Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume , Issue 16, 258 - 270, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1062225

Abstract

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ve hastalığın getirdiği anksiyete ile beraber bireyler sağlıklı beslenmeye daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Bu çalışmada, COVID-19 salgınından etkilenen bireylerin anksiyete düzeylerini belirlemek ve anksiyete varlığının ortoreksiya nervoza ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu kesitsel çalışma çevrimiçi olarak hazırlanmış bir anket yardımıyla gönüllü, yaş ortalamaları sırasıyla 34,50 ± 6,50 ve 38,50 ± 11,50 yıl olan 189 kadın ve 147 erkek katılımcı ile tamamlanmıştır. Ankette bireylerin antropometrik ölçümleri ve bazı sosyo-demografik özellikleri değerlendirilirken; Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ) ile COVID-19 kaynaklı kaygı, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile genel anksiyete ve ORTO-15 ölçeği ile bireylerin ortorektik eğilimleri saptanmıştır. Araştırma verileri SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Toplam popülasyon değerlendirildiğinde ölçeklerin ortalamaları KAÖ için 1,13 ± 2,42 iken, BAÖ 7,60 ± 9,87 olarak hesaplanmıştır. ORTO-15 puan ortalaması ise 37,44 ± 3,85’tir. Ölçek ortalamaları arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Buna rağmen, kadınlarda BKİ sınıflandırma grupları ile ORTO-15 puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,005). Katılımcıların cinsiyetleri, pandemiden önce ve sonra besin takviyesi kullanma durumu gibi değişkenler ile ölçek puanları arasında herhangi bir ilişki saptanmamış olup, katılımcıların bildirdikleri beyana göre hastalık durumları ile her bir ölçek puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,005).
Sonuç: COVID-19 küresel salgını, hasta olma korkusu ve salgın sebebiyle alınan tedbirler ile değişen yaşam şartları kişilerde anksiyetenin artmasına yol açmaktadır. Anksiyete varlığı kişilerde ortorektik davranışların artmasına neden olarak kişilerin yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Günümüzde pandeminin psiko-sosyal etkilerinin araştırıldığı kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

