Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi

Year 2022, Issue 18, 751 - 769, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1096981

Abstract

Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde vücut kompozisyonu ve antropometrik ölçümlerin uyku süresi ve uyku kalitesiyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma bir fakültede öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini karşılayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin 310 öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi’ni içeren anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerin vücut kompozisyonlarının belirlenmesinde Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) ile yağsız vücut kütlesi, vücut yağ ve kas kütlesi incelenmiş, Beden Kütle İndeksi (BKİ), bel çevresi, Bel Kalça Oranı (BKO), Bel Boy Oranı (BBO) ve triseps, supskapular, biseps, suprailiak Deri Kıvrım Kalınlıkları (DKK) değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Student’s t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin uyku süresi ortalama 7,10±1,66 saattir, %74,8’i kötü uyku kalitesine sahiptir. Her iki cinsiyette yağsız vücut kütlesi (kg) ve vücut kas kütlesi (kg) ile uyku kalitesi skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü zayıf ilişki, erkek öğrencilerde ise suprailiak DKK ve biseps DKK ile uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin uyku süreleri önerilen düzeydedir, buna karşın öğrencilerin dörtte üçü kötü uyku kalitesine sahiptir. Kız ve erkek öğrencilerde yağsız vücut kütlesi (kg) ve vücut kas kütlesi (kg) azaldıkça uyku kalitesi kötüleşmekte, erkek öğrencilerde ise suprailiak DKK ve biseps DKK arttıkça uyku kalitesi kötüleşmektedir.  

