Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2023, Issue: 19, 178 - 193, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1073416

Abstract

Amaç: Bu çalışma, Batı Marmara bölgesindeki bir üniversite hastanesinde infertilite tedavisi gören kadınlardaki damgalanma, stres ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini Batı Marmara bölgesindeki bir üniversite hastanesinin Doğum ve Kadın Hastalıkları polikliniğine 1 Kasım 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında infertilite tedavisi için başvuran 181 kadın oluşturmuştur. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu, İnfertilite Damgalanma (Stigma) Ölçeği, İnfertilite Stres Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 30,88±5,91 yıl olup %39,2’inin lise mezunu, %61,9’unda primer infertilite, %46,4’ünün infertilite nedeninin kadına ait olduğu, %79’unun tedavi süreci hakkında bilgi aldığı ve %48,1’inin süreç hakkında iyi düşüncede olduğu belirlenmiştir. İnfertilite tedavisi gören kadınların; İnfertilite Damgalanma Ölçeği toplam puan ortalamasının 67,93±22,62; İnfertilite Stres Ölçeği toplam puan ortalamasının 23,30±11,07; Beck Depresyon Ölçeği toplam puan ortalamasının 39,16±11,55 olarak belirlenmiştir. İnfertilite Damgalanma Ölçeği ve İnfertilite Stres Ölçeği alt boyut ve toplam ölçek puanları ile Beck Depresyon Ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur (p<0,05). Buna göre damgalanma arttıkça, infertiliteye bağlı depresyon ve stres arttığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Çalışma sonucunda infertilite tedavisi gören kadınlarda damgalanma arttıkça, infertiliteye bağlı depresyon ve stres düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir.

