Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2022, Issue 17, 603 - 615, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1085389

Abstract

Amaç: Araştırma, COVID-19 hastalığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi olan hastaların taburculuk sonrasındaki günlük yaşam aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma, COVID-19 hastalığı nedeniyle hastanede yatmış, taburculuğundan itibaren en az bir ay geçmiş 230 hasta üzerinde yapılmıştır. Veriler Temmuz 2021-Eylül 2021 tarihleri arasında telefon ile görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Özellikler Formu ve Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verileri, normal dağılmayan değişkenler için ortanca ve çeyrekler arası aralık kullanılarak verilmiştir. Verilerilerin karşılaştırılmasında Wilcoxon Sıralı İşaretler testi ile kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 57,28±14,6, %47,8’i kadın, %16,1’i aşısız olup COVID-19 hastalığı öncesi günlük yaşam aktivitesi puan ortalaması 17,5±2,7, COVID-19 hastalığından sonraki günlük yaşam aktivitesi puan ortalaması 17,3±3,3 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada hastalık öncesi ve sonrasındaki günlük yaşam aktiviteleri puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmamıştır.
Sonuçlar: COVID-19 hastalığı nedeniyle hastanede yatmış bireylerin taburculuk sonrasındaki sürecinin sağlık profesyonelleri tarafından takip edilmesi, yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna yönelik olarak bireyselleştirilmiş sağlık hizmetinin hastane dışında da sürdürülmesi önerilmektedir.