References

 • Özduran G, Yücecan S. Determining the diet quality, sleep quality and obesity status of undergraduate students: A cross-sectional study. Prog Nutr. 2021;23(4):e2021190. doi:10.23751/pn.v23i4.11428.
 • Carpi M, Cianfarani C, Vestri A. Sleep quality and its associations with physical and mental health-related quality of life among university students: A cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(5):2874. doi:10.3390/ijerph19052874.
 • Örsal Ö, Kök Eren H, Duru P. Examination of factors affecting the sleep quality of psychiatry patients using structural equation model. J Psychiatric Nurs. 2019;10(1):55-64. doi:10.14744/phd.2018.06978.
 • Pirinçci E, Yaraşır E, Özbey S, et al. Examination of eastern Turkey nurses working in a state hospital sleep quality. BAUN Health Sci J. 2021;10(1):35-42.
 • Henrich LC, Antypa N, Van den Berg JF. Sleep quality in students: Associations with psychological and lifestyle factors. Curr Psychol. 2021. doi:10.1007/s12144-021-01801-9.
 • Musa NA, Moy FM, Wong LP. Prevalence and factors associated with poor sleep quality among secondary school teachers in a developing country. Ind Health. 2018;56(5):407-418. doi:10.2486/indhealth.2018-0052.
 • Chattu VK, Manzar MD, Kumary S, Burman D, Spence DW, Pandi-Perumal SR. The global problem of insufficient sleep and its serious public health implications. Healthcare. 2018;7(1):1-16. doi:10.3390/healthcare7010001.
 • Zhang HS, Li Y, Mo HY, et al. A community-based cross-sectional study of sleep quality in middle-aged and older adults. Qual Life Res. 2017;26(4):923-933. doi:10.1007/s11136-016-1408-1.
 • İyigün G, Angın E, Kırmızıgil B, Öksüz S, Özdil A, Malkoç M. The relationship between sleep quality with mental health, physical health and, quality of life in university students. J Exerc Ther Rehabil. 2017;4(3):125-133.
 • Wang J, Chen Y, Jin Y, Zhu L, Yao Y. Sleep quality is inversely related to body mass index among university students. Rev Assoc Med Bras. 2019;65(6):845-850. doi:10.1590/1806-9282.65.6.845.
 • Ergin A, Acar GA, Bekar T. Determination of sleep quality of students in faculties providing health education. Pamukkale Medical Journal. 2018;11(3):347-354. doi:10.31362/patd.399606.
 • Sa J, Choe S, Cho BY, et al. Relationship between sleep and obesity among U.S. and South Korean college students. BMC Public Health. 2020;20:96-106. doi:10.1186/s12889-020-8182-2.
 • Park H, Chiang JJ, Irwin MR, Bower JE, McCreath H, Fuligni AJ. Developmental trends in sleep during adolescents'transition to young adulthood. Sleep Med. 2019;60:202-210. doi:10.1016/j.sleep.2019.04.007.
 • Li W, Yin J, Cai X, Cheng X, Wang Y. Association between sleep duration and quality and depressive symptoms among university students: A cross-sectional study. PLoS One. 2020;15(9):e0238811. doi:10.1371/ journal.pone.0238811.
 • Ng HTH, Zhang CQ, Phipps D, Zhang R, Hamilton K. Effects of anxiety and sleep on academic engagement among university students. Aust Psychol. 2022;57(1):57-64. doi:10.1080/00050067.2021.1965854.
 • Becker SP, Jarrett MA, Luebbe AM, Garner AA, Burns GL, Kofler MJ. Sleep in a large, multi-university sample of college students: sleep problem prevalence, sex differences, and mental health correlates. Sleep Health. 2018;4(2):174-181. doi:10.1016/j.sleh.2018.01.001.
 • Herawati K, Gayatri D. The correlation between sleep quality and levels of stress among students in Universitas Indonesia. Enferm Clin. 2019;29(2):357-361. doi:10.1016/j.enfcli.2019.04.044.
 • Ahammed B, Jahan N, Seddeque A, et al. Exploring the association between mental health and subjective sleep quality during the COVID-19 pandemic among Bangladeshi University students. Heliyon. 2021;7(5):e07082. doi:10.1016/j.heliyon.2021.e07082.
 • Özdişli MG, Yıldız E. An analysis of relationship of sleep pattern and sleep quality with eating behaviour among university students. Prog Nutr. 2021;23(2):e2021145. doi:10.23751/pn.v23i2.9080.
 • Uysal H, Ayvaz MY, Oruçoglu HB, Say E. Assessment of nutritional status and sleep quality of university students. J Turk Sleep Med. 2018;5(2):31-39. doi:10.4274/jtsm.69775.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Türkiye Beslenme ve Sağlık araştırması (TBSA). T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/TBSA_RAPOR_KITAP_20.08.pdf. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 16 Mart 2022.
 • World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consiviltation. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330. Yayınlanma tarihi 2020. Erişim tarihi 29 Mart 2022.
 • Baysal A, Aksoy M, Besler HT ve ark. Diyet El Kitabı. 8.Baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2014.
 • Pekcan G. Beslenme durumunun saptanması. T.C. Sağlık Bakanlığı. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/A%2014.pdf. Yayınlanma tarihi Şubat 2008. Erişim tarihi 29 Mart 2022.
 • Muaidi QI, Ahsan M. Gender-specific associations of different anthropometric indices with sleep quality and daytime sleepiness. Open Public Health J. 2020;13(1):273-28. doi:10.2174/1874944502013010273.
 • Buchmann N, Spira D, Norman K, Demuth I, Eckardt R, Steinhagen-Thiessen E. Sleep, muscle mass and muscle function in older people: A cross-sectional analysis based on data from the Berlin Aging Study II (BASE-II). Dtsch Arztebl Int. 2016;113(15):253. doi:10.3238/arztebl.2016.0253.
 • Akova İ, Koçoğlu G. The relationships among sleep duration, quality, physical activity level and some anthropometric measurements in adults above 20 years of age. Ahi Evran Med J. 2018;2(3):67-73.
 • Öztürk ME, Yabancı Ayhan N. Associations between poor sleep quality, obesity, and the anthropometric measurements of women in Turkey. Ecol Food Nutr. 2018;57(1):3-12. doi:10.1080/03670244.2017.1406351
 • Whitaker BN, Fisher PL, Jambhekar S, et al. Impact of degree of obesity on sleep, quality of life, and depression in youth. J Pediatr Health Care. 2018;32(2):e37-e44. doi:10.1016/j.pedhc.2017.09.008.
 • Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh sleep quality index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989;28(2):193-213. doi:10.1016/0165-1781(89)90047-4.
 • Ağargün MY, Kara H, Anlar O. The validity and reliability of the Pittsburgh sleep quality index. Turkish Journal of Psychiatry. 1996;7(2):107-111.
