Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi

Year 2022, Issue 17, 558 - 574, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.995636

Abstract

Amaç: Bu araştırma, hemşire ve ebelerin anne ve yenidoğanın erken ten tene temas uygulamasına yönelik bilgileri ile tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, Ankara’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Ekim 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında araştırmayı kabul eden 117 hemşire ve ebe oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış veri toplama formu ile “Anne-Yenidoğan Ten Tene Temas Ölçeği” aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği ve google forms üzerinden hazırlanan elektronik veri toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler, IBM SPSS Statistics 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların Anne-Yenidoğan Ten Tene Temas Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalaması 136.33±9.53’dür. Katılımcıların %95.7’sinin doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğanın ten tene temas uygulamasını daha önceden duyduğu, %89.7’sinin anne ve yenidoğan ten tene temas becerisini doğru bir şekilde bildiği, %65.4’ünün anne ve yenidoğan ten tene temas uygulamasına yönelik bilgiyi hizmet içi eğitim programından aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların %92.3’ünün doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğanın ten tene temas becerisini uyguladığı belirlenmiştir. Katılımcıların yaş, meslek ve eğitim durumları açısından anne-yenidoğan ten tene temas ölçeğinden aldıkları puan ortancaları arasında anlamlı bir fark olmamasına rağmen ölçeğin bazı alt boyutları açısından katılımcıların eğitim düzeylerine ve çalıştıkları yerlere göre anneye sağlanan hizmet alt boyutu (p=0.002) ile etkinleştiren faktörler (p=0.03) alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmamıza katılan tüm ebe ve hemşirelerin anne ve yenidoğanın ten tene temas uygulaması ile ilgili olumlu tutumlarının olduğu, ebe ve hemşirelerin doğum sonu erken dönemde ten tene temasın anne ve yenidoğan sağlığı için bilgi ve farkındalık oluşturmalarının önemli olduğu değerlendirilmiştir.

