Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Year 2023, Issue: 20, 549 - 567, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1002790

Abstract

Amaç: Tip 2 diyabetli kadınların beden algısı ile cinsel doyum puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamıza Tip 2 diyabet tanılı araştırmaya alınma koşullarını taşıyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 20-50 yaş arası 150 kadın dahil edilmiştir. Yüz yüze görüşme tekniği ile Kişisel Bilgi Formu, Yeni Cinsel Doyum Ölçeği (YCDÖ), Beden Algısı Ölçeği (BAÖ) kullanılarak yapılmış olup görüşme öncesi hastalardan sözlü ve yazılı onam alınmıştır. Verilerin toplanması yaklaşık 15-20 dakika sürmüş ve katılımcıların anlamadığı noktalar araştırmacı tarafından açıklanmıştır.
Bulgular: Bu çalışmada kadınların 41-50 (%74) yaş grubunda, %60’nın ilköğretim mezunu, %88’inin evlilik yaşı 25 yaşın altında olduğu, %89,7’sinin birden fazla çocuğu olduğu %42,6’sının 2-5 yıldır diyabet olduğu, %62’sinin obez olduğu bulundu. Katılımcıların %81,3’ünün diyabetin cinsel sağlığa etkilerini bilmediği, %80’inin diyabetin cinsel yaşamını değiştirdiğini, %79,2’sinin cinsel isteksizlik, %18,3’ünün cinsel istekte azalma, %19,2’sinin vajinal kuruluk/disparoni gibi şikâyetleri olduğu belirlendi. Çalışmadaki kadınların YCDÖ ortalama toplam puanı 43,4±18,1; BAÖ ortalama puanı 132±20,2 olarak bulundu. BAÖ ortalama puanları ile YCDÖ ben merkezli, eş-partner/cinsel aktivite merkezli alt boyutları ve toplam puan arasında pozitif yönde, zayıf derecede ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuç: Araştırma bulgularının sonucunda Tip 2 diyabetli kadınlarda beden algısının olumsuz etkilendiği ve cinsel doyumu olumsuz yönde etkilediği belirlendi. Tip 2 diyabetli kadınların cinselliğinin değerlendirilmesi rutin hale gelmelidir.

