Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Tipleri ile Ayrımcılık Algıları: Korelasyonel Bir Çalışma

Year 2023, Issue: 19, 148 - 163, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1260900

Abstract

Amaç: Araştırma, Türkiye'de İstanbul'da bulunan iki özel üniversitedeki hemşirelik lisans öğrencilerinin kişilik tiplerini ve ayrımcılık algı düzeylerini belirlemek ve kişiliğin ayrımcılık algılarını etkileyip etkilemediğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak tasarlanan bu araştırma, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 172 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Öğrencilerin, hasta bakımında ve çalışma ortamında karşılaşılan bazı davranışları ne derece ayrımcılık olarak algıladığını belirlemek için ‘Hemşirelerde Ayrımcılık Algısı Ölçeği (HAAÖ)’ ve kişilik tiplerini belirlemek için ‘Bortner Derecelendirme Ölçeği-Kısa Formu’ kullanılmıştır. Veriler, online olarak internet ortamında toplanmıştır. Öğrencilerin ayrımcılık algıları ile Bortner tipi A/B kişilik özellikleri arasındaki ilişki Mann-Whitney U testi kullanılarak incelenmiş olup, verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin çoğu 21-25 yaş (%58,1), kadın (%63,4), hemşirelik bölümünün birinci veya ikinci yılında (%67,5) ve çalışmamaktadır (%80,2). Ayrıca, öğrencilerin çoğunun A tipi kişiliğe (%66,9) ve yüksek ayrımcılık algısına (30 ila 150 arasında bir ölçekte ortalama=110,83) sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kişilik tipi ile ayrımcılık algı düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p<0,05).
Sonuç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin genel olarak iş yerinde ve hasta bakımı sırasında ayrımcı davranışlara karşı duyarlı olduklarını ancak Bortner kişilik tipinin hemşirelik öğrencilerinde ayrımcılık algısı ile ilişkili anlamlı bir faktör olmadığını düşündürmektedir. Literatüre daha fazla katkı sağlamak için daha büyük örneklem ile çalışmaların yapılması önerilmektedir.

