Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2023, Issue: 19, 33 - 45, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1126674

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğini Türkçeye adapte etmek ve ölçeğin hemşirelik lisans öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir.
Yöntem: Çalışma 360 hemşirelik lisans öğrencisi örnekleminde yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun dil geçerliği için çeviri ve geri-çeviri yöntemi uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formu ve Öz-Güven Ölçeği kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi geçerlik ve güvenirlik analizleri için uygulanmıştır.
Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda KMO değeri 0,845 ve Bartlett testi x2 değeri ise 928,007 (p<0,001) şeklinde tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde, ilk forma benzer olarak tek boyutta uyum belirlenmiştir (x²= 113,984; sd= 32, RMSEA= 0,084; CFI= 0,91; GFI= 0,93; AGFI= 0,89; RMR= 0,041). Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.81 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları 0,45 ile 0,56 arasında görülmektedir. Test tekrar test güvenirliği 0,64 split half değeri 0,79 olarak tespit edilmiştir. Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Öz-Güven Ölçeği ile korelasyonu değerlendirilmiş ve iki form arasında olumlu açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,50).
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe versiyonunun hemşirelik lisans öğrencileri ile yapılacak çalışmalarda güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği ifade edilebilir.

References

 • Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman and Company; 1997.
 • Yıldırım F, İlhan İÖ. Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2010;21(4):301-308.
 • Rapley P, Fruin DJ. Self-efficacy in chronic illness: the juxtaposition of general and regimen-specific efficacy. Int J Nurs Pract. 1999;5(4):209-215. doi:10.1046/j.1440-172x.1999.00173.x.
 • Lau-Walker M. Relationship between illness representation and self-efficacy. J Adv Nurs. 2004;48(3):216-225. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03190.x.
 • Marlowe N. Self-efficacy moderates the impact of stressful events on headache. Headache, 1998;38(9):662-667. doi:10.1046/j.1526-4610.1998.3809662.x.
 • French DJ, Holroyd KA, Pinel C, Malinoski T, O'Donnell F, Hill KR. Perceived self-efficacy and headache-related disability. Headache. 2000;40(8):647-656. doi:10.1046/j.1526-4610.2000.040008647.x.
 • Mancuso CA, Rincon M, McCulloch CE, Charlson ME. Self-efficacy, depressive symptoms and patients’ expectations predict outcomes in asthma. Med Care. 2001;39(12):1326-1338. doi:10.1097/00005650-200112000-00008.
 • Bandura A. The primacy of self-regulation in health promotion. Int Rev Appl Psychol. 2005;54(2):245-254.
 • Jeng C, Braun LT. Bandura’s self-efficacy theory: a guide for cardiac rehabilitation nursing practice. J Holist Nurs.1994;12(4):425-36. doi:10.1177/089801019401200411.
 • Rowbotham M, Schmitz GB. Development and validation of a student self-efficacy scale. Journal of Nursing and Care. 2013;2(126):1-6. doi:10.4172/2167-1168.1000126.
 • Sözen KK, Güntürk İ, Kuloğlu N. Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum. 2021;31(2):131-138.
 • Shelton EN. Faculty support and student retention. J Nurs Educ. 2003;42(2):68-76. doi:10.3928/0148-4834-20030201-07.
 • Lauder W, Holland K, Roxburgh M, et al. Measuring competence, self-reported competence and self-efficacy in pre-registration students. Nurs Stand. 2008;22(20):35-43.
 • Okuroğlu KG. Hemşirelik öğrencilerinin klinik performanslarına ilişkin öz yeterliklerinin akademik öz yeterlikleri ve akademik başarıları ile ilişkisi: tanımlayıcı araştırma. Journal of Nursing Sciences. 2022;14(1):125-131.
 • Pozam M, Zaybak A. Hemşirelik öğrencilerinin klinik performanslarına ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022;15(1):22-29.
 • Bong M. Role of self-efficacy and task-value in predicating college students’ course performance and future enrollment intentions. Contemp Educ Psychol. 2001;26:553-570.
 • Lane J, Lane AM, Kyprianou A. Self-efficacy, self-esteem and their impact on academic performance. Social Behaviour and Personality. 2004;32(3):247-256. doi:10.2224/sbp.2004.32.3.247.
 • Hsieh P, Sullivan JR, Guerra NS. A closer look at college students: Self-efficacy and goal orientation. Journal of Advanced Academics. 2007;18(3):454-476. doi:10.4219/jaa-2007-500.
 • Zajacova A, Lynch SM, Espenshade TJ. Self-efficacy, stress, and academic success in college. Research in Higher Education. 2005;46(6):677-706.
 • Ramos-Sanchez L, Nichols L. Self-efficacy of first-generation and non-first-generation college students: The relationship with academic performance and college adjustment. Journal of College Counseling. 2007;10(1):6-18. doi:10.1002/j.2161-1882.2007.tb00002.x.
 • Akın A, Özen Y, Akın Ü, Ertürk K. Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe formunun ergenler üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(3):607-614.
 • Yu M, Tong H, Li S, Wu XV, Hong J, Wang W. Clinical competence and its association with self-efficacy and clinical learning environments among Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice. 2021;53:103055. doi:10.1016/j.nepr.2021.103055.
 • Güngör D. Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk Psikoloji Yazıları. 2016;19(38):104-112.
 • Akın A. Öz-güven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;7(2):165-175.
 • Çapık C. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014,17(3):196-205.
 • Paker S, Ertem G. Validity and reliability study of the Turkish form of the birth beliefs scale. J Tepecik Educ Res Hosp. 2022;32(1):1-8.
 • Odek O, Savas M, Zincir H. Validity and reliability of the Turkish version of health protective behavior scale. J Basic Clin Health Sci. 2022;6(1):95-104. doi:10.30621/jbachs.961086.
 • Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Limited Şirketi; 2010.
 • Heffner CC, Fuhrmeister P, Luthra S, Mechtenberg H, Saltzman D, Myers EB. Reliability and validity for perceptual flexibility in speech. Brain and Language. 2022;226:105070. doi:10.1016/j.bandl.2021.105070.
 • Arslan Torba T, Aydogan Gedik S, Mutlu A, et al. Turkish validity and reliability of the self reporting questionnaire in the young age group of 18 and over. Osmangazi Journal of Medicine. 2022;44(5): 697–706. doi:10.20515/otd.1081095.

