Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğrencilerin Kadına Şiddete Karşı Tutumlarında Cinsiyet Farklılıkları

Year 2022, Issue 18, 858 - 876, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1005187

Abstract

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, bir üniversitenin bünyesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 2453 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından literatür değerlendirmesi sonucu hazırlanan anket formunun birinci bölümü, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin bilgileri içeren sorulardan; ikinci bölümü ise Kanbay ve arkadaşları (2012) tarafından hazırlanmış olan kadına yönelik şiddet ile ilgili tutumları içeren 34 sorudan oluşmuştur. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için ki - kare testi uygulanmıştır.
Bulgular: Bulgulardan elde edilen sonuçlara bakıldığında kadın ve erkek öğrencilerin kadına ekonomik, cinsel, sözlü ve fiziksel şiddete yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kadınlar cinsiyet eşitliğine karşı daha eşitlikçi bir tutum sergilerken, erkek öğrenciler geleneksel bir tutum sergilemiştir. Öğrencilerin %77,9’u ailelerinden şiddet görmediklerini ve %79,5’i aileleri arasında şiddete tanık olmadıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete yönelik tutumlarının bilinmesi kadına yönelik şiddet politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

References

 • World Health Organization (WHO) Krug G, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R.(Eds.), World Report on Violence and health (2002), pp. 87-122 Geneva
 • Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: Findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. The Lancet. 2006;368(9543):1260-1269.
 • Hacettepe University Population Studies Institute. The research of domestic violence against women in Turkey. Ankara, Apple Technical Printing; 2015.
 • Markowitz FE. Socioeconomic disadvantage and violence: Recent research on culture and neighborhood control as explanatory mechanisms. Aggression and Violent Behavior. 2003;8:145-154.
 • Harris RJ, Firestone JM, Vega WA. The interaction of country of origin, acculturation and gender role ideology on wife abuse. Social Science Quarterly. 2005;86:463-483.
 • Adıbelli D, Ünal AS, Şen T. Attitudes of young adult men toward domestic violence and factors affecting their attitudes in Turkey. Journal of Interpersonal Violence. 2019;34(18):3961-3977. doi:10.1177/0886260516673630
 • Yılmaz DV, Zeyneloğlu S, Kocaöz S, Kısa S, Taşkın L, Eroğlu K. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(1):775-792.
 • Uçtu AK, Karahan N. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet algısı ve şiddet eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016;5(8):2882-2905.
 • Flood M, Pease B. Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, Violence, & Abuse. 2009;10(2):125-142.
 • Doran F, Hutchinson M. Student nurses’ knowledge and attitudes towards domestic violence: Results of survey highlight need for continued attention to undergraduate curriculum. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(15-16):2286-2296. doi:10.1111/jocn.13325
 • Aksan HAD, Aksu F. The training needs of Turkish emergency department personnel regarding intimate partner violence. BMC Public Health. 2007;7(1):350. doi:10.1186/1471-2458-7-350
 • Reyes HLM, Foshee VA, Niolon PH, Reidy DE, Hall JE. Gender role attitudes and male adolescent dating violence perpetration: Normative beliefs as moderators. Journal of Youth and Adolescence. 2016;45(2):350-360.
 • Kanbay Y, Işık E, Yavuzaslan M, Keleş S. Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(2):107-119.
 • Şahin NH, Timur S, Ergin AB, Taşpinar A, Balkaya NA, Çubukçu S. Childhood trauma, type of marriage and selfesteem as correlates of domestic violence in married women in Turkey. Journal of Family Violence. 2010;25:661–668.
 • Guvenc G, Akyuz A, Cesario SK. Intimate partner violence against women in Turkey: A synthesis of the literature. Journal of Family Violence. 2014;29(3):333-341.
 • Watts C, Zimmerman C. Violence against women: global scope and magnitude. The lancet. 2002;359(9313):1232-1237.
 • Fawole OI. Economic violence to women and girls: Is it receiving the necessary attention? Trauma, Violence, & Abuse. 2008;9(3):167-177.
 • Kalra G, Bhugra D. Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. Indian Journal of Psychiatry. 2013;55(3):244–249. doi:10.4103/0019-5545.117139