References

 • Akyüz M, Özyer K. Cinsiyet ayrımcılığının örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisinde öz-yeterliliğin aracılık rolü: Sağlık kurumlarında bir araştırma. Artvin Çoruh University International Journal of Social Sciences. 2018;4(2):25-51.
 • Alkan A, Erdem R, Çelik R. Sağlık alanındaki ayrımcı tutum ve davranışlar: Kavramsal bir inceleme. Hacettepe Journal of Health Administration. 2016;19(3):365-390.
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi [Universal Declaration of Human Rights] (Passed: 10.12.1948, Official Gazete: 06.04.1949, Decision number: 9119).
 • International Labour Organization. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377273/lang--tr/index.htm. Published in 1958. Accessed on March 2023.
 • Jafarov GÜ. Development of the Nurses' Perceptions of Discrimination Scale. [Unpublished doctoral thesis]. Istanbul University-Cerrahpaşa Institute of Postgraduate Studies, İstanbul, 2021.
 • Sümen A, Teskereci G, Aksoy S, Ergen Z, Ala MM, Üzüm F. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğinin imajına yönelik algılarının ve tutumlarının incelenmesi. Ordu University Journal of Nursing Studies. 2022;5(1):75-83.
 • Eliason MJ. The gender binary in nursing. Nursing Inquiry. 2017;24(1):e12176. doi:10.1111/nin.12176.
 • Koşar C, Pakyüz SÇ, Caydam OD, Yurdakul B, Çiçek Ö, Çalı EF. Tıp ve hemşirelik intörnlerinin hekim hemşire çatışma nedenlerine ve hemşirelik imajına yönelik algıları. E-Journal of Dokuz Eylul University Nursing Faculty. 2022;15(3):258-269.
 • Bagcchi S. Stigma during the COVID-19 pandemic. Lancet Infectious Diseases. 2020;20(7):782. doi:10.1016/S1473-3099(20)30498-9.
 • Malas EM, Malas H. COVID-19 döneminde sağlık çalışanlarında damgalama ve damgalanma algısının değerlendirilmesi. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 2021;40:172-197.
 • Teksin G, Uluyol OB, Onur OS, Teksin MG, Ozdemir HM. Stigma-related factors and their effects on health-care workers during COVID-19 pandemic in Turkey: A multicenter study. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital. 2020;54(3):281-290. doi:10.14744/SEMB.2020.02800.
 • Özyıldız Z, Büyükkaya Z. Örgütsel stresin A ve B tipi kişilik özellikleri açısından incelenmesi: Hemşireler üzerine bir araştırma. Journal of Başkent University Faculty of Health Sciences. 2022;7(2):128-142.
 • Luthans F. Organizational Behavior [Turkish translation]. İstanbul: Literature Publishing House; 1995.
 • Park JH, Park JH, Kim SG, Lee KS, Hahm MI. Changes in employment status and experience of discrimination among cancer patients: Findings from a nationwide survey in Korea. Psycho-Oncology. 2010;19(12):1303-1312. doi:10.1002/pon.1694.
 • Yıldız R, Ömeroğlu G, Terim N. Yaşlı penceresinden yaşlı ayrımcılığı: Bursa ve Yalova örneği. Journal of Ahi Evran University Institute of Social Sciences. 2017;3(2):313-329.
 • Benli F, Özdoğan S, Atabey H. Başörtüsü yasağı ve ayrımcılık raporu. Ankara. https://istanbul.mazlumder.org/fotograf/yayinresimleri/dokuman/basortusu-raporu-2010-2011.pdf. Published in 2011. Accessed on March 2023.
 • Piette JD, Bibbins-Domingo K, Schillinger D. Health care discrimination, processes of care, and diabetes patients' health status. Patient Education and Counseling. 2006;60(1):41-48.
 • Stepanikova I, Cook KS. Effects of poverty and lack of insurance on perceptions of racial and ethnic bias in health care. Health Services Research. 2008;43(3):915-930.
 • Zorlu M, Çalım Sİ. İş yerinde damgalama ve ayrımcılık faktörü olarak HIV ve AIDS. Journal of Labor and Society. 2012;4(35):165-188.
 • Demir SA. Salgın sürecinde yaşlı nüfus, sosyal dışlanma ve yaş ayrımcılığı. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 2020;38:186-201.
 • Şen E. Algılanan ayrımcılık ve sosyal kimlik ilişkisi: Türk ve Kürt etnik grupları üzerine bir çalışma. Nesne Journal of Psychology. 2017;5(11):449-468.
 • Akıncı Z, Güven M, Demirel ON. Öğrencilerin A ve B tipi kişilik yapısı ile psikoşiddet (mobbing) ve depresyon arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Finance Politics & Economic Reviews. 2015;52(604):55-74. (2015).
 • Alfulaij AR, Alnasir FA. Type A and B personalities from a psychological perspective among medical students. Psychology Research. 2014;4(7):559-566.
 • Lu M, Zhang F, Tang X, et al. Do type A personality and neuroticism moderate the relationships of occupational stressors, job satisfaction and burnout among Chinese older nurses? A cross-sectional survey. BMC Nursing, 2022;21(1):88-98. doi:10.1186/s12912-022-00865-7.
 • Pradhan P, Kaur T. Personality (type A and type B) in relation to Organizational Citizenship Behaviour (OCB) among female nursing professionals. International Journal of Indian Psychology. 2016;4(1):15-31.
 • Uyanık G, Dağhan Ş, Akın R, Sözeri M. Öğrenci hemşirelerin meslek algıları ve akademik motivasyonlarının "Y kuşağı" özelliklerine göre incelenmesi. Balıkesir Journal of Health Sciences. 2020;9(3):139-148.
 • Dobrowolska B, Palese A. The caring concept, its behaviours and obstacles: Perceptions from a qualitative study of undergraduate nursing students. Nursing Inquiry. 2016;23(4):305-314. doi:10.1111/nin.12143.
 • Çetin F, Basım HN. Örgütte bireysel farklılıklar, kişilik ve değerler. In: Sığrı U, Gürbüz S, eds. Organizational Behavior. İstanbul: Beta Publishing; 2013:94-123.
 • Koç S, Özkul AS, Ürkmez DÖ, Özel HÖ, Çevik LÇ. Bir sağlık kuruluşunda görev yapmakta olan hemşirelerin stres kaynaklarının ve düzeylerinin analizi. Okmeydanı Medical Journal. 2017;33(2):68-75.
 • Özsoy E, Erol E, Korkutata A, Şeker M. Kişilik modelleri boyutlarının karşılaştırılması: A tipi ve B tipi kişilik ve beş faktör kişilik modeli. International Journal of Humanities and Education. 2014;3(9):1-12.
 • Kırel AÇ. Örgütsel stres kaynakları ve yönetimi. In Kırel AÇ, Acar P, eds. Organizational Behavior. Eskişehir: Anadolu University; 2019:144-167.
 • İbrahimoğlu N, Karayılan D. A ve B tipi kişilik özellikleri ile zaman yönetimi davranışları arasındaki ilişkiler. Dumlupınar University Journal of Social Sciences. 2012;(33):151-262.