References

 • Del Rio C, Malani PN. COVID-19-new insights on a rapidly changing epidemic. JAMA. 2020;323(14):1339-1340. doi:10.1001/jama.2020.3072.
 • World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. World Health Organization. https://covid19.who.int/ Yayınlanma tarihi Ocak 2022. Erişim tarihi 21 Ocak 2022.
 • Van Tilburg MAL, Edlynn E, Maddaloni M, Van Kempen K, Díaz-González de Ferris M, Thomas J. High levels of stress due to the SARS-CoV-2 pandemic among parents of children with and without chronic conditions across the USA. Children (Basel). 2020;7(10):193-202. doi:10.3390/children7100193.
 • Horesh D, Brown AD. Traumatic stress in the age of COVID-19: a call to close critical gaps and adapt to new realities. Psychol Trauma. 2020;12(4):331-335. doi:10.1037/tra0000592.
 • Karamustafalıoğlu O, Yumrukçal H. Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45(2):65-74.
 • Moghanibashi MA. Assessing the anxiety level of Iranian general population during COVID-19 outbreak. Asian J Psychiatr. 2020;51:102076. doi:10.1016/j.ajp.2020.102076.
 • Islam MS, Sujan MSH, Tasnim R, Sikder MT, Potenza MN, Van Os J. Psychological responses during the COVID-19 outbreak among university students in Bangladesh. PLoS One. 2020;15(12):e0245083. doi:10.1371/journal.pone.0245083.
 • Johnson MS, Skjerdingstad N, Ebrahimi OV, Hoffart A, Johnson SU. Parenting in a pandemic: Parental stress, anxiety and depression among parents during the government-initiated physical distancing measures following the first wave of COVID-19. Stress and Health. 2021:1–16. doi:10.1002/smi.3120.
 • Rodriguez LC, Cuervo M, Cuevas SA, et al. Changes in anxiety and depression traits ınduced by energy restriction: predictive value of the baseline status. Nutrients. 2019;11(6):1206. doi:10.3390/nu11061206.
 • Forsyth AK, Williams PG, Deane FP. Nutrition status of primary care patients with depression and anxiety. Aust J Prim Health. 2012;18(2):172-176. doi:10.1071/PY11023.
 • Hosseinzadeh M, Vafa M, Esmaillzadeh A, et al. Empirically derived dietary patterns in relation to psychological disorders. Public Health Nutr. 2016;19(2):204-217. doi:10.1017/S136898001500172X.
 • Farchakh Y, Hallit S, Soufia M. Association between orthorexia nervosa, eating attitudes and anxiety among medical students in Lebanese universities: results of a cross-sectional study. Eat Weight Disord. 2019;24(4):683-691. doi:10.1007/s40519-019-00724-6.
 • Özpak AÖ, Asil E, Yılmaz MV. COVID-19 pandemisi sürecinde bireylerin beslenme davranışlarının ve ortorektik eğilimlerinin değerlendirilmesi. Bes Diy Derg. 2021;49(3):29-38. doi:10.33076/2021.bdd.1514
 • Philippe K, Chabanet C, Issanchou S, Monnery-Patris S. Child eating behaviors, parental feeding practices and food shopping motivations during the COVID-19 lockdown in France: (How) did they change? Appetite. 2021;161:105132. doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105132.
 • Garipoğlu G, Arslan M, Andaç Öztürk S. Beslenme ve diyetetik bölümünde okuyan kız öğrencilerin ortoreksiya nervoza eğilimlerinin belirlenmesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;3(1):23-27.
 • Håman L, Barker-Ruchti N, Patriksson G, Lindgren E-C. Orthorexia nervosa: an integrative literature review of a lifestyle syndrome. Int J Qual Stud Health Well-being. 2015;10:26799. doi:10.3402/qhw.v10.26799.
 • Pulat Demir H, Can B, Tezel M. Farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, ortoreksiya nervoza puanları ve beden kütle indekslerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg. 2020;4(3):233-243. doi:10.46237/amusbfd.589480.
 • Arusoǧlu G, Kabakçi E, Köksal G, Merdol TK. Ortoreksiya nervoza ve Orto-11’in Türkçeye uyarlama çalışması. Turk Psikiyatri Derg. 2008;19(3):283-291.
 • Uzdil Z, Kayacan AG, Özyıldırım C, et al. Adölesanlarda ortoreksiya nervoza varlığı ve yeme tutumunun incelenmesi. Samsun Sağ Bil Derg. 2019;4(1):8-13.
 • Dilber A, Dilber F. Koronavirüs (COVID-19) salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi: Karaman ili örneği. J Tour Gastron Stud. 2020;8(3):2144-2162. doi:10.21325/jotags.2020.653.
 • Dinçer S, Kolcu M. COVID-19 pandemisinde toplumun beslenme alışkanlıkların incelenmesi: İstanbul örneği. Turkish J Diabetes Obes. 2021;5(2):193-201. doi:10.25048/tudod.928003.
 • Biçer İ, Çakmak C, Demir H, Kurt ME. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anatol Clin J Med Sci. 2020;25(1):216-225. doi:10.21673/anadoluklin.731092.
 • Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties. Int J Cogn Ther. 1998;12:163–172.
 • Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Cannella C. Orthorexia nervosa: validation of a diagnosis questionnaire. Eat Weight Disord. 2005;10(2):e28-32. doi:10.1007/BF03327537.
 • World Health Organization. Defining Adult Overweight & Obesity. https://www.cdc.gov/obesity/adult/defining.html. Yayınlanma tarihi 2020. Erişim tarihi 19 Ocak 2022.
 • Lee SA. Coronavirus Anxiety Scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Stud. 2020;44(7):393-401. doi: 10.1080/07481187.2020.1748481.
 • Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988;56(6):893-897. doi:10.1037//0022-006x.56.6.893.
 • Memiş Doğan M, Düzel B. COVID-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Turkish Stud. 2020:739-752. eISSN: 1308-2140.
 • Mikocka-Walus A, Knowles SR, Keefer L, Graff L. Controversies revisited: a systematic review of the comorbidity of depression and anxiety with inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis. 2020;22(3):752–762. doi:10.1097/MIB.0000000000000620.
 • Zhou X, Schneider SC, Cepeda SL, Storch EA. Orthorexia Nervosa in China: An exploration of phenomenology and clinical correlates among university students. J Cogn Psychother. 2020;34(3):225-241. doi:10.1891/JCPSY-D-19-00027.
 • Barthels F, Horn S, Pietrowsky R. Orthorexic eating behaviour, illness anxiety and dysfunctional cognitions characteristic of somatic symptom disorders in a non-clinical sample. Eat Weight Disord. 2021;26(7):2387-2391. doi:10.1007/s40519-020-01091-3.
 • Atalay D, Erge HS. Gıda takviyeleri ve sağlık üzerine etkileri. Food Heal. 2018;4(2):98-111.
 • Tarı Selçuk K, Şahin N. COVID-19 salgını sürecinde yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımı ve ilişkili etmenler. Turkish J Fam Med Prim Care. 2021;15(4):751-762. doi:10.21763/tjfmpc.980495.
 • Hamulka J, Jeruszka-Bielak M, Górnicka M, Drywie ME, Zielinska-Pukos MA. Dietary supplements during COVID-19 outbreak. Results of Google trends analysis supported by PLifeCOVID-19 Online Studies. Nutrients. 2021;13(54):1-17. doi:10.3390/nu13010054.
 • Karbownik MS, Dobielska M, Paul E, Kowalczyk RP, Kowalczyk E. Health-medication- and dietary supplement-related behaviors and beliefs relatively unchanged during the COVID-19 pandemic lockdown. Res Soc Adm Pharm. 2021;17(8):1501-1506. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.11.015.

