Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık

Year 2023, Issue: 19, 240 - 254, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1199757

Abstract

Amaç: Bu araştırmada yoğun bakım hemşirelerinin nütrisyonel farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, Türkiye’nin batı bölgesinde bir ilde bulunan hastanelerin erişkin yoğun bakımlarında çalışan yoğun bakım hemşireleri ile gerçekleştirildi (n=143). Araştırmanın verileri, yoğun bakım hemşirelerinin sosyo-demografik ve mesleki özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu, Hemşirelerde Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemi, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyi ve Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesini Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 29,68±6,50 yıl, %76,9’u kadın ve %68,5’i lisans mezunu, %67,1’i 1-5 yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapmakta, %23,8’i dahili yoğun bakımda çalışmaktadır. Hemşirelerin %58,7’si hizmetiçi eğitimlerde nütrisyon konusuna yer verildiğini %51,7’si çalıştığı kurumda nütrisyon destek ekibinin bulunduğunu, %42,7’si çalıştıkları yoğun bakımda hastaların nütrisyonel değerlendirmesinin hekim tarafından yapıldığını, %61,5’i Nütrisyonel Risk Tarama Formu 2002 nütrisyonel değerlendirme formunu kullandıklarını, %37,1’i yoğun bakımda nütrisyon destek uygulamasına en çok engel olan durumun iş yükü fazlalığı olduğunu bildirmiştir. Hemşirelerin Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemine ilişkin puan ortalaması 24,06±3,08; Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyi puan ortalaması 29,72±3,62 ve Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesine ilişkin toplam puan ortalaması 30,60±4,25 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin nütrisyonel değerlendirmeye yönelik olumlu tutumları bulunmakla birlikte nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyleri ve algıladıkları nütrisyonel bakım kaliteleri yeterli değildir. Nütrisyon destek ekibi, nütrisyon hemşiresi ve nütrisyonel değerlendirme ölçüm aracı kullanımı yoğun bakım hemşirelerinin algıladıkları nütrisyonel değerlendirme bakım kalitesini olumlu etkilemektedir.