References

 • Öztürk A, Aba YA, Sik BA. The relationship between stigma, perceived social support and depression in infertile Turkish women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. Archives of Psychiatric Nursing. 2021;35(5):434-440.
 • Kutlu L, Varışoğlu Y. İnfertilite tedavisi olan kadınların psikolojik ihtiyaçları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki. BANÜ Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021;3(2):72-85.
 • Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, et al. The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. Fertil Steril. 2017;108(3):393-406.
 • Yeshua-Katz D. Childless in an IVF-nation: online stigma-coping strategies in support groups for childless Israeli women. Information, Communication & Society. 2018;21(10):1436-1452.
 • World Health Organization (WHO). Sexual and Reproductive Health. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertil ity/en/ Erişim tarihi 16 Şubat 2022.
 • Çağlar M, Yeşiltepe Oskay Ü. İnfertilite ve cinsel yaşam üzerine etkileri. JAREN. 2020;6(1):157-62.
 • Lara LA, Salomao PB, Romao AP, et al. Effect of infertility on the sexual function of couples: state of the art. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. 2015;9(1):46-53.
 • Tiyuri A, Vagharseyyedin SA, Torshizi M, Bahramian N, Hajihosseini M. The Persian version of fertility adjustment scale: psychometric properties. International Journal of Fertility & Sterility. 2018;12(2):130-135.
 • Şimşek S. Sosyocultural effects of infertility. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal. 2017;12:55-69.
 • Taşkın M, Usta A, Cüce C, Adalı E, Arslan M. İnfertil kadınlarda anksiyete, depresyon ve ilişkili faktörler. European Journal of Health Sciences. 2016;2(3):79-84.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim tarihi 16 Şubat 2022.
 • Kim M, Moon SH, Kim JE. Effects of psychological intervention for Korean infertile women under in vitro fertilization on infertility stress, depression, intimacy, sexual satisfaction and fatigue. Archives of Psychiatric Nursing. 2020;34(4):211-217.
 • Rooney KL, Domar AD. The relationship between stress and infertility. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2018;20(1):41.
 • Kim M, Kim HS. Mediator effect of marital intimacy on the relationship between depression and marital satisfaction of infertile women. Journal of Korean Public Health Nursing. 2020;32(1):96-108.
 • Yılmaz E, Kavak F. The effect of stigma on depression levels of Turkish women with infertility. Perspectives in Psychiatric Care. 2019;55(3):378-382.
 • Cheng CY, Stevenson EL, Yang CT, Liou SR. Stress and quality of life for Taiwanese women who underwent infertility treatment. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2018;47(4):498-508.
 • Hess RF, Ross R, Gililland JL. Infertility, psychological distress, and coping strategies among women in Mali, West Africa: a mixed-methods study. African Journal of Reproductive Health. 2018;22(1):60-72.
 • Öztürk R, Bloom TL, Li Y, Bullock LF. Stress, stigma, violence experiences and social support of us infertile women. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2021;39(2):205-217.
 • Karaca A, Ünsal G. İnfertil kadınların infertiliye bağlı yaşadıkları stres düzeyi ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2015;12(2):126-132.
 • Seymenler S, Siyez DM. İnfertilite psikolojik danışmanlığı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2018;10(2):186-197.
 • Küçükkaya M. İnfertil Kadınların İnfertiliteden Psikolojik Olarak Etkilenme Düzeyine Damgalanmanın Etkisi [yüksek lisans tezi]. Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2019.
 • Koçyiğit O. Infertility and its socio-cultural impacts. İnsanbilim Dergisi. 2012;1(1):27-37.
 • Kaya Z, Oskay U. Stigma, hopelessness and coping experiences of Turkish women with infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2020;38(5):485-496.
 • Kamışlı S, Terzioğlu C, Bozdağ G. İnfertil kadınların ruhsal durumları: Umutsuzluk, anksiyete ve depresyon düzeyleri. J Psychiatric Nurs. 2021;12(1):43-49.
 • Lakatos E, Szigeti JF, Ujma PP, Sexty R, Balog P. Anxiety and depression among infertile women: a cross-sectional survey from Hungary. BMC Women's Health. 2017;17(1):1-9.
 • Erdem K, Apay SE. A sectional study: the relationship between perceived social support and depression in Turkish infertile women. International Journal of Fertility & Sterility. 2014;8(3):303-14.
 • Shahraki Z, Ghajarzadeh M, Ganjali M. Depression, anxiety, quality of life and sexual dysfunction in Zabol women with infertility. Mædica. 2019;14(2):131.
 • Alosaimi FD, Bukhari M, Altuwirqi M, et al. Gender differences in perception of psychosocial distress and coping mechanisms among infertile men and women in Saudi Arabia. Human Fertility. 2017;20(1):55-63.
 • Çapık A, Aksoy M, Yılmaz E, Yılmaz F. Infertility Stigma Scale: A psychometric study in a Turkish sample. Perspectives in psychiatric care. 2019;55(2):328-335.
 • Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark. Dan Med Bull. 2006;53(4)390-417.
 • Yılmaz T, Oskay UY. The copenhagen multi-centre psychosocial infertility (COMPI) fertility problem stress and coping strategy scales: a psychometric validation study in turkish infertile couples. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):452.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-571.
 • Yangın H, Kukulu K, Gulşen S, Aktaş M, Sever B. A survey on the correlation between sexual satisfaction and depressive symptoms during infertility. Health Care Women Int. 2016;37(10):1082-95.
 • Çelik AS, Kırca N. Primer infertil kadınların infertiliteye bağlı yaşadıkları stres düzeyleri ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;21(2):104-114.
 • Fu B, Qin N, Cheng L, et al. Çinli kadınlar için bir kısırlık damgalama ölçeğinin geliştirilmesi ve doğrulanması. Psikosomatik Araştırma Dergisi. 2015;79(1):69-75.

Determination of Stigma, Stress and Depression Levels in Women Receiving Infertility Treatment at a University Hospital in the West Marmara Region

Year 2023, Issue: 19, 178 - 193, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1073416