Evaluation of Individuals' Anxiety Levels and Tendencies of Orthorexia Nervosa in the COVID-19 Pandemic

Year 2022, Volume , Issue 16, 258 - 270, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1062225

Abstract

Aim: With the coronavirus (COVID-19) disease and the anxiety caused by the disease, individuals have started to show more interest in healthy nutrition. In this study, it was aimed to determine the anxiety levels of individuals affected by the COVID-19 epidemic and to evaluate the relationship between the presence of anxiety and orthorexia nervosa.
Method: This cross-sectional study was completed with an online questionnaire with 189 female and 147 male volunteers with a mean age of 34,50 ± 6,50 and 38,50 ± 11,50 respectively. While evaluating the anthropometric measurements and some socio-demographic characteristics of the individuals in the questionnaire; pandemic-induced anxiety with Coronavirus Anxiety Scale (CAS), general anxiety with Beck Anxiety Inventory (BAI), and orthorexic tendencies of the individuals with ORTO-15 scale. Research data were analyzed with SPSS 24.0 program.
Results: When the total population was evaluated, the averages of the scales were 1,13 ± 2,42 for CAS and 7,60 ± 9,87 for BAI, respectively. The mean ORTO-15 score is 37,44 ± 3,85. No correlation was found between the scale averages. However, a significant correlation was found between the BMI classification groups and the mean ORTO-15 score in women (p<0,005). There was no relationship between variables such as the gender of the participants, the use of nutritional supplements before/after the pandemic, and the scale scores. However, a significant relationship was found between the disease states and each scale score, according to the statements of the participants (p<0,005).
Conclusion: The COVID-19 pandemic, the fear of getting sick, and the measures taken due to the pandemic and the changing living conditions may lead to increased anxiety in people. The presence of anxiety affects people's lives negatively by causing an increase in orthorexic behaviors. Today, there is a need for comprehensive studies investigating the psycho-social effects of the pandemic.

