 2013;1:57-69. doi:10.5152/trs.2013.007.
 • Giannetta N, Campagna G, Di Muzio F, Di Simone E, Dionisi S, Di Muzio M. Accuracy and knowledge in 12-lead ECG placement among nursing students and nurses: a web-based Italian study: accuracy and knowledge in 12-lead ECG placement. Acta Biomed. 2020;30(91):1-10. doi: https://doi.org/10.23750/abm.v91i12-S.10349.
 • Wagner GS, Strauss DG. Marriot's Practical Electrocardiography. In: Güleç S, ed. 12. Baskı, Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2015:1-69.
 • Doğan H. Hemşirelerin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme ve Uygun Tedavi Yaklaşımlarını Değerlendirme Düzeylerinin Tespiti [yüksek lisans tezi]. Afyonkarahisar, Türkiye: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006.
 • Sara’a HS, Zedaan HA, Ahmed RS, Owaid HA, Mousa AM. Nurses’ knowledge concerning early interventions for patients with ventricular tachycardia at baghdad teaching hospitals. Kufa Journal for Nursing Sciences. 2016;6(2):8-15.
 • Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Priorities in Critical Care Nursing E-Book, Caring for The Critically Ill patient & Cardiovascular Therapeutic Management. 8 th ed. Canada: Elsevier; 2020.
 • Doğan H, Melek M. Hemşirelerin acil kalp hastalıklarında görülen EKG bulgularını tanıyabilme ve uygun tedavi yaklaşımlarını değerlendirme düzeylerinin tespiti. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2012;3(3):60-69. doi:10.5543/khd.2012.007.
 • El-Sayed F, Aya EF, Nadia MT, Metwaly EA. Nurses' performance regarding life threatening ventricular dysrhythmias among critically ill patients. Egyptian Journal of Health Care. 2020;11(1):101-114. doi: 10.21608/ejhc.2020.74768.
 • Doğu Ö, Gündüz H, Dede E. Kardiyoloji, yoğun bakım ve acil birimde çalışan hemşirelerin EKG bulgularını tanıyabilme ve uygun tedavi girişimlerinde bulunabilme durumlarının değerlendirilmesi. Sakarya Medical Journal. 2014;4(4):178-181. https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2014.82712.
 • Ruhwanya DI, Tarimo EAM, Ndile M. Life threatening arrhythmias: knowledge and skills among nurses working in critical care settings at Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam, Tanzania. Tanzania Journal of Health Research. 2018:20(2). doi:http://dx.doi.org/10.4314/thrb.v20i2.1.
 • Özoğul A, Yolaçan A, Erkuş B. Acıbadem sağlık grubunda hemşirelere verilen temel elektrokardiyografi eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi: ölümcül ritimleri tanıma. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2015;6(10):112-120. doi:10.5543/khd.2015.010.
 • Keskin S. Acil ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Elektrokardiyografi Ritimlerini Tanıyabilme ve Uygun Tedavi Yaklaşımlarını Bilme Konusundaki Yeterlilikleri [yüksek lisans tezi]. Samsun, Türkiye: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2014.
 • Sayadi O, Shamsollahi MB. Life-threatening arrhythmia verification in ICU patients using the joint cardiovascular dynamical model and a Bayesian filter. IEEE Transactions of Biomedical Engineering. 2011;58:2748-2757. doi:10.1109/TBME.2010.2093898.
 • Schwer KA. Klassifizierung Und Analyse Von Fehlern Bei Der EKG-Beschreibung, Befundung Und İnterpretation [doctorate thesis]. Munich, Germany: Ludwig Maximilian University, Health Sciences Institute; 2018.
 • Funk M, Fennie KP, Stephens KE, May JL, Winkler CG, Drew BJ. Association of implementation of practice standards for electrocardiographic monitoring with nurses’ knowledge, quality of care, and patient outcomes. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2017;1-10. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.116.003132.
 • Üzel G, Ulupınar S. Hemşirelerin elektrokardiyografi konusundaki bilgi ve görüşleri. Yoğun Bakım Dergisi. 2011;15(1):1-8.
 • Çelik Y, Karadağ C, Akdağ C, Özkeçeci G. Acil ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin EKG bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2015;6(9):75-85. doi:10.5543/khd.2015.006.
 • Sumner L, Chang L, Jones DA, Burke SM. Evaluation of basic arrhythmia knowledge retention and clinical application by registered nurses. Journal for Nurses in Staff Development. 2012;28:5-9. doi:10.1097/NND.0b013e31824b41e1.
 • Zhang H, Hsu LL. The effectiveness of an education program on nurses’knowledge of electrocardiogram interpretation. International Emergency Nursing. 2013;21:247-251. doi:10.1016/j.ienj.2012.11.001.
 • Blakeman JR, Sarsfield K, Booker KJ. Nurses’ practices and lead selection in monitoring for myocardial ıschemia: an evidence-based quality improvement project. Dimens Crit Care Nurs. 2015; 34(4):189-195. doi:10.1097/DCC.0000000000000118.
 • Nolan JP, Soar J, Zideman DA, et al. European resuscitation council guidelines for resuscitation 2010, Section 1, Executive Summary. Resuscitation. 2010;81:1219-1276. doi:10.1016/j.resuscitation.2010.08.021.
 • Enç N, Uysal H, Şenuzun F, Canlı Özer Z, Guruşçu E, Şentürk Ö. Türkiye’de kardiyoloji kliniklerinde çalışan hemşire ve teknisyenlerin profili. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2012;1-14. doi:10.5543/khd.2012.008.
 • Özışık O, Sayhan MB, Salt Ö. 112 acil sağlık personelinin elektrokardiyografi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi. 2018. doi: 10.5222/jaren.2018.10437.
 • Ergöl Ş. Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2011;1(3):152-155. doi:10.5961/jhes.2011.022.
 • Werner K, Kander K, Axelsson C. Electrocardiogram interpretation skills and among ambulance nurses. European Journal of Cardiavascular Nursing. 2014;15(4):262-8. doi:10.1177/1474515114566158.
 • Santana SE, Pires EC, Silva JT, Bezerra DG, Eloah R, Ferretti RL. Ability of nurses interpret a 12-lead electrocardiography. Revista Baiana de Enfermagem. 2017;31:1-8. doi:10.18471/rbe.v31i1.16581.
 • Coll BM, Jimenez HMF, Llaurado SM. Emergency nurse competence in electrocardiographic interpretation in Spain: A cross sectional study. Journal Emergency Nursing. 2017;43(6):560-70. doi:10.1016/j.jen.2017.06.001.
 • Stopa M, Tokarek T, Sevenathan H, et al. Assessment of electrocardiogram interpretation skills among Polish and English division medical students. Folia Cardiologic. 2018;13(5):416-419. doi:10.5603/FC.a2018.0059.
 • Goodridge E, Frust C, Herrick J, Tiptonet PH. Accuracy of cardiac rhythm interpretation by medical surgical nurses. Journal Nurses in Professional Development. 2013;29(1):35-40. doi:10.1097/NND.0b013e31827d0c4f.
 • Fent G, Gosai J, Purva M. Teaching the interpretation of electrocardiograms: which method is best? Journal Electrocardiology. 2015;48(2):190-193. doi:10.1016/j.jelectrocard.2014.12.014.

