Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi

Year 2023, Issue: 20, 431 - 443, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1145586

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocuklarda dans hareket aktivitelerinin duyu-algı-motor performans becerilerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışma, Zeytinburnu Belediyesi, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde (AKDEM) okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş grubu 12 çocuk (Yaş ort: 59,25±5,86 ay) ile yapıldı. Çocuklara haftada bir gün 40 dakika olmak üzere toplamda 6 seanslık bireysel dans aktivitesi uygulandı. Müdahale öncesi ve sonrasında değerlendirmeler için Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi 2 Kısa Formu (BOT2-KF), Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3 (MVPT-3), Duyu Profili Testi ve Duyusal Bütünleme ve Praksis Testi (DBPT) kullanıldı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 22.0 paket programında gerçekleştirildi. Anlamlılık p<0,05 kabul edildi.
Bulgular: Dans aktivitesi çalışması öncesi ve sonrası skorlar karşılaştırıldığında, BOT2-KF içinde ince motor doğruluk, bilateral koordinasyon, hız ve çeviklik alt testleri; MVPT-3 tüm testleri; DBPT içinde el ile şekil algılama part 1, kinestezi ve parmak tanıma testleri; Duyu Profili testi içinde oral duyusal işlem puanlarında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşıldı (p<0,05).
Sonuç: Yapılan çalışma, dans aktivitesinin okul öncesi dönemdeki çocukların motor, görsel algı ve duyusal işlemleme ve somatoduyu becerilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu açıdan dans aktivitesinin okullarda hem motivasyon arttırıcı hem de akademik beceriler açısından önemli olan duyu motor becerileri geliştirmesi açısından bir araç olarak kullanılması çok önemlidir. Gelecekte, örneklem sayısının fazla olduğu ve kontrol grubunu içeren araştırmaların yapılması önerilmektedir.