References

 • Del Rio C, Malani PN. COVID-19-new insights on a rapidly changing epidemic. JAMA. 2020;323(14):1339-1340. doi:10.1001/jama.2020.3072.
 • World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. World Health Organization. https://covid19.who.int/ Yayınlanma tarihi Ocak 2022. Erişim tarihi 21 Ocak 2022.
 • Van Tilburg MAL, Edlynn E, Maddaloni M, Van Kempen K, Díaz-González de Ferris M, Thomas J. High levels of stress due to the SARS-CoV-2 pandemic among parents of children with and without chronic conditions across the USA. Children (Basel). 2020;7(10):193-202. doi:10.3390/children7100193.
 • Horesh D, Brown AD. Traumatic stress in the age of COVID-19: a call to close critical gaps and adapt to new realities. Psychol Trauma. 2020;12(4):331-335. doi:10.1037/tra0000592.
 • Karamustafalıoğlu O, Yumrukçal H. Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011;45(2):65-74.
 • Moghanibashi MA. Assessing the anxiety level of Iranian general population during COVID-19 outbreak. Asian J Psychiatr. 2020;51:102076. doi:10.1016/j.ajp.2020.102076.
 • Islam MS, Sujan MSH, Tasnim R, Sikder MT, Potenza MN, Van Os J. Psychological responses during the COVID-19 outbreak among university students in Bangladesh. PLoS One. 2020;15(12):e0245083. doi:10.1371/journal.pone.0245083.
 • Johnson MS, Skjerdingstad N, Ebrahimi OV, Hoffart A, Johnson SU. Parenting in a pandemic: Parental stress, anxiety and depression among parents during the government-initiated physical distancing measures following the first wave of COVID-19. Stress and Health. 2021:1–16. doi:10.1002/smi.3120.
 • Rodriguez LC, Cuervo M, Cuevas SA, et al. Changes in anxiety and depression traits ınduced by energy restriction: predictive value of the baseline status. Nutrients. 2019;11(6):1206. doi:10.3390/nu11061206.
 • Forsyth AK, Williams PG, Deane FP. Nutrition status of primary care patients with depression and anxiety. Aust J Prim Health. 2012;18(2):172-176. doi:10.1071/PY11023.
 • Hosseinzadeh M, Vafa M, Esmaillzadeh A, et al. Empirically derived dietary patterns in relation to psychological disorders. Public Health Nutr. 2016;19(2):204-217. doi:10.1017/S136898001500172X.
 • Farchakh Y, Hallit S, Soufia M. Association between orthorexia nervosa, eating attitudes and anxiety among medical students in Lebanese universities: results of a cross-sectional study. Eat Weight Disord. 2019;24(4):683-691. doi:10.1007/s40519-019-00724-6.
 • Özpak AÖ, Asil E, Yılmaz MV. COVID-19 pandemisi sürecinde bireylerin beslenme davranışlarının ve ortorektik eğilimlerinin değerlendirilmesi. Bes Diy Derg. 2021;49(3):29-38. doi:10.33076/2021.bdd.1514
 • Philippe K, Chabanet C, Issanchou S, Monnery-Patris S. Child eating behaviors, parental feeding practices and food shopping motivations during the COVID-19 lockdown in France: (How) did they change? Appetite. 2021;161:105132. doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105132.
 • Garipoğlu G, Arslan M, Andaç Öztürk S. Beslenme ve diyetetik bölümünde okuyan kız öğrencilerin ortoreksiya nervoza eğilimlerinin belirlenmesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019;3(1):23-27.
 • Håman L, Barker-Ruchti N, Patriksson G, Lindgren E-C. Orthorexia nervosa: an integrative literature review of a lifestyle syndrome. Int J Qual Stud Health Well-being. 2015;10:26799. doi:10.3402/qhw.v10.26799.
 • Pulat Demir H, Can B, Tezel M. Farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, ortoreksiya nervoza puanları ve beden kütle indekslerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg. 2020;4(3):233-243. doi:10.46237/amusbfd.589480.
 • Arusoǧlu G, Kabakçi E, Köksal G, Merdol TK. Ortoreksiya nervoza ve Orto-11’in Türkçeye uyarlama çalışması. Turk Psikiyatri Derg. 2008;19(3):283-291.
 • Uzdil Z, Kayacan AG, Özyıldırım C, et al. Adölesanlarda ortoreksiya nervoza varlığı ve yeme tutumunun incelenmesi. Samsun Sağ Bil Derg. 2019;4(1):8-13.
 • Dilber A, Dilber F. Koronavirüs (COVID-19) salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi: Karaman ili örneği. J Tour Gastron Stud. 2020;8(3):2144-2162. doi:10.21325/jotags.2020.653.
 • Dinçer S, Kolcu M. COVID-19 pandemisinde toplumun beslenme alışkanlıkların incelenmesi: İstanbul örneği. Turkish J Diabetes Obes. 2021;5(2):193-201. doi:10.25048/tudod.928003.
 • Biçer İ, Çakmak C, Demir H, Kurt ME. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği kısa formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anatol Clin J Med Sci. 2020;25(1):216-225. doi:10.21673/anadoluklin.731092.
 • Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties. Int J Cogn Ther. 1998;12:163–172.
 • Donini LM, Marsili D, Graziani MP, Imbriale M, Cannella C. Orthorexia nervosa: validation of a diagnosis questionnaire. Eat Weight Disord. 2005;10(2):e28-32. doi:10.1007/BF03327537.
 • World Health Organization. Defining Adult Overweight & Obesity. https://www.cdc.gov/obesity/adult/defining.html. Yayınlanma tarihi 2020. Erişim tarihi 19 Ocak 2022.
 • Lee SA. Coronavirus Anxiety Scale: a brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Stud. 2020;44(7):393-401. doi: 10.1080/07481187.2020.1748481.
 • Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988;56(6):893-897. doi:10.1037//0022-006x.56.6.893.
 • Memiş Doğan M, Düzel B. COVID-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Turkish Stud. 2020:739-752. eISSN: 1308-2140.
 • Mikocka-Walus A, Knowles SR, Keefer L, Graff L. Controversies revisited: a systematic review of the comorbidity of depression and anxiety with inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis. 2020;22(3):752–762. doi:10.1097/MIB.0000000000000620.
 • Zhou X, Schneider SC, Cepeda SL, Storch EA. Orthorexia Nervosa in China: An exploration of phenomenology and clinical correlates among university students. J Cogn Psychother. 2020;34(3):225-241. doi:10.1891/JCPSY-D-19-00027.
 • Barthels F, Horn S, Pietrowsky R. Orthorexic eating behaviour, illness anxiety and dysfunctional cognitions characteristic of somatic symptom disorders in a non-clinical sample. Eat Weight Disord. 2021;26(7):2387-2391. doi:10.1007/s40519-020-01091-3.
 • Atalay D, Erge HS. Gıda takviyeleri ve sağlık üzerine etkileri. Food Heal. 2018;4(2):98-111.
 • Tarı Selçuk K, Şahin N. COVID-19 salgını sürecinde yetişkinlerde gıda takviyesi kullanımı ve ilişkili etmenler. Turkish J Fam Med Prim Care. 2021;15(4):751-762. doi:10.21763/tjfmpc.980495.
 • Hamulka J, Jeruszka-Bielak M, Górnicka M, Drywie ME, Zielinska-Pukos MA. Dietary supplements during COVID-19 outbreak. Results of Google trends analysis supported by PLifeCOVID-19 Online Studies. Nutrients. 2021;13(54):1-17. doi:10.3390/nu13010054.
 • Karbownik MS, Dobielska M, Paul E, Kowalczyk RP, Kowalczyk E. Health-medication- and dietary supplement-related behaviors and beliefs relatively unchanged during the COVID-19 pandemic lockdown. Res Soc Adm Pharm. 2021;17(8):1501-1506. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.11.015.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Beyza MENDEŞ>
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4182-1273
Türkiye