References

 • Güleşen A, Yıldız D. Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(2):177-82.
 • Alenchery AJ, Thoppil J, Britto CD, de Onis JV, Fernandez L, Rao PS. Barriers and enablers to skin-to-skin contact at birth in healthy neonates-a qualitative study. BMC Pediatrics. 2018;18(1):1-10.
 • Toprak FÜ, Erenel AŞ. Sezaryen doğumlarda baba İle bebek arasında kanguru bakımı alternatif bir uygulama olabilir mi? Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2018;15(2):75-79.
 • World Health Organization Department of Reproductive Health and Research. Kangaroo mother care: A practical guide. Geneva; 2003. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42587/9241590351.pdf?sequence=1 Erişim tarihi 12 Kasım 2020.
 • Mörelius E, Örtenstrand A, Theodorsson E, Frostell A. A randomised trial of continuous skin-to-skin contact after preterm birth and the effects on salivary cortisol, parental stress, depression, and breastfeeding. Early Human Development. 2015;91:63–70. doi:10.1016/j.earlhumdev.2014.12.005.
 • Venancio SI, Almeida HD. Kangaroo Mother Care: Scientific evidences and impact on breastfeeding. Jornal de Pediatria. 2004;80(5):173-180.
 • Bolat F, Uslu S, Bolat G, et al. İlk altı ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Dergisi. 2011;11(1):5-13.
 • Essa RM, Ismail NIAA. Effect of early maternal/newborn skin-to-skin contact after birth on the duration of third stage of labor and initiation of breastfeeding. Journal of Nursing Education and Practice. 2015;5(4):98.
 • Sharma A. Efficacy of early skin-to-skin contact on the rate of exclusive breastfeeding in term neonates: A randomized controlled trial. African Health Sciences. 2016;16(3):790-7.
 • Şimşek S, Karahan N. Doğumda anne-bebek ten temasının emzirme üzerine etkileri. Konuralp Tıp Dergisi. 2017;9(1):70-7.
 • Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Systematic Reviews. 2012;16(5):1-75.
 • Ludington-Hoe SM. Thirty years of kangaroo care, science and practice. Neonatal Network. 2011;30(5):357.
 • Ludington-Hoe SM, Morgan K. Infant assessment and reduction of sudden unexpected postnatal collapse risk during skin-to-skin contact. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2014;14(1):28-33.
 • Moore ER, Bergman N, Anderson GC, Medley N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Reviews. 2003;2. doi:10.1002/14651858.CD003519.pub4.
 • Uvnäs-Moberg K, Ekström-Bergström A, Berg M, et al. Maternal plasma levels of Oxytocin during physiological childbirth: A systematic review with implications for uterine contractions and central actions of Oxytocin. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):1-17. doi:10.1186/s12884-019-2365-9.
 • Çetinkaya E, Ertem G. Ten tene temasın anne-preterm bebek üzerine etkileri: Sistematik inceleme. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):167-175.
 • Cangöl E, Şahin N. Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzi̇rme danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014;45(3):100-105.
 • Akarsu RH, Tunca B, Alsaç SY. Anne-bebek bağlanmasında kanıta dayalı uygulamalar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):275-279.
 • Koç S. Doğumda Kanguru Bakımının Yenidoğanın Emzirme Davranışlarına ve Annenin Konfor Düzeyine Etkisi [yüksek lisans tezi]. Türkiye: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015.
 • Özgen D. Sağlıklı ve riskli gebelerde prenatal bağlanma [yüksek lisans tezi]. Türkiye: Sakarya Üniversitesi; 2016.
 • Almutairi WM, Ludington-Hoe SM. Kangaroo care education effects on nurses' knowledge and skills confidence. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2016;47(11):518-524.
 • Zhang Y, Deng O, Zhu B, Li Q, et al. Neonatal intensive care nurses’ knowledge and beliefs regarding kangaroo care in China: A national survey. BMJ. 2018;8(8).
 • Mamik Aktay D. Anne-Yenidoğan Ten Tene Temas Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. [yüksek lisans tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2016.
 • Nahidi F, Tavafian SS, Heidarzadeh M, Hajizadeh E, Montazeri A. The mother-newborn skin-to-skin contact questionnaire (MSSCQ): Development and psychometric evaluation among Iranian midwives. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014;14(1):85.
 • Sarıcan ES, Ekşioğlu A, Genç R. Kanguru bakımı eğitiminin sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Journal of Medıcal & Health Scıences. 2019;5(7).
 • Zwedberg S, Blomquist J, Sigerstad E. Midwives׳ experiences with mother–infant skin-to-skin contact after a caesarean section:‘Fighting an uphill battle’. Midwifery. 2015;31(1):215-220.
 • Bigelow A, Power M, Maclellan-Peters J, Alex M, Mcdonald C. Effect of mother/infant skin-to-skin contact on postpartum depressive symptoms and maternal physiological stress. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing. 2012;41:369–382. doi:10.1111/j.1552-6909.2012.01350.x.
 • Cong X, Ludington-Hoe SM, Hussain N. et al. Parental oxytocin responses during skin- to-skin contact in pre-term infants. Early Human Development. 2015;91:401–406. doi:10.1016/j.earlhumdev.2015.04.012.
 • Çalık C, Esenay FI, Sezer TA. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kanguru bakımı uygulama durumları ve engeller. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2015;17(1):1-9. 26
 • Ghanbari-Homayi S, Fardiazar Z, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S. et al. Skin-to-skin contact, early initiation of breastfeeding and childbirth experience in first time mothers: a cross sectional study. Journal of Neonatal Nursing. 2020;26(2):115-119. doi:10.1016/j.jnn.2019.08.003.
 • Hakala M, Kaakinen P, Kääriäinen M, Bloigu R, Hannula L, Elo S. The realization of BFHI step 4 in Finland–initial breastfeeding and skin-to-skin contact according to mothers and midwives. Midwifery. 2017;50:27-35.

Investigation of Nurses and Midwives' Knowledge and Attitudes towards Early Skin-to-Skin Contact Practice of Mother and Newborn

Year 2022, Issue 17, 558 - 574, 29.08.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.995636