References

 • International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2019. http://www.diabetesatlas.org
 • Veyhe AS, Andreassen J, Halling J, Grandjean P, Skaalum PM, Weihe P. Prevalence of prediabetes and type 2 diabetes in two non-random populations aged 44-77 years in the Faroe Islands. Journal Of Clinical & Translational Endocrinology. 2019;16:100187. doi:10.1016/j.jcte.2019.100187.
 • Copeland KL, Brown JS, Creasman JM, et al. Diabetes mellitus and sexual function in middle-aged and older women. Obstetrics and Gynecology. 2012;120(2Pt1):331–340.
 • Yıldız H. Cinsel işlev bozukluğunun tanımlanmasında eşlere yaklaşım. Androloji Bülteni. 2010;43:309-313.
 • Ata A, Vural A, Keskin F. Beden algısı ve obezite. Ankara Medical Journal. 2014;14(3):74-84.
 • Weaver AD, Byers ES. The relationships among body image, body mass index, exercise, and sexual functioning in heterosexual women. Psychology of Women Quarterly. 2006;30(4):333–339.
 • Sun KJ, Kang S. A study on body image, sexual quality of life, depressions, and quality of life in middle-aged adults. Asian Nursing Research. 2015;9:96-103.
 • Bober SL, Giobbie‐Hurder A, Emmons KM, Winer E, Partridge A. Psychosexual functioning and body image following a diagnosis of ductal carcinoma in situ. Journal of Sexual Medicine. 2013;10(2):370-377.
 • Özalp E, Karslıoğlu EH, Aydemir Ö, et al. Validating the Sexual Adjustment and Body Image Scale (SABIS) with breast cancer patients. Sexuality and Disability. 2015;33(2):253-267.
 • Bozdemir N, Özcan S. Cinselliğe ve cinsel sağlığa genel bakış. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2011;5:37-46.
 • Aygün N. Obezite tanımı, komplikasyonları, endokrin kontrolü ve beslenme tedavisi. Okmeydanı Tip Dergisi. 2014;30:45-49.
 • Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. 8. Baskı. İstanbul: Tiplı Basım; ISBN: 978-605-4011-31-5, 2019.
 • Satman İ. TURDEP (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans) Çalışma Grubu. TURDEP-II Sonuçları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2011.
 • Bargiota A, Dimitropoulos K, Tzortzis V, Koukoulis GN. Sexual dysfunction in diabetic women. Hormones (Athens). 2011;10(3):196-206. doi:10.14310/horm.2002.1309.
 • Küçük N, Mecdi Kaydırak M, Aydın Bilge Ç, Hotun Şahin N. Kadınlarda obezitenin benlik saygısı ve cinselliğe etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018;19(2):126-134.
 • Wallwiener S, Strohmaier J, Wallwiener LM, et al. Sexual function is correlated with body image and partnership quality in female university students. Journal of Sexual Medicine. 2016;13(Suppl.10):1530-1538.
 • Pujols Y, Meston CM, Seal BN. The association between sexual satisfaction and body image in women. Journal of Sexual Medicine. 2010;7(Suppl.2):905-916.
 • Bond DS, Wing RR, Vithiananthan S, et al. Significant resolution of female sexual dysfunction after bariatric surgery. Surg Obes Realt Dis. 2011;7(1):1-7.
 • Kaneshiro B, Jense JT, Carlson NE, Harvey SM, Nichols MD, Edelman AB. Body mass index and sexual behavior. Obstet Gynecol. 2008;112(Suppl.3):586-592.
 • Kolotkin RL, Zunker C, Ostbye T. Sexual functioning and obesity: A review. Obesity (Silver Spring). 2012;20(Suppl.12):2325-2333.
 • Hovardaoğlu, S. Vücut algısı ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi. 1992;1(1):26-27.
 • Stulhofer A, Buskob V, Brouillard P. Development and bicultural validation of the new sexual satisfaction scale. The Journal of Sex Research. 2010;47(4):257-268.
 • Erol Ö, Tekin Yanık Y. Tip 2 diyabetli bireylerin öz-yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;19(3):166-174.
 • Peeyananjarassri K, Liabsuetrakul T, Soonthornpun K, Choobun T, Manopsilp P. Sexual functioning in postmenopausal women not taking hormone therapy in the gynecological and menopause clinic, songklanagarind hospital measured by female sexual function index questionnaire. J Med Assoc Thai. 2008;91:625-632.
 • Wekker V, Karsten M, Painter RC, et al. A lifestyle intervention improves sexual function of women with obesity and infertility: A 5 year follow-up of a RCT. PloS One. 2018;13(10):e0205934.
 • Tarakcı K. Kadınlarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Beden Algısı ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;2019.
 • Gattario KH, Frisen A. From negative to positive body image: Men’s and women’s journeys from early adolescence to emerging adulthood. Body Image. 2018;28:53-65.
 • Hamurcu P, Öner C, Telatar B, Yeşildağ Ş. Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2015;19(Suppl.3):122-128.
 • Esposito K, Maiorino MI, Bellastella G, Giugliano F, Romano M, Giugliano D. Determinants of female sexual dysfunction in type 2 diabetes. Int J Impot Res. 2010;22(3):179–184.
 • Kılıçlar M. Cinsel Doyum ile Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2018.
 • Ziaee T, Jannati Y, Mobasheri E, et al. The relationship between marital and sexual satisfaction among married women employees at Golestan University of Medical Sciences, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2013;8(2):44-51.
 • Abakay U, Alıncak F, Seda AY. Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017;(9):12-18.
 • Özcan H, Subaşı B, Budak B, Çelik M, Gürel ŞC, Yıldız M. Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders. 2013;3(3):107-13.
 • Fan L, Sidani S. Factors influencing preferences of adults with type 2 diabetes for diabetes self-management education interventions. Canadian Journal of Diabetes. 2018;42(6):645–651.
 • Kara Ç. Genç Yetişkin Bireylerin Vücut Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Cinsel Doyuma Etkisinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;2019.
 • Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group. The diabetes prevention program (DPP): Description of lifestyle intervention. Diabetes Care. 2002;25(12):2165-71. doi:10.2337/diacare.25.12.2165.
 • Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346(6):393-403.
 • Satman I, Omer B, Tutuncu Y, et al. TURDEP-II Study Group. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. European Journal of Epidemiology. 2013;28(2):169–180.
 • Aslan E, Beji NK, Güngör I, Kadıoglu A, Dikencik BK. Prevalence and risk factors for low sexual function in women: A study of 1009 women in an outpatient clinic of a university hospital in İstanbul. J Sex Med. 2008;5:2044-2052.
 • Trikkalinou A, Papazafiropoulou AK, Melidonis A. Type 2 diabetes and quality of life. World Journal of Diabetes. 2017;8(4):120–129.
 • Gandhi J, Dagur G, Warren K, et al. The role of diabetes mellitus in sexual and reproductive health: An overview of pathogenesis, evaluation, and management. Current Diabetes Reviews. 2017;13(6):573–581.
 • Ogbera AO, Chinenye S, Akinlade A, Eregie A, Awobusuyi J. Frequency and correlates of sexual dysfunction in women with diabetes mellitus. J Sex Med. 2009;6(12):3401–3406.
 • Ismail AH, Bau R, Sidi H, et al. Factor analysis study on sexual responses in women with type 2 diabetes mellitus. Compr Psychiatry. 2014;55(S1):34–37
 • Sarı B. Diabetes Mellituslu Hastalarda Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi/ Assessing The Sexual Dysfunction With Diabetes Mellitus [Tipta Uzmanlık Tezi]. Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2020.
 • Brown AJ, Lowry KP. Sexual dysfunction in women with type 2 diabetes. Edited by: Mark N. Feinglos and M. Angelyn Bethel. Contemporary Endocrinology Type 2 Diabetes Mellitus An Evidence-Based Approach to Practical Management. Totowa: Humana press. 2008;399-402.
 • Heidari M, Ghodusi M, Rezaei P, et al. Sexual function and factors affecting menopause: A Systematic Review. J Menopozal Med. 2019;25(1):15-27.
 • Asefa A, Nigussie T, Henok A, Mamo Y. Prevalence of sexual dysfunction and related factors among diabetes mellitus patients in Southwest Ethiopia. BMC Endocrine Disorders. 2019;19(1):141.
 • Çolak AM, Cin FM. Kadınların cinsel doyumunun ilişki mutlulukları üzerine etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;18(35):745-754.
 • Komarnicky T, Skakoon-Sparling S, Milhausen RR, Breuer R. Genital self-image: associations with other domains of body image and sexual response. Journal of Sex & Marital Therapy. 2019;45(6):524–537.
 • Karakaş Uğurlu G, Uğurlu M. Diyabet hastalığı olan kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının sıklığı ve diyabetik ve demografik faktörlerle ilişkisi: bir meta-analiz ve meta-regresyon çalışması. Ankara Medical Journal. 2020;20(4):798-813.
 • Giraldi A, Kristensen E. Sexual Dysfunction in women with diabetes mellitus. The Journal of Sex Research. 2010;47(2-3):199-211. doi:10.1080/00224491003632834.
 • Pontiroli AE, Cortelazzi D, Morabito A. Female sexual dysfunction and diabetes: A systematic review and meta‐analysis. The Journal of Sexual Medicine. 2013;10(4):1044-51. doi:10.1111/jsm.12065.
 • Afshari P, Yazdizadeh S, Abedi P, Rashidi H. The relation of diabetes type 2 with sexual function among reproductive age women in Iran, a case-control study. Advances in Medicine. 2017:4838923.