Abstract

Aim: In this study was conducted to determine the levels of stigma, stress and depression in women receiving infertility treatment at a university hospital in the West Marmara region.
Methods: The sample of the cross-sectional and descriptive study consisted of 181 women who applied to the Obstetrics and Gynecology outpatient clinic of a university hospital in the West Marmara region for infertility treatment between 1 November 2021 and 31 December 2021. Data was collected using Introductory Information Form, Infertility Stigma (Stigma) Scale, Infertility Stress Scale and Beck Depression Scale. The obtained data were analyzed using the SPSS 21 package program.
Results: The mean age of the women participating in the study was 30,88±5.91 years, 39,2% of them were high school graduates, 61,9% had primary infertility, 46,4% had a female cause of infertility, 79% had received information about the treatment process, and 48,1% had positive thoughts about the process. The total mean scores of Infertility Stigma Scale, Infertility Stress Scale, and Beck Depression Scale were found to be 67,93±22,62; 23,30±11,07 and 39,16±11,55; respectively, for women undergoing infertility treatment. A statistically significant positive correlation was found between the total scores and sub-dimension scores of the Infertility Stigma Scale and Infertility Stress Scale, and the total score of the Beck Depression Inventory (p<0,05). Therefore, it was determined that as stigma increased, depression and stress related to infertility also increased.
Conclusion: As a result of the study, it was determined that as stigma increased in women receiving infertile treatment, depression and stress levels related to infertility increased.

References

 • Öztürk A, Aba YA, Sik BA. The relationship between stigma, perceived social support and depression in infertile Turkish women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. Archives of Psychiatric Nursing. 2021;35(5):434-440.
 • Kutlu L, Varışoğlu Y. İnfertilite tedavisi olan kadınların psikolojik ihtiyaçları ile yardım arama tutumları arasındaki ilişki. BANÜ Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021;3(2):72-85.
 • Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, et al. The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. Fertil Steril. 2017;108(3):393-406.
 • Yeshua-Katz D. Childless in an IVF-nation: online stigma-coping strategies in support groups for childless Israeli women. Information, Communication & Society. 2018;21(10):1436-1452.
 • World Health Organization (WHO). Sexual and Reproductive Health. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertil ity/en/ Erişim tarihi 16 Şubat 2022.
 • Çağlar M, Yeşiltepe Oskay Ü. İnfertilite ve cinsel yaşam üzerine etkileri. JAREN. 2020;6(1):157-62.
 • Lara LA, Salomao PB, Romao AP, et al. Effect of infertility on the sexual function of couples: state of the art. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. 2015;9(1):46-53.
 • Tiyuri A, Vagharseyyedin SA, Torshizi M, Bahramian N, Hajihosseini M. The Persian version of fertility adjustment scale: psychometric properties. International Journal of Fertility & Sterility. 2018;12(2):130-135.
 • Şimşek S. Sosyocultural effects of infertility. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal. 2017;12:55-69.
 • Taşkın M, Usta A, Cüce C, Adalı E, Arslan M. İnfertil kadınlarda anksiyete, depresyon ve ilişkili faktörler. European Journal of Health Sciences. 2016;2(3):79-84.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim tarihi 16 Şubat 2022.
 • Kim M, Moon SH, Kim JE. Effects of psychological intervention for Korean infertile women under in vitro fertilization on infertility stress, depression, intimacy, sexual satisfaction and fatigue. Archives of Psychiatric Nursing. 2020;34(4):211-217.
 • Rooney KL, Domar AD. The relationship between stress and infertility. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2018;20(1):41.
 • Kim M, Kim HS. Mediator effect of marital intimacy on the relationship between depression and marital satisfaction of infertile women. Journal of Korean Public Health Nursing. 2020;32(1):96-108.
 • Yılmaz E, Kavak F. The effect of stigma on depression levels of Turkish women with infertility. Perspectives in Psychiatric Care. 2019;55(3):378-382.
 • Cheng CY, Stevenson EL, Yang CT, Liou SR. Stress and quality of life for Taiwanese women who underwent infertility treatment. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2018;47(4):498-508.
 • Hess RF, Ross R, Gililland JL. Infertility, psychological distress, and coping strategies among women in Mali, West Africa: a mixed-methods study. African Journal of Reproductive Health. 2018;22(1):60-72.
 • Öztürk R, Bloom TL, Li Y, Bullock LF. Stress, stigma, violence experiences and social support of us infertile women. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2021;39(2):205-217.
 • Karaca A, Ünsal G. İnfertil kadınların infertiliye bağlı yaşadıkları stres düzeyi ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2015;12(2):126-132.
 • Seymenler S, Siyez DM. İnfertilite psikolojik danışmanlığı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2018;10(2):186-197.
 • Küçükkaya M. İnfertil Kadınların İnfertiliteden Psikolojik Olarak Etkilenme Düzeyine Damgalanmanın Etkisi [yüksek lisans tezi]. Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2019.
 • Koçyiğit O. Infertility and its socio-cultural impacts. İnsanbilim Dergisi. 2012;1(1):27-37.
 • Kaya Z, Oskay U. Stigma, hopelessness and coping experiences of Turkish women with infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2020;38(5):485-496.
 • Kamışlı S, Terzioğlu C, Bozdağ G. İnfertil kadınların ruhsal durumları: Umutsuzluk, anksiyete ve depresyon düzeyleri. J Psychiatric Nurs. 2021;12(1):43-49.
 • Lakatos E, Szigeti JF, Ujma PP, Sexty R, Balog P. Anxiety and depression among infertile women: a cross-sectional survey from Hungary. BMC Women's Health. 2017;17(1):1-9.
 • Erdem K, Apay SE. A sectional study: the relationship between perceived social support and depression in Turkish infertile women. International Journal of Fertility & Sterility. 2014;8(3):303-14.
 • Shahraki Z, Ghajarzadeh M, Ganjali M. Depression, anxiety, quality of life and sexual dysfunction in Zabol women with infertility. Mædica. 2019;14(2):131.
 • Alosaimi FD, Bukhari M, Altuwirqi M, et al. Gender differences in perception of psychosocial distress and coping mechanisms among infertile men and women in Saudi Arabia. Human Fertility. 2017;20(1):55-63.
 • Çapık A, Aksoy M, Yılmaz E, Yılmaz F. Infertility Stigma Scale: A psychometric study in a Turkish sample. Perspectives in psychiatric care. 2019;55(2):328-335.
 • Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark. Dan Med Bull. 2006;53(4)390-417.
 • Yılmaz T, Oskay UY. The copenhagen multi-centre psychosocial infertility (COMPI) fertility problem stress and coping strategy scales: a psychometric validation study in turkish infertile couples. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):452.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry. 1961;4:561-571.
 • Yangın H, Kukulu K, Gulşen S, Aktaş M, Sever B. A survey on the correlation between sexual satisfaction and depressive symptoms during infertility. Health Care Women Int. 2016;37(10):1082-95.
 • Çelik AS, Kırca N. Primer infertil kadınların infertiliteye bağlı yaşadıkları stres düzeyleri ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;21(2):104-114.
 • Fu B, Qin N, Cheng L, et al. Çinli kadınlar için bir kısırlık damgalama ölçeğinin geliştirilmesi ve doğrulanması. Psikosomatik Araştırma Dergisi. 2015;79(1):69-75.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Sevde AKSU
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4221-8898
Türkiye