 • Önder G, Aybas M, Önder E. Hemşirelerin stres seviyesine etki eden faktörlerin öncelik sırasının çok kriterli karar verme tekniği ile belirlenmesi. Optimum Journal of Economics and Management Sciences. 2014;1(1):21-35.
 • Akar G. Cerrahi hemşirelerinin kişilik tipi ile tıbbi hataya eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. [Unpublished Postgraduate thesis]. Ordu University Institute of Health Sciences. Ordu,2019.
 • Özsoy E. A Tipi ve B tipi kişilik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. [Postgraduate thesis]. Sakarya University Institute of Social Sciences, Sakarya,2013.
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve interseks (LGBTI) bireylere ilişkin tutumları. Journal of Continuing Medical Education. 2018;27(6):373-383.
 • Lafçı D, Öztunç G. The relationship between time management skills with the anxiety levels of nursing students. Gaziantep Medical Journal. 2015;21(3):164-171.
 • Sakallı AE. A tipi ve B tipi kisilik ozelligine sahip bireylerde iş doyumu ve kazalanma arasındaki ilişkinin incelenmesi. OHS Academy. 2019;2(1):30-34.
 • Fallahnejad Z, Hassanzadeh R. The relationship between nurses' personality type and job satisfaction. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2015;2(2):42-47. doi:10.7508/jnms.2015.02.006.
 • Martos Martínez Á, Pérez-Fuentes MDC, Molero Jurado MDM, Simón Márquez MDM, Barragán Martín AB, Gázquez Linares JJ. Empathy, affect and personality as predictors of engagement in nursing professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(8):4110. doi:10.3390/ijerph18084110.
 • Mousavi SK, Kamali M. The relationship of nursing students' personality traits with their perceived stress in clinical environment. Nursing and Midwifery Studies. 2021;10:278-281.
 • Sarmad M, Bashir IS. Impact of nurses' personality on patients' satisfaction; an occupational focus on spirituality at work as moderator. Abasyn Journal of Social Sciences. 2016;9(1):69-85.
 • Kocaay F, Küçük Bi?çer B. Sağlık çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği yeterlilik algısının değerlendirilmesi. Value in Health Sciences. 2022;12(2):274-279. doi:10.33631/sabd.1054756.
 • Altiner Yas M, Isci N, Alacam B, Caliskan R, Kulekci E. Relationship between level of internet addiction and time management skills among nursing students. Perspectives in Psychiatric Care. 2022;58(2):758-766. doi:10.1111/ppc.12845.
 • Ertuğ N, Faydalı S. Investigating the relationship between self-directed learning readiness and time management skills in Turkish undergraduate nursing students. Nursing Education Perspectives. 2018;39(2):E2-E5. doi:10.1097/01.nep.0000000000000279.
 • Nayak SG. Impact of procrastination and time-management on academic stress among undergraduate nursing students: A cross sectional study. International Journal of Caring Sciences. 2019;12(3):1480-1486.
 • Ghiasvand AM, Naderi M, Zagheri Tafreshi M, Ahmadi F, Hosseini M. Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electronic Physician. 2017;9(1):3678-3684. doi:10.19082/3678.
 • Zhang F, Liu J, An M, Gu H. The effect of time management training on time management and anxiety among nursing undergraduates. Psychology, Health & Medicine. 2021;26(9):1073-1078. doi:10.1080/13548506.2020.1778751.
 • Fişek AG. Göç olgusu, hemşehrilik örgütleri ve ulusal devlet. The Work Environment. 2009;105:15.
 • Alan H, Baykal U. The personal characteristics of nurse managers and the personal and professional factors that affect them. Journal of Psychiatric Nursing. 2018;9(2):119-128. doi:10.14744/phd.2017.08870.
 • Kok G, Guvenc G, Kaplan Z. Nursing students' knowledge, attitudes, and willingness to care toward people with HIV/AIDS. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(3):1697-1706.
 • Alici NK. Cultural sensitivity and attitudes towards refugees of Turkish nursing students: A cross-sectional descriptive study. International Journal of Intercultural Relations. 2021;80:1-6. doi:10.1016/j.ijintrel.2020.10.011.
 • Sevinç S. Nurses' experiences in a Turkish internal medicine clinic with Syrian refugees. Journal of Transcultural Nursing. 2017;29(3):258-264. doi:10.1177/1043659617711502
 • United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Population Facts No: 2017/5. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-5.pdf . Published in 2017. Accessed on March 2023.
 • Yıldız O. Türkiye kamplarında Suriyeli sığınmacılar: Sorunlar, beklentiler, Türkiye ve gelecek algısı. Journal of Sociological Research. 2013;16(1):141-169.
 • Unlu H, Beduk T, Duyan V. The attitudes of the undergraduate nursing students towards lesbian women and gay men. Journal of Clinical Nursing. 2016;25(23-24):3697-3706. doi:10.1111/jocn.13347.
 • Bahadir-Yilmaz E. The relationship between nursing students' professional values and their attitudes towards the elderly people: A cross-sectional study. Nurse Education Today. 2018;70:8-12. doi:10.1016/j.nedt.2018.08.007.
 • Özdemir O, Bilgili N. Attitudes of Turkish nursing students related to ageism. Journal of Nursing Research. 2016;24(3):211-216. doi:10.1097/jnr.0000000000000131.
 • Carvalhais M, Portovedo D, Oliveira M, et al. Estudantes de enfermagem relativamente à comunidade LGBT: conhecimentos, atitudes e competência cultural [Nursing students regarding the LGBT community: Knowledge, attitudes and cultural competence]. Journal of Health Research & Innovation (RIIS). 2020;3(2):61-73. doi:10.37914/riis.v3i2.95.
 • Montes-Galdeano F, Roman P, Ropero-Padilla C, Romero-López A, Ruiz-González C, Rodriguez-Arrastia M. Improving the care management of trans patients: Focus groups of nursing students' perceptions. Journal of Nursing Management. 2021;29(1):75-84. doi:10.1111/jonm.13160.
 • Tavares MLO, Reinaldo AMS, Silveira BV. Dimensões teórico-práticas na formação do enfermeiro [Theoretical and practical dimensions in nursing education: Beliefs and attitudes related to alcoholism]. E-Journal of Health Mental, Alcohol, and Drugs (SMAD). 2018;13(3):148-155. doi:10.11606/issn.1806-6976.v13i3p148-155.

Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study

Year 2023, Issue: 19, 148 - 163, 29.04.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1260900

Abstract

Aim: This study aimed to determine the personality types and discrimination perception levels of undergraduate nursing students at two private universities in Istanbul, Turkey, and assess whether personality affects perceptions of discrimination.
Method: A descriptive, correlational study was conducted. Data were obtained from 172 nursing students who volunteered to participate in the study. ‘The Nurses’ Perceptions of Discrimination Scale’ was used to determine the degree to which the students perceived various behaviors as discriminatory, and the students’ personality types were assessed using the ‘Bortner Rating Scale–Short Form’. The data were collected online on the Internet. The relationship between students’ perceptions of discrimination and their Bortner type A/B personality traits was analyzed using the Mann-Whitney U test.
Results: Most of the students were 21-25 years of age (58.1%), female (63.4%), in the first or second year of the nursing program (67.5%), and not working (80.2%). Our results showed that most of the students had type A personality (66.9%) and high perceptions of discrimination (mean=110.83 on a scale of 30 to 150). There was no significant relationship between personality type and discrimination perception levels (p<0.05).
Conclusion: This study suggests that nursing students are generally sensitive to discriminatory behaviors in the workplace and during patient care, but Bortner personality type is not a significant factor associated with perceptions of discrimination in nursing students. Studies with larger sample sizes are recommended to further contribute to the literature.