 • Nayak MB, Byrne CA, Martin MK, Abraham AG. Attitudes toward violence against women: A cross-nation study. Sex Roles. 2003;49(7-8):333-342.
 • Jan A. Violence against Women with Special Reference to Domestic Violence Act, 2005. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 2019;3(3):1398-1401.
 • Bhanot S, Senn CY. Attitudes towards violence against women in men of south asian ancestry: Are acculturation and gender role attitudes important factors? Journal of Family Violence 2007;22:25. doi:10.1007/s10896-006-9060-0
 • Reyes HLM, Foshee VA, Niolon PH, Reidy DE, Hall JE. Gender role attitudes and male adolescent dating violence perpetration: Normative beliefs as moderators. Journal of Youth and Adolescence. 2016;45(2):350-60.
 • Davila YR. Teaching nursing students to assess and intervene for domestic violence. International Journal of Nursing Education Scholarship. 2005;2(1)1-11. doi:10.2202/1548-923x.1076
 • Connor PD, Nouer SS, Speck PM, Mackey N, Tipton NG. Nursing students and intimate partner violence education: improving and integrating knowledge into health care curricula. Journal of Professional Nursing. 2013;29(4):233–239. doi:10.1016/j.profnurs.2012.05.011.
 • Tufts KA, Clements PT, Karlowicz KA. Integrating intimate partner violence content across curricula: Developing a new generation of nurse educators. Nurse Education Today. 2009;29(1):40–47.
 • Bradbury‐Jones C, Broadhurst K. Are we failing to prepare nursing and midwifery students to deal with domestic abuse? Findings from a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 2015;71(9):2062-2072. doi:10.1111/jan.12666
 • Baker CR, Stith SM. A study of factors predicting dating violence perpetration among male and female college students. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 2008;17(2):227-244. doi:10.1080/10926770802344836
 • Sears HA, Byers ES, Price EL. The co-ocurrence of adolescent boys and girls use of psychologically, physically, and sexually abusive behaviours in their dating relationships. Journal of Adolescence. 2007;30(3):487–504.
 • Burazeri G, Roshi E, Jewkes R, Jordan S, Bjegovic V, Laaser U. Factors associated with spousal physical violence in Albania: Cross sectional study. BMJ. 2005;331(7510):197-201. doi:10.1136/bmj.331.7510.197
 • Boyle M H, Katholiki G, John C, Yvonne R. Community influences on intimate partner violence in India: Women’s education, attitudes toward mistreatment and standards of living. Social Science & Medicine. 2009;(69):691-697.
 • Shiraz MS. The impact of education and occupation on domestic violence in Saudi Arabia. International Journal of Social Welfare. 2016;25(4):339-346.
 • Uthman OA, Lawoko S, Moradi T. Factors associated with attitude toward intimate partner violence against women: A comparative analysis of 17 sub-Saharan countries BMC International Health and Human Rights. 2009;(9):14. doi:10.1186/1472-698X-9-14

Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women

Year 2022, Issue 18, 858 - 876, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1005187

Abstract

Aim: This study was conducted as a descriptive study with the aim of determining the views and attitudes of university students about domestic violence against women.
Method: The research was carried out between May and June 2018. The population of the research consisted of students studying at faculties and colleges within a university, and the sample consisted of 2453 students who agreed to participate in the study. The first part of the questionnaire, which was prepared by the researchers as a result of the literature review, consists of questions containing information about the introductory characteristics of the students; The second part consists of 34 questions about attitudes towards violence against women. Chi-square test was applied to examine the relationship between the variables.
Results: Considering the results obtained from the findings, it was determined that there was a significant difference between the attitudes of female and male students towards economic, sexual, verbal, and physical violence against women (p<0,05). While women exhibited a more egalitarian attitude towards gender equality, male students displayed a traditional attitude. It was stated by 77,9% of the students that they did not experience violence from their families and 79,5% of them stated that they did not witness violence between their families.
Conclusion: Knowing the attitudes of university students towards violence against women can contribute to the development of violence against women policies.