Determination of Nurses’ Knowledge Levels in Interpretting Electrocardiography Findings

Year 2022, Volume , Issue 16, 244 - 257, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1004693

Abstract

Aim: The research was carried out to determine the knowledge level of nurses in interpreting electrocardiography findings.
Method: The research, which was applied as a quasi-experimental pre-test/post-test without a control group, was completed with 134 volunteer nurses working in the intensive care and inpatient clinics of a training and research hospital in Turkey. A questionnaire consisting of two parts was used as a data collection tool in the research. 134 nurses in the study were pre-tested by the researcher, 52 nurses who agreed to receive training were given one-on-one electrocardiography training and the post-test was administered. The dataset was evaluated with the SPSS program.
Results: While the pre-test knowledge level of the nurses participating in the study was higher in the cases of receiving postgraduate education, working in intensive care and having previously received electrocardiography training; in the last test, it was determined that they were more likely to have a postgraduate education, nine years or less of professional experience, and nine years or less of clinical experience (p<0.05). It has been observed that electrocardiography interpretation scores of nurses who were low before the training increased significantly after the given training (p<0.05).
Conclusion: It was determined that one-to-one electrocardiography training given to nurses increased the knowledge level of nurses in ECG interpretation. It is recommended that training plans in the field of nursing be made at frequent intervals, one-on-one if possible, and using visual material support.

