Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma

Year 2022, Issue 17, 526 - 539, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1087891

Abstract

Amaç: Çalışmamız, elektrodiagnostik test sonuçlarına göre hafif ve orta düzey Karpal Tünel Sendromu (KTS) tanısı almış kadın hastaların klinik semptom şiddetleri, el fonksiyonları ve uyku kalitelerinin karşılaştırılması ve hastaların semptom şiddetleri ile el fonksiyonelliği ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlandı.
Yöntem: Çalışmamız, Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Polikliniğine başvuran, hafif-orta düzey KTS tanısı alan ve 35-65 yaş aralığında olan 32 kadın hasta ile gerçekleştirildi. KTS şiddetinin elektrofizyolojik tanılaması için elektromiyografi (EMG), ağrı ölçümü için Vizüel Analog Skalası (VAS), KTS fonksiyonel durum şiddeti ve semptom şiddeti için Boston KTS Anketi, el fonksiyonelliği için Duruöz El İndeksi, uyku kalitesi için Jenkins Uyku Skalası kullanıldı. Veriler SPSS programı ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamız sonuçlarına göre hafif ve orta şiddette KTS tanısı almış hastaların ağrı, Boston KTS Anketi, Jenkins Uyku Skalası sonuçlarının benzer olduğu (p>0.05); Duruöz El İndeksi sonuçlarının ise orta şiddette KTS tanısı almış hastalarda hafif şiddette KTS hastalarına göre daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Hastaların semptom şiddetleri ile el fonksiyonelliği ve uyku kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde ise; semptom şiddeti yüksek olan hastalarda fonksiyonel durum ve uyku kalitelerinin daha kötü olduğu belirlendi (p<0.01).
Sonuç: KTS hastalarında EMG sonuçları ile klinik semptomlar her zaman birbiri ile uyumlu olmayabilmekte, EMG sonuçlarına göre farklı şiddette KTS’si olan hastaların yaşadığı semptomlar hastaya özgü değişiklikler gösterebilmektedir. Buna göre KTS hastalarının klinik durumları ile EMG sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi ile hastaya özgü planlanacak tedaviler ile daha etkili sonuçlara ulaşılabileceğini düşünmekteyiz.