References

 • Akyüz M, Özyer K. Cinsiyet ayrımcılığının örgütsel sapma davranışları üzerindeki etkisinde öz-yeterliliğin aracılık rolü: Sağlık kurumlarında bir araştırma. Artvin Çoruh University International Journal of Social Sciences. 2018;4(2):25-51.
 • Alkan A, Erdem R, Çelik R. Sağlık alanındaki ayrımcı tutum ve davranışlar: Kavramsal bir inceleme. Hacettepe Journal of Health Administration. 2016;19(3):365-390.
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi [Universal Declaration of Human Rights] (Passed: 10.12.1948, Official Gazete: 06.04.1949, Decision number: 9119).
 • International Labour Organization. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377273/lang--tr/index.htm. Published in 1958. Accessed on March 2023.
 • Jafarov GÜ. Development of the Nurses' Perceptions of Discrimination Scale. [Unpublished doctoral thesis]. Istanbul University-Cerrahpaşa Institute of Postgraduate Studies, İstanbul, 2021.
 • Sümen A, Teskereci G, Aksoy S, Ergen Z, Ala MM, Üzüm F. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğinin imajına yönelik algılarının ve tutumlarının incelenmesi. Ordu University Journal of Nursing Studies. 2022;5(1):75-83.
 • Eliason MJ. The gender binary in nursing. Nursing Inquiry. 2017;24(1):e12176. doi:10.1111/nin.12176.
 • Koşar C, Pakyüz SÇ, Caydam OD, Yurdakul B, Çiçek Ö, Çalı EF. Tıp ve hemşirelik intörnlerinin hekim hemşire çatışma nedenlerine ve hemşirelik imajına yönelik algıları. E-Journal of Dokuz Eylul University Nursing Faculty. 2022;15(3):258-269.
 • Bagcchi S. Stigma during the COVID-19 pandemic. Lancet Infectious Diseases. 2020;20(7):782. doi:10.1016/S1473-3099(20)30498-9.
 • Malas EM, Malas H. COVID-19 döneminde sağlık çalışanlarında damgalama ve damgalanma algısının değerlendirilmesi. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 2021;40:172-197.
 • Teksin G, Uluyol OB, Onur OS, Teksin MG, Ozdemir HM. Stigma-related factors and their effects on health-care workers during COVID-19 pandemic in Turkey: A multicenter study. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital. 2020;54(3):281-290. doi:10.14744/SEMB.2020.02800.
 • Özyıldız Z, Büyükkaya Z. Örgütsel stresin A ve B tipi kişilik özellikleri açısından incelenmesi: Hemşireler üzerine bir araştırma. Journal of Başkent University Faculty of Health Sciences. 2022;7(2):128-142.
 • Luthans F. Organizational Behavior [Turkish translation]. İstanbul: Literature Publishing House; 1995.
 • Park JH, Park JH, Kim SG, Lee KS, Hahm MI. Changes in employment status and experience of discrimination among cancer patients: Findings from a nationwide survey in Korea. Psycho-Oncology. 2010;19(12):1303-1312. doi:10.1002/pon.1694.
 • Yıldız R, Ömeroğlu G, Terim N. Yaşlı penceresinden yaşlı ayrımcılığı: Bursa ve Yalova örneği. Journal of Ahi Evran University Institute of Social Sciences. 2017;3(2):313-329.
 • Benli F, Özdoğan S, Atabey H. Başörtüsü yasağı ve ayrımcılık raporu. Ankara. https://istanbul.mazlumder.org/fotograf/yayinresimleri/dokuman/basortusu-raporu-2010-2011.pdf. Published in 2011. Accessed on March 2023.
 • Piette JD, Bibbins-Domingo K, Schillinger D. Health care discrimination, processes of care, and diabetes patients' health status. Patient Education and Counseling. 2006;60(1):41-48.
 • Stepanikova I, Cook KS. Effects of poverty and lack of insurance on perceptions of racial and ethnic bias in health care. Health Services Research. 2008;43(3):915-930.
 • Zorlu M, Çalım Sİ. İş yerinde damgalama ve ayrımcılık faktörü olarak HIV ve AIDS. Journal of Labor and Society. 2012;4(35):165-188.
 • Demir SA. Salgın sürecinde yaşlı nüfus, sosyal dışlanma ve yaş ayrımcılığı. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 2020;38:186-201.
 • Şen E. Algılanan ayrımcılık ve sosyal kimlik ilişkisi: Türk ve Kürt etnik grupları üzerine bir çalışma. Nesne Journal of Psychology. 2017;5(11):449-468.
 • Akıncı Z, Güven M, Demirel ON. Öğrencilerin A ve B tipi kişilik yapısı ile psikoşiddet (mobbing) ve depresyon arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Finance Politics & Economic Reviews. 2015;52(604):55-74. (2015).
