Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi

Year 2023, Issue: 20, 636 - 653, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1207969

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin atalet ve karşılanamayan hemşirelik bakım düzeylerinin ve bu düzeyler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tarzda gerçekleştirilen bu çalışma Diyarbakır merkezdeki bir devlet üniversitesi, bir eğitim araştırma ve bir özel hastanede çalışan hemşireler (N=1694) içinden oransal tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen 413 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Atalet Ölçeği ve Karşılanamayan Bakım Ölçeği ile Mart-Kasım 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizde, normallik testleri, güvenirlik analizleri, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, karşılaştırma ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin öğrenme ataleti 2,61±0,52; deneyim ataleti 3,28±0,57; toplam ataleti 2,97±0,45 bulunmuştur. Öğrenme ataletinin erkeklerde, 6-10 yıl mesleki deneyimi olanlarda ve mesleki bilimsel yayın takip etmeyenlerde yüksek olduğu görülmüştür. Karşılanamayan hemşirelik bakım gereksinimleri 2,54±0,84 bulunmuştur ve en yüksek düzeyin 36 ve üstü yaş grubunda, eğitim araştırma hastanesinde, 6-10 yıl çalışanlarda ve mesleki bir örgüte üye olmayanlarda olduğu görülmüştür. Karşılanamayan hemşirelik bakım hizmetlerinin iş gücü kaynakları nedenleri 1,81±0,93; iletişim/ekip çalışması nedenleri 2,15±0,86; malzeme kaynakları nedenleri 1,99±0,99 bulunmuştur. Atalet ile karşılanamayan hemşirelik bakım gereksinimleri ve nedenleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.
Sonuç: Araştırmanın sonucunda hemşirelerde orta düzeyde atalet bulundu. Karşılanamayan hemşirelik bakımının orta düzeyin üzerinde olduğu ve bunun en önemli nedenin iletişim/ekip çalışmasına ilişkin nedenler olduğu belirlendi. Atalet ile karşılanamayan bakım arasında ilişki bulunmadı. Hemşirelerde atalet gelişmesinin önlenmesi ve karşılanamayan bakım gereksinimlerinin azaltılması konusunda önerilerde bulunuldu.

Thanks

Araştırmaya katılan bütün hemşirelere teşekkür ederiz.