Determining the Relationship between Body Image and Sexual Satisfaction Scores of Women with Type 2 Diabetes

Year 2023, Issue: 20, 549 - 567, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1002790

Abstract

Aim: It was aimed to determine the relationship between body image and sexual satisfaction scores of women with type 2 diabetes.
Method: Our study included 150 women aged 20-50 years who were diagnosed with type 2 diabetes and accepted to participate in the study. The face-to-face interview technique was conducted using Personal Information Form (PIF), New Sexual Satisfaction Scale (NSSS), Body Perception Scale (BPS), and verbal and written consent was obtained from the patients before the interview. It took about 15-20 minutes to collect the data and the points that the participants did not understand were explained by the researcher.
Results: In this study, it was found that women were in the 41-50 (74%) age group, 60% were primary school graduates, 88% were married before the age of 25, and 42.6% had diabetes for 2-5 years. It was found that 89.7% of them had more than one child, and 62% were obese. It was found that 81.3% of the participants did not know the effects of diabetes on sexual health, and 80% of them had negative effects on their sexuality. It was determined that 79.2% had complaints such as lack of sexual desire, 18.3% decreased sexual desire, and 19.2% vaginal dryness/dyspareunia. NSSS the average total score of 43.4 ± 18.1 for women in the study were found to be average BPS score of 132 ± 20.2. A positive, weak and statistically significant correlation was found between BPS scores and NSSS self-centered, partner/sexual activity-centered sub-dimensions and the total score (p<0.05).
Conclusion: As a result of the research findings, it was determined that body image was negatively affected and sexual satisfaction was negatively affected in women with type 2 diabetes. Evaluation of the sexuality of women with type 2 diabetes should become routine.