References

 • Serarslan Y, Melek İM, Duman T. Karpal tünel sendromu. Pamukkale Tıp Dergisi. 2008;1:45-49.
 • Yavaş AD, Bıçak NK. Karpal tünel sendromu hastalarında elektromiyografi bulgularının klinik semptomlar ve işlevsellik ile ilişkisi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2020;23(2):83-89.
 • Reyhani A. Karpal Tünel Sendromunda Duyusal ve Motor Sinir Lifleri Farklı Oranlarda mı Etkilenir? Karşılaştırmalı Elektrofizyolojik Çalışma. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Elektrofizyoloji Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Stewart J. Compression and entrapment neuropathies. Peripheral Neuropathy. 1993;965-968.
 • Eraslan LS, Yüce D, Kermalli AM, Baltacı G. Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağrı ve fonksiyon üzerine kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014;25(1):8-15.
 • Akkan H. Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Farklı Konservatif Tedavi Yöntemlerinin Median Sinir Morfolojisi ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisinin İncelenmesi. [doktora tezi]. Kütahya, Türkiye: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 2019.
 • Sevinc EG, Tekeşin A, Tunç A. Evaluation of symptom severity, functional status and anxiety levels in patients with carpal tunnel syndrome with different electrophysiological stages. Clinical Neuroscience. 2018;71(11-12):417-422.
 • Tunç T, Kutlu G, Coşkun Ö, Okuyucu EE, Çavdar L, İnan LE. Karpal tünel sendromunda klinik ve elektrofizyolojik evrelemelerin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;7(2):23-26.
 • Ekmekçi AH. Hemodiyaliz Uygulanan Üremik Çocuklarda Karpal Tünel Sendromunun Klinik ve Elektrofizyolojik Olarak Araştırılması. [yüksek lisans tezi]. Malatya, Türkiye: Nöroloji, Tıp; 1998.
 • Atik BS. Karpal Tünel Sendromuna Radyoanatomik Bakış. [yüksek lisans tezi]. Balıkesir, Türkiye: Anatomi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • Chan L, Turner J A, Comstock BA, et al. The relationship between electrodiagnostic findings and patient symptoms and function in carpal tunnel syndrome. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2007;88(1):19-24.
 • Tıkız C, Duruöz T, Zeliha Ü, Cerrahoğlu L, Yalçınsoy E. Karpal tünel sendromunda düşük enerjili lazer ve kesikli ultrason tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması: Plasebo kontrollü bir çalışma. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences. 2013;16(3):201-208.
 • Coşkun G, Kırdı N, Can F. Karpal tünel sendromunun tedavisinde bilek traksiyonunun ağrı ve elin fonksiyonelliği üzerine etkisi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2011;22(1):3-10.
 • Wilson J, Sevier T. A review of treatment for carpal tunnel syndrome. Disability and Rehabilitation. 2003;25(3):113-119.
 • Aydın A, Araz A, Asan A. Görsel analog ölçeği ve duygu kafesi: Kültürümüze uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları. 2011;14(27):1-13.
 • Özdemir Ö, Tuğlu F, Hürtan A, Günaydın S, Zeynep A. Karpal tünel sendromu tanısı alan hastaların ağrı durumlarında kullandıkları yöntemler. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;1(1):13-21.
 • Fischer J, Thompson NW, Harrison JWK. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in Carpal Tunnel Syndrome. In: Banaszkiewicz P, Kader D, eds. Classic Papers in Orthopaedics. London: Springer; 2014. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5451-8_87.
 • Sezgin M, İncel NA, Sevim S, Çamdeviren H, As İ, Erdoğan C. Assessment of symptom severity and functional status in patients with carpal tunnel syndrome: Reliability and validity of the Turkish version of the boston questionnaire. Disability and Rehabilitation. 2006;28(20):1281-1286.
 • Lefevre‐Colau MM, Poiraudeau S, Fermanian J, et al. Responsiveness of the cochin rheumatoid hand disability scale after surgery. Rheumatology. 2001;40(8):843-850.
 • Akkaya N, Başakçı B, Erel S, ve ark. Bilek düzeyi sinir, parmak düzeyi tendon/kırık yaralanmalı hastalarda fonksiyonel değerlendirme anketleri el fonksiyon testleri ile ilişkili midir? Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013;59(2):112-116.
 • Gökşenoğlu G, Paker N, Çelik B, Buğdaycı D, Demircioğlu D, Kesiktaş N. Reliability and validity of Duruoz Hand Index in carpal tunnel syndrome. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2018;64(3):277-283.
 • Jenkins CD, Stanton BA, Niemcryk SJ, Rose RM. A scale for the estimation of sleep problems in clinical research. Journal of Clinical Epidemiology. 1998;41(4):313-321.
 • Duruöz MT, Çağrı Ü, Ulutatar F, Toprak CS, Gündüz OH. The validity and reliability of Turkish version of the Jenkins sleep evaluation scale in rheumatoid arthritis. Archives of Rheumatology. 2018;33(2):160-167.
 • Umay E, Karaahmet ZÖ, Avluk Ö, Ünlü E, Çakci A. Karpal tünel sendromlu hastalarda kompresyonun şiddeti ile klinik semptomlar, fiziksel, fonksiyonel ve yaşam kalitesi bulgularının ilişkisi. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences. 2011;57:193-200.
 • Kurt A. Karpal Tünel Sendrom Hastalarında Bilateral İnce Motor Beceri, Skapular Diskinezi, Hareket Korkusu ve Fonksiyonun Sağlıklılarla Karşılaştırılması. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Gelfman R, Melton LR, Yawn B, Wollan P, Amadio P, Stevens J. Long-term trends in carpal tunnel syndrome. Neurology. 2009;72(1):33-41.
 • Nora DB, Becker J, Ehlers JA, Gomes I. Clinical features of 1039 patients with neurophysiological diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2004;107(1):64-69.
 • Tunç A, Güngen BD. Karpal tünel sendromu hastalarında elektrodiagnostik evreleme ile klinik evre, semptom süresi ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi. 2017;44(2):159-166.
 • Tekeoğlu İ, Gülcü E, Sayin R, Beşiroğlu L, Yazmalar L. Karpal tünel sendromunda uyku kalitesi ile depresyon ve anksiyete bulguları. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2008;54(3):102-106.
 • Lattré T, Claeys K, Parmentier S, Van Holder C. A Detailed comparison of preoperative complaints in severe carpal tunnel syndrome versus recurrent carpal tunnel syndrome using the Boston Carpal Tunnel Questionnaire. The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume). 2022;27(1):98-104.
 • Sartorio F, Vercelli S, Bravini E, et al. Assessment of dexterity and diagnostic accuracy of the Functional Dexterity Test in patients with carpal tunnel syndrome. La Medicina del Lavoro. 2018;109(1):31-39.
 • Thonnard JL, Saels P, den Bergh PV, Lejeune T. Effects of chronic median nerve compression at the wrist on sensation and manual skills. Experimental Brain Research. 1999;128(1):61-64.
 • Aydın E, Turan Y, Ömürlü İK. Karpal tünel sendromlu hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2014;15(3):96-98.
 • Patel JN, McCabe SJ, Myers J. Characteristics of sleep disturbance in patients with carpal tunnel syndrome. American Association for Hand Surgery. 2012;7(1):55-58.
 • Gül Aİ, Recep A, Özcan Ç, Palanci Y. Karpal tünel sendromu ve anksiyete ilişkisi ve bunun uyku bozuklukları üzerine etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008;5(3):16-20.
 • Rubin G, Orbach H, Rinott M, Rozen N. Relationship between electrodiagnostic findings and sleep disturbance in carpal tunnel syndrome: A controlled objective and subjective study. Journal of International Medical Research. 2020;48(2):1-6.
 • Öztürk A. Karpal tünel sendromu hastalarında ağrı ve yeti yitiminin yaşam kalitesi üzerine etkileri. Konuralp Medical Journal. 2013;5(3):38-43.