References

 • World Health Organization (WHO) Krug G, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R.(Eds.), World Report on Violence and health (2002), pp. 87-122 Geneva
 • Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: Findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. The Lancet. 2006;368(9543):1260-1269.
 • Hacettepe University Population Studies Institute. The research of domestic violence against women in Turkey. Ankara, Apple Technical Printing; 2015.
 • Markowitz FE. Socioeconomic disadvantage and violence: Recent research on culture and neighborhood control as explanatory mechanisms. Aggression and Violent Behavior. 2003;8:145-154.
 • Harris RJ, Firestone JM, Vega WA. The interaction of country of origin, acculturation and gender role ideology on wife abuse. Social Science Quarterly. 2005;86:463-483.
 • Adıbelli D, Ünal AS, Şen T. Attitudes of young adult men toward domestic violence and factors affecting their attitudes in Turkey. Journal of Interpersonal Violence. 2019;34(18):3961-3977. doi:10.1177/0886260516673630
 • Yılmaz DV, Zeyneloğlu S, Kocaöz S, Kısa S, Taşkın L, Eroğlu K. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009;6(1):775-792.
 • Uçtu AK, Karahan N. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet algısı ve şiddet eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016;5(8):2882-2905.
 • Flood M, Pease B. Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, Violence, & Abuse. 2009;10(2):125-142.
 • Doran F, Hutchinson M. Student nurses’ knowledge and attitudes towards domestic violence: Results of survey highlight need for continued attention to undergraduate curriculum. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(15-16):2286-2296. doi:10.1111/jocn.13325
 • Aksan HAD, Aksu F. The training needs of Turkish emergency department personnel regarding intimate partner violence. BMC Public Health. 2007;7(1):350. doi:10.1186/1471-2458-7-350
 • Reyes HLM, Foshee VA, Niolon PH, Reidy DE, Hall JE. Gender role attitudes and male adolescent dating violence perpetration: Normative beliefs as moderators. Journal of Youth and Adolescence. 2016;45(2):350-360.
 • Kanbay Y, Işık E, Yavuzaslan M, Keleş S. Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(2):107-119.
 • Şahin NH, Timur S, Ergin AB, Taşpinar A, Balkaya NA, Çubukçu S. Childhood trauma, type of marriage and selfesteem as correlates of domestic violence in married women in Turkey. Journal of Family Violence. 2010;25:661–668.
 • Guvenc G, Akyuz A, Cesario SK. Intimate partner violence against women in Turkey: A synthesis of the literature. Journal of Family Violence. 2014;29(3):333-341.
 • Watts C, Zimmerman C. Violence against women: global scope and magnitude. The lancet. 2002;359(9313):1232-1237.
 • Fawole OI. Economic violence to women and girls: Is it receiving the necessary attention? Trauma, Violence, & Abuse. 2008;9(3):167-177.
 • Kalra G, Bhugra D. Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. Indian Journal of Psychiatry. 2013;55(3):244–249. doi:10.4103/0019-5545.117139
 • Nayak MB, Byrne CA, Martin MK, Abraham AG. Attitudes toward violence against women: A cross-nation study. Sex Roles. 2003;49(7-8):333-342.
 • Jan A. Violence against Women with Special Reference to Domestic Violence Act, 2005. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 2019;3(3):1398-1401.
 • Bhanot S, Senn CY. Attitudes towards violence against women in men of south asian ancestry: Are acculturation and gender role attitudes important factors? Journal of Family Violence 2007;22:25. doi:10.1007/s10896-006-9060-0
 • Reyes HLM, Foshee VA, Niolon PH, Reidy DE, Hall JE. Gender role attitudes and male adolescent dating violence perpetration: Normative beliefs as moderators. Journal of Youth and Adolescence. 2016;45(2):350-60.
 • Davila YR. Teaching nursing students to assess and intervene for domestic violence. International Journal of Nursing Education Scholarship. 2005;2(1)1-11. doi:10.2202/1548-923x.1076
 • Connor PD, Nouer SS, Speck PM, Mackey N, Tipton NG. Nursing students and intimate partner violence education: improving and integrating knowledge into health care curricula. Journal of Professional Nursing. 2013;29(4):233–239. doi:10.1016/j.profnurs.2012.05.011.
 • Tufts KA, Clements PT, Karlowicz KA. Integrating intimate partner violence content across curricula: Developing a new generation of nurse educators. Nurse Education Today. 2009;29(1):40–47.
 • Bradbury‐Jones C, Broadhurst K. Are we failing to prepare nursing and midwifery students to deal with domestic abuse? Findings from a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 2015;71(9):2062-2072. doi:10.1111/jan.12666
 • Baker CR, Stith SM. A study of factors predicting dating violence perpetration among male and female college students. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 2008;17(2):227-244. doi:10.1080/10926770802344836
 • Sears HA, Byers ES, Price EL. The co-ocurrence of adolescent boys and girls use of psychologically, physically, and sexually abusive behaviours in their dating relationships. Journal of Adolescence. 2007;30(3):487–504.
 • Burazeri G, Roshi E, Jewkes R, Jordan S, Bjegovic V, Laaser U. Factors associated with spousal physical violence in Albania: Cross sectional study. BMJ. 2005;331(7510):197-201. doi:10.1136/bmj.331.7510.197
 • Boyle M H, Katholiki G, John C, Yvonne R. Community influences on intimate partner violence in India: Women’s education, attitudes toward mistreatment and standards of living. Social Science & Medicine. 2009;(69):691-697.
 • Shiraz MS. The impact of education and occupation on domestic violence in Saudi Arabia. International Journal of Social Welfare. 2016;25(4):339-346.
 • Uthman OA, Lawoko S, Moradi T. Factors associated with attitude toward intimate partner violence against women: A comparative analysis of 17 sub-Saharan countries BMC International Health and Human Rights. 2009;(9):14. doi:10.1186/1472-698X-9-14