Başak CAN> (Primary Author)
İstanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0002-0608-6496
Türkiye


Sine YILMAZ>
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-2592-9057
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 16

Cite

Bibtex @research article { igusabder1062225, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {16}, pages = {258 - 270}, doi = {10.38079/igusabder.1062225}, title = {COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Mendeş, Beyza and Can, Başak and Yılmaz, Sine} }
APA Mendeş, B. , Can, B. & Yılmaz, S. (2022). COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (16) , 258-270 . DOI: 10.38079/igusabder.1062225
MLA Mendeş, B. , Can, B. , Yılmaz, S. "COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 258-270 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/69769/1062225>
Chicago Mendeş, B. , Can, B. , Yılmaz, S. "COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 258-270
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi AU - Beyza Mendeş , Başak Can , Sine Yılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1062225 DO - 10.38079/igusabder.1062225 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 270 VL - IS - 16 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1062225 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1062225 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi %A Beyza Mendeş , Başak Can , Sine Yılmaz %T COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 16 %R doi: 10.38079/igusabder.1062225 %U 10.38079/igusabder.1062225
ISNAD Mendeş, Beyza , Can, Başak , Yılmaz, Sine . "COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 16 (April 2022): 258-270 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1062225
AMA Mendeş B. , Can B. , Yılmaz S. COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. IGUSABDER. 2022; (16): 258-270.
Vancouver Mendeş B. , Can B. , Yılmaz S. COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (16): 258-270.
IEEE B. Mendeş , B. Can and S. Yılmaz , "COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Kaygı Düzeylerinin ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimlerinin Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 16, pp. 258-270, Apr. 2022, doi:10.38079/igusabder.1062225

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)