References

 • World Health Organization. The top 10 causes of death. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death/. Erişim tarihi 15 Mayıs 2020.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30626/. Erişim tarihi 15 Mayıs 2020.
 • Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update. European Heart Journal. 2013;34(39):3028-3034. doi:10.1093/eurheartj/eht356.
 • Onat A, Çakır H, Karadeniz Y, Dönmez İ, Karagöz A, Yüksel M, et al. TEKHARF 2013 taraması ve diyabet prevalansında hızlı artış. Türk Kardiyoloji Derneği Araştırması. 2014;2(6):511-516. doi:10.5543/tkda.2014.27543.
 • Koplay M, Erol C. Koroner arter hastalığı. Türk Radyoloji Seminerleri. 2013;1:57-69. doi:10.5152/trs.2013.007.
 • Giannetta N, Campagna G, Di Muzio F, Di Simone E, Dionisi S, Di Muzio M. Accuracy and knowledge in 12-lead ECG placement among nursing students and nurses: a web-based Italian study: accuracy and knowledge in 12-lead ECG placement. Acta Biomed. 2020;30(91):1-10. doi: https://doi.org/10.23750/abm.v91i12-S.10349.
 • Wagner GS, Strauss DG. Marriot's Practical Electrocardiography. In: Güleç S, ed. 12. Baskı, Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2015:1-69.
 • Doğan H. Hemşirelerin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme ve Uygun Tedavi Yaklaşımlarını Değerlendirme Düzeylerinin Tespiti [yüksek lisans tezi]. Afyonkarahisar, Türkiye: İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006.
 • Sara’a HS, Zedaan HA, Ahmed RS, Owaid HA, Mousa AM. Nurses’ knowledge concerning early interventions for patients with ventricular tachycardia at baghdad teaching hospitals. Kufa Journal for Nursing Sciences. 2016;6(2):8-15.
 • Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Priorities in Critical Care Nursing E-Book, Caring for The Critically Ill patient & Cardiovascular Therapeutic Management. 8 th ed. Canada: Elsevier; 2020.
 • Doğan H, Melek M. Hemşirelerin acil kalp hastalıklarında görülen EKG bulgularını tanıyabilme ve uygun tedavi yaklaşımlarını değerlendirme düzeylerinin tespiti. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2012;3(3):60-69. doi:10.5543/khd.2012.007.
 • El-Sayed F, Aya EF, Nadia MT, Metwaly EA. Nurses' performance regarding life threatening ventricular dysrhythmias among critically ill patients. Egyptian Journal of Health Care. 2020;11(1):101-114. doi: 10.21608/ejhc.2020.74768.
 • Doğu Ö, Gündüz H, Dede E. Kardiyoloji, yoğun bakım ve acil birimde çalışan hemşirelerin EKG bulgularını tanıyabilme ve uygun tedavi girişimlerinde bulunabilme durumlarının değerlendirilmesi. Sakarya Medical Journal. 2014;4(4):178-181. https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2014.82712.
 • Ruhwanya DI, Tarimo EAM, Ndile M. Life threatening arrhythmias: knowledge and skills among nurses working in critical care settings at Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam, Tanzania. Tanzania Journal of Health Research. 2018:20(2). doi:http://dx.doi.org/10.4314/thrb.v20i2.1.
 • Özoğul A, Yolaçan A, Erkuş B. Acıbadem sağlık grubunda hemşirelere verilen temel elektrokardiyografi eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi: ölümcül ritimleri tanıma. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2015;6(10):112-120. doi:10.5543/khd.2015.010.
 • Keskin S. Acil ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Elektrokardiyografi Ritimlerini Tanıyabilme ve Uygun Tedavi Yaklaşımlarını Bilme Konusundaki Yeterlilikleri [yüksek lisans tezi]. Samsun, Türkiye: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2014.
 • Sayadi O, Shamsollahi MB. Life-threatening arrhythmia verification in ICU patients using the joint cardiovascular dynamical model and a Bayesian filter. IEEE Transactions of Biomedical Engineering. 2011;58:2748-2757. doi:10.1109/TBME.2010.2093898.
 • Schwer KA. Klassifizierung Und Analyse Von Fehlern Bei Der EKG-Beschreibung, Befundung Und İnterpretation [doctorate thesis]. Munich, Germany: Ludwig Maximilian University, Health Sciences Institute; 2018.
 • Funk M, Fennie KP, Stephens KE, May JL, Winkler CG, Drew BJ. Association of implementation of practice standards for electrocardiographic monitoring with nurses’ knowledge, quality of care, and patient outcomes. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2017;1-10. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.116.003132.
 • Üzel G, Ulupınar S. Hemşirelerin elektrokardiyografi konusundaki bilgi ve görüşleri. Yoğun Bakım Dergisi. 2011;15(1):1-8.
 • Çelik Y, Karadağ C, Akdağ C, Özkeçeci G. Acil ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin EKG bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2015;6(9):75-85. doi:10.5543/khd.2015.006.
 • Sumner L, Chang L, Jones DA, Burke SM. Evaluation of basic arrhythmia knowledge retention and clinical application by registered nurses. Journal for Nurses in Staff Development. 2012;28:5-9. doi:10.1097/NND.0b013e31824b41e1.
 • Zhang H, Hsu LL. The effectiveness of an education program on nurses’knowledge of electrocardiogram interpretation. International Emergency Nursing. 2013;21:247-251. doi:10.1016/j.ienj.2012.11.001.
 • Blakeman JR, Sarsfield K, Booker KJ. Nurses’ practices and lead selection in monitoring for myocardial ıschemia: an evidence-based quality improvement project. Dimens Crit Care Nurs. 2015; 34(4):189-195. doi:10.1097/DCC.0000000000000118.
 • Nolan JP, Soar J, Zideman DA, et al. European resuscitation council guidelines for resuscitation 2010, Section 1, Executive Summary. Resuscitation. 2010;81:1219-1276. doi:10.1016/j.resuscitation.2010.08.021.
 • Enç N, Uysal H, Şenuzun F, Canlı Özer Z, Guruşçu E, Şentürk Ö. Türkiye’de kardiyoloji kliniklerinde çalışan hemşire ve teknisyenlerin profili. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2012;1-14. doi:10.5543/khd.2012.008.
 • Özışık O, Sayhan MB, Salt Ö. 112 acil sağlık personelinin elektrokardiyografi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi. 2018. doi: 10.5222/jaren.2018.10437.
 • Ergöl Ş. Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2011;1(3):152-155. doi:10.5961/jhes.2011.022.
 • Werner K, Kander K, Axelsson C. Electrocardiogram interpretation skills and among ambulance nurses. European Journal of Cardiavascular Nursing. 2014;15(4):262-8. doi:10.1177/1474515114566158.
 • Santana SE, Pires EC, Silva JT, Bezerra DG, Eloah R, Ferretti RL. Ability of nurses interpret a 12-lead electrocardiography. Revista Baiana de Enfermagem. 2017;31:1-8. doi:10.18471/rbe.v31i1.16581.
 • Coll BM, Jimenez HMF, Llaurado SM. Emergency nurse competence in electrocardiographic interpretation in Spain: A cross sectional study. Journal Emergency Nursing. 2017;43(6):560-70. doi:10.1016/j.jen.2017.06.001.
 • Stopa M, Tokarek T, Sevenathan H, et al. Assessment of electrocardiogram interpretation skills among Polish and English division medical students. Folia Cardiologic. 2018;13(5):416-419. doi:10.5603/FC.a2018.0059.
 • Goodridge E, Frust C, Herrick J, Tiptonet PH. Accuracy of cardiac rhythm interpretation by medical surgical nurses. Journal Nurses in Professional Development. 2013;29(1):35-40. doi:10.1097/NND.0b013e31827d0c4f.
 • Fent G, Gosai J, Purva M. Teaching the interpretation of electrocardiograms: which method is best? Journal Electrocardiology. 2015;48(2):190-193. doi:10.1016/j.jelectrocard.2014.12.014.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Elif ERİŞTİ> (Primary Author)
SAĞLIK BAKANLIĞI
0000-0001-8393-2097
Türkiye