References

 • Liao S, Fei WC, Liu CT. Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation. 2008;28(4):183–195.
 • Pellatt R, Purdy E, Keijzers GA. Primer for clinical researchers in the emergency department: part XI. Inertia before investigation: pre‐ test probability in emergency medicine. Emergency Medicine Australasia. 2020;32(3):377-382. doi:10.1111/1742-6723.13517
 • Artero‐López C, Márquez‐Hernández VV, Estevez‐Morales MT, Granados‐Gámez G. Inertia in nursing care of hospitalised patients with urinary incontinence. Journal of Clinical Nursing. 2018;27(7-8):1488-1496.
 • Le Mens G, Hannan MT, Pólos L. Age-related structural inertia: a distance-based approach. Organization Science. 2015;26(3):756-773.
 • Sillic M. Critical impact of organizational and individual inertia in explaining non- compliant security behavior in the Shadow IT context. Computers & Security. 2019;80:108-119.
 • Çankaya İH. İlköğretim okul yöneticilerinin vicdan odaklı yaklaşım düzeyleri ile atalet algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;11(2):65-74.
 • Lukewich JA, Tranmer JE, Kirkland MC, Walsh AJ. Exploring the utility of the nursing role effectiveness model in evaluating nursing contributions in primary health care: a scoping review. Nursing Open. 2019;6(3):685-697. doi:10.1002/nop2.281.
 • Rondinelli JL, Omery AK, Crawford CL, Johnson JA. Self-reported activities and outcomes of ambulatory care staff registered nurses: an exploration. The Permanente Journal. 2014;18(1): e108 doi:10.7812/TPP/13-135.
 • Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed nursing care. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2009;39(5):211-219. doi:10.1097/NNA.0b013e3181a23cf5.
 • Phelan A, Kirwan M. Contextualising missed care in two healthcare inquiries using a socio‐ecological systems approach. Journal of Clinical Nursing. 2020;29(17-18):3527-3540.doi:10.1111/jocn.15391.
 • Phelan A, McCarthy S, Adams E. Examining missed care in community nursing: a cross section survey design. Journal of Advanced Nursing. 2018;74(3):626-636. doi:10.1111/jan.13466.
 • Kalisch BJ, Landstrom G, Williams RA. Missed nursing care: Errors of omission. Nursing Outlook. 2009;57(1):3-9. doi:10.1016/j.outlook.2008.05.007.
 • Chaboyer W, Harbeck E, Lee BO, Grealish L. Missed nursing care: an overview of reviews. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2021;37(2):82-91. doi:10.1002/kjm2.12308.
 • Kaya ŞD, Yüceler A, Özen MY. Hemşirelerde adalet davranışları ve hasta güvenliği. Nobel Medicus Journal. 2018;14(2):40-48.
 • Kalisch BJ, Terzioglu F, Duygulu S. The MISSCARE Survey-Turkish: psychometric properties and findings. Nursing Economics. 2012;30(1):29-37.
 • Kalisch BJ, Tschannen D, Lee H, Friese CR. Hospital variation in missed nursing care. American Journal of Medical Quality. 2011;26(4):291-299. doi:10.1177/1062860610395929.
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statics 6th ed. Boston: Pearson; 2013.
 • Cho SH, Lee JY, You SJ, Song KJ, Hong KJ. Nurse staffing, nurses prioritization, missed care, quality of nursing care, and nurse outcomes. International Journal of Nursing Practice. 2020;26(1):e12803. doi:10.1111/ijn.12803.
 • Kaya ŞD, Yüceler A. The Role of Teamwork in Patient Safety at Healthcare Institutions. In A.A. Çamlı B, Ak R, Arabacı R, Efe (Eds.) Recent Advances in Health Sciences. Sofya: St. Kliment Ohridski University Press. 2016.
 • Roodt G, Kinnear C, Erwee R. Organisational inertia: contrasting results in Australia and South Africa. SA Journal of Industrial Psychology. 2003;29(2):1-5.
 • Huang FF, Zhang N, Han XY, et al. Improve nursing in evidence-based practice: how Chinese nurses’ read and comprehend scientific literature. International Journal of Nursing Sciences. 2017;4(3):296-302. doi:10.1016/j.ijnss.2017.05.003.
 • Kalisch BJ, Lee KH. Missed nursing care: magnet versus non-magnet hospitals. Nursing Outlook. 2012;60(5):e32-e39.doi:10.1016/j.outlook.2012.04.006.
 • Kalisch BJ, Doumit M, Lee KH, El Zein J. Missed nursing care, level of staffing, and job satisfaction: Lebanon versus the United States. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2013;43(5):274-279.
 • Sönmez B, İspir Ö, Türkmen B, Duygulu S, Yıldırım A. The reliability and validity of the Turkish version of the MISSCARE Survey‐ Patient. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):2072-2080. doi:10.1111/jonm.12865.
 • Blackman I, Papastavrou E, Palese A, Vryonides S, Henderson J, Dip G. Pred variations to missed nursing care: A three-nation comparison. Journal of Nursing Management. 2018;26(1):33-41. doi:10.1111/jonm.12514.
 • Bragadóttir H, Kalisch BJ, Tryggvadóttir GB. Correlates and predictors of missed nursing care in hospitals. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(11-12):1524-1534. doi:10.1111/jocn.13449.
 • Ball JE, Bruyneel L, Aiken LH, et al. Post-operative mortality, missed care and nurse staffing in nine countries: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies. 2018;78:10-15. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.08.004.
 • Nantsupawat A, Poghosyan L, Wichaikhum OA, et al. Nurse staffing, missed care, quality of care and adverse events: a cross‐ sectional study. Journal of Nursing Management. 2022;30(2):447-454. doi:10.1111/jonm.13501.
 • Eskin Bacaksiz F, Alan H, Taskiran Eskici G, Gumus E. A cross‐sectional study of the determinants of missed nursing care in the private sector: Hospital/unit/staff characteristics, professional quality of life and work alienation. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):1975-1985. doi:10.1111/jonm.12999.
 • Kalisch BJ, Lee KH. The impact of teamwork on missed nursing care. Nursing Outlook. 2010;58(5):233-241. doi:10.1016/j.outlook.2010.06.004.
 • Chapman R, Rahman A, Courtney M, Chalmers C. Impact of teamwork on missed care in four Australian hospitals. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(1-2):170-181. doi:10.1111/jocn.13433.
 • Morin KH. Contributions of professional nursing organizations. Journal of Advanced Nursing. 2021;77(6):e1-e3.doi:/10.1111/jan.1480.
 • Campbell CM, Prapanjaroensin A, Anusiewicz CV, Baernholdt M. Variables associated with missed nursing care in Alabama: a cross‐ section alanalysis. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):2174-2184. doi:10.1111/jonm.12979.
 • Dehghan-Nayeri N, Shali M, Navabi N, Ghaffari F. Perspectives of oncology unit nurse managers on missed nursing care: a qualitative study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2018;5(3):327-36. doi:10.4103/apjon.apjon_6_18.
 • Kalisch B. Errors of omission: how missed nursing care imperils patients. Journal of Nursing Regulation. 2016;7(3):64. doi:10.1016/S2155-8256(16)32323-7.