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Body mass index: considerations for practitioners. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/obesity/downloads/bmiforpactitioners.pdf. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 20 Mart 2022.
 • Rakıcıoğlu N, Başoglu, S, Samur F. Diyetisyenler için hasta izleme rehberi/ağırlık yönetimi el kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Haberler/Diyetisyenler-Izlem-Rehberi/Diyetisyenler_icin_hasta_izleme_rehberi.pdf. Yayınlanma tarihi 2017. Erişim tarihi 25 Mart 2022.
 • Kaner G, Pekcan G, Pamuk G, Pamuk BÖ. Biyoelektrik impedans analizine karşı deri kıvrım kalınlığı ölçümü: Yetişkinlerde vücut yağının tahmini. Bes Diy Derg. 2015:43(2);111-118.
 • Sambou ML, Zhao X, Hong T, et al. Associations between sleep quality and health lifespan: a prospective cohort study based on 328,850 UK-Biobank participants. Front Genet. 2021;12:906. doi:10.3389/fgene.2021.663449.
 • Liu X, Lang L, Wang, R, et al. Poor sleep quality and its related risk factors among university students. Ann Palliat Med. 2021;10(4):4479-4485. doi:10.21037/apm-21-472.
 • Li Y, Bai W, Zhu B, et al. Prevalence and correlates of poor sleep quality among college students: a cross-sectional survey. Health and Quality of Life Outcomes. 2020;18(1):1-11. doi:10.1186/s12955-020-01465-2.
 • Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American academy of sleep medicine and sleep research society. J Clin Sleep Med. 2015;11(6):591-592. doi:10.5664/jcsm.4758.
 • Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete FJ, Acosta FM, Ruiz JR. Body composition impact on sleep in young adults: the mediating role of sedentariness, physical activity, and diet. J Clin Med. 2020;9(5):1560. doi:10.3390/jcm9051560.
 • Kim K, Shin D, Jung GU, Lee D, Park SM. Association between sleep duration, fat mass, lean mass and obesity in Korean adults: The fourth and fifth Korea national health and nutrition examination surveys. J Sleep Res. 2017;26(4):453-460. doi:10.1111/jsr.12504.
 • Durán-Agüero S, Sepulveda R, Guerrero-Wyss M. Sleep disorders and anthropometric measures in Chilean University students. Rev Espanola de Nutr Hum y Diet. 2019;23(3):153-161. doi:10.14306/renhyd.23.3.646.
 • Saygın M, Önder Öztürk TG, Has M, et al. Investigation of sleep quality and sleep disorders in students of medicine. Turk Thorac J. 2016;17(4):132-40. doi:10.5578/ttj.30513.
 • Yılmaz D, Tanrıkulu F, Dikmen Y. Research on sleep quality and the factors affecting the sleep quality of the nursing students. Curr Health Sci J. 2017;43(1):20-4. doi: 10.12865/CHSJ.43.01.03.
 • Mohamed RA, Alotaibi MN, Almutairi NA. The prevalence of sleep disturbances among medical college students of Jouf university and its effect on academic achievement. IJMDC. 2020;4(12):2182-2186. doi:10.24911/IJMDC.51-1602942617.
 • Waqas A, Khan S, Sharif W, Khalid U, Ali A. Association of academic stress with sleeping difficulties in medical students of a Pakistani medical school: A cross sectional survey. PeerJ. 2015;3:e840. doi:0.7717/peerj.840.
 • Kumari R, Jain K, Nath B. Sleep quality assessment among college students using Pittsburgh sleep quality index in a municipal corporation area of Uttarakhand, India. Ceylon J Med Sci. 2020;65(4):86-94. doi:10.4038/cmj.v65i4.9279.
 • Alghwiri AA, Almomani F, Alghwiri AA, Whitney SL. Predictors of sleep quality among university students: the use of advanced machine learning techniques. Sleep and Breathing. 2021;25(2):1119-1126. doi:10.1007/s11325-020-02150-w.
 • Humphries RK, Bath DM, Burton NW. Dysfunctional beliefs, sleep hygiene and sleep quality in university students. Health Promot J Austr. 2022;33(1):162-169. doi:10.1002/hpja.471.
 • Du C, Zan MCH, Cho MJ, et al. The effects of sleep quality and resilience on perceived stress, dietary behaviors, and alcohol misuse: A mediation-moderation analysis of higher education students from Asia, Europe, and North America during the COVID-19 pandemic. Nutrients. 2021;13:442-62. doi:10.3390/nu13020442.
 • Herawati K, Gayatri D. The correlation between sleep quality and levels of stress among students in Universitas Indonesia. Enferm Clin. 2019;29:357-361. doi:10.1016/j.enfcli.2019.04.044.
 • Najem J, Saber M, Aoun C, El Osta N, Papazian T, Rabbaa Khabbaz L. Prevalence of food addiction and association with stress, sleep quality and chronotype: A cross-sectional survey among university students. Clin Nutr. 2020;39(2):533-539. doi:10.1016/j.clnu.2019.02.038.
 • Wang F, Bíró É. Determinants of sleep quality in college students: A literature review. Explore. 2021;17(2):170-177. doi:10.1016/j.explore.2020.11.003.
 • Rahe C, Czira ME, Teismann H, Berger K. Associations between poor sleep quality and different measures of obesity. Sleep Med. 2015;16(10):1225-1228. doi:10.1016/j.sleep.2015.05.023.
 • Krističević T, Štefan L, Sporiš G. The associations between sleep duration and sleep quality with body-mass index in a large sample of young adults. Int J Environ Res. 2018;15(4):758-67. doi:10.3390/ijerph15040758.
 • Gildner TE, Liebert MA, Kowal P, Chatterji S, Josh Snodgrass J. Sleep duration, sleep quality, and obesity risk among older adults from six middle‐income countries: Findings from the study on global ageing and adult health (SAGE). Am J Hum Biol. 2014;26(6):803-812. doi:10.1002/ajhb.22603.
 • Sweatt SK, Gower BA, Chieh AY, Liu Y, Li L. Sleep quality is differentially related to adiposity in adults. Psychoneuroendocrinology. 2018;98:46-51. doi:10.1016/j.psyneuen.2018.07.024.
 • Xiao Q, Gu F, Caporaso N, Matthews CE. Relationship between sleep characteristics and measures of body size and composition in a nationally-representative sample. BMC obesity. 2016;3(1):1-8. doi:10.1186/s40608-016-0128-y.
 • Jurado-Fasoli L, Amaro-Gahete FJ, De-la-O A, Dote-Montero M, Gutiérrez Á, Castillo MJ. Association between sleep quality and body composition in sedentary middle-aged adults. Medicina. 2018;54(5):91-105. doi:10.3390/medicina54050091.
 • Chen Y, Cui Y, Chen S, Wu Z. Relationship between sleep and muscle strength among Chinese university students: a cross-sectional study. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017;17(4):327-333.
 • Mallampalli MP, Carter CL. Exploring sex and gender differences in sleep health: a society for women's health research report. J Womens Health (Larchmt). 2014;23(7):553-562. doi:10.1089/jwh.2014.4816.