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU> (Primary Author)
Kastamonu Üniversitesi
0000-0002-3792-4579
Türkiye


Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4518-5286
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { igusabder1005187, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {858 - 876}, doi = {10.38079/igusabder.1005187}, title = {Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women}, key = {cite}, author = {Ulaş Karaahmetoğlu, Gülşen and Şimşek Çetinkaya, Şahika} }
APA Ulaş Karaahmetoğlu, G. & Şimşek Çetinkaya, Ş. (2022). Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 858-876 . DOI: 10.38079/igusabder.1005187
MLA Ulaş Karaahmetoğlu, G. , Şimşek Çetinkaya, Ş. "Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 858-876 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/1005187>
Chicago Ulaş Karaahmetoğlu, G. , Şimşek Çetinkaya, Ş. "Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 858-876
RIS TY - JOUR T1 - Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women AU - GülşenUlaş Karaahmetoğlu, ŞahikaŞimşek Çetinkaya Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1005187 DO - 10.38079/igusabder.1005187 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 858 EP - 876 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1005187 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1005187 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women %A Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu , Şahika Şimşek Çetinkaya %T Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.1005187 %U 10.38079/igusabder.1005187
ISNAD Ulaş Karaahmetoğlu, Gülşen , Şimşek Çetinkaya, Şahika . "Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 858-876 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1005187
AMA Ulaş Karaahmetoğlu G. , Şimşek Çetinkaya Ş. Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women. IGUSABDER. 2022; (18): 858-876.
Vancouver Ulaş Karaahmetoğlu G. , Şimşek Çetinkaya Ş. Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 858-876.
IEEE G. Ulaş Karaahmetoğlu and Ş. Şimşek Çetinkaya , "Gender Differences in Students' Attitudes Towards Violence Against Women", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 858-876, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.1005187

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)