Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume , Issue 16, 163 - 173, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.989501

Abstract

Amaç: Çocukların gelişiminde oldukça önemli olan işitsel algı yaşam boyu devam edip; İletişim becerilerinin temelini oluşturmaktadır. İşitsel algı; seslerin ve konuşmanın tanınması, anlamlandırılması ve yorumlanmasını sağlamaktadır. Bu çalışma koklear implantlı hastaların işitsel performanslarının gelişimini analiz etmek amacıyla yapıldı. Hastaların implant cihazını günlük kullanım sürelerinin, yaşı, cinsiyet ve işitsel performanslarına etkileri araştırıldı.
Yöntem: Çalışmada konjenital ve prelingual dönemde işitme kaybına uğrayan ve 2 yaşından önce tek taraflı koklear implant uygulanan 60 hasta seçildi. 7, 8 ve 9 yaşında düzenli rehabilitasyon eğitimi alan hastalar işitsel performansları yönünden değerlendirildi. Değerlendirmeler yapılırken, Anlamlı İşitsel Deneyim Skalası (MAIS), Dinlemenin Gelişim Profili (LiP) ve Tek-İki-Üç Heceli Kelimeleri Tanıma Testi (MTP) kullanıldı. Cihazın günlük kullanım süreleri 0-7 saat, 8-16 saat ve 17 saat ve üzeri olarak 3 gruba ayrıldı. Yapılan testlerin sonuçları hastaların cihazı günlük kullanım sürelerine, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre değerlendirildi.
Bulgular: Lip/Mais/Mtp puanlarına göre cihaz kullanım süreleri (0-7 saat, 8-16 saat, 17 saat ve üzeri) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı (p<0,05). Cinsiyet açısından yapılan değerlendirmede Lip/Mais/Mtp puanlarına göre kız ve erkek çocukları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p>0,05). Çalışmada Lip/Mais/Mtp Puanlarına göre yaş grupları (7 yaş, 8 yaş, 9 yaş) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Koklear implant kullanıcılarının gün içerisinde implant cihazlarını daha sık kullanmaları; dinleme, sesleri fark etme, sesleri anlamayla birleştirme, kelimeleri tanıma, sese tepki gösterme, sesi ayırt etme ve sesi tanımlama becerilerine katkı sağlayıp konuşma skorlarını arttırdığı tespit edilmiştir.

References

 • O’Donoghue, G. M. Cochlear implants in children: principles, practice and predictions. Journal of the Royal Society of Medicine.1996;89(6):345-347.
 • Robbins, A., Kirk, K., Osberger, M., Ertmer, D. Speech intelligibility of implanted children. The Annals of otology, rhinology & laryngology. 1995;166:399-401.
 • Moore, W. G. Identification of children with hearing impairments: a baseline survey. Volta Review. 1991;93(4):187-196.
 • Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing-impaired children. The American Journal of Otology. 1991;12:144-150.
 • Tüfekçioğlu U. Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınevi; 1992.
 • Acarlar, F. Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002;35(1-2):121-127.
 • Anderson I, Weichbold V, D’Haese PS, et al. Cochlear implantation in children under the age of two-What do the outcomes show us? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2004;68(4):425-431.
 • Allum J, Greisiger R, Straubhaar S, Carpenter M. Auditory perception and speech identification in children with cochlear implants tested with the EARS protocol. British Journal of Audiology. 2000;34(5):293-303.
 • Gstoettner WK, Hamzavi J, Egelierler B, Baumgartner WD. Speech perception performance in prelingually deaf children with cochlear implants. Acta Oto-laryngologica. 2000;120(2):209-213.
 • Sainz M, Skarzynski H, Allum JH, et al. Assessment of auditory skills in 140 cochlear implant children using the EARS protocol. ORL. 2003;65(2):91-96.
 • Gelfand SA. Essentials of Audiology. New York: Thieme; 2001.
 • Kirk KI, Miyamoto RT, Ying EA, Perdew AE, Zuganelis H. Cochlear implantation in young children: Effects of age at implantation and communication mode. Volta Review. 2000;102(4):127-144.
 • Meyer TA, Svirsky MA, Kirk KI, Miyamoto RT. Improvements in speech perception by children with profound prelingual hearing loss: effects of device, communication mode, and chronological age. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1998;41(4):846-858.
 • İynen İ. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde Koklear İmplant Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Yüksek Lisans Programı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Smith SL. A Study Of Hearing Aid User Satisfaction Based On The Hearing Aid Performance İnventory [master’s thesis]. Washington, USA: Program in Audiology And Communication Sciences, Washington University School of Medicine; 1985.
 • Olusanya B. Self-reported outcomes of aural rehabilitation in a developing country. International Journal of Audiology. 2004;43(10):563-571.
 • Bora F, Yiğit Ö, Ataş A, Şener MB, Hamurcu M, Atalay BR. İşitme cihazı kullanan hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2012;11(2):26-9.
 • Şahin H. Yaşa Bağlı İşitme Kayıplarında İşitme Cihazı Kullanımının İşitsel Algı Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Yüksek Lisans Programı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2012.
 • Ng E, Rudner M, Lunner T, Rönnberg J. Relationships between self-report and cognitive measures of hearing aid outcome. Speech, Language and Hearing. 2013;16(4):197-207.
 • Bodmer D, Shipp DB, Ostroff JM, et al. A comparison of postcochlear implantation speech scores in an adult population. The Laryngoscope. 2007;117(8):1408-1411.
 • Bilgisu Erken Ş. Prelingual ve Postlingual İşitme Kayıplı Bireylerde Koklear İmplantın İşitsel Algı Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi] Ankara, Türkiye: Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Özdemir S, Kıroğlu M, Tuncer Ü, Şahin R, Tarkan Ö, Sürmelioğlu Ö. Koklear implant uygulanan hastaların işitsel performans analizleri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2011;21(5):243-250.
 • Sakarya MD. Yetişkin İşitme Cihazı Kullanıcılarında Cihazdan Algılanan Fayda ile Bilişsel Süreçler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı KBB Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Programı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.