References

 • Van der Walt J, Plastow N, Unger M. Prevalence of motor skill impairment among grader learners in the west coast district of South Africa.South Africa Journal of Education. 2020;40(1):1-8.
 • Sönmemiş G. İletişim aracı olarak dans: Ya da san bir iletişim şekli midir? ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2021;5:100-117. doi: 10.46372/arts.853334.
 • Gökcen A. Şizofreni Tanısı Almış Bireylerde Dans/Hareket Tedavisinin Psikotik Durum ve İşlevsel İyileşme Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Ergoterapi Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • San-Bayhan P, Artan İ. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.; 2004.
 • Macdonald K, Milne N, Orr R, Pope R. Relationships between motor proficiency and academic performance in mathematics and reading in school-aged children and adolescents: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018;15(8):1603. doi: 10.3390/ijerph15081603.
 • Stegelin D. A. Early literacy education: First steps to dropout prevention. Clemson University: National Dropout Prevention Center and Network; 2002. https://archive.org/details/ERIC_ED472188. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2022.
 • Justice L, Ezell H. Print referencing: An emergent literacy enhancement strategy and its clinical applications. Language, Speech, and Hearing Services in School. 2004;35(2):185-193. https://eric.ed.gov/?id=EJ741241 Erişim tarihi: 20 Mayıs 2022.
 • Kaplan B. Uyku Problemi Olan 12-36 Aylık Çocuklarda Vestibülo-Oküler ve Duyusal İşlemleme ile İlgili Davranışsal Yanıtların İncelenmesi. [Master's thesis]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Ergoterapi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Zimmer M, Desch L. Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics. American Academy of Pediatrics. 2012;129(6):1186-1189. doi: 10.1542/peds.2012-0876.
 • Koomar J, Kranowitz C, Szklut S, Haber E, Balzer-Martin L, Sava DI. Answers To Questions Teachers Ask About Sensory İntegration: Forms, Checklists, And Practical Tools For Teachers And Parents. 2. Baskı. Newyork: Future Horizons; 2001.
 • Bezrukikh MM, Terebova NN. Characteristic of the development of visual perception in five-to seven year-old children. Human Physiology. 2009;35(6):684-689.
 • Axner U, Stukat KG. Children with early perceptual functional disturbances: A follow-up during school years. International Journal of Rehabilitation Research. 1985;8(3):331-334.
 • Çağatay N. Frostig Visual Algılama Testi ve Eğitim Programına Dayalı Olarak Dört – Sekiz Yaş Arası Cerebral Palsy’li Çocuklarda Visual Algılama Davranışının İncelenmesi. [Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1985.
 • Christian RW. Visual Perception in School-Aged Children: A Psychometric Study of The Correlation Between Computer-Based and Paper-Based Scores on The Motor-Free Visual Perception Test, 3rd Edition. [A Master’s Thesis (unpublished)]. East Carolina University, Greenville: The Faculty of the Department of Occupational Therapy; 2010.
 • Sığırtmaç A. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2002;9(9):30-39.
 • Fischman D. Therapeutic relationships and kinesthetic empathy. In: Chaiklin S, Wengrower H. The Art and Science of Dance/Movement Therapy: Life is Dance. 2nd ed. United Kingdom: Routledge; 2015:33-53.
 • Köse B. Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi 2 Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması Ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Geçerlilik ve Güvenilirliği. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara: Ergoterapi Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Metin Ş, Aral N. Motor beceriden bağımsız görsel algı testi-3: Geçerlik güvenirlik çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 4(2): 057-072.
 • Kayıhan H, Akel BS, Salar S, et al. Development of a Turkish version of the sensory profile: Translation, cross-cultural adaptation, and psychometric validation. Perceptual and Motor Skills. 2015;120(3):971–986. doi: 10.2466/08.27.PMS.120v17x8.
 • Ayres AJ. Sensory Integration and Praxis Tests Manual. Los Angeles: Western psychological services; 1989.
 • Sezince M, Kolburan ŞG. 3-6 yaş çocuklarda müzik ve dans eğitiminin motivasyonel, fiziksel ve psikolojik gelişim açısından incelenmesi. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi. 2018;4(1):13-32.
 • Bafralı C. Disleksili Çocuklarda Yaratıcı Dans Eğitiminin Motor Fonksiyonlar ve Yürütücü İşlevlere Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Ergoterapi Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2021.
 • Anamurluoğlu İ. 3-5 Yaş Grubu Çocuklarda Eğitsel Oyunlarla Desteklenmiş Temel Klasik Bale Eğitiminin Kaba Motor Becerilere Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye: Hareket ve Antreman Bilimleri Programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 2020.
 • McGuire M, Long J, Esbensen AJ, Bailes AF. Adapted dance improves motor abilities and participation in children with down syndrome: A pilot study. Pediatric Physical Therapy. 2019;31(1):76-82. doi: 10.1097/PEP.0000000000000559.
 • Doğan FZ, Akel BS. Disleksili çocuklarda dans hareket terapisinin praksis üzerindeki etkisi: Vaka raporu. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2021;9(1):41-48.
 • Biricocchi C, Drake J, Svien L. Balance outcomes following a tap dance program for a child with congenital myotonic muscular dystrophy. Pediatric Physical Therapy. 2014;26(3):360–365. doi: 10.1097/PEP.0000000000000064.
 • Karaduman HÖ. Hareket Eğitiminin Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Düzeyleri Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi ]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2021.
 • Hashimoto H, Takabatake S, Miyaguchi H, Nakanishi H, Naitou Y. Effects of dance on motor functions, cognitive functions, and mental symptoms of Parkinson’s disease: A quasi-randomized pilot trial. Complementary Therapies in Medicine. 2015;23(2):210-219. doi: 10.1016/j.ctim.2015.01.010.
 • Valverde-Guijarro E, Alguacil-Diego IM, Vela-Desojo L, Cano-de-la-Cuerda R. Effects of contemporary dance and physiotherapy intervention on balance and postural control in Parkinson’s disease. Disability and Rehabilitation. 2020;44(12):2632-2639. doi: 10.1080/09638288.2020.1839973.
 • Filar-Mierzwa K, Dlugosz M, Marchewka A, Dąbrowsk Z, Poznańska A. The effect of dance therapy on the balance of women over 60 years of age: The influence of dance therapy for the elderly. Journal of Women & Aging. 2017;29(4):348-355. doi: 10.1080/08952841.2016.1194689.

Investigation of the Effects of Dance on Sensory-Perception-Motor Skills in Preschool Children

Year 2023, Issue: 20, 431 - 443, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1145586