 • Alfulaij AR, Alnasir FA. Type A and B personalities from a psychological perspective among medical students. Psychology Research. 2014;4(7):559-566.
 • Lu M, Zhang F, Tang X, et al. Do type A personality and neuroticism moderate the relationships of occupational stressors, job satisfaction and burnout among Chinese older nurses? A cross-sectional survey. BMC Nursing, 2022;21(1):88-98. doi:10.1186/s12912-022-00865-7.
 • Pradhan P, Kaur T. Personality (type A and type B) in relation to Organizational Citizenship Behaviour (OCB) among female nursing professionals. International Journal of Indian Psychology. 2016;4(1):15-31.
 • Uyanık G, Dağhan Ş, Akın R, Sözeri M. Öğrenci hemşirelerin meslek algıları ve akademik motivasyonlarının "Y kuşağı" özelliklerine göre incelenmesi. Balıkesir Journal of Health Sciences. 2020;9(3):139-148.
 • Dobrowolska B, Palese A. The caring concept, its behaviours and obstacles: Perceptions from a qualitative study of undergraduate nursing students. Nursing Inquiry. 2016;23(4):305-314. doi:10.1111/nin.12143.
 • Çetin F, Basım HN. Örgütte bireysel farklılıklar, kişilik ve değerler. In: Sığrı U, Gürbüz S, eds. Organizational Behavior. İstanbul: Beta Publishing; 2013:94-123.
 • Koç S, Özkul AS, Ürkmez DÖ, Özel HÖ, Çevik LÇ. Bir sağlık kuruluşunda görev yapmakta olan hemşirelerin stres kaynaklarının ve düzeylerinin analizi. Okmeydanı Medical Journal. 2017;33(2):68-75.
 • Özsoy E, Erol E, Korkutata A, Şeker M. Kişilik modelleri boyutlarının karşılaştırılması: A tipi ve B tipi kişilik ve beş faktör kişilik modeli. International Journal of Humanities and Education. 2014;3(9):1-12.
 • Kırel AÇ. Örgütsel stres kaynakları ve yönetimi. In Kırel AÇ, Acar P, eds. Organizational Behavior. Eskişehir: Anadolu University; 2019:144-167.
 • İbrahimoğlu N, Karayılan D. A ve B tipi kişilik özellikleri ile zaman yönetimi davranışları arasındaki ilişkiler. Dumlupınar University Journal of Social Sciences. 2012;(33):151-262.
 • Önder G, Aybas M, Önder E. Hemşirelerin stres seviyesine etki eden faktörlerin öncelik sırasının çok kriterli karar verme tekniği ile belirlenmesi. Optimum Journal of Economics and Management Sciences. 2014;1(1):21-35.
 • Akar G. Cerrahi hemşirelerinin kişilik tipi ile tıbbi hataya eğilimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. [Unpublished Postgraduate thesis]. Ordu University Institute of Health Sciences. Ordu,2019.
 • Özsoy E. A Tipi ve B tipi kişilik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. [Postgraduate thesis]. Sakarya University Institute of Social Sciences, Sakarya,2013.
 • Küçükkaya B, Kahyaoğlu Süt H. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve interseks (LGBTI) bireylere ilişkin tutumları. Journal of Continuing Medical Education. 2018;27(6):373-383.
 • Lafçı D, Öztunç G. The relationship between time management skills with the anxiety levels of nursing students. Gaziantep Medical Journal. 2015;21(3):164-171.
 • Sakallı AE. A tipi ve B tipi kisilik ozelligine sahip bireylerde iş doyumu ve kazalanma arasındaki ilişkinin incelenmesi. OHS Academy. 2019;2(1):30-34.
 • Fallahnejad Z, Hassanzadeh R. The relationship between nurses' personality type and job satisfaction. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2015;2(2):42-47. doi:10.7508/jnms.2015.02.006.
 • Martos Martínez Á, Pérez-Fuentes MDC, Molero Jurado MDM, Simón Márquez MDM, Barragán Martín AB, Gázquez Linares JJ. Empathy, affect and personality as predictors of engagement in nursing professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(8):4110. doi:10.3390/ijerph18084110.
 • Mousavi SK, Kamali M. The relationship of nursing students' personality traits with their perceived stress in clinical environment. Nursing and Midwifery Studies. 2021;10:278-281.
 • Sarmad M, Bashir IS. Impact of nurses' personality on patients' satisfaction; an occupational focus on spirituality at work as moderator. Abasyn Journal of Social Sciences. 2016;9(1):69-85.