The Investigation of the Results of Clinical Evaluation, Pain, Functional Status and Sleep Quality According to Electrodiagnostic Test Results in Females with Carpal Tunnel Syndrome: A Pilot Study

Year 2022, Issue 17, 526 - 539, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1087891

Abstract

Aim: Our study was planned to compare the clinical symptom severity, hand functions and sleep quality of female patients diagnosed with mild and moderate Carpal Tunnel Syndrome (CTS) according to electrodiagnostic test results and to investigate the relationship between the symptom severity, hand functionality and sleep quality.
Method: Our study was carried out with 32 female patients aged 35-65 years, diagnosed with mild to moderate CTS, who applied to Erzurum Atatürk University Training and Research Hospital, Physical Therapy Polyclinics. Electromyography (EMG) was used for the electrophysiological diagnosis of CTS severity, Visual Analogue Scale (VAS) for pain intensity, Boston CTS Questionnaire for CTS functional status and symptom severity, Duruöz Hand Index for hand functionality, and Jenkins Sleep Scale for sleep quality. The data were analyzed with the SPSS Program.
Results: According to the results of our study, patients diagnosed with mild and moderate CTS had similar pain, Boston CTS Questionnaire and Jenkins Sleep Scale results (p>0.05); Duruöz Hand Index results were found to be higher in patients diagnosed with moderate CTS than in patients with mild CTS (p<0.05). When the relationship between the symptom severity, hand functionality and sleep quality of the patients was examined; it was determined that the functional status and sleep quality were worse in patients with higher symptom severity (p<0.01).
Conclusion: EMG results and clinical symptoms may not always be compatible with each other in CTS patients, and the symptoms experienced by patients with CTS of different severity may show patient-specific changes according to EMG results. Accordingly, we think that more effective results can be achieved by evaluating the clinical conditions of CTS patients together with the EMG results and the treatments to be planned for the patient.

