Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri

Year 2022, Issue 18, 829 - 841, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.992223

Abstract

Amaç: Bu çalışmada özel eğitim öncesinde ve sürecinde dil gelişimi, psikososyal, duygusal ve davranışsal problemlerin erken fark edilerek önlenmesi için yöntem geliştirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya İstanbul metropolünde bulunan işitme cihazları satış merkezi ve özel rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı, işitme engeli dışında ek engeli olmayan, işitme cihazı veya koklear implant kullanan, 18 yaş altında, 19 işitme cihazı, 25 koklear implant, 6 hem işitme cihazı hem koklear implant kullanan 50 işitme kayıplı çocuk (29 kadın, 21 erkek) katılmıştır. Çocukların özel eğitime başlamadan önce ve sonra dil gelişimi ve yaşadıkları ruhsal ve davranışsal sorunları belirlemek amacıyla 16 sorudan oluşan bir veri toplama aracı oluşturulmuş, hazırlanan ölçekte üçlü Likert Skala kullanılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde Mcnemar Bowker testi kullanılmıştır. Sonuçlar p<0,05 olması durumunda anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışma sonucunda işitme engelli bireylerin aldıkları özel eğitimin; öfke nöbeti, takıntı eğilimi, saldırganlık, uyku bozukluğu, iştah sorunu, dikkat eksikliği, üzüntü ve sevinçlerini paylaşmaları, kalabalık ortama uyum sağlamaları üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Çalışma grubunda 1-3 yıl eğitim aldıktan sonra gerginlik, hırçınlık, insanlarla konuşma, arkadaş edinme, sosyal faaliyetlere katılmada anlamlı fark ortaya çıkmaktadır. İşitme cihazı veya koklear implant uygulandıktan hemen sonra alınan özel eğitimin ilk yılında duygu ve düşüncelerini ifade etme, açık ve anlaşılır konuşmada anlamlı fark izlenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda işitme kaybının dil gelişimi ve beraberinde getirdiği tüm olumsuz etkileri en az seviyeye indirmek için, erken müdahale ve erken tanılamanın sonrasında işitme kaybına uygun cihazlanma ile beraber çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programına hemen başlanması önem kazanmaktadır.

References

 • Sunal S, Çam O. Okul öncesi dönemi işitme engelli çocukların ruhsal uyum düzeylerinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2005;12(1):11-18.
 • Turan Z, Koca A, Uzuner Y. İşitme kayıplı çocuğu olan bir annenin aile eğitimi sürecinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2019;20(1),93-117. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.417177.
 • Belgin E, Yücel E. İşitme engelli çocuklar ve eğitimleri. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. 2011;191-213.
 • Mukuria GM, Eleweke CJ. Educating Children with Deafness and Hearing Impairments International Encyclopedia of Education (3. bs.). 2010;628-633
 • Küçük Y, Arıkan D. İşitme engelli çocukların topluma uyum sorunlarının incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006;9(4):22-30.
 • Sarıkaya B, Börekçi M. İşitme engelli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Erzurum ili örneği. Ev Akademisi Dergisi. 2016;20(66):177-192.
 • Atay M. İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Temel İlkeler. İstanbul: Özgür Yayınları; 1999.
 • Şipal RF. 7-11 yaş arası işitme engelli ve normal işiten çocukların sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi [yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2002.
 • Most, T. The effects of degree and type of hearing loss on children's performance in class. Deafness & Education International. 2004;6(3):154-166.
 • Tüy SP. 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları [yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1999.
 • Genç A. Okul öncesi ve ilkokul döneminde olan işitme kayıplı çocukların davranış problemlerinin incelenmesi [yüksek lisans tezi]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Houston DM, Miyamoto RT. Effects of early auditory experience on word earning and speech perception in deaf children with cochlear implants: Implications for sensitive periods of language development. OtolNeurotol. 2010;31(8):1248-1253.
 • Theunissen SC, Rieffe C, Kouwenberg M, De Raeve LJ, Soede W, Briaire JJ, et al. Behavioral problems in school-aged hearing-impaired children: The influence of sociodemographic, linguistic, and medical factors. European Child & Adolescent Psychiatry. 2014;23(4):187-196.
 • Yavuz H, Baran G, Bıçakçı MY. İşitme engelli ve işitme engeli olmayan 9-17 yaş grubundaki çocukların sosyal uyumlarının karşılaştırılması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 2010;21(1):7-23.
 • Quittner AL, Leibach P, Marciel K. The impact of cochlearimplants on young deaf children: New methods to assess cognitive and behavioral development. Archives of Otolaryngology–Head&NeckSurgery. 2004;130(5):547-554.

Experiences of Children with Hearing Aids or Cochlear Implants Before and During Special Education

Year 2022, Issue 18, 829 - 841, 31.12.2022
https://doi.org/10.38079/igusabder.992223

Abstract

Aim: In this study, it is aimed to develop a method for the prevention of language development, and psychosocial, emotional and behavioral problems before and during special education.
Method: In the study, registered to hearing aid sales centers and private rehabilitation centers in Istanbul metropolitan area, having no additional disability other than hearing impairment, using a hearing aid or cochlear implant, under 18 years of age, 19 hearing aids, 25 cochlear implants, 6 both hearing aids and cochlear implants. 50 children with hearing loss (29 women, 21 men) participated. A data collection tool consisting of 16 questions was created in order to determine the language development and mental and behavioral problems of children before and after they started special education, and a triple Likert Scale was used in the prepared scale. Mcnemar Bowker test was used to evaluate the results. Results were considered significant if p<0,05.
Results: As a result of the study, the special education received by the hearing impaired individuals; has been observed that it has no effect on tantrums, obsession tendencies, aggression, sleep disorders, appetite problems, lack of attention, sharing their sadness and joy, and adapting to a crowded environment. After 1-3 years of education in the study group, a significant difference emerges in tension, irritability, talking to people, making friends, and participating in social activities. A significant difference was observed in expressing feelings and thoughts and speaking clearly and clearly in the first year of special education received immediately after the application of a hearing aid or cochlear implant.
Conclusion: As a result of the research, in order to minimize the negative effects of hearing loss on language development and all the negative effects it brings, it is important to start an education program that is suitable for the individual needs of the child, after early intervention and early diagnosis, together with appropriate equipment for hearing loss.