The Relationship between Missed Nursing Care and Inertia of Nurses Working in Hospitals

Year 2023, Issue: 20, 636 - 653, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1207969

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine the inertia and missed nursing care levels of nurses and the relationship between them.
Method: This descriptive and relationship-seeking study was conducted with 413 nurses determined by proportional stratified sampling method among nurses working in a state university, an training research and a private hospital in the center of Diyarbakır (N=1694). Data were collected with the Introductory Information Form, Inertia Scale, and MISSCARE Survey between March and November 2020. Normality tests, reliability analyzes, descriptive statistical methods, comparison and correlation analysis were used in the analysis.
Results: It was found that Nurses' learning inertia 2.61±0.52; experience inertia 3.28±0.57; and total inertia 2.97±0.45. Learning inertia was found to be higher in males, those with 6-10 years of Professional experience and did not follow Professional scientific publications. Missed nursing care needs were found to be 2.54±0.84. It was observed that the highest level was in the age group of 36 and above, in the training and research hospital, in those who worked for 6-10 years and were not members of a professional organization. The reasons for missed nursing care services were found to be 1.81±0.93 for labor resources, 2.15±0.86 for communication/teamwork, and 1.99±0.99 for material resources.There was no significant relationship between inertia and missed nursing care needs and reasons.
Conclusion: As a result of the research, medium inertia was found in nurses. It was determined that the missed nursing care was above the medium level and the most important reason for this was the reasons related to communication/teamwork. No relationship was found between inertia and missed care. Suggestions were made to prevent the development of inertia in nurses and to reduce missed care.