References

 • Serarslan Y, Melek İM, Duman T. Karpal tünel sendromu. Pamukkale Tıp Dergisi. 2008;1:45-49.
 • Yavaş AD, Bıçak NK. Karpal tünel sendromu hastalarında elektromiyografi bulgularının klinik semptomlar ve işlevsellik ile ilişkisi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2020;23(2):83-89.
 • Reyhani A. Karpal Tünel Sendromunda Duyusal ve Motor Sinir Lifleri Farklı Oranlarda mı Etkilenir? Karşılaştırmalı Elektrofizyolojik Çalışma. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Elektrofizyoloji Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Stewart J. Compression and entrapment neuropathies. Peripheral Neuropathy. 1993;965-968.
 • Eraslan LS, Yüce D, Kermalli AM, Baltacı G. Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağrı ve fonksiyon üzerine kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014;25(1):8-15.
 • Akkan H. Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Farklı Konservatif Tedavi Yöntemlerinin Median Sinir Morfolojisi ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisinin İncelenmesi. [doktora tezi]. Kütahya, Türkiye: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 2019.
 • Sevinc EG, Tekeşin A, Tunç A. Evaluation of symptom severity, functional status and anxiety levels in patients with carpal tunnel syndrome with different electrophysiological stages. Clinical Neuroscience. 2018;71(11-12):417-422.
 • Tunç T, Kutlu G, Coşkun Ö, Okuyucu EE, Çavdar L, İnan LE. Karpal tünel sendromunda klinik ve elektrofizyolojik evrelemelerin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;7(2):23-26.
 • Ekmekçi AH. Hemodiyaliz Uygulanan Üremik Çocuklarda Karpal Tünel Sendromunun Klinik ve Elektrofizyolojik Olarak Araştırılması. [yüksek lisans tezi]. Malatya, Türkiye: Nöroloji, Tıp; 1998.
 • Atik BS. Karpal Tünel Sendromuna Radyoanatomik Bakış. [yüksek lisans tezi]. Balıkesir, Türkiye: Anatomi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • Chan L, Turner J A, Comstock BA, et al. The relationship between electrodiagnostic findings and patient symptoms and function in carpal tunnel syndrome. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2007;88(1):19-24.
 • Tıkız C, Duruöz T, Zeliha Ü, Cerrahoğlu L, Yalçınsoy E. Karpal tünel sendromunda düşük enerjili lazer ve kesikli ultrason tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması: Plasebo kontrollü bir çalışma. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences. 2013;16(3):201-208.
 • Coşkun G, Kırdı N, Can F. Karpal tünel sendromunun tedavisinde bilek traksiyonunun ağrı ve elin fonksiyonelliği üzerine etkisi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2011;22(1):3-10.
 • Wilson J, Sevier T. A review of treatment for carpal tunnel syndrome. Disability and Rehabilitation. 2003;25(3):113-119.
 • Aydın A, Araz A, Asan A. Görsel analog ölçeği ve duygu kafesi: Kültürümüze uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları. 2011;14(27):1-13.
 • Özdemir Ö, Tuğlu F, Hürtan A, Günaydın S, Zeynep A. Karpal tünel sendromu tanısı alan hastaların ağrı durumlarında kullandıkları yöntemler. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;1(1):13-21.
 • Fischer J, Thompson NW, Harrison JWK. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in Carpal Tunnel Syndrome. In: Banaszkiewicz P, Kader D, eds. Classic Papers in Orthopaedics. London: Springer; 2014. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5451-8_87.
 • Sezgin M, İncel NA, Sevim S, Çamdeviren H, As İ, Erdoğan C. Assessment of symptom severity and functional status in patients with carpal tunnel syndrome: Reliability and validity of the Turkish version of the boston questionnaire. Disability and Rehabilitation. 2006;28(20):1281-1286.
 • Lefevre‐Colau MM, Poiraudeau S, Fermanian J, et al. Responsiveness of the cochin rheumatoid hand disability scale after surgery. Rheumatology. 2001;40(8):843-850.
 • Akkaya N, Başakçı B, Erel S, ve ark. Bilek düzeyi sinir, parmak düzeyi tendon/kırık yaralanmalı hastalarda fonksiyonel değerlendirme anketleri el fonksiyon testleri ile ilişkili midir? Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013;59(2):112-116.
 • Gökşenoğlu G, Paker N, Çelik B, Buğdaycı D, Demircioğlu D, Kesiktaş N. Reliability and validity of Duruoz Hand Index in carpal tunnel syndrome. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2018;64(3):277-283.
 • Jenkins CD, Stanton BA, Niemcryk SJ, Rose RM. A scale for the estimation of sleep problems in clinical research. Journal of Clinical Epidemiology. 1998;41(4):313-321.
 • Duruöz MT, Çağrı Ü, Ulutatar F, Toprak CS, Gündüz OH. The validity and reliability of Turkish version of the Jenkins sleep evaluation scale in rheumatoid arthritis. Archives of Rheumatology. 2018;33(2):160-167.
 • Umay E, Karaahmet ZÖ, Avluk Ö, Ünlü E, Çakci A. Karpal tünel sendromlu hastalarda kompresyonun şiddeti ile klinik semptomlar, fiziksel, fonksiyonel ve yaşam kalitesi bulgularının ilişkisi. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences. 2011;57:193-200.
 • Kurt A. Karpal Tünel Sendrom Hastalarında Bilateral İnce Motor Beceri, Skapular Diskinezi, Hareket Korkusu ve Fonksiyonun Sağlıklılarla Karşılaştırılması. [yüksek lisans tezi]. İstanbul, Türkiye: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Gelfman R, Melton LR, Yawn B, Wollan P, Amadio P, Stevens J. Long-term trends in carpal tunnel syndrome. Neurology. 2009;72(1):33-41.
 • Nora DB, Becker J, Ehlers JA, Gomes I. Clinical features of 1039 patients with neurophysiological diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2004;107(1):64-69.
 • Tunç A, Güngen BD. Karpal tünel sendromu hastalarında elektrodiagnostik evreleme ile klinik evre, semptom süresi ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi. 2017;44(2):159-166.
 • Tekeoğlu İ, Gülcü E, Sayin R, Beşiroğlu L, Yazmalar L. Karpal tünel sendromunda uyku kalitesi ile depresyon ve anksiyete bulguları. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2008;54(3):102-106.
 • Lattré T, Claeys K, Parmentier S, Van Holder C. A Detailed comparison of preoperative complaints in severe carpal tunnel syndrome versus recurrent carpal tunnel syndrome using the Boston Carpal Tunnel Questionnaire. The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume). 2022;27(1):98-104.
 • Sartorio F, Vercelli S, Bravini E, et al. Assessment of dexterity and diagnostic accuracy of the Functional Dexterity Test in patients with carpal tunnel syndrome. La Medicina del Lavoro. 2018;109(1):31-39.
 • Thonnard JL, Saels P, den Bergh PV, Lejeune T. Effects of chronic median nerve compression at the wrist on sensation and manual skills. Experimental Brain Research. 1999;128(1):61-64.
 • Aydın E, Turan Y, Ömürlü İK. Karpal tünel sendromlu hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2014;15(3):96-98.
 • Patel JN, McCabe SJ, Myers J. Characteristics of sleep disturbance in patients with carpal tunnel syndrome. American Association for Hand Surgery. 2012;7(1):55-58.
 • Gül Aİ, Recep A, Özcan Ç, Palanci Y. Karpal tünel sendromu ve anksiyete ilişkisi ve bunun uyku bozuklukları üzerine etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008;5(3):16-20.
 • Rubin G, Orbach H, Rinott M, Rozen N. Relationship between electrodiagnostic findings and sleep disturbance in carpal tunnel syndrome: A controlled objective and subjective study. Journal of International Medical Research. 2020;48(2):1-6.
 • Öztürk A. Karpal tünel sendromu hastalarında ağrı ve yeti yitiminin yaşam kalitesi üzerine etkileri. Konuralp Medical Journal. 2013;5(3):38-43.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