References

 • Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel Coronavirus-infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-1069. doi:10.1001/jama.2020.1585.
 • World Health Organization. WHO characterizes COVID-19 as a pandemic - YouTube. WHO. https://www.youtube.com/watch?v=sbT6AANFOm4. Published 2020. Accessed January 16, 2022.
 • World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19); Symptoms. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3. Published 2022. Accessed January 16, 2022.
 • Buitrago-Garcia DI, Egli-Gany DI, Counotte MJ, et al. Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis. Plos Med. 2020.22;17(9):e1003346. doi:10.1371/journal.pmed.1003346.
 • Russell FM, Reyburn R, Chan J, et al. Impact of the change in WHO’s severe pneumonia case definition on hospitalized pneumonia epidemiology: Case studies from six countries. Bull World Heal Organ. 2019;97(6):386-393. doi:10.2471/BLT.18.223271.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi. T.C. Sağlık Bakanlığı. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/43095/0/covid-19rehberieriskinhastayonetimivetedavi-12042022pdf.pdf. Erişim tarihi 15 Şubat 2022.
 • John Hopkins University & Medicine. Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. John Hopkins University & Medicine. https://coronavirus.jhu.edu/. Published 2022. Accessed January 16, 2022.
 • John Hopkins University&Medicine. Turkey - COVID-19 Overview - Johns Hopkins. John Hopkins University&Medicine. https://coronavirus.jhu.edu/region/turkey. Published 2022. Accessed January 16, 2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 Bilgilendirme Platformu Genel Koronavirüs Tablosu. T.C. Sağlık Bakanlığı. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html. Erişim tarihi 15 Şubat 2022.
 • World Health Organization. COVID-19 Clinical Management: Living Guidance. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338871/WHO-2019-nCoV-clinical-web_annex-2021.1-eng.pdf. Published 2021. Accessed January 16, 2022.
 • Halaçlı B, İskil AT. COVID-19 iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların verileri. In: İskit PDAT, Tanrıöver PDMD, Uzun PDÖ, eds. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi COVID-19 Pandemi Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020). Ankara: Uzerler Matbaası; 2021: Bölüm 2,142-145.
 • Kampen JJA, Vijver DAMC, Fraaij PLA, Haagmans BL, Lamers MM, Okba N, et al. Duration and key determinants of infectious virus shedding in hospitalized patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19). Nat Communitacıons. 2021;12(1). doi:10.1038/s41467-020-20568-4.
 • Ekmekci C, Özdoğan Ö. COVID-19 infection and cardiovascular diseases. J Tepecik Educ Res Hosp. 2020;30:94-100. doi:10.5222/terh.2020.24654.
 • Kuşcu F, Taşova Y. COVID-19 kliniği ve yönetimi. Arch Med Rev J. 2020;29:24-30. doi:10.17827/aktd.841110.
 • Özbek Yazıcı S, Kalaycı I. Yaşlı hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi. J Eng Sci Des. 2015;3(3):385-390.
 • Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged the index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. Jama. 1963;185:914-9.
 • Pehlivanoğlu EFÖ, Özkan MU, Balcıoğlu H, Bilge U, Ünlüoğlu İ. Adjustment and reliability of Katz daily life activity measures for elderly in Turkish. Yaşlılar için Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirliği. Ankara Med J. 2018;(2):219-242.
 • Piquet V, Luczak C, Seiler F, et al. Do patients with COVID-19 benefit from rehabilitation? Functional outcomes of the first 100 patients in a COVID-19 rehabilitation unit. Arch Phys Med Rehabil. 2021;102(6):1067-1074. doi:10.1016/j.apmr.2021.01.069.
 • Leavy B, Hagströmer M, Conradsson DM, Franzén E. Physical activity and perceived health in people with Parkinson disease during the first wave of COVID-19 pandemic: A cross-sectional study from Sweden. J Neurol Phys Ther. 2021;45(4):266-272. doi:10.1097/NPT.0000000000000372.
 • Larsson AC, Palstam A, Persson HC. Physical function, cognitive function and daily activities in patients hospitalized due to covid-19: A descriptive cross-sectional study in sweden. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(21). doi:10.3390/ijerph182111600.
 • Belli S, Balbi B, Prince I, Cattaneo D, et al. Low physical functioning and impaired performance of activities of daily life in COVID-19 patients who survived hospitalisation. Eur Respir J. 2020;56(4). doi:10.1183/13993003.02096-2020.
 • Ceriana P, Vitacca M, Paneroni M, Belli S, Ambrosino N. Usefulness of step down units to manage survivors of critical Covid-19 patients. Eur J Intern Med. 2021;88:126-128. doi:10.1016/j.ejim.2021.03.002.
 • Kütükcü EÇ, Arıkan H, Sağlam M, et al. A comparison of activities of daily living in geriatric and non-geriatric patients with chronic obstructive pulmonary disease. Turk Geriatr Derg. 2015;18(1):68-74.
 • Spruit MA, Gosselink R, Troosters T, et al. Muscle force during an acute exacerbation in hospitalised patients with COPD and its relationship with CXCL8 and IGF-I. Thorax. 2003;58:752-756.
 • Martinez-Velilla N, Valenzuela PL, Zambom-Ferraresi F et al. Tailored exercise is safe and beneficial for acutely hospitalised older adults with COPD. Eur Respir J. 2020;56(6). doi:10.1183/13993003.01048-2020.
 • Liu K, Zhang W, Yang Y, Zhang J, Li Y, Chen Y. Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study. Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101166. doi:10.1016/J.CTCP.2020.101166.
 • Duran Taş N, Ayaz ÇM. COVID-19: Uzun dönem etkileri ve rehabilitasyonu. In: Akkaş M, ed. Acil Tıp ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.68-73.
 • Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Vaccines Work. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html. Published 2022. Accessed January 17, 2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu. Sıkça Sorulan Sorular: COVID-19 mRNA aşısı hastalığı önlemede etkili mi? T.C. Sağlık Bakanlığı. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77694/sikca-sorulan-sorular.html?Sayfa=2. Erişim tarihi 15 Şubat 2022.
 • Yang J, Zheng Y, Gou X, et al. Prevalence of comorbidities and its effects in coronavirus disease 2019 patients: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020;94:91-95. doi:10.1016/j.ijid.2020.03.017.
 • Mantoani LC, Dell’Era S, MacNee W, Rabinovich RA. Physical activity in patients with COPD: The impact of comorbidities. Expert Rev Respir Med. 2017;11(9):685-698. doi:10.1080/17476348.2017.1354699.