Evaluation of Children's Talking Skills Using Cochlear Implants According to Daily Times of Using the Implant Device

Year 2022, Volume , Issue 16, 163 - 173, 30.04.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.989501

Abstract

Aim: Auditory perception is vital in the development of children, and it continues throughout life. It also forms the basis of communication skills. Auditory perception provides the recognition, interpretation and comprehension of sounds and speeches. This study was designed in order to analyze the improvement in the auditory performance of patients with cochlear implants. The effects of the duration of daily use of the implant device on the patients’ age, gender and auditory performance were investigated.
Method: Sixty patients with hearing loss in congenital and pre-lingual periods who had unilateral cochlear implantation before the ages of 2 were included in the study. Patients who had received regular rehabilitation training at the age of 7, 8 and 9 were evaluated in terms of their auditory performance in this study. While carrying out the evaluations, the Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS), the Listening Progress Profile (LIP), and the Monosyllabic Trochee Polysyllabic Word Test (MTP) benefited from. We categorized the duration of daily use of implant device into 3 groups 0-7 hours, 8-16 hours and 17 hours and above. The results of the tests were evaluated with regard to the duration of daily use of the device, gender and age of the patients.
Results: A statistically significant difference was found between the duration of daily use of the device (0-7 hours, 8-16 hours and 17 hours and above) according to the scores of LIP, MAIS and MTP (p<0,05). It was seen that there was no statistically significant difference between the girls and boys according to the scores of LIP, MAIS and MTP in the evaluation in terms of gender (p>0,05). In our study, no statistically significant difference was found between the age groups (7 years old, 8 years old, 9 years old) according to the scores of LIP, MAIS and MTP (p>0,05).
Conclusion: Consequently, it was determined that the skills of listening, recognizing sounds, combining sounds with comprehension, recognizing words, reacting to sounds, distinguishing sounds and identifying sounds increase the speaking scores when cochlear implant users use their implant devices more frequently during the day. 