References

 • International Diabetes Federation (IDF). IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium:International Diabetes Federation, 2019. http://www.diabetesatlas.org
 • Veyhe AS, Andreassen J, Halling J, Grandjean P, Skaalum PM, Weihe P. Prevalence of prediabetes and type 2 diabetes in two non-random populations aged 44-77 years in the Faroe Islands. Journal Of Clinical & Translational Endocrinology. 2019;16:100187. doi:10.1016/j.jcte.2019.100187.
 • Copeland KL, Brown JS, Creasman JM, et al. Diabetes mellitus and sexual function in middle-aged and older women. Obstetrics and Gynecology. 2012;120(2Pt1):331–340.
 • Yıldız H. Cinsel işlev bozukluğunun tanımlanmasında eşlere yaklaşım. Androloji Bülteni. 2010;43:309-313.
 • Ata A, Vural A, Keskin F. Beden algısı ve obezite. Ankara Medical Journal. 2014;14(3):74-84.
 • Weaver AD, Byers ES. The relationships among body image, body mass index, exercise, and sexual functioning in heterosexual women. Psychology of Women Quarterly. 2006;30(4):333–339.
 • Sun KJ, Kang S. A study on body image, sexual quality of life, depressions, and quality of life in middle-aged adults. Asian Nursing Research. 2015;9:96-103.
 • Bober SL, Giobbie‐Hurder A, Emmons KM, Winer E, Partridge A. Psychosexual functioning and body image following a diagnosis of ductal carcinoma in situ. Journal of Sexual Medicine. 2013;10(2):370-377.
 • Özalp E, Karslıoğlu EH, Aydemir Ö, et al. Validating the Sexual Adjustment and Body Image Scale (SABIS) with breast cancer patients. Sexuality and Disability. 2015;33(2):253-267.
 • Bozdemir N, Özcan S. Cinselliğe ve cinsel sağlığa genel bakış. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2011;5:37-46.
 • Aygün N. Obezite tanımı, komplikasyonları, endokrin kontrolü ve beslenme tedavisi. Okmeydanı Tip Dergisi. 2014;30:45-49.
 • Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. 8. Baskı. İstanbul: Tiplı Basım; ISBN: 978-605-4011-31-5, 2019.
 • Satman İ. TURDEP (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans) Çalışma Grubu. TURDEP-II Sonuçları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2011.
 • Bargiota A, Dimitropoulos K, Tzortzis V, Koukoulis GN. Sexual dysfunction in diabetic women. Hormones (Athens). 2011;10(3):196-206. doi:10.14310/horm.2002.1309.
 • Küçük N, Mecdi Kaydırak M, Aydın Bilge Ç, Hotun Şahin N. Kadınlarda obezitenin benlik saygısı ve cinselliğe etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018;19(2):126-134.
 • Wallwiener S, Strohmaier J, Wallwiener LM, et al. Sexual function is correlated with body image and partnership quality in female university students. Journal of Sexual Medicine. 2016;13(Suppl.10):1530-1538.
 • Pujols Y, Meston CM, Seal BN. The association between sexual satisfaction and body image in women. Journal of Sexual Medicine. 2010;7(Suppl.2):905-916.
 • Bond DS, Wing RR, Vithiananthan S, et al. Significant resolution of female sexual dysfunction after bariatric surgery. Surg Obes Realt Dis. 2011;7(1):1-7.
 • Kaneshiro B, Jense JT, Carlson NE, Harvey SM, Nichols MD, Edelman AB. Body mass index and sexual behavior. Obstet Gynecol. 2008;112(Suppl.3):586-592.
 • Kolotkin RL, Zunker C, Ostbye T. Sexual functioning and obesity: A review. Obesity (Silver Spring). 2012;20(Suppl.12):2325-2333.
 • Hovardaoğlu, S. Vücut algısı ölçeği. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi. 1992;1(1):26-27.
 • Stulhofer A, Buskob V, Brouillard P. Development and bicultural validation of the new sexual satisfaction scale. The Journal of Sex Research. 2010;47(4):257-268.
 • Erol Ö, Tekin Yanık Y. Tip 2 diyabetli bireylerin öz-yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;19(3):166-174.
 • Peeyananjarassri K, Liabsuetrakul T, Soonthornpun K, Choobun T, Manopsilp P. Sexual functioning in postmenopausal women not taking hormone therapy in the gynecological and menopause clinic, songklanagarind hospital measured by female sexual function index questionnaire. J Med Assoc Thai. 2008;91:625-632.
 • Wekker V, Karsten M, Painter RC, et al. A lifestyle intervention improves sexual function of women with obesity and infertility: A 5 year follow-up of a RCT. PloS One. 2018;13(10):e0205934.
 • Tarakcı K. Kadınlarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Beden Algısı ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;2019.
 • Gattario KH, Frisen A. From negative to positive body image: Men’s and women’s journeys from early adolescence to emerging adulthood. Body Image. 2018;28:53-65.
 • Hamurcu P, Öner C, Telatar B, Yeşildağ Ş. Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2015;19(Suppl.3):122-128.