References

 • Liao S, Fei WC, Liu CT. Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation. 2008;28(4):183–195.
 • Pellatt R, Purdy E, Keijzers GA. Primer for clinical researchers in the emergency department: part XI. Inertia before investigation: pre‐ test probability in emergency medicine. Emergency Medicine Australasia. 2020;32(3):377-382. doi:10.1111/1742-6723.13517
 • Artero‐López C, Márquez‐Hernández VV, Estevez‐Morales MT, Granados‐Gámez G. Inertia in nursing care of hospitalised patients with urinary incontinence. Journal of Clinical Nursing. 2018;27(7-8):1488-1496.
 • Le Mens G, Hannan MT, Pólos L. Age-related structural inertia: a distance-based approach. Organization Science. 2015;26(3):756-773.
 • Sillic M. Critical impact of organizational and individual inertia in explaining non- compliant security behavior in the Shadow IT context. Computers & Security. 2019;80:108-119.
 • Çankaya İH. İlköğretim okul yöneticilerinin vicdan odaklı yaklaşım düzeyleri ile atalet algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;11(2):65-74.
 • Lukewich JA, Tranmer JE, Kirkland MC, Walsh AJ. Exploring the utility of the nursing role effectiveness model in evaluating nursing contributions in primary health care: a scoping review. Nursing Open. 2019;6(3):685-697. doi:10.1002/nop2.281.
 • Rondinelli JL, Omery AK, Crawford CL, Johnson JA. Self-reported activities and outcomes of ambulatory care staff registered nurses: an exploration. The Permanente Journal. 2014;18(1): e108 doi:10.7812/TPP/13-135.
 • Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed nursing care. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2009;39(5):211-219. doi:10.1097/NNA.0b013e3181a23cf5.
 • Phelan A, Kirwan M. Contextualising missed care in two healthcare inquiries using a socio‐ecological systems approach. Journal of Clinical Nursing. 2020;29(17-18):3527-3540.doi:10.1111/jocn.15391.
 • Phelan A, McCarthy S, Adams E. Examining missed care in community nursing: a cross section survey design. Journal of Advanced Nursing. 2018;74(3):626-636. doi:10.1111/jan.13466.
 • Kalisch BJ, Landstrom G, Williams RA. Missed nursing care: Errors of omission. Nursing Outlook. 2009;57(1):3-9. doi:10.1016/j.outlook.2008.05.007.
 • Chaboyer W, Harbeck E, Lee BO, Grealish L. Missed nursing care: an overview of reviews. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2021;37(2):82-91. doi:10.1002/kjm2.12308.
 • Kaya ŞD, Yüceler A, Özen MY. Hemşirelerde adalet davranışları ve hasta güvenliği. Nobel Medicus Journal. 2018;14(2):40-48.
 • Kalisch BJ, Terzioglu F, Duygulu S. The MISSCARE Survey-Turkish: psychometric properties and findings. Nursing Economics. 2012;30(1):29-37.
 • Kalisch BJ, Tschannen D, Lee H, Friese CR. Hospital variation in missed nursing care. American Journal of Medical Quality. 2011;26(4):291-299. doi:10.1177/1062860610395929.
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statics 6th ed. Boston: Pearson; 2013.
 • Cho SH, Lee JY, You SJ, Song KJ, Hong KJ. Nurse staffing, nurses prioritization, missed care, quality of nursing care, and nurse outcomes. International Journal of Nursing Practice. 2020;26(1):e12803. doi:10.1111/ijn.12803.
 • Kaya ŞD, Yüceler A. The Role of Teamwork in Patient Safety at Healthcare Institutions. In A.A. Çamlı B, Ak R, Arabacı R, Efe (Eds.) Recent Advances in Health Sciences. Sofya: St. Kliment Ohridski University Press. 2016.
 • Roodt G, Kinnear C, Erwee R. Organisational inertia: contrasting results in Australia and South Africa. SA Journal of Industrial Psychology. 2003;29(2):1-5.
 • Huang FF, Zhang N, Han XY, et al. Improve nursing in evidence-based practice: how Chinese nurses’ read and comprehend scientific literature. International Journal of Nursing Sciences. 2017;4(3):296-302. doi:10.1016/j.ijnss.2017.05.003.
 • Kalisch BJ, Lee KH. Missed nursing care: magnet versus non-magnet hospitals. Nursing Outlook. 2012;60(5):e32-e39.doi:10.1016/j.outlook.2012.04.006.
 • Kalisch BJ, Doumit M, Lee KH, El Zein J. Missed nursing care, level of staffing, and job satisfaction: Lebanon versus the United States. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2013;43(5):274-279.
 • Sönmez B, İspir Ö, Türkmen B, Duygulu S, Yıldırım A. The reliability and validity of the Turkish version of the MISSCARE Survey‐ Patient. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):2072-2080. doi:10.1111/jonm.12865.
 • Blackman I, Papastavrou E, Palese A, Vryonides S, Henderson J, Dip G. Pred variations to missed nursing care: A three-nation comparison. Journal of Nursing Management. 2018;26(1):33-41. doi:10.1111/jonm.12514.
 • Bragadóttir H, Kalisch BJ, Tryggvadóttir GB. Correlates and predictors of missed nursing care in hospitals. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(11-12):1524-1534. doi:10.1111/jocn.13449.
 • Ball JE, Bruyneel L, Aiken LH, et al. Post-operative mortality, missed care and nurse staffing in nine countries: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies. 2018;78:10-15. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.08.004.
 • Nantsupawat A, Poghosyan L, Wichaikhum OA, et al. Nurse staffing, missed care, quality of care and adverse events: a cross‐ sectional study. Journal of Nursing Management. 2022;30(2):447-454. doi:10.1111/jonm.13501.
 • Eskin Bacaksiz F, Alan H, Taskiran Eskici G, Gumus E. A cross‐sectional study of the determinants of missed nursing care in the private sector: Hospital/unit/staff characteristics, professional quality of life and work alienation. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):1975-1985. doi:10.1111/jonm.12999.
 • Kalisch BJ, Lee KH. The impact of teamwork on missed nursing care. Nursing Outlook. 2010;58(5):233-241. doi:10.1016/j.outlook.2010.06.004.
 • Chapman R, Rahman A, Courtney M, Chalmers C. Impact of teamwork on missed care in four Australian hospitals. Journal of Clinical Nursing. 2017;26(1-2):170-181. doi:10.1111/jocn.13433.
 • Morin KH. Contributions of professional nursing organizations. Journal of Advanced Nursing. 2021;77(6):e1-e3.doi:/10.1111/jan.1480.
 • Campbell CM, Prapanjaroensin A, Anusiewicz CV, Baernholdt M. Variables associated with missed nursing care in Alabama: a cross‐ section alanalysis. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):2174-2184. doi:10.1111/jonm.12979.
 • Dehghan-Nayeri N, Shali M, Navabi N, Ghaffari F. Perspectives of oncology unit nurse managers on missed nursing care: a qualitative study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2018;5(3):327-36. doi:10.4103/apjon.apjon_6_18.
 • Kalisch B. Errors of omission: how missed nursing care imperils patients. Journal of Nursing Regulation. 2016;7(3):64. doi:10.1016/S2155-8256(16)32323-7.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Nermin UYURDAĞ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5838-3057
Türkiye