References

 • Coşğun T, Gürler Kısacık Ö. Hemşirelerde nütrisyonel değerlendirmeye ilişkin tutumun, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyi ve algılanan bakım kalitesinin belirlenmesi. CBU-SBED. 2021;8(2):204-217. doi:10.34087/cbusbed. 767803.
 • Shin BC, Chun IA, Ryu SY, Oh JE, Choi PK, Kang HG. Association between ındication for therapy by nutrition support team and nutritional status. Medicine. 2018;97(52): e13932. doi:10.1097/MD.0000000000013932.
 • Kim H, Choue R. Nurses’ positive attitudes to nutritional management but limited knowledge of nutritional assessment in Korea. Int Nurs Rev. 2009;56(3):333-339. doi:10.1111/j.1466-7657.2009.00717.x.
 • Kang MC, Kim JH, Ryu SW, et al. Prevalence of malnutrition in hospitalized patients: a multicenter cross-sectional study. J Korean Med Sci. 2018;33(2):1-10. doi:10.3346/jkms.2018.33.e10.
 • Wischmeyer PE. The evolution of nutrition in critical care: How much, how soon? Crit Care. 2013;17:1-7. doi:10.1186/cc11505.
 • Isabel M, Correia TD, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. Clinical Nutrition. 2003;22(3):235-239. doi:10.1016/S0261-5614(02)00215-7.
 • Philipson TJ, Snider JT, Lakdawalla DN, Stryckman B, Goldman DP. Impact of oral nutritional supplementation on hospital outcomes. Am J Manag Care. 2013;19(2):121-128.
 • Barker LA, Gout BS, Crowe TC. Hospital malnutrition: Prevalence, identification and impact on patients and the healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2011;8(2):514-527. doi:10.3390/ijerph8020514.
 • Gürler Kısacık Ö, Çoşğun T, Taştekin A. Hemşirelerde nütrisyonel değerlendirmenin önemini, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyini ve algılanan nütrisyonel bakım kalitesini değerlendirme ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019;35(3):123-135.
 • Sivrikaya SK, Eryılmaz A. Nütrisyonel destek ekibinde hemşirelik. Samsun Sağ Bil Der. 2018;3(2):33-7.
 • Avelino-Silva TJ, Jaluul O. Malnutrition in hospitalized older patients: management strategies to ımprove patient care and clinical outcomes. Int J Gerontol. 2017;11:56-61. doi:10.1016/j.ijge.2016.11.002.
 • Ayık DB, Enç N. Yoğun bakım hastalarında enteral beslenme. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2019;23(2):114-122.
 • Kirkland LL, Kashiwagi DT, Brantley S, Scheurer D, Varkey P. Nutrition in the hospitalized patient. J Hosp Med. 2013;8(1):52-58. doi:10.1002/jhm.1969.
 • İnal MT, Memiş D, Süt N. Üniversite hastanesinde çalışan sağlık görevlilerinin beslenme hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması. Journal of the Turkish Society of Intensive Care. 2010;8:66-72. doi:10.4274/tybdd.08.04.
 • Yalcin N, Cihan A, Gündoğdu H, Ocakçı A. Nutrition knowledge level of nurses. Health Science Journal. 2013;7(1):99-108.
 • Kalender N, Tosun N, Kılıç S. Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin total parenteral nütrisyona ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2015;7(1):10-19. doi: 10.5336/nurses.2013-34534.
 • Sutton CD, Garcea G, Pollard C, Berry DP, Dennision AR. The introduction of a nutrition clinical nurse specialist results in a reduction in the rate of catheter sepsis. Clinical Nutrition. 2005;24(2):220-223. doi:10.1016/j.clnu.2004.08.009.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (2020), Ankara. https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html Yayımlanma tarihi: 22 Ekim 2020. Erişim tarihi: 31 Eylül 2022
 • Mogre V, Ansah GA, Marfo DN, Garti HA. Assessing nurses’ knowledge levels in the nutritional management of diabetes. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2015;3:40-43. doi:10.1016/j.ijans.2015.07.003.
 • Al Kalaldeh MT, Shahin M. Nurses’ knowledge and responsibility toward nutritional assessment for patients in intensive care units. Journal of Health Sciences. 2014;4(2):90-96. doi:10.17532/jhsci.2014.168.
 • Yılmaz DK, Sarkut P, Düzgün F, Kuzu C, Kılıçturgay S. Yatan hastaların nütrisyonel değerlendirme ve desteğine yönelik hemşirelerin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):139-143. doi:10.5222/HEAD.2017.139.
 • Koçhan E, Akın S. Hemşirelerin enteral ve parenteral beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. JAREN. 2018;4(1):1-14.
 • Jefferies D, Johnson M, Ravens J. Nurturing and Nourishing: The Nurses’ Role in Nutritional Care. J Clin Nurs. 2011;20(3-4):317-330. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03502.x.
 • Theilla M, Cohen J, Singer P, Liebman C, Kagan I. The Assessment, knowledge and perceived quality of nutrition care amongst nurses. J Nutri Med Diet Care. 2016;2(1):2-5.
 • Diker T, Kan Öntürk Z, Badir A, Eti Aslan F. Yoğun bakım hastalarında beslenme gereksinimi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009;13(2):90-93.
 • Holst M, Rasmussen HH, Unosson M. Well-established nutritional structure in Scandinavian hospitals is accompanied by increased quality of nutritional care. ESPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. 2009;4:22-29. doi:https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2008.09.002.
 • Duerksen DD, Keller HH, Vesnaver E, et al. Nurses’ perceptions regarding the prevalence, detection, and causes of malnutrition in canadian hospitals: Results of a canadian malnutrition task force survey. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016;40(1):100-106. doi:10.1177/0148607114548227.
 • Lane C, Wedlake LJ, Dougherty L, Shaw C. Attitudes towards and knowledge of nutrition support amongst health care professionals on London intensive care units. J Hum Nutr Diet. 2014;27(2):339-351. doi:10.1111/jhn.12152.
 • Corkins MR, Guenter P, DiMaria-Ghalili RA, et al. Malnutrition diagnoses in hospitalized patients: United States, 2010. JPEN J Parenter Enter Nutr. 2014;38(2):186-195. doi: 10.1177/0148607113512154.
 • Yılmaz AF, Kılıç E, Gürsel S, Tiryaki N. Nütrisyon timi yoğun bakımda neleri değiştirir? J Turk Soc Intens Care. 2016;14:59-62. doi:10.4274/tybdd.70299.
 • Savran Y, Limon M, Tokur ME, Cömert B. Erişkin yoğun bakımda entübe hastalarda beslenme yetersizliğine yol açan faktörler ve zamanında yeterli beslenme desteğinin hasta sonuçları üzerine etkisi. Yoğun Bakım Derg. 2016;7:15-20. doi:10.5152/dcbybd.2016.891.
 • Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr. 2003;22(4):415-421. doi:10.1016/s0261-5614(03)00098-0.
 • Özer NT, Gündoğan K. Nutritional therapy for critically ill COVID-19 patients. J Crit Intensive Care. 2020;11(1):48-50. doi:10.37678/dcybd.2020.2405.