Abstract

Aim: The aim of this study is to examine the effects of dance movement activities on sensory-perception-motor performance skills in preschool children.
Method: The study was applied to 12 children aged 4-6 (Mean age:59,25±5,86 months) who continue to a pre-school education group at Zeytinburnu Municipality, Family Women Support and Disabled Center (AKDEM). A total of 6 sessions of individual dance lessons were applied to the children for 40 minutes once a week. Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Test 2 Short Form (BOT2-SF), Motor Free Visual Perception Test-3 (MVPT-3), Sensory Profile Test and Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) were used for pre and post-intervention evaluations. The SPSS 22.0 program was used for statistical analysis. p<0.05 was considered significant.
Results: When the scores before and after the dance activity study were compared; fine motor accuracy, bilateral coordination, speed and agility subtests of BOT2-SF; all subtests of the MVPT-3; in the SIPT manual shape perception part 1, kinesthesia and finger identification tests; in the Sensory Profile Test oral sensory processing scores, statistically significant results were obtained (p<0.05).
Conclusion: The study showed that dance activity can help preschool children develop motor, visual perception and sensory processing and somatosensory skills.In this respect, it is very important to use dance activity in schools as a tool to both increase motivation and improve skills. In the future, it is recommended to carry out studies with a large number of samples and a control group.

References

 • Van der Walt J, Plastow N, Unger M. Prevalence of motor skill impairment among grader learners in the west coast district of South Africa.South Africa Journal of Education. 2020;40(1):1-8.
 • Sönmemiş G. İletişim aracı olarak dans: Ya da san bir iletişim şekli midir? ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2021;5:100-117. doi: 10.46372/arts.853334.
 • Gökcen A. Şizofreni Tanısı Almış Bireylerde Dans/Hareket Tedavisinin Psikotik Durum ve İşlevsel İyileşme Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Ergoterapi Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • San-Bayhan P, Artan İ. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.; 2004.
 • Macdonald K, Milne N, Orr R, Pope R. Relationships between motor proficiency and academic performance in mathematics and reading in school-aged children and adolescents: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018;15(8):1603. doi: 10.3390/ijerph15081603.
 • Stegelin D. A. Early literacy education: First steps to dropout prevention. Clemson University: National Dropout Prevention Center and Network; 2002. https://archive.org/details/ERIC_ED472188. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2022.
 • Justice L, Ezell H. Print referencing: An emergent literacy enhancement strategy and its clinical applications. Language, Speech, and Hearing Services in School. 2004;35(2):185-193. https://eric.ed.gov/?id=EJ741241 Erişim tarihi: 20 Mayıs 2022.
 • Kaplan B. Uyku Problemi Olan 12-36 Aylık Çocuklarda Vestibülo-Oküler ve Duyusal İşlemleme ile İlgili Davranışsal Yanıtların İncelenmesi. [Master's thesis]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Ergoterapi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.
 • Zimmer M, Desch L. Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders. Pediatrics. American Academy of Pediatrics. 2012;129(6):1186-1189. doi: 10.1542/peds.2012-0876.
 • Koomar J, Kranowitz C, Szklut S, Haber E, Balzer-Martin L, Sava DI. Answers To Questions Teachers Ask About Sensory İntegration: Forms, Checklists, And Practical Tools For Teachers And Parents. 2. Baskı. Newyork: Future Horizons; 2001.
 • Bezrukikh MM, Terebova NN. Characteristic of the development of visual perception in five-to seven year-old children. Human Physiology. 2009;35(6):684-689.
 • Axner U, Stukat KG. Children with early perceptual functional disturbances: A follow-up during school years. International Journal of Rehabilitation Research. 1985;8(3):331-334.
 • Çağatay N. Frostig Visual Algılama Testi ve Eğitim Programına Dayalı Olarak Dört – Sekiz Yaş Arası Cerebral Palsy’li Çocuklarda Visual Algılama Davranışının İncelenmesi. [Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1985.
 • Christian RW. Visual Perception in School-Aged Children: A Psychometric Study of The Correlation Between Computer-Based and Paper-Based Scores on The Motor-Free Visual Perception Test, 3rd Edition. [A Master’s Thesis (unpublished)]. East Carolina University, Greenville: The Faculty of the Department of Occupational Therapy; 2010.
 • Sığırtmaç A. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2002;9(9):30-39.
 • Fischman D. Therapeutic relationships and kinesthetic empathy. In: Chaiklin S, Wengrower H. The Art and Science of Dance/Movement Therapy: Life is Dance. 2nd ed. United Kingdom: Routledge; 2015:33-53.
 • Köse B. Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi 2 Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması Ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Geçerlilik ve Güvenilirliği. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara: Ergoterapi Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018.
 • Metin Ş, Aral N. Motor beceriden bağımsız görsel algı testi-3: Geçerlik güvenirlik çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 4(2): 057-072.
 • Kayıhan H, Akel BS, Salar S, et al. Development of a Turkish version of the sensory profile: Translation, cross-cultural adaptation, and psychometric validation. Perceptual and Motor Skills. 2015;120(3):971–986. doi: 10.2466/08.27.PMS.120v17x8.
 • Ayres AJ. Sensory Integration and Praxis Tests Manual. Los Angeles: Western psychological services; 1989.
 • Sezince M, Kolburan ŞG. 3-6 yaş çocuklarda müzik ve dans eğitiminin motivasyonel, fiziksel ve psikolojik gelişim açısından incelenmesi. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi. 2018;4(1):13-32.
 • Bafralı C. Disleksili Çocuklarda Yaratıcı Dans Eğitiminin Motor Fonksiyonlar ve Yürütücü İşlevlere Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye: Ergoterapi Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2021.
 • Anamurluoğlu İ. 3-5 Yaş Grubu Çocuklarda Eğitsel Oyunlarla Desteklenmiş Temel Klasik Bale Eğitiminin Kaba Motor Becerilere Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye: Hareket ve Antreman Bilimleri Programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; 2020.
 • McGuire M, Long J, Esbensen AJ, Bailes AF. Adapted dance improves motor abilities and participation in children with down syndrome: A pilot study. Pediatric Physical Therapy. 2019;31(1):76-82. doi: 10.1097/PEP.0000000000000559.
 • Doğan FZ, Akel BS. Disleksili çocuklarda dans hareket terapisinin praksis üzerindeki etkisi: Vaka raporu. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2021;9(1):41-48.
 • Biricocchi C, Drake J, Svien L. Balance outcomes following a tap dance program for a child with congenital myotonic muscular dystrophy. Pediatric Physical Therapy. 2014;26(3):360–365. doi: 10.1097/PEP.0000000000000064.
 • Karaduman HÖ. Hareket Eğitiminin Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Düzeyleri Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi ]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2021.
 • Hashimoto H, Takabatake S, Miyaguchi H, Nakanishi H, Naitou Y. Effects of dance on motor functions, cognitive functions, and mental symptoms of Parkinson’s disease: A quasi-randomized pilot trial. Complementary Therapies in Medicine. 2015;23(2):210-219. doi: 10.1016/j.ctim.2015.01.010.
 • Valverde-Guijarro E, Alguacil-Diego IM, Vela-Desojo L, Cano-de-la-Cuerda R. Effects of contemporary dance and physiotherapy intervention on balance and postural control in Parkinson’s disease. Disability and Rehabilitation. 2020;44(12):2632-2639. doi: 10.1080/09638288.2020.1839973.
 • Filar-Mierzwa K, Dlugosz M, Marchewka A, Dąbrowsk Z, Poznańska A. The effect of dance therapy on the balance of women over 60 years of age: The influence of dance therapy for the elderly. Journal of Women & Aging. 2017;29(4):348-355. doi: 10.1080/08952841.2016.1194689.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Remziye AKARSU
Biruni University
0000-0002-1855-1623
Türkiye