The Relationship between Body Composition and Anthropometric Measurements with Sleep Duration and Sleep Quality in University Students

Year 2022, Issue 18, 751 - 769, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.1096981

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to examine the relationship between body composition and anthropometric measurements with sleep duration and sleep quality in university students.
Method: This cross-sectional study was conducted with 310 students who studied at Faculty of Health Sciences Bandırma Onyedi Eylul University and agreed to participate in the study and met the inclusion criteria. The study data were collected by the face-to-face interview method using the Descriptive Information Form, and a questionnaire including the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). Body Mass Index (BMI), waist circumference, Waist-to-Hip Ratio (WHR), Waist-to-Height Ratio (WHtR) and triceps, subscapular, Biceps, Suprailiac Skinfold Thickness (SFT) were assessed and Bioelectric Impedance Analysis (BIA) was used to measure lean body mass, body fat, muscle mass. Number, percentage, mean, standard deviation, Student's t test and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data.
Results: The mean sleep duration of the students was 7,10±1,66 hours, and 74,8% of them had poor sleep quality. There was a statistically significant, negative and weak relationship between lean mass (kg) and muscle mass (kg), and sleep quality in both sexes. A statistically significant, positive and weak correlation was determined between Suprailiac SFT and Biceps SFT, and sleep quality in the male students (p<0,05).
Conclusion: Sleep duration of the university students was at the recommended level. Three-quarters of them had poor sleep quality. In the male and female students, the sleep quality worsened as their lean mass (kg) and muscle mass (kg) decreased. On the other hand, in the male students, their sleep quality worsened as the Suprailiac SFT and Biceps SFT increased.