References

 • Sunal S, Çam O. Okul öncesi dönemi işitme engelli çocukların ruhsal uyum düzeylerinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2005;12(1):11-18.
 • Turan Z, Koca A, Uzuner Y. İşitme kayıplı çocuğu olan bir annenin aile eğitimi sürecinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2019;20(1),93-117. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.417177.
 • Belgin E, Yücel E. İşitme engelli çocuklar ve eğitimleri. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. 2011;191-213.
 • Mukuria GM, Eleweke CJ. Educating Children with Deafness and Hearing Impairments International Encyclopedia of Education (3. bs.). 2010;628-633
 • Küçük Y, Arıkan D. İşitme engelli çocukların topluma uyum sorunlarının incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006;9(4):22-30.
 • Sarıkaya B, Börekçi M. İşitme engelli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Erzurum ili örneği. Ev Akademisi Dergisi. 2016;20(66):177-192.
 • Atay M. İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Temel İlkeler. İstanbul: Özgür Yayınları; 1999.
 • Şipal RF. 7-11 yaş arası işitme engelli ve normal işiten çocukların sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi [yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2002.
 • Most, T. The effects of degree and type of hearing loss on children's performance in class. Deafness & Education International. 2004;6(3):154-166.
 • Tüy SP. 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları [yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1999.
 • Genç A. Okul öncesi ve ilkokul döneminde olan işitme kayıplı çocukların davranış problemlerinin incelenmesi [yüksek lisans tezi]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Houston DM, Miyamoto RT. Effects of early auditory experience on word earning and speech perception in deaf children with cochlear implants: Implications for sensitive periods of language development. OtolNeurotol. 2010;31(8):1248-1253.
 • Theunissen SC, Rieffe C, Kouwenberg M, De Raeve LJ, Soede W, Briaire JJ, et al. Behavioral problems in school-aged hearing-impaired children: The influence of sociodemographic, linguistic, and medical factors. European Child & Adolescent Psychiatry. 2014;23(4):187-196.
 • Yavuz H, Baran G, Bıçakçı MY. İşitme engelli ve işitme engeli olmayan 9-17 yaş grubundaki çocukların sosyal uyumlarının karşılaştırılması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 2010;21(1):7-23.
 • Quittner AL, Leibach P, Marciel K. The impact of cochlearimplants on young deaf children: New methods to assess cognitive and behavioral development. Archives of Otolaryngology–Head&NeckSurgery. 2004;130(5):547-554.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Songül ÇAKICI> (Primary Author)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, ODYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
0000-0003-0806-5397
Türkiye


Selva ZEREN>
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
0000-0003-3346-7603
Türkiye


Nebi Mustafa GÜMÜŞ>
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
0000-0001-6743-8793
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @research article { igusabder992223, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2022}, number = {18}, pages = {829 - 841}, doi = {10.38079/igusabder.992223}, title = {Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri}, key = {cite}, author = {Çakıcı, Songül and Zeren, Selva and Gümüş, Nebi Mustafa} }
APA Çakıcı, S. , Zeren, S. & Gümüş, N. M. (2022). Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (18) , 829-841 . DOI: 10.38079/igusabder.992223
MLA Çakıcı, S. , Zeren, S. , Gümüş, N. M. "Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 829-841 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/74047/992223>
Chicago Çakıcı, S. , Zeren, S. , Gümüş, N. M. "Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2022 ): 829-841
RIS TY - JOUR T1 - Experiences of Children with Hearing Aids or Cochlear Implants Before and During Special Education AU - SongülÇakıcı, SelvaZeren, Nebi MustafaGümüş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.38079/igusabder.992223 DO - 10.38079/igusabder.992223 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 829 EP - 841 VL - IS - 18 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.992223 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.992223 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri %A Songül Çakıcı , Selva Zeren , Nebi Mustafa Gümüş %T Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri %D 2022 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 18 %R doi: 10.38079/igusabder.992223 %U 10.38079/igusabder.992223
ISNAD Çakıcı, Songül , Zeren, Selva , Gümüş, Nebi Mustafa . "Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 18 (December 2022): 829-841 . https://doi.org/10.38079/igusabder.992223
AMA Çakıcı S. , Zeren S. , Gümüş N. M. Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri. IGUSABDER. 2022; (18): 829-841.
Vancouver Çakıcı S. , Zeren S. , Gümüş N. M. Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; (18): 829-841.
IEEE S. Çakıcı , S. Zeren and N. M. Gümüş , "Özel Eğitim Öncesinde ve Sürecinde İşitme Cihazı veya Koklear İmplant Uygulanan Çocukların Deneyimleri", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 18, pp. 829-841, Dec. 2022, doi:10.38079/igusabder.992223

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)