Nutritional Awareness in Intensive Care Nurses

Year 2023, Issue: 19, 240 - 254, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1199757

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the nutritional awareness of intensive care nurses.
Method: The descriptive study was conducted with intensive care nurses working in adult intensive care units of hospitals located in a province in the western part of Turkey (n=143). The data of the study were collected using a questionnaire consisting of questions to determine the socio-demographic and professional characteristics of intensive care nurses, The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Assessment Questionnaire of the Importance of Nutritional Assessment, the Level of Knowledge and Perceived Quality of Nutritional Care for Nurses.
Results: The mean age of the nurses participating in the study was 29.68±6.50 years, 76.9% of them were female, 68.5% of them were undergraduate graduates, 67.1% of them had been working as intensive care nurses for 1-5 years, 23.8% of them work in the internal intensive care unit. 58.7% of the nurses stated that nutrition was included in in-service training, 51.7% stated that there was a nutrition support team in the institution where they worked, 42.7% of them stated that the nutritional assessment of the patients in the intensive care unit was done by the physician, 61.5% reported that they used the Nutrition Risk Screening 2002 nutritional assessment form, and 37.1% reported that the most obstacle to the application of nutritional support in the intensive care unit was the excessive workload. The mean score of the nurses regarding the Importance of Nutritional Assessment was found to be 24.06±3.08, the mean score of Knowledge of Nutritional Care was 29.72±3.62, and the total mean score of Perceived Quality of Nutritional Care was found to be 30.60±4.25.
Conclusion: Although intensive care nurses have positive attitudes towards nutritional assessment, their knowledge levels and perceived nutritional care quality are not sufficient. The nutritional support team, the nutrition nurse and the use of the nutritional assessment measurement tool positively affect the perceived nutritional care quality of the intensive care nurses.