 • Esposito K, Maiorino MI, Bellastella G, Giugliano F, Romano M, Giugliano D. Determinants of female sexual dysfunction in type 2 diabetes. Int J Impot Res. 2010;22(3):179–184.
 • Kılıçlar M. Cinsel Doyum ile Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2018.
 • Ziaee T, Jannati Y, Mobasheri E, et al. The relationship between marital and sexual satisfaction among married women employees at Golestan University of Medical Sciences, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2013;8(2):44-51.
 • Abakay U, Alıncak F, Seda AY. Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017;(9):12-18.
 • Özcan H, Subaşı B, Budak B, Çelik M, Gürel ŞC, Yıldız M. Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders. 2013;3(3):107-13.
 • Fan L, Sidani S. Factors influencing preferences of adults with type 2 diabetes for diabetes self-management education interventions. Canadian Journal of Diabetes. 2018;42(6):645–651.
 • Kara Ç. Genç Yetişkin Bireylerin Vücut Algısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Cinsel Doyuma Etkisinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul, Türkiye: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;2019.
 • Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group. The diabetes prevention program (DPP): Description of lifestyle intervention. Diabetes Care. 2002;25(12):2165-71. doi:10.2337/diacare.25.12.2165.
 • Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346(6):393-403.
 • Satman I, Omer B, Tutuncu Y, et al. TURDEP-II Study Group. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. European Journal of Epidemiology. 2013;28(2):169–180.
 • Aslan E, Beji NK, Güngör I, Kadıoglu A, Dikencik BK. Prevalence and risk factors for low sexual function in women: A study of 1009 women in an outpatient clinic of a university hospital in İstanbul. J Sex Med. 2008;5:2044-2052.
 • Trikkalinou A, Papazafiropoulou AK, Melidonis A. Type 2 diabetes and quality of life. World Journal of Diabetes. 2017;8(4):120–129.
 • Gandhi J, Dagur G, Warren K, et al. The role of diabetes mellitus in sexual and reproductive health: An overview of pathogenesis, evaluation, and management. Current Diabetes Reviews. 2017;13(6):573–581.
 • Ogbera AO, Chinenye S, Akinlade A, Eregie A, Awobusuyi J. Frequency and correlates of sexual dysfunction in women with diabetes mellitus. J Sex Med. 2009;6(12):3401–3406.
 • Ismail AH, Bau R, Sidi H, et al. Factor analysis study on sexual responses in women with type 2 diabetes mellitus. Compr Psychiatry. 2014;55(S1):34–37
 • Sarı B. Diabetes Mellituslu Hastalarda Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi/ Assessing The Sexual Dysfunction With Diabetes Mellitus [Tipta Uzmanlık Tezi]. Adana, Türkiye: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2020.
 • Brown AJ, Lowry KP. Sexual dysfunction in women with type 2 diabetes. Edited by: Mark N. Feinglos and M. Angelyn Bethel. Contemporary Endocrinology Type 2 Diabetes Mellitus An Evidence-Based Approach to Practical Management. Totowa: Humana press. 2008;399-402.
 • Heidari M, Ghodusi M, Rezaei P, et al. Sexual function and factors affecting menopause: A Systematic Review. J Menopozal Med. 2019;25(1):15-27.
 • Asefa A, Nigussie T, Henok A, Mamo Y. Prevalence of sexual dysfunction and related factors among diabetes mellitus patients in Southwest Ethiopia. BMC Endocrine Disorders. 2019;19(1):141.
 • Çolak AM, Cin FM. Kadınların cinsel doyumunun ilişki mutlulukları üzerine etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;18(35):745-754.
 • Komarnicky T, Skakoon-Sparling S, Milhausen RR, Breuer R. Genital self-image: associations with other domains of body image and sexual response. Journal of Sex & Marital Therapy. 2019;45(6):524–537.
 • Karakaş Uğurlu G, Uğurlu M. Diyabet hastalığı olan kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının sıklığı ve diyabetik ve demografik faktörlerle ilişkisi: bir meta-analiz ve meta-regresyon çalışması. Ankara Medical Journal. 2020;20(4):798-813.
 • Giraldi A, Kristensen E. Sexual Dysfunction in women with diabetes mellitus. The Journal of Sex Research. 2010;47(2-3):199-211. doi:10.1080/00224491003632834.
 • Pontiroli AE, Cortelazzi D, Morabito A. Female sexual dysfunction and diabetes: A systematic review and meta‐analysis. The Journal of Sexual Medicine. 2013;10(4):1044-51. doi:10.1111/jsm.12065.
 • Afshari P, Yazdizadeh S, Abedi P, Rashidi H. The relation of diabetes type 2 with sexual function among reproductive age women in Iran, a case-control study. Advances in Medicine. 2017:4838923.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Nesibe SULAMİŞ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5837-3764
Türkiye