Kübra KARTAL
BIRUNI UNIVERSITY
0000-0002-4302-0971
Türkiye


Gonca BUMİN
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0002-8241-2206
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @research article { igusabder1145586, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {431 - 443}, doi = {10.38079/igusabder.1145586}, title = {Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akarsu, Remziye and Kartal, Kübra and Bumin, Gonca} }
APA Akarsu, R. , Kartal, K. & Bumin, G. (2023). Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 431-443 . DOI: 10.38079/igusabder.1145586
MLA Akarsu, R. , Kartal, K. , Bumin, G. "Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 431-443 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1145586>
Chicago Akarsu, R. , Kartal, K. , Bumin, G. "Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 431-443
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the Effects of Dance on Sensory-Perception-Motor Skills in Preschool Children AU - RemziyeAkarsu, KübraKartal, GoncaBumin Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1145586 DO - 10.38079/igusabder.1145586 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 431 EP - 443 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1145586 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1145586 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi %A Remziye Akarsu , Kübra Kartal , Gonca Bumin %T Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1145586 %U 10.38079/igusabder.1145586
ISNAD Akarsu, Remziye , Kartal, Kübra , Bumin, Gonca . "Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 431-443 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1145586
AMA Akarsu R. , Kartal K. , Bumin G. Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi. IGUSABDER. 2023; (20): 431-443.
Vancouver Akarsu R. , Kartal K. , Bumin G. Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 431-443.
IEEE R. Akarsu , K. Kartal and G. Bumin , "Okul Öncesi Çocuklarda Dansın Duyu-Algı-Motor Becerilere Etkilerinin İncelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 431-443, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1145586

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)