İbrahim Halil AKÇAY> (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, ANKARA STUDIES APPLICATION AND RESEARCH CENTER
0000-0002-4324-5206
Türkiye


Ertuğrul DEMİRDEL>
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7139-0523
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 17

Cite

Bibtex @research article { igusabder1087891, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {17}, pages = {526 - 539}, doi = {10.38079/igusabder.1087891}, title = {Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma}, key = {cite}, author = {Akçay, İbrahim Halil and Demirdel, Ertuğrul} }
APA Akçay, İ. H. & Demirdel, E. (2022). Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 526-539 . DOI: 10.38079/igusabder.1087891
MLA Akçay, İ. H. , Demirdel, E. "Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 526-539 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/72351/1087891>
Chicago Akçay, İ. H. , Demirdel, E. "Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 526-539
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of the Results of Clinical Evaluation, Pain, Functional Status and Sleep Quality According to Electrodiagnostic Test Results in Females with Carpal Tunnel Syndrome: A Pilot Study AU - İbrahim HalilAkçay, ErtuğrulDemirdel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1087891 DO - 10.38079/igusabder.1087891 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 526 EP - 539 VL - IS - 17 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1087891 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1087891 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma %A İbrahim Halil Akçay , Ertuğrul Demirdel %T Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 17 %R doi: 10.38079/igusabder.1087891 %U 10.38079/igusabder.1087891
ISNAD Akçay, İbrahim Halil , Demirdel, Ertuğrul . "Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 17 (August 2022): 526-539 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1087891
AMA Akçay İ. H. , Demirdel E. Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma. IGUSABDER. 2022; (17): 526-539.
Vancouver Akçay İ. H. , Demirdel E. Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (17): 526-539.
IEEE İ. H. Akçay and E. Demirdel , "Karpal Tünel Sendromlu Kadınlarda Elektrodiagnostik Test Sonuçlarına Göre Klinik Değerlendirme, Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Uyku Kalitesi Sonuçlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 17, pp. 526-539, Aug. 2022, doi:10.38079/igusabder.1087891

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)