References

 • Özduran G, Yücecan S. Determining the diet quality, sleep quality and obesity status of undergraduate students: A cross-sectional study. Prog Nutr. 2021;23(4):e2021190. doi:10.23751/pn.v23i4.11428.
 • Carpi M, Cianfarani C, Vestri A. Sleep quality and its associations with physical and mental health-related quality of life among university students: A cross-sectional study. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(5):2874. doi:10.3390/ijerph19052874.
 • Örsal Ö, Kök Eren H, Duru P. Examination of factors affecting the sleep quality of psychiatry patients using structural equation model. J Psychiatric Nurs. 2019;10(1):55-64. doi:10.14744/phd.2018.06978.
 • Pirinçci E, Yaraşır E, Özbey S, et al. Examination of eastern Turkey nurses working in a state hospital sleep quality. BAUN Health Sci J. 2021;10(1):35-42.
 • Henrich LC, Antypa N, Van den Berg JF. Sleep quality in students: Associations with psychological and lifestyle factors. Curr Psychol. 2021. doi:10.1007/s12144-021-01801-9.
 • Musa NA, Moy FM, Wong LP. Prevalence and factors associated with poor sleep quality among secondary school teachers in a developing country. Ind Health. 2018;56(5):407-418. doi:10.2486/indhealth.2018-0052.
 • Chattu VK, Manzar MD, Kumary S, Burman D, Spence DW, Pandi-Perumal SR. The global problem of insufficient sleep and its serious public health implications. Healthcare. 2018;7(1):1-16. doi:10.3390/healthcare7010001.
 • Zhang HS, Li Y, Mo HY, et al. A community-based cross-sectional study of sleep quality in middle-aged and older adults. Qual Life Res. 2017;26(4):923-933. doi:10.1007/s11136-016-1408-1.
 • İyigün G, Angın E, Kırmızıgil B, Öksüz S, Özdil A, Malkoç M. The relationship between sleep quality with mental health, physical health and, quality of life in university students. J Exerc Ther Rehabil. 2017;4(3):125-133.
 • Wang J, Chen Y, Jin Y, Zhu L, Yao Y. Sleep quality is inversely related to body mass index among university students. Rev Assoc Med Bras. 2019;65(6):845-850. doi:10.1590/1806-9282.65.6.845.
 • Ergin A, Acar GA, Bekar T. Determination of sleep quality of students in faculties providing health education. Pamukkale Medical Journal. 2018;11(3):347-354. doi:10.31362/patd.399606.
 • Sa J, Choe S, Cho BY, et al. Relationship between sleep and obesity among U.S. and South Korean college students. BMC Public Health. 2020;20:96-106. doi:10.1186/s12889-020-8182-2.
 • Park H, Chiang JJ, Irwin MR, Bower JE, McCreath H, Fuligni AJ. Developmental trends in sleep during adolescents'transition to young adulthood. Sleep Med. 2019;60:202-210. doi:10.1016/j.sleep.2019.04.007.
 • Li W, Yin J, Cai X, Cheng X, Wang Y. Association between sleep duration and quality and depressive symptoms among university students: A cross-sectional study. PLoS One. 2020;15(9):e0238811. doi:10.1371/ journal.pone.0238811.
 • Ng HTH, Zhang CQ, Phipps D, Zhang R, Hamilton K. Effects of anxiety and sleep on academic engagement among university students. Aust Psychol. 2022;57(1):57-64. doi:10.1080/00050067.2021.1965854.
 • Becker SP, Jarrett MA, Luebbe AM, Garner AA, Burns GL, Kofler MJ. Sleep in a large, multi-university sample of college students: sleep problem prevalence, sex differences, and mental health correlates. Sleep Health. 2018;4(2):174-181. doi:10.1016/j.sleh.2018.01.001.
 • Herawati K, Gayatri D. The correlation between sleep quality and levels of stress among students in Universitas Indonesia. Enferm Clin. 2019;29(2):357-361. doi:10.1016/j.enfcli.2019.04.044.
 • Ahammed B, Jahan N, Seddeque A, et al. Exploring the association between mental health and subjective sleep quality during the COVID-19 pandemic among Bangladeshi University students. Heliyon. 2021;7(5):e07082. doi:10.1016/j.heliyon.2021.e07082.
 • Özdişli MG, Yıldız E. An analysis of relationship of sleep pattern and sleep quality with eating behaviour among university students. Prog Nutr. 2021;23(2):e2021145. doi:10.23751/pn.v23i2.9080.
 • Uysal H, Ayvaz MY, Oruçoglu HB, Say E. Assessment of nutritional status and sleep quality of university students. J Turk Sleep Med. 2018;5(2):31-39. doi:10.4274/jtsm.69775.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Türkiye Beslenme ve Sağlık araştırması (TBSA). T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/TBSA_RAPOR_KITAP_20.08.pdf. Yayınlanma tarihi 2019. Erişim tarihi 16 Mart 2022.