Validity and Reliability Study of Student Self-Efficacy Scale on Undergraduate Nursing Students

Year 2023, Issue: 19, 33 - 45, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1126674

Abstract

Aim: This methodological research aims to adapt the Student Self-Efficacy Scale to Turkish and examine the validity and reliability analyzes on nursing university students.
Methods: The research was conducted on 360 nursing university students. Translation and back-translation technique was used for language validity. Data was collected with the Personal Information Form, the Turkish Form of the Student Self-Efficacy Scale and the Self-Confidence Scale. Explanatory and confirmatory factor analysis was performed for validity and reliability.
Results: According to the results of exploratory factor analysis applied to determine the validity of the scale, KMO value was found as 0.845 and Bartlett test as x2 value was found as 928.007 (p<0,001). Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the ten items loaded on one factor (x²= 113.984, sd= 32, RMSEA= 0.084, CFI= 0.91, GFI= 0.93, AGFI= 0.89, RMR= 0.041). Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was found as 0.81. Corrected item-total correlations vary from 0.45 to 0.56. The overall test-retest reliability was 0.64 and the split half value was 0.79. The self-efficacy scale's correlation with the Self-Confidence Scale was examined and there was a significant positive correlation between the two scales (r = 0.50).
Conclusion: According to these results, the Turkish form of the Student Self-Efficacy Scale can be used as a valid and reliable measurement tool for nursing university students.