 • Kocaay F, Küçük Bi?çer B. Sağlık çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği yeterlilik algısının değerlendirilmesi. Value in Health Sciences. 2022;12(2):274-279. doi:10.33631/sabd.1054756.
 • Altiner Yas M, Isci N, Alacam B, Caliskan R, Kulekci E. Relationship between level of internet addiction and time management skills among nursing students. Perspectives in Psychiatric Care. 2022;58(2):758-766. doi:10.1111/ppc.12845.
 • Ertuğ N, Faydalı S. Investigating the relationship between self-directed learning readiness and time management skills in Turkish undergraduate nursing students. Nursing Education Perspectives. 2018;39(2):E2-E5. doi:10.1097/01.nep.0000000000000279.
 • Nayak SG. Impact of procrastination and time-management on academic stress among undergraduate nursing students: A cross sectional study. International Journal of Caring Sciences. 2019;12(3):1480-1486.
 • Ghiasvand AM, Naderi M, Zagheri Tafreshi M, Ahmadi F, Hosseini M. Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electronic Physician. 2017;9(1):3678-3684. doi:10.19082/3678.
 • Zhang F, Liu J, An M, Gu H. The effect of time management training on time management and anxiety among nursing undergraduates. Psychology, Health & Medicine. 2021;26(9):1073-1078. doi:10.1080/13548506.2020.1778751.
 • Fişek AG. Göç olgusu, hemşehrilik örgütleri ve ulusal devlet. The Work Environment. 2009;105:15.
 • Alan H, Baykal U. The personal characteristics of nurse managers and the personal and professional factors that affect them. Journal of Psychiatric Nursing. 2018;9(2):119-128. doi:10.14744/phd.2017.08870.
 • Kok G, Guvenc G, Kaplan Z. Nursing students' knowledge, attitudes, and willingness to care toward people with HIV/AIDS. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(3):1697-1706.
 • Alici NK. Cultural sensitivity and attitudes towards refugees of Turkish nursing students: A cross-sectional descriptive study. International Journal of Intercultural Relations. 2021;80:1-6. doi:10.1016/j.ijintrel.2020.10.011.
 • Sevinç S. Nurses' experiences in a Turkish internal medicine clinic with Syrian refugees. Journal of Transcultural Nursing. 2017;29(3):258-264. doi:10.1177/1043659617711502
 • United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Population Facts No: 2017/5. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-5.pdf . Published in 2017. Accessed on March 2023.
 • Yıldız O. Türkiye kamplarında Suriyeli sığınmacılar: Sorunlar, beklentiler, Türkiye ve gelecek algısı. Journal of Sociological Research. 2013;16(1):141-169.
 • Unlu H, Beduk T, Duyan V. The attitudes of the undergraduate nursing students towards lesbian women and gay men. Journal of Clinical Nursing. 2016;25(23-24):3697-3706. doi:10.1111/jocn.13347.
 • Bahadir-Yilmaz E. The relationship between nursing students' professional values and their attitudes towards the elderly people: A cross-sectional study. Nurse Education Today. 2018;70:8-12. doi:10.1016/j.nedt.2018.08.007.
 • Özdemir O, Bilgili N. Attitudes of Turkish nursing students related to ageism. Journal of Nursing Research. 2016;24(3):211-216. doi:10.1097/jnr.0000000000000131.
 • Carvalhais M, Portovedo D, Oliveira M, et al. Estudantes de enfermagem relativamente à comunidade LGBT: conhecimentos, atitudes e competência cultural [Nursing students regarding the LGBT community: Knowledge, attitudes and cultural competence]. Journal of Health Research & Innovation (RIIS). 2020;3(2):61-73. doi:10.37914/riis.v3i2.95.
 • Montes-Galdeano F, Roman P, Ropero-Padilla C, Romero-López A, Ruiz-González C, Rodriguez-Arrastia M. Improving the care management of trans patients: Focus groups of nursing students' perceptions. Journal of Nursing Management. 2021;29(1):75-84. doi:10.1111/jonm.13160.
 • Tavares MLO, Reinaldo AMS, Silveira BV. Dimensões teórico-práticas na formação do enfermeiro [Theoretical and practical dimensions in nursing education: Beliefs and attitudes related to alcoholism]. E-Journal of Health Mental, Alcohol, and Drugs (SMAD). 2018;13(3):148-155. doi:10.11606/issn.1806-6976.v13i3p148-155.