Determination of Daily Life Activity Levels of Hospitalized Individuals Due to COVID-19 Disease

Year 2022, Issue 17, 603 - 615, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1085389

Abstract

Aim: The study was conducted to determine the daily life activity levels of patients who were hospitalized for COVID-19 disease after discharge.
Method: The study was conducted on 230 patients who were hospitalized due to COVID-19 disease and at least a month had elapsed since their discharge. Data were collected by telephone interview method between July 2021 and September 2021. The data of the study were collected using the Descriptive Characteristics Form and the Katz Activities of Daily Living Scale. Research data are given using the median and interquartile ranges for non-normally distributed variables. The Wilcoxon Ordered Signs test was used to compare the data.
Results: The mean age of the participants was 57.28±14.6, 47.8% were female and 16.1% were unvaccinated. The participants' mean daily life activity score before COVID-19 disease was 17.5±2.7 and the mean daily life activity score after COVID-19 disease was 17.3±3.3. In the study, no significant difference was found between the mean scores of daily life activities before and after COVID-19 disease.
Conclusion: It is recommended that individuals who were hospitalized due to COVID-19 disease should be followed by the health professionals after their discharge, the life activities of these individuals should be evaluated, also their care needs should be determined and individualized health services should be continued outside hospital.

References

 • Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel Coronavirus-infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061-1069. doi:10.1001/jama.2020.1585.
 • World Health Organization. WHO characterizes COVID-19 as a pandemic - YouTube. WHO. https://www.youtube.com/watch?v=sbT6AANFOm4. Published 2020. Accessed January 16, 2022.
 • World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19); Symptoms. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3. Published 2022. Accessed January 16, 2022.
 • Buitrago-Garcia DI, Egli-Gany DI, Counotte MJ, et al. Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis. Plos Med. 2020.22;17(9):e1003346. doi:10.1371/journal.pmed.1003346.
 • Russell FM, Reyburn R, Chan J, et al. Impact of the change in WHO’s severe pneumonia case definition on hospitalized pneumonia epidemiology: Case studies from six countries. Bull World Heal Organ. 2019;97(6):386-393. doi:10.2471/BLT.18.223271.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi. T.C. Sağlık Bakanlığı. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/43095/0/covid-19rehberieriskinhastayonetimivetedavi-12042022pdf.pdf. Erişim tarihi 15 Şubat 2022.
 • John Hopkins University & Medicine. Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. John Hopkins University & Medicine. https://coronavirus.jhu.edu/. Published 2022. Accessed January 16, 2022.
 • John Hopkins University&Medicine. Turkey - COVID-19 Overview - Johns Hopkins. John Hopkins University&Medicine. https://coronavirus.jhu.edu/region/turkey. Published 2022. Accessed January 16, 2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 Bilgilendirme Platformu Genel Koronavirüs Tablosu. T.C. Sağlık Bakanlığı. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html. Erişim tarihi 15 Şubat 2022.
 • World Health Organization. COVID-19 Clinical Management: Living Guidance. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338871/WHO-2019-nCoV-clinical-web_annex-2021.1-eng.pdf. Published 2021. Accessed January 16, 2022.
 • Halaçlı B, İskil AT. COVID-19 iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların verileri. In: İskit PDAT, Tanrıöver PDMD, Uzun PDÖ, eds. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi COVID-19 Pandemi Raporu (20 Mart-20 Kasım 2020). Ankara: Uzerler Matbaası; 2021: Bölüm 2,142-145.
 • Kampen JJA, Vijver DAMC, Fraaij PLA, Haagmans BL, Lamers MM, Okba N, et al. Duration and key determinants of infectious virus shedding in hospitalized patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19). Nat Communitacıons. 2021;12(1). doi:10.1038/s41467-020-20568-4.