References

 • O’Donoghue, G. M. Cochlear implants in children: principles, practice and predictions. Journal of the Royal Society of Medicine.1996;89(6):345-347.
 • Robbins, A., Kirk, K., Osberger, M., Ertmer, D. Speech intelligibility of implanted children. The Annals of otology, rhinology & laryngology. 1995;166:399-401.
 • Moore, W. G. Identification of children with hearing impairments: a baseline survey. Volta Review. 1991;93(4):187-196.
 • Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing-impaired children. The American Journal of Otology. 1991;12:144-150.
 • Tüfekçioğlu U. Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınevi; 1992.
 • Acarlar, F. Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002;35(1-2):121-127.
 • Anderson I, Weichbold V, D’Haese PS, et al. Cochlear implantation in children under the age of two-What do the outcomes show us? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2004;68(4):425-431.
 • Allum J, Greisiger R, Straubhaar S, Carpenter M. Auditory perception and speech identification in children with cochlear implants tested with the EARS protocol. British Journal of Audiology. 2000;34(5):293-303.
 • Gstoettner WK, Hamzavi J, Egelierler B, Baumgartner WD. Speech perception performance in prelingually deaf children with cochlear implants. Acta Oto-laryngologica. 2000;120(2):209-213.
 • Sainz M, Skarzynski H, Allum JH, et al. Assessment of auditory skills in 140 cochlear implant children using the EARS protocol. ORL. 2003;65(2):91-96.
 • Gelfand SA. Essentials of Audiology. New York: Thieme; 2001.
 • Kirk KI, Miyamoto RT, Ying EA, Perdew AE, Zuganelis H. Cochlear implantation in young children: Effects of age at implantation and communication mode. Volta Review. 2000;102(4):127-144.
 • Meyer TA, Svirsky MA, Kirk KI, Miyamoto RT. Improvements in speech perception by children with profound prelingual hearing loss: effects of device, communication mode, and chronological age. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1998;41(4):846-858.
 • İynen İ. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde Koklear İmplant Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Yüksek Lisans Programı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Smith SL. A Study Of Hearing Aid User Satisfaction Based On The Hearing Aid Performance İnventory [master’s thesis]. Washington, USA: Program in Audiology And Communication Sciences, Washington University School of Medicine; 1985.
 • Olusanya B. Self-reported outcomes of aural rehabilitation in a developing country. International Journal of Audiology. 2004;43(10):563-571.
 • Bora F, Yiğit Ö, Ataş A, Şener MB, Hamurcu M, Atalay BR. İşitme cihazı kullanan hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2012;11(2):26-9.
 • Şahin H. Yaşa Bağlı İşitme Kayıplarında İşitme Cihazı Kullanımının İşitsel Algı Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Yüksek Lisans Programı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2012.
 • Ng E, Rudner M, Lunner T, Rönnberg J. Relationships between self-report and cognitive measures of hearing aid outcome. Speech, Language and Hearing. 2013;16(4):197-207.
 • Bodmer D, Shipp DB, Ostroff JM, et al. A comparison of postcochlear implantation speech scores in an adult population. The Laryngoscope. 2007;117(8):1408-1411.
 • Bilgisu Erken Ş. Prelingual ve Postlingual İşitme Kayıplı Bireylerde Koklear İmplantın İşitsel Algı Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi] Ankara, Türkiye: Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • Özdemir S, Kıroğlu M, Tuncer Ü, Şahin R, Tarkan Ö, Sürmelioğlu Ö. Koklear implant uygulanan hastaların işitsel performans analizleri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2011;21(5):243-250.
 • Sakarya MD. Yetişkin İşitme Cihazı Kullanıcılarında Cihazdan Algılanan Fayda ile Bilişsel Süreçler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [yüksek lisans tezi]. Ankara, Türkiye: Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı KBB Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Programı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Mahsum AYDOĞAN This is me
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0633-3431
Türkiye


Muhammed Zübeyr ÜÇÜNCÜ> (Primary Author)
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0003-4638-1059
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 16

Cite

Bibtex @research article { igusabder989501, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {16}, pages = {163 - 173}, doi = {10.38079/igusabder.989501}, title = {Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydoğan, Mahsum and Üçüncü, Muhammed Zübeyr} }
APA Aydoğan, M. & Üçüncü, M. Z. (2022). Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (16) , 163-173 . DOI: 10.38079/igusabder.989501
MLA Aydoğan, M. , Üçüncü, M. Z. "Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 163-173 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/69769/989501>
Chicago Aydoğan, M. , Üçüncü, M. Z. "Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 163-173
RIS TY - JOUR T1 - Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi AU - Mahsum Aydoğan , Muhammed Zübeyr Üçüncü Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.989501 DO - 10.38079/igusabder.989501 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 173 VL - IS - 16 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.989501 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.989501 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi %A Mahsum Aydoğan , Muhammed Zübeyr Üçüncü %T Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 16 %R doi: 10.38079/igusabder.989501 %U 10.38079/igusabder.989501
ISNAD Aydoğan, Mahsum , Üçüncü, Muhammed Zübeyr . "Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 16 (April 2022): 163-173 . https://doi.org/10.38079/igusabder.989501
AMA Aydoğan M. , Üçüncü M. Z. Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi. IGUSABDER. 2022; (16): 163-173.
Vancouver Aydoğan M. , Üçüncü M. Z. Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (16): 163-173.
IEEE M. Aydoğan and M. Z. Üçüncü , "Koklear İmplant Kullanan Çocukların İmplant Cihazını Günlük Kullanım Sürelerine Göre Konuşmayı Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 16, pp. 163-173, Apr. 2022, doi:10.38079/igusabder.989501

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)