References

 • Coşğun T, Gürler Kısacık Ö. Hemşirelerde nütrisyonel değerlendirmeye ilişkin tutumun, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyi ve algılanan bakım kalitesinin belirlenmesi. CBU-SBED. 2021;8(2):204-217. doi:10.34087/cbusbed. 767803.
 • Shin BC, Chun IA, Ryu SY, Oh JE, Choi PK, Kang HG. Association between ındication for therapy by nutrition support team and nutritional status. Medicine. 2018;97(52): e13932. doi:10.1097/MD.0000000000013932.
 • Kim H, Choue R. Nurses’ positive attitudes to nutritional management but limited knowledge of nutritional assessment in Korea. Int Nurs Rev. 2009;56(3):333-339. doi:10.1111/j.1466-7657.2009.00717.x.
 • Kang MC, Kim JH, Ryu SW, et al. Prevalence of malnutrition in hospitalized patients: a multicenter cross-sectional study. J Korean Med Sci. 2018;33(2):1-10. doi:10.3346/jkms.2018.33.e10.
 • Wischmeyer PE. The evolution of nutrition in critical care: How much, how soon? Crit Care. 2013;17:1-7. doi:10.1186/cc11505.
 • Isabel M, Correia TD, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. Clinical Nutrition. 2003;22(3):235-239. doi:10.1016/S0261-5614(02)00215-7.
 • Philipson TJ, Snider JT, Lakdawalla DN, Stryckman B, Goldman DP. Impact of oral nutritional supplementation on hospital outcomes. Am J Manag Care. 2013;19(2):121-128.
 • Barker LA, Gout BS, Crowe TC. Hospital malnutrition: Prevalence, identification and impact on patients and the healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2011;8(2):514-527. doi:10.3390/ijerph8020514.
 • Gürler Kısacık Ö, Çoşğun T, Taştekin A. Hemşirelerde nütrisyonel değerlendirmenin önemini, nütrisyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyini ve algılanan nütrisyonel bakım kalitesini değerlendirme ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019;35(3):123-135.
 • Sivrikaya SK, Eryılmaz A. Nütrisyonel destek ekibinde hemşirelik. Samsun Sağ Bil Der. 2018;3(2):33-7.
 • Avelino-Silva TJ, Jaluul O. Malnutrition in hospitalized older patients: management strategies to ımprove patient care and clinical outcomes. Int J Gerontol. 2017;11:56-61. doi:10.1016/j.ijge.2016.11.002.
 • Ayık DB, Enç N. Yoğun bakım hastalarında enteral beslenme. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2019;23(2):114-122.
 • Kirkland LL, Kashiwagi DT, Brantley S, Scheurer D, Varkey P. Nutrition in the hospitalized patient. J Hosp Med. 2013;8(1):52-58. doi:10.1002/jhm.1969.
 • İnal MT, Memiş D, Süt N. Üniversite hastanesinde çalışan sağlık görevlilerinin beslenme hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması. Journal of the Turkish Society of Intensive Care. 2010;8:66-72. doi:10.4274/tybdd.08.04.
 • Yalcin N, Cihan A, Gündoğdu H, Ocakçı A. Nutrition knowledge level of nurses. Health Science Journal. 2013;7(1):99-108.
 • Kalender N, Tosun N, Kılıç S. Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin total parenteral nütrisyona ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2015;7(1):10-19. doi: 10.5336/nurses.2013-34534.
 • Sutton CD, Garcea G, Pollard C, Berry DP, Dennision AR. The introduction of a nutrition clinical nurse specialist results in a reduction in the rate of catheter sepsis. Clinical Nutrition. 2005;24(2):220-223. doi:10.1016/j.clnu.2004.08.009.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (2020), Ankara. https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalite-standartlari-sks.html Yayımlanma tarihi: 22 Ekim 2020. Erişim tarihi: 31 Eylül 2022
 • Mogre V, Ansah GA, Marfo DN, Garti HA. Assessing nurses’ knowledge levels in the nutritional management of diabetes. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2015;3:40-43. doi:10.1016/j.ijans.2015.07.003.
 • Al Kalaldeh MT, Shahin M. Nurses’ knowledge and responsibility toward nutritional assessment for patients in intensive care units. Journal of Health Sciences. 2014;4(2):90-96. doi:10.17532/jhsci.2014.168.
 • Yılmaz DK, Sarkut P, Düzgün F, Kuzu C, Kılıçturgay S. Yatan hastaların nütrisyonel değerlendirme ve desteğine yönelik hemşirelerin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(2):139-143. doi:10.5222/HEAD.2017.139.
 • Koçhan E, Akın S. Hemşirelerin enteral ve parenteral beslenme uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. JAREN. 2018;4(1):1-14.
 • Jefferies D, Johnson M, Ravens J. Nurturing and Nourishing: The Nurses’ Role in Nutritional Care. J Clin Nurs. 2011;20(3-4):317-330. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03502.x.
 • Theilla M, Cohen J, Singer P, Liebman C, Kagan I. The Assessment, knowledge and perceived quality of nutrition care amongst nurses. J Nutri Med Diet Care. 2016;2(1):2-5.
 • Diker T, Kan Öntürk Z, Badir A, Eti Aslan F. Yoğun bakım hastalarında beslenme gereksinimi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009;13(2):90-93.
 • Holst M, Rasmussen HH, Unosson M. Well-established nutritional structure in Scandinavian hospitals is accompanied by increased quality of nutritional care. ESPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. 2009;4:22-29. doi:https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2008.09.002.
 • Duerksen DD, Keller HH, Vesnaver E, et al. Nurses’ perceptions regarding the prevalence, detection, and causes of malnutrition in canadian hospitals: Results of a canadian malnutrition task force survey. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016;40(1):100-106. doi:10.1177/0148607114548227.
 • Lane C, Wedlake LJ, Dougherty L, Shaw C. Attitudes towards and knowledge of nutrition support amongst health care professionals on London intensive care units. J Hum Nutr Diet. 2014;27(2):339-351. doi:10.1111/jhn.12152.
 • Corkins MR, Guenter P, DiMaria-Ghalili RA, et al. Malnutrition diagnoses in hospitalized patients: United States, 2010. JPEN J Parenter Enter Nutr. 2014;38(2):186-195. doi: 10.1177/0148607113512154.
 • Yılmaz AF, Kılıç E, Gürsel S, Tiryaki N. Nütrisyon timi yoğun bakımda neleri değiştirir? J Turk Soc Intens Care. 2016;14:59-62. doi:10.4274/tybdd.70299.
 • Savran Y, Limon M, Tokur ME, Cömert B. Erişkin yoğun bakımda entübe hastalarda beslenme yetersizliğine yol açan faktörler ve zamanında yeterli beslenme desteğinin hasta sonuçları üzerine etkisi. Yoğun Bakım Derg. 2016;7:15-20. doi:10.5152/dcbybd.2016.891.
 • Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr. 2003;22(4):415-421. doi:10.1016/s0261-5614(03)00098-0.
 • Özer NT, Gündoğan K. Nutritional therapy for critically ill COVID-19 patients. J Crit Intensive Care. 2020;11(1):48-50. doi:10.37678/dcybd.2020.2405.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Duygu KURT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4899-0907
Türkiye