 • World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consiviltation. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330. Yayınlanma tarihi 2020. Erişim tarihi 29 Mart 2022.
 • Baysal A, Aksoy M, Besler HT ve ark. Diyet El Kitabı. 8.Baskı. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi; 2014.
 • Pekcan G. Beslenme durumunun saptanması. T.C. Sağlık Bakanlığı. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/A%2014.pdf. Yayınlanma tarihi Şubat 2008. Erişim tarihi 29 Mart 2022.
 • Muaidi QI, Ahsan M. Gender-specific associations of different anthropometric indices with sleep quality and daytime sleepiness. Open Public Health J. 2020;13(1):273-28. doi:10.2174/1874944502013010273.
 • Buchmann N, Spira D, Norman K, Demuth I, Eckardt R, Steinhagen-Thiessen E. Sleep, muscle mass and muscle function in older people: A cross-sectional analysis based on data from the Berlin Aging Study II (BASE-II). Dtsch Arztebl Int. 2016;113(15):253. doi:10.3238/arztebl.2016.0253.
 • Akova İ, Koçoğlu G. The relationships among sleep duration, quality, physical activity level and some anthropometric measurements in adults above 20 years of age. Ahi Evran Med J. 2018;2(3):67-73.
 • Öztürk ME, Yabancı Ayhan N. Associations between poor sleep quality, obesity, and the anthropometric measurements of women in Turkey. Ecol Food Nutr. 2018;57(1):3-12. doi:10.1080/03670244.2017.1406351
 • Whitaker BN, Fisher PL, Jambhekar S, et al. Impact of degree of obesity on sleep, quality of life, and depression in youth. J Pediatr Health Care. 2018;32(2):e37-e44. doi:10.1016/j.pedhc.2017.09.008.
 • Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh sleep quality index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989;28(2):193-213. doi:10.1016/0165-1781(89)90047-4.
 • Ağargün MY, Kara H, Anlar O. The validity and reliability of the Pittsburgh sleep quality index. Turkish Journal of Psychiatry. 1996;7(2):107-111.
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Body mass index: considerations for practitioners. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/obesity/downloads/bmiforpactitioners.pdf. Yayınlanma tarihi 2018. Erişim tarihi 20 Mart 2022.
 • Rakıcıoğlu N, Başoglu, S, Samur F. Diyetisyenler için hasta izleme rehberi/ağırlık yönetimi el kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Haberler/Diyetisyenler-Izlem-Rehberi/Diyetisyenler_icin_hasta_izleme_rehberi.pdf. Yayınlanma tarihi 2017. Erişim tarihi 25 Mart 2022.
 • Kaner G, Pekcan G, Pamuk G, Pamuk BÖ. Biyoelektrik impedans analizine karşı deri kıvrım kalınlığı ölçümü: Yetişkinlerde vücut yağının tahmini. Bes Diy Derg. 2015:43(2);111-118.
 • Sambou ML, Zhao X, Hong T, et al. Associations between sleep quality and health lifespan: a prospective cohort study based on 328,850 UK-Biobank participants. Front Genet. 2021;12:906. doi:10.3389/fgene.2021.663449.
 • Liu X, Lang L, Wang, R, et al. Poor sleep quality and its related risk factors among university students. Ann Palliat Med. 2021;10(4):4479-4485. doi:10.21037/apm-21-472.
 • Li Y, Bai W, Zhu B, et al. Prevalence and correlates of poor sleep quality among college students: a cross-sectional survey. Health and Quality of Life Outcomes. 2020;18(1):1-11. doi:10.1186/s12955-020-01465-2.
 • Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American academy of sleep medicine and sleep research society. J Clin Sleep Med. 2015;11(6):591-592. doi:10.5664/jcsm.4758.
 • Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete FJ, Acosta FM, Ruiz JR. Body composition impact on sleep in young adults: the mediating role of sedentariness, physical activity, and diet. J Clin Med. 2020;9(5):1560. doi:10.3390/jcm9051560.
 • Kim K, Shin D, Jung GU, Lee D, Park SM. Association between sleep duration, fat mass, lean mass and obesity in Korean adults: The fourth and fifth Korea national health and nutrition examination surveys. J Sleep Res. 2017;26(4):453-460. doi:10.1111/jsr.12504.
 • Durán-Agüero S, Sepulveda R, Guerrero-Wyss M. Sleep disorders and anthropometric measures in Chilean University students. Rev Espanola de Nutr Hum y Diet. 2019;23(3):153-161. doi:10.14306/renhyd.23.3.646.