 • Ekmekci C, Özdoğan Ö. COVID-19 infection and cardiovascular diseases. J Tepecik Educ Res Hosp. 2020;30:94-100. doi:10.5222/terh.2020.24654.
 • Kuşcu F, Taşova Y. COVID-19 kliniği ve yönetimi. Arch Med Rev J. 2020;29:24-30. doi:10.17827/aktd.841110.
 • Özbek Yazıcı S, Kalaycı I. Yaşlı hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi. J Eng Sci Des. 2015;3(3):385-390.
 • Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged the index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. Jama. 1963;185:914-9.
 • Pehlivanoğlu EFÖ, Özkan MU, Balcıoğlu H, Bilge U, Ünlüoğlu İ. Adjustment and reliability of Katz daily life activity measures for elderly in Turkish. Yaşlılar için Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirliği. Ankara Med J. 2018;(2):219-242.
 • Piquet V, Luczak C, Seiler F, et al. Do patients with COVID-19 benefit from rehabilitation? Functional outcomes of the first 100 patients in a COVID-19 rehabilitation unit. Arch Phys Med Rehabil. 2021;102(6):1067-1074. doi:10.1016/j.apmr.2021.01.069.
 • Leavy B, Hagströmer M, Conradsson DM, Franzén E. Physical activity and perceived health in people with Parkinson disease during the first wave of COVID-19 pandemic: A cross-sectional study from Sweden. J Neurol Phys Ther. 2021;45(4):266-272. doi:10.1097/NPT.0000000000000372.
 • Larsson AC, Palstam A, Persson HC. Physical function, cognitive function and daily activities in patients hospitalized due to covid-19: A descriptive cross-sectional study in sweden. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(21). doi:10.3390/ijerph182111600.
 • Belli S, Balbi B, Prince I, Cattaneo D, et al. Low physical functioning and impaired performance of activities of daily life in COVID-19 patients who survived hospitalisation. Eur Respir J. 2020;56(4). doi:10.1183/13993003.02096-2020.
 • Ceriana P, Vitacca M, Paneroni M, Belli S, Ambrosino N. Usefulness of step down units to manage survivors of critical Covid-19 patients. Eur J Intern Med. 2021;88:126-128. doi:10.1016/j.ejim.2021.03.002.
 • Kütükcü EÇ, Arıkan H, Sağlam M, et al. A comparison of activities of daily living in geriatric and non-geriatric patients with chronic obstructive pulmonary disease. Turk Geriatr Derg. 2015;18(1):68-74.
 • Spruit MA, Gosselink R, Troosters T, et al. Muscle force during an acute exacerbation in hospitalised patients with COPD and its relationship with CXCL8 and IGF-I. Thorax. 2003;58:752-756.
 • Martinez-Velilla N, Valenzuela PL, Zambom-Ferraresi F et al. Tailored exercise is safe and beneficial for acutely hospitalised older adults with COPD. Eur Respir J. 2020;56(6). doi:10.1183/13993003.01048-2020.
 • Liu K, Zhang W, Yang Y, Zhang J, Li Y, Chen Y. Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study. Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101166. doi:10.1016/J.CTCP.2020.101166.
 • Duran Taş N, Ayaz ÇM. COVID-19: Uzun dönem etkileri ve rehabilitasyonu. In: Akkaş M, ed. Acil Tıp ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.68-73.
 • Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 Vaccines Work. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html. Published 2022. Accessed January 17, 2022.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu. Sıkça Sorulan Sorular: COVID-19 mRNA aşısı hastalığı önlemede etkili mi? T.C. Sağlık Bakanlığı. https://covid19asi.saglik.gov.tr/TR-77694/sikca-sorulan-sorular.html?Sayfa=2. Erişim tarihi 15 Şubat 2022.
 • Yang J, Zheng Y, Gou X, et al. Prevalence of comorbidities and its effects in coronavirus disease 2019 patients: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020;94:91-95. doi:10.1016/j.ijid.2020.03.017.
 • Mantoani LC, Dell’Era S, MacNee W, Rabinovich RA. Physical activity in patients with COPD: The impact of comorbidities. Expert Rev Respir Med. 2017;11(9):685-698. doi:10.1080/17476348.2017.1354699.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Özkan KARADEDE>
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
0000-0002-3845-7423
Türkiye