Details

Primary Language English
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Gülşah ÜNSAL JAFAROV
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0220-1060
Türkiye


Ana Luiza Ferreira AYDOĞDU
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0411-0886
Türkiye


Kubilay ERİŞLİK
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0744-4435
Türkiye

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 19

Cite

Bibtex @research article { igusabder1260900, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {19}, pages = {148 - 163}, doi = {10.38079/igusabder.1260900}, title = {Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study}, key = {cite}, author = {Ünsal Jafarov, Gülşah and Aydoğdu, Ana Luiza Ferreira and Erişlik, Kubilay} }
APA Ünsal Jafarov, G. , Aydoğdu, A. L. F. & Erişlik, K. (2023). Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (19) , 148-163 . DOI: 10.38079/igusabder.1260900
MLA Ünsal Jafarov, G. , Aydoğdu, A. L. F. , Erişlik, K. "Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 148-163 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/76899/1260900>
Chicago Ünsal Jafarov, G. , Aydoğdu, A. L. F. , Erişlik, K. "Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 148-163
RIS TY - JOUR T1 - Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study AU - GülşahÜnsal Jafarov, Ana Luiza FerreiraAydoğdu, KubilayErişlik Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1260900 DO - 10.38079/igusabder.1260900 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 163 VL - IS - 19 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1260900 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1260900 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study %A Gülşah Ünsal Jafarov , Ana Luiza Ferreira Aydoğdu , Kubilay Erişlik %T Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 19 %R doi: 10.38079/igusabder.1260900 %U 10.38079/igusabder.1260900
ISNAD Ünsal Jafarov, Gülşah , Aydoğdu, Ana Luiza Ferreira , Erişlik, Kubilay . "Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 19 (April 2023): 148-163 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1260900
AMA Ünsal Jafarov G. , Aydoğdu A. L. F. , Erişlik K. Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study. IGUSABDER. 2023; (19): 148-163.
Vancouver Ünsal Jafarov G. , Aydoğdu A. L. F. , Erişlik K. Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (19): 148-163.
IEEE G. Ünsal Jafarov , A. L. F. Aydoğdu and K. Erişlik , "Personality Type and Perceptions of Discrimination in Nursing Students: A Correlational Study", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 19, pp. 148-163, Apr. 2023, doi:10.38079/igusabder.1260900

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)