 • Saygın M, Önder Öztürk TG, Has M, et al. Investigation of sleep quality and sleep disorders in students of medicine. Turk Thorac J. 2016;17(4):132-40. doi:10.5578/ttj.30513.
 • Yılmaz D, Tanrıkulu F, Dikmen Y. Research on sleep quality and the factors affecting the sleep quality of the nursing students. Curr Health Sci J. 2017;43(1):20-4. doi: 10.12865/CHSJ.43.01.03.
 • Mohamed RA, Alotaibi MN, Almutairi NA. The prevalence of sleep disturbances among medical college students of Jouf university and its effect on academic achievement. IJMDC. 2020;4(12):2182-2186. doi:10.24911/IJMDC.51-1602942617.
 • Waqas A, Khan S, Sharif W, Khalid U, Ali A. Association of academic stress with sleeping difficulties in medical students of a Pakistani medical school: A cross sectional survey. PeerJ. 2015;3:e840. doi:0.7717/peerj.840.
 • Kumari R, Jain K, Nath B. Sleep quality assessment among college students using Pittsburgh sleep quality index in a municipal corporation area of Uttarakhand, India. Ceylon J Med Sci. 2020;65(4):86-94. doi:10.4038/cmj.v65i4.9279.
 • Alghwiri AA, Almomani F, Alghwiri AA, Whitney SL. Predictors of sleep quality among university students: the use of advanced machine learning techniques. Sleep and Breathing. 2021;25(2):1119-1126. doi:10.1007/s11325-020-02150-w.
 • Humphries RK, Bath DM, Burton NW. Dysfunctional beliefs, sleep hygiene and sleep quality in university students. Health Promot J Austr. 2022;33(1):162-169. doi:10.1002/hpja.471.
 • Du C, Zan MCH, Cho MJ, et al. The effects of sleep quality and resilience on perceived stress, dietary behaviors, and alcohol misuse: A mediation-moderation analysis of higher education students from Asia, Europe, and North America during the COVID-19 pandemic. Nutrients. 2021;13:442-62. doi:10.3390/nu13020442.
 • Herawati K, Gayatri D. The correlation between sleep quality and levels of stress among students in Universitas Indonesia. Enferm Clin. 2019;29:357-361. doi:10.1016/j.enfcli.2019.04.044.
 • Najem J, Saber M, Aoun C, El Osta N, Papazian T, Rabbaa Khabbaz L. Prevalence of food addiction and association with stress, sleep quality and chronotype: A cross-sectional survey among university students. Clin Nutr. 2020;39(2):533-539. doi:10.1016/j.clnu.2019.02.038.
 • Wang F, Bíró É. Determinants of sleep quality in college students: A literature review. Explore. 2021;17(2):170-177. doi:10.1016/j.explore.2020.11.003.
 • Rahe C, Czira ME, Teismann H, Berger K. Associations between poor sleep quality and different measures of obesity. Sleep Med. 2015;16(10):1225-1228. doi:10.1016/j.sleep.2015.05.023.
 • Krističević T, Štefan L, Sporiš G. The associations between sleep duration and sleep quality with body-mass index in a large sample of young adults. Int J Environ Res. 2018;15(4):758-67. doi:10.3390/ijerph15040758.
 • Gildner TE, Liebert MA, Kowal P, Chatterji S, Josh Snodgrass J. Sleep duration, sleep quality, and obesity risk among older adults from six middle‐income countries: Findings from the study on global ageing and adult health (SAGE). Am J Hum Biol. 2014;26(6):803-812. doi:10.1002/ajhb.22603.
 • Sweatt SK, Gower BA, Chieh AY, Liu Y, Li L. Sleep quality is differentially related to adiposity in adults. Psychoneuroendocrinology. 2018;98:46-51. doi:10.1016/j.psyneuen.2018.07.024.
 • Xiao Q, Gu F, Caporaso N, Matthews CE. Relationship between sleep characteristics and measures of body size and composition in a nationally-representative sample. BMC obesity. 2016;3(1):1-8. doi:10.1186/s40608-016-0128-y.
 • Jurado-Fasoli L, Amaro-Gahete FJ, De-la-O A, Dote-Montero M, Gutiérrez Á, Castillo MJ. Association between sleep quality and body composition in sedentary middle-aged adults. Medicina. 2018;54(5):91-105. doi:10.3390/medicina54050091.
 • Chen Y, Cui Y, Chen S, Wu Z. Relationship between sleep and muscle strength among Chinese university students: a cross-sectional study. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017;17(4):327-333.
 • Mallampalli MP, Carter CL. Exploring sex and gender differences in sleep health: a society for women's health research report. J Womens Health (Larchmt). 2014;23(7):553-562. doi:10.1089/jwh.2014.4816.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Uğur GÜNŞEN>
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
0000-0001-9858-6019
Türkiye