Huriye KARADEDE> (Primary Author)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9067-6474
Türkiye


Hatice ŞEREMET This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4101-4575
Türkiye


Gülümser Oral TARAKTAŞLI This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-6052-7742
Türkiye


Yıldız Ayse ALTIPARMAKOĞLU>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7266-340X
Türkiye


Ebru ÖZALP This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-5084-3987
Türkiye


Ebru GÜNDOĞDU This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-9841-2414
Türkiye


Fatma DALKILIÇ This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-8713-4906
Türkiye


Maide Nur EROĞLU This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0273-6276
Türkiye


Merve KÜRKAN This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7661-4699
Türkiye


Mehmet HARMAN>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-5950-5706
Türkiye


Senem ÇAKICI This is me
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-8950-2888
Türkiye


Rıdvan KARAALİ>
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
0000-0003-2440-7529
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 17

Cite

Bibtex @research article { igusabder1085389, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {17}, pages = {603 - 615}, doi = {10.38079/igusabder.1085389}, title = {COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Karadede, Özkan and Karadede, Huriye and Şeremet, Hatice and Taraktaşlı, Gülümser Oral and Altıparmakoğlu, Yıldız Ayse and Özalp, Ebru and Gündoğdu, Ebru and Dalkılıç, Fatma and Eroğlu, Maide Nur and Kürkan, Merve and Harman, Mehmet and Çakıcı, Senem and Karaali, Rıdvan} }
APA Karadede, Ö. , Karadede, H. , Şeremet, H. , Taraktaşlı, G. O. , Altıparmakoğlu, Y. A. , Özalp, E. , Gündoğdu, E. , Dalkılıç, F. , Eroğlu, M. N. , Kürkan, M. , Harman, M. , Çakıcı, S. & Karaali, R. (2022). COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 603-615 . DOI: 10.38079/igusabder.1085389
MLA Karadede, Ö. , Karadede, H. , Şeremet, H. , Taraktaşlı, G. O. , Altıparmakoğlu, Y. A. , Özalp, E. , Gündoğdu, E. , Dalkılıç, F. , Eroğlu, M. N. , Kürkan, M. , Harman, M. , Çakıcı, S. , Karaali, R. "COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 603-615 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/72351/1085389>
Chicago Karadede, Ö. , Karadede, H. , Şeremet, H. , Taraktaşlı, G. O. , Altıparmakoğlu, Y. A. , Özalp, E. , Gündoğdu, E. , Dalkılıç, F. , Eroğlu, M. N. , Kürkan, M. , Harman, M. , Çakıcı, S. , Karaali, R. "COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 603-615
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Daily Life Activity Levels of Hospitalized Individuals Due to COVID-19 Disease AU - ÖzkanKaradede, HuriyeKaradede, HaticeŞeremet, Gülümser OralTaraktaşlı, Yıldız AyseAltıparmakoğlu, EbruÖzalp, EbruGündoğdu, FatmaDalkılıç, Maide NurEroğlu, MerveKürkan, MehmetHarman, SenemÇakıcı, RıdvanKaraali Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1085389 DO - 10.38079/igusabder.1085389 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 603 EP - 615 VL - IS - 17 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1085389 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1085389 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi %A Özkan Karadede , Huriye Karadede , Hatice Şeremet , Gülümser Oral Taraktaşlı , Yıldız Ayse Altıparmakoğlu , Ebru Özalp , Ebru Gündoğdu , Fatma Dalkılıç , Maide Nur Eroğlu , Merve Kürkan , Mehmet Harman , Senem Çakıcı , Rıdvan Karaali %T COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 17 %R doi: 10.38079/igusabder.1085389 %U 10.38079/igusabder.1085389
ISNAD Karadede, Özkan , Karadede, Huriye , Şeremet, Hatice , Taraktaşlı, Gülümser Oral , Altıparmakoğlu, Yıldız Ayse , Özalp, Ebru , Gündoğdu, Ebru , Dalkılıç, Fatma , Eroğlu, Maide Nur , Kürkan, Merve , Harman, Mehmet , Çakıcı, Senem , Karaali, Rıdvan . "COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 17 (August 2022): 603-615 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1085389
AMA Karadede Ö. , Karadede H. , Şeremet H. , Taraktaşlı G. O. , Altıparmakoğlu Y. A. , Özalp E. , Gündoğdu E. , Dalkılıç F. , Eroğlu M. N. , Kürkan M. , Harman M. , Çakıcı S. , Karaali R. COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. IGUSABDER. 2022; (17): 603-615.
Vancouver Karadede Ö. , Karadede H. , Şeremet H. , Taraktaşlı G. O. , Altıparmakoğlu Y. A. , Özalp E. , Gündoğdu E. , Dalkılıç F. , Eroğlu M. N. , Kürkan M. , Harman M. , Çakıcı S. , Karaali R. COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (17): 603-615.
IEEE Ö. Karadede , H. Karadede , H. Şeremet , G. O. Taraktaşlı , Y. A. Altıparmakoğlu , E. Özalp , E. Gündoğdu , F. Dalkılıç , M. N. Eroğlu , M. Kürkan , M. Harman , S. Çakıcı and R. Karaali , "COVID-19 Hastalığı Nedeniyle Hastanede Yatmış Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 17, pp. 603-615, Aug. 2022, doi:10.38079/igusabder.1085389

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)