Eylem PASLI GÜRDOĞAN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0711-2112
Türkiye

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 19

Cite

Bibtex @research article { igusabder1199757, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {19}, pages = {240 - 254}, doi = {10.38079/igusabder.1199757}, title = {Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık}, key = {cite}, author = {Kurt, Duygu and Paslı Gürdoğan, Eylem} }
APA Kurt, D. & Paslı Gürdoğan, E. (2023). Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (19) , 240-254 . DOI: 10.38079/igusabder.1199757
MLA Kurt, D. , Paslı Gürdoğan, E. "Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 240-254 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/76899/1199757>
Chicago Kurt, D. , Paslı Gürdoğan, E. "Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 240-254
RIS TY - JOUR T1 - Nutritional Awareness in Intensive Care Nurses AU - DuyguKurt, EylemPaslı Gürdoğan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1199757 DO - 10.38079/igusabder.1199757 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 240 EP - 254 VL - IS - 19 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1199757 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1199757 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık %A Duygu Kurt , Eylem Paslı Gürdoğan %T Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 19 %R doi: 10.38079/igusabder.1199757 %U 10.38079/igusabder.1199757
ISNAD Kurt, Duygu , Paslı Gürdoğan, Eylem . "Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 19 (April 2023): 240-254 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1199757
AMA Kurt D. , Paslı Gürdoğan E. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık. IGUSABDER. 2023; (19): 240-254.
Vancouver Kurt D. , Paslı Gürdoğan E. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (19): 240-254.
IEEE D. Kurt and E. Paslı Gürdoğan , "Yoğun Bakım Hemşirelerinde Nütrisyonel Farkındalık", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 19, pp. 240-254, Apr. 2023, doi:10.38079/igusabder.1199757

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)