Hüseyin ESECELİ>
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
0000-0002-5912-5479
Türkiye


Kevser TARI SELÇUK> (Primary Author)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
0000-0003-1766-4914
Türkiye


Ramazan Mert ATAN>
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
0000-0003-4608-605X
Türkiye

Supporting Institution Bu çalışma, T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.
Project Number BAP 18-SBF-1003-006
Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { igusabder1096981, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {751 - 769}, doi = {10.38079/igusabder.1096981}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi}, key = {cite}, author = {Günşen, Uğur and Eseceli, Hüseyin and Tarı Selçuk, Kevser and Atan, Ramazan Mert} }
APA Günşen, U. , Eseceli, H. , Tarı Selçuk, K. & Atan, R. M. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 751-769 . DOI: 10.38079/igusabder.1096981
MLA Günşen, U. , Eseceli, H. , Tarı Selçuk, K. , Atan, R. M. "Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 751-769 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/1096981>
Chicago Günşen, U. , Eseceli, H. , Tarı Selçuk, K. , Atan, R. M. "Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 751-769
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Body Composition and Anthropometric Measurements with Sleep Duration and Sleep Quality in University Students AU - UğurGünşen, HüseyinEseceli, KevserTarı Selçuk, Ramazan MertAtan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1096981 DO - 10.38079/igusabder.1096981 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 751 EP - 769 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1096981 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1096981 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi %A Uğur Günşen , Hüseyin Eseceli , Kevser Tarı Selçuk , Ramazan Mert Atan %T Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.1096981 %U 10.38079/igusabder.1096981
ISNAD Günşen, Uğur , Eseceli, Hüseyin , Tarı Selçuk, Kevser , Atan, Ramazan Mert . "Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 751-769 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1096981
AMA Günşen U. , Eseceli H. , Tarı Selçuk K. , Atan R. M. Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi. IGUSABDER. 2022; (18): 751-769.
Vancouver Günşen U. , Eseceli H. , Tarı Selçuk K. , Atan R. M. Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 751-769.
IEEE U. Günşen , H. Eseceli , K. Tarı Selçuk and R. M. Atan , "Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kompozisyonu ve Antropometrik Ölçümlerin Uyku Süresi ve Uyku Kalitesiyle İlişkisi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 751-769, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.1096981

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)