Yeliz YILDIRIM VARIŞOĞLU
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6350-7218
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @research article { igusabder1002790, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {549 - 567}, doi = {10.38079/igusabder.1002790}, title = {Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sulamiş, Nesibe and Yıldırım Varışoğlu, Yeliz} }
APA Sulamiş, N. & Yıldırım Varışoğlu, Y. (2023). Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 549-567 . DOI: 10.38079/igusabder.1002790
MLA Sulamiş, N. , Yıldırım Varışoğlu, Y. "Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 549-567 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1002790>
Chicago Sulamiş, N. , Yıldırım Varışoğlu, Y. "Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 549-567
RIS TY - JOUR T1 - Determining the Relationship between Body Image and Sexual Satisfaction Scores of Women with Type 2 Diabetes AU - NesibeSulamiş, YelizYıldırım Varışoğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1002790 DO - 10.38079/igusabder.1002790 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 567 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1002790 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1002790 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %A Nesibe Sulamiş , Yeliz Yıldırım Varışoğlu %T Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1002790 %U 10.38079/igusabder.1002790
ISNAD Sulamiş, Nesibe , Yıldırım Varışoğlu, Yeliz . "Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 549-567 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1002790
AMA Sulamiş N. , Yıldırım Varışoğlu Y. Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. IGUSABDER. 2023; (20): 549-567.
Vancouver Sulamiş N. , Yıldırım Varışoğlu Y. Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 549-567.
IEEE N. Sulamiş and Y. Yıldırım Varışoğlu , "Tip 2 Diyabetli Kadınların Beden Algısı ile Cinsel Doyum Puanları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 549-567, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1002790

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)