Gülay YAZICI>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8195-3791
Türkiye

Thanks Yazarlar bu çalışmaya katkıda bulunan hemşirelere teşekkür etmektedir.
Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 16

Cite

Bibtex @research article { igusabder1004693, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {16}, pages = {244 - 257}, doi = {10.38079/igusabder.1004693}, title = {Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Erişti, Elif and Yazıcı, Gülay} }
APA Erişti, E. & Yazıcı, G. (2022). Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (16) , 244-257 . DOI: 10.38079/igusabder.1004693
MLA Erişti, E. , Yazıcı, G. "Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 244-257 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/69769/1004693>
Chicago Erişti, E. , Yazıcı, G. "Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 244-257
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Elif Erişti , Gülay Yazıcı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1004693 DO - 10.38079/igusabder.1004693 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 244 EP - 257 VL - IS - 16 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1004693 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1004693 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi %A Elif Erişti , Gülay Yazıcı %T Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 16 %R doi: 10.38079/igusabder.1004693 %U 10.38079/igusabder.1004693
ISNAD Erişti, Elif , Yazıcı, Gülay . "Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 16 (April 2022): 244-257 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1004693
AMA Erişti E. , Yazıcı G. Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. IGUSABDER. 2022; (16): 244-257.
Vancouver Erişti E. , Yazıcı G. Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (16): 244-257.
IEEE E. Erişti and G. Yazıcı , "Hemşirelerin Elektrokardiyografi Bulgularını Yorumlamadaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 16, pp. 244-257, Apr. 2022, doi:10.38079/igusabder.1004693

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)