Abstract

Aim: This study was conducted to examine the knowledge and attitudes of nurses and midwives towards the practice of early skin-to-skin contact with mothers and newborns.
Method: This descriptive study was conducted in a training and research hospital in Ankara. The sample of the study consisted of 117 nurses or midwives who accepted the research between October 2020 and January 2021. The data was collected using a structured data collection form prepared by the researcher and a face-to-face interview technique via the Mother-Newborn Skin-To-Skin Contact Questionnaire (MSSCQ) or electronic data collection form prepared via Google forms. The data were analyzed using the IBM SPSS Statistics 25.0 package program. The statistical significance level was accepted as p<0.05.
Results: The total mean score of the participants from the skin-to-skin contact scale is 136.33 ± 9.53. It was determined that 95.7% of the participants had heard of the mother-newborn skin-to-skin contact practice in the postpartum period. 89.7% of them know the mother-newborn skin-to-skin contact skill correctly and 98.3% believe that this practice is important for the mother/baby. It was also determined that 65.4% of them got the information about the skin-to-skin contact practice from the in-service training program. It was determined that 92.3% of the participants applied the mother-newborn skin-to-skin contact skill in the postpartum period. There is no significant difference between the mean scores of the participants from the mother-newborn skin-to-skin contact scale in terms of age, occupation and educational status. However, in terms of some sub-dimensions of the scale, it was determined that there was a statistically significant difference between the scores obtained from the scale in terms of the sub-dimension of service provided to the mother (p=0.002) and enabling factors (p=0.03) according to the educational differences of the participants and the places they work.
Conclusion: It has been determined that all midwives and nurses participating in our study have positive attitudes about the skin-to-skin contact practice of mothers and newborns. In addition, it has been evaluated that midwives and nurses need to raise awareness of skin-to-skin contact for maternal and newborn health in the early postpartum period.

References

 • Güleşen A, Yıldız D. Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013;12(2):177-82.
 • Alenchery AJ, Thoppil J, Britto CD, de Onis JV, Fernandez L, Rao PS. Barriers and enablers to skin-to-skin contact at birth in healthy neonates-a qualitative study. BMC Pediatrics. 2018;18(1):1-10.
 • Toprak FÜ, Erenel AŞ. Sezaryen doğumlarda baba İle bebek arasında kanguru bakımı alternatif bir uygulama olabilir mi? Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2018;15(2):75-79.
 • World Health Organization Department of Reproductive Health and Research. Kangaroo mother care: A practical guide. Geneva; 2003. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42587/9241590351.pdf?sequence=1 Erişim tarihi 12 Kasım 2020.
 • Mörelius E, Örtenstrand A, Theodorsson E, Frostell A. A randomised trial of continuous skin-to-skin contact after preterm birth and the effects on salivary cortisol, parental stress, depression, and breastfeeding. Early Human Development. 2015;91:63–70. doi:10.1016/j.earlhumdev.2014.12.005.
 • Venancio SI, Almeida HD. Kangaroo Mother Care: Scientific evidences and impact on breastfeeding. Jornal de Pediatria. 2004;80(5):173-180.
 • Bolat F, Uslu S, Bolat G, et al. İlk altı ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Dergisi. 2011;11(1):5-13.
 • Essa RM, Ismail NIAA. Effect of early maternal/newborn skin-to-skin contact after birth on the duration of third stage of labor and initiation of breastfeeding. Journal of Nursing Education and Practice. 2015;5(4):98.
 • Sharma A. Efficacy of early skin-to-skin contact on the rate of exclusive breastfeeding in term neonates: A randomized controlled trial. African Health Sciences. 2016;16(3):790-7.
 • Şimşek S, Karahan N. Doğumda anne-bebek ten temasının emzirme üzerine etkileri. Konuralp Tıp Dergisi. 2017;9(1):70-7.
 • Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Systematic Reviews. 2012;16(5):1-75.
 • Ludington-Hoe SM. Thirty years of kangaroo care, science and practice. Neonatal Network. 2011;30(5):357.
 • Ludington-Hoe SM, Morgan K. Infant assessment and reduction of sudden unexpected postnatal collapse risk during skin-to-skin contact. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2014;14(1):28-33.
 • Moore ER, Bergman N, Anderson GC, Medley N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Reviews. 2003;2. doi:10.1002/14651858.CD003519.pub4.
 • Uvnäs-Moberg K, Ekström-Bergström A, Berg M, et al. Maternal plasma levels of Oxytocin during physiological childbirth: A systematic review with implications for uterine contractions and central actions of Oxytocin. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):1-17. doi:10.1186/s12884-019-2365-9.
 • Çetinkaya E, Ertem G. Ten tene temasın anne-preterm bebek üzerine etkileri: Sistematik inceleme. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):167-175.
 • Cangöl E, Şahin N. Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzi̇rme danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014;45(3):100-105.
 • Akarsu RH, Tunca B, Alsaç SY. Anne-bebek bağlanmasında kanıta dayalı uygulamalar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):275-279.
 • Koç S. Doğumda Kanguru Bakımının Yenidoğanın Emzirme Davranışlarına ve Annenin Konfor Düzeyine Etkisi [yüksek lisans tezi]. Türkiye: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015.
 • Özgen D. Sağlıklı ve riskli gebelerde prenatal bağlanma [yüksek lisans tezi]. Türkiye: Sakarya Üniversitesi; 2016.
 • Almutairi WM, Ludington-Hoe SM. Kangaroo care education effects on nurses' knowledge and skills confidence. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2016;47(11):518-524.
 • Zhang Y, Deng O, Zhu B, Li Q, et al. Neonatal intensive care nurses’ knowledge and beliefs regarding kangaroo care in China: A national survey. BMJ. 2018;8(8).
 • Mamik Aktay D. Anne-Yenidoğan Ten Tene Temas Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. [yüksek lisans tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2016.
 • Nahidi F, Tavafian SS, Heidarzadeh M, Hajizadeh E, Montazeri A. The mother-newborn skin-to-skin contact questionnaire (MSSCQ): Development and psychometric evaluation among Iranian midwives. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014;14(1):85.
 • Sarıcan ES, Ekşioğlu A, Genç R. Kanguru bakımı eğitiminin sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri üzerindeki etkisi. Gevher Nesibe Journal of Medıcal & Health Scıences. 2019;5(7).
 • Zwedberg S, Blomquist J, Sigerstad E. Midwives׳ experiences with mother–infant skin-to-skin contact after a caesarean section:‘Fighting an uphill battle’. Midwifery. 2015;31(1):215-220.
 • Bigelow A, Power M, Maclellan-Peters J, Alex M, Mcdonald C. Effect of mother/infant skin-to-skin contact on postpartum depressive symptoms and maternal physiological stress. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing. 2012;41:369–382. doi:10.1111/j.1552-6909.2012.01350.x.
 • Cong X, Ludington-Hoe SM, Hussain N. et al. Parental oxytocin responses during skin- to-skin contact in pre-term infants. Early Human Development. 2015;91:401–406. doi:10.1016/j.earlhumdev.2015.04.012.
 • Çalık C, Esenay FI, Sezer TA. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kanguru bakımı uygulama durumları ve engeller. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2015;17(1):1-9. 26
 • Ghanbari-Homayi S, Fardiazar Z, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S. et al. Skin-to-skin contact, early initiation of breastfeeding and childbirth experience in first time mothers: a cross sectional study. Journal of Neonatal Nursing. 2020;26(2):115-119. doi:10.1016/j.jnn.2019.08.003.
 • Hakala M, Kaakinen P, Kääriäinen M, Bloigu R, Hannula L, Elo S. The realization of BFHI step 4 in Finland–initial breastfeeding and skin-to-skin contact according to mothers and midwives. Midwifery. 2017;50:27-35.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