Özge ŞAYAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2020-3684
Türkiye

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 19

Cite

Bibtex @research article { igusabder1073416, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {19}, pages = {178 - 193}, doi = {10.38079/igusabder.1073416}, title = {Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Aksu, Sevde and Şayan, Özge} }
APA Aksu, S. & Şayan, Ö. (2023). Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (19) , 178-193 . DOI: 10.38079/igusabder.1073416
MLA Aksu, S. , Şayan, Ö. "Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 178-193 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/76899/1073416>
Chicago Aksu, S. , Şayan, Ö. "Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 178-193
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Stigma, Stress and Depression Levels in Women Receiving Infertility Treatment at a University Hospital in the West Marmara Region AU - SevdeAksu, ÖzgeŞayan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1073416 DO - 10.38079/igusabder.1073416 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 193 VL - IS - 19 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1073416 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1073416 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi %A Sevde Aksu , Özge Şayan %T Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 19 %R doi: 10.38079/igusabder.1073416 %U 10.38079/igusabder.1073416
ISNAD Aksu, Sevde , Şayan, Özge . "Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 19 (April 2023): 178-193 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1073416
AMA Aksu S. , Şayan Ö. Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. IGUSABDER. 2023; (19): 178-193.
Vancouver Aksu S. , Şayan Ö. Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (19): 178-193.
IEEE S. Aksu and Ö. Şayan , "Batı Marmara Bölgesindeki Bir Üniversite Hastanesinde İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Damgalanma, Stres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 19, pp. 178-193, Apr. 2023, doi:10.38079/igusabder.1073416

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)