Aytolan YILDIRIM
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0475-6695
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @research article { igusabder1207969, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {636 - 653}, doi = {10.38079/igusabder.1207969}, title = {Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Uyurdağ, Nermin and Yıldırım, Aytolan} }
APA Uyurdağ, N. & Yıldırım, A. (2023). Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 636-653 . DOI: 10.38079/igusabder.1207969
MLA Uyurdağ, N. , Yıldırım, A. "Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 636-653 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1207969>
Chicago Uyurdağ, N. , Yıldırım, A. "Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 636-653
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Missed Nursing Care and Inertia of Nurses Working in Hospitals AU - NerminUyurdağ, AytolanYıldırım Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1207969 DO - 10.38079/igusabder.1207969 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 636 EP - 653 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1207969 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1207969 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi %A Nermin Uyurdağ , Aytolan Yıldırım %T Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1207969 %U 10.38079/igusabder.1207969
ISNAD Uyurdağ, Nermin , Yıldırım, Aytolan . "Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 636-653 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1207969
AMA Uyurdağ N. , Yıldırım A. Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi. IGUSABDER. 2023; (20): 636-653.
Vancouver Uyurdağ N. , Yıldırım A. Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 636-653.
IEEE N. Uyurdağ and A. Yıldırım , "Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Atalet Durumlarının Kaçırılmış Hemşirelik Bakımı ile İlişkisi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 636-653, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1207969

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)