İncilay ÇELİK> (Primary Author)
GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1513-3469
Türkiye


Gülşah KÖK>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9553-2621
Türkiye

Publication Date August 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 17

Cite

Bibtex @research article { igusabder995636, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {17}, pages = {558 - 574}, doi = {10.38079/igusabder.995636}, title = {Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, İncilay and Kök, Gülşah} }
APA Çelik, İ. & Kök, G. (2022). Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (17) , 558-574 . DOI: 10.38079/igusabder.995636
MLA Çelik, İ. , Kök, G. "Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 558-574 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/72351/995636>
Chicago Çelik, İ. , Kök, G. "Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 558-574
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Nurses and Midwives' Knowledge and Attitudes towards Early Skin-to-Skin Contact Practice of Mother and Newborn AU - İncilayÇelik, GülşahKök Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.995636 DO - 10.38079/igusabder.995636 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 558 EP - 574 VL - IS - 17 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.995636 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.995636 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi %A İncilay Çelik , Gülşah Kök %T Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 17 %R doi: 10.38079/igusabder.995636 %U 10.38079/igusabder.995636
ISNAD Çelik, İncilay , Kök, Gülşah . "Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 17 (August 2022): 558-574 . https://doi.org/10.38079/igusabder.995636
AMA Çelik İ. , Kök G. Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi. IGUSABDER. 2022; (17): 558-574.
Vancouver Çelik İ. , Kök G. Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (17): 558-574.
IEEE İ. Çelik and G. Kök , "Hemşire ve Ebelerin Anne ve Yenidoğanın Erken Ten Tene Temas Uygulamasına Yönelik Bilgileri ile Tutumlarının İncelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 17, pp. 558-574, Aug. 2022, doi:10.38079/igusabder.995636

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)