References

 • Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman and Company; 1997.
 • Yıldırım F, İlhan İÖ. Genel öz yeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2010;21(4):301-308.
 • Rapley P, Fruin DJ. Self-efficacy in chronic illness: the juxtaposition of general and regimen-specific efficacy. Int J Nurs Pract. 1999;5(4):209-215. doi:10.1046/j.1440-172x.1999.00173.x.
 • Lau-Walker M. Relationship between illness representation and self-efficacy. J Adv Nurs. 2004;48(3):216-225. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03190.x.
 • Marlowe N. Self-efficacy moderates the impact of stressful events on headache. Headache, 1998;38(9):662-667. doi:10.1046/j.1526-4610.1998.3809662.x.
 • French DJ, Holroyd KA, Pinel C, Malinoski T, O'Donnell F, Hill KR. Perceived self-efficacy and headache-related disability. Headache. 2000;40(8):647-656. doi:10.1046/j.1526-4610.2000.040008647.x.
 • Mancuso CA, Rincon M, McCulloch CE, Charlson ME. Self-efficacy, depressive symptoms and patients’ expectations predict outcomes in asthma. Med Care. 2001;39(12):1326-1338. doi:10.1097/00005650-200112000-00008.
 • Bandura A. The primacy of self-regulation in health promotion. Int Rev Appl Psychol. 2005;54(2):245-254.
 • Jeng C, Braun LT. Bandura’s self-efficacy theory: a guide for cardiac rehabilitation nursing practice. J Holist Nurs.1994;12(4):425-36. doi:10.1177/089801019401200411.
 • Rowbotham M, Schmitz GB. Development and validation of a student self-efficacy scale. Journal of Nursing and Care. 2013;2(126):1-6. doi:10.4172/2167-1168.1000126.
 • Sözen KK, Güntürk İ, Kuloğlu N. Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum. 2021;31(2):131-138.
 • Shelton EN. Faculty support and student retention. J Nurs Educ. 2003;42(2):68-76. doi:10.3928/0148-4834-20030201-07.
 • Lauder W, Holland K, Roxburgh M, et al. Measuring competence, self-reported competence and self-efficacy in pre-registration students. Nurs Stand. 2008;22(20):35-43.
 • Okuroğlu KG. Hemşirelik öğrencilerinin klinik performanslarına ilişkin öz yeterliklerinin akademik öz yeterlikleri ve akademik başarıları ile ilişkisi: tanımlayıcı araştırma. Journal of Nursing Sciences. 2022;14(1):125-131.
 • Pozam M, Zaybak A. Hemşirelik öğrencilerinin klinik performanslarına ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022;15(1):22-29.
 • Bong M. Role of self-efficacy and task-value in predicating college students’ course performance and future enrollment intentions. Contemp Educ Psychol. 2001;26:553-570.
 • Lane J, Lane AM, Kyprianou A. Self-efficacy, self-esteem and their impact on academic performance. Social Behaviour and Personality. 2004;32(3):247-256. doi:10.2224/sbp.2004.32.3.247.
 • Hsieh P, Sullivan JR, Guerra NS. A closer look at college students: Self-efficacy and goal orientation. Journal of Advanced Academics. 2007;18(3):454-476. doi:10.4219/jaa-2007-500.
 • Zajacova A, Lynch SM, Espenshade TJ. Self-efficacy, stress, and academic success in college. Research in Higher Education. 2005;46(6):677-706.
 • Ramos-Sanchez L, Nichols L. Self-efficacy of first-generation and non-first-generation college students: The relationship with academic performance and college adjustment. Journal of College Counseling. 2007;10(1):6-18. doi:10.1002/j.2161-1882.2007.tb00002.x.
 • Akın A, Özen Y, Akın Ü, Ertürk K. Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe formunun ergenler üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(3):607-614.
 • Yu M, Tong H, Li S, Wu XV, Hong J, Wang W. Clinical competence and its association with self-efficacy and clinical learning environments among Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice. 2021;53:103055. doi:10.1016/j.nepr.2021.103055.
 • Güngör D. Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk Psikoloji Yazıları. 2016;19(38):104-112.
 • Akın A. Öz-güven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;7(2):165-175.
 • Çapık C. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014,17(3):196-205.
 • Paker S, Ertem G. Validity and reliability study of the Turkish form of the birth beliefs scale. J Tepecik Educ Res Hosp. 2022;32(1):1-8.
 • Odek O, Savas M, Zincir H. Validity and reliability of the Turkish version of health protective behavior scale. J Basic Clin Health Sci. 2022;6(1):95-104. doi:10.30621/jbachs.961086.
 • Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Limited Şirketi; 2010.
 • Heffner CC, Fuhrmeister P, Luthra S, Mechtenberg H, Saltzman D, Myers EB. Reliability and validity for perceptual flexibility in speech. Brain and Language. 2022;226:105070. doi:10.1016/j.bandl.2021.105070.
 • Arslan Torba T, Aydogan Gedik S, Mutlu A, et al. Turkish validity and reliability of the self reporting questionnaire in the young age group of 18 and over. Osmangazi Journal of Medicine. 2022;44(5): 697–706. doi:10.20515/otd.1081095.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Saliha YURTÇİÇEK EREN
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3303-7526
Türkiye


Şükran BAŞGÖL
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9451-4544
Türkiye

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 19

Cite

Bibtex @research article { igusabder1126674, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {19}, pages = {33 - 45}, doi = {10.38079/igusabder.1126674}, title = {Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Yurtçiçek Eren, Saliha and Başgöl, Şükran} }
APA Yurtçiçek Eren, S. & Başgöl, Ş. (2023). Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (19) , 33-45 . DOI: 10.38079/igusabder.1126674
MLA Yurtçiçek Eren, S. , Başgöl, Ş. "Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 33-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/76899/1126674>
Chicago Yurtçiçek Eren, S. , Başgöl, Ş. "Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 33-45
RIS TY - JOUR T1 - Validity and Reliability Study of Student Self-Efficacy Scale on Undergraduate Nursing Students AU - SalihaYurtçiçek Eren, ŞükranBaşgöl Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1126674 DO - 10.38079/igusabder.1126674 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 45 VL - IS - 19 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1126674 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1126674 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Saliha Yurtçiçek Eren , Şükran Başgöl %T Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 19 %R doi: 10.38079/igusabder.1126674 %U 10.38079/igusabder.1126674
ISNAD Yurtçiçek Eren, Saliha , Başgöl, Şükran . "Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 19 (April 2023): 33-45 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1126674
AMA Yurtçiçek Eren S. , Başgöl Ş. Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IGUSABDER. 2023; (19): 33-45.
Vancouver Yurtçiçek Eren S. , Başgöl Ş. Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (19): 33-45.
IEEE S. Yurtçiçek Eren and Ş. Başgöl , "Öğrenci Öz-Yeterlik Ölçeğinin Hemşirelik Lisans Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 19, pp. 33-45, Apr. 2023, doi:10.38079/igusabder.1126674

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)