Case Report
PDF BibTex RIS Cite

Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

Year 2023, Issue: 20, 748 - 763, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1237392

Abstract

Bronkoplevral fistül, akciğer rezeksiyon cerrahisinin en ciddi komplikasyonlarından biri olmakla birlikte, nadir görülen bir durumdur. İnsidansı pnömonektomiden sonra %4-20 ve lobektomiden sonra <%1 olarak bildirilmektedir. Görülme sıklığı az olmakla birlikte, mortalite oranı yüksek ve ciddi bir komplikasyon olan bronkoplevral fistül, hastanın yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu olguda hastanın etkilenen yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olması ve yaşam kalitesinin arttırılması için hemşirelik bakımında Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli kullanılmıştır. Model, holistik ve humanistik yaklaşımla, hastanın bakıma katılımının arttırılması üzerinde durarak hemşirelik sürecinin geliştirilmesine ve uygulamasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada omentoplasti cerrahisi sonrası Yaşam Aktiviteleri Modeline göre bir olgunun hemşirelik bakımının tartışılması amaçlanmıştır. Bir yıl önce sağ pnömonektomi ameliyatı olan 58 yaşındaki erkek hastada bronkoplevral fistül gelişmiş ve omentoplasti ameliyatı uygulanmıştır. Bireye, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik, etkisiz solunum örüntüsü, akut ağrı, sıvı-volüm dengesizliği, beden gereksiniminden az beslenme, enfeksiyon, fiziksel mobilitede bozulma, sosyal izolasyon, kanama, aspirasyon, basınç yaralanması ve düşme riski hemşirelik tanıları konulmuş ve bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri uygulanmıştır.

References

 • Fuso L, Varone F, Nachira D, et al. Incidence and management of post-lobectomy and pneumonectomy bronchopleural fistula. Lung. 2016;194(2):299-305.
 • Batıhan G, Ceylan CK. Bronchopleural fistula: Causes, diagnoses and management. Dis. Pleura. 2020:1-14.
 • Erdoğu V, Aker C, Pekçolaklar A, et al. Omentoplasty in the treatment of bronchopleural fistula after pulmonary resections. Cukurova Medical Journal. 2021;46(4):1327-1335.
 • Ulusan A, Benli MY, Ekici MA, Sanli M, Isik AF. Omentum transposition as a solution for bronchopleural fistula and empyema. Indian Journal of Surgery. 2020;82(1):74-80.
 • Endoh H, Yamamoto R, Nishizawa N, Satoh Y. Thoracoscopic surgery using omental flap for bronchopleural fistula. Surgical Case Reports. 2019;5(1):1-4.
 • Uchibori A, Okada S, Takeda-Miyata N, Tsunezuka H, Kato D, Inoue M. Omental flap for bronchopleural fistula after pneumonectomy and aorta replacement. The Annals of Thoracic Surgery. 2020;109(5):e349-e351.
 • Demir SG, Erdil F. Effectiveness of home monitoring according to the Model of Living in hip replacement surgery patients. Journal of Clinical Nursing. 2013;22(9-10):1226–1241. doi:10.1111/jocn.12255.
 • Altun E, Şahin S. Gebelik ve doğum sonu dönemde preeklampsi yaşayan hastanın Yaşam Aktiviteleri Modeli’ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2021;3(1):53-60.
 • Akkoyun S, Arslan FT. Yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modeline göre kronik böbrek yetmezliği olan çocuk hastanın değerlendirmesi: Olgu sunumu. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1(1):78-93.
 • Roper N, Logan W, Tierney AJ. The Roper-Logan-Tierney Model of Nursing: Based on Activities of Living. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone/Elsevier; 2000.
 • Bulut H, Demir GS. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. A. Karadağ, N, Çalışkan, ZG Baykara (Ed.), Nancy Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tirney: Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli (1. Baskı). İstanbul. 2017;p.532-573.
 • Özdemir E, Kavaklı Ö. Günlük yaşam aktiviteleri modeline göre yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) ile enfekte kritik hastanın hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2022;26(2):65-73.
 • Bilgiç Ş, Çelikkalp Ü, Sarıkaya N. Nekrotizan fasiitli bir olgunun yaşam modeli doğrultusunda tanılanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):320-325.
 • Tosun HE, Akkoyun S. Yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modeline göre Hirschsprung hastalığı olan çocuk hastanın değerlendirmesi: Olgu sunumu. Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2021;1(2):51-58.
 • Williams BC. The Roper-Logan-Tierney model of nursing: A framework to complement the nursing process. Nursing 2020. 2015;45(3):24-26.
 • Açıkgöz G, İbrahimoğlu Ö. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde komplike tip-a aort diseksiyonunda günlük yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Turk J Cardiovasc Nurs. 2019;10(22):87-95.
 • Kaya N. Roper Logan Tierney’in Hemşirelik Modeli: Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, K Babadağ, T Aştı (Eds), 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık; 2012.p.1-7.
 • Albayram T, Güner Şİ. Koroner arter bypass greft ameliyatı yapılan hemofili a hastasının hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Van Tıp Dergisi. 2022;29(2):240-245.

Evaluation of the Patient who Underwent Omentoplasty after Bronchopleural Fistula According to the Life Activities Model: A Case Report

Year 2023, Issue: 20, 748 - 763, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1237392

Abstract

Bronchopleural fistula is one of the most serious complications of lung resection surgery. Its incidence is reported to be 4-20% after pneumonectomy and <1% after lobectomy. Although its incidence is low, bronchopleural fistula, which has a high mortality rate and is a serious complication, negatively affects the patient's life activities. In this case, the Life Activities-Based Nursing Model was used in nursing care for the patient to be more independent in the affected life activities and to increase the quality of life. The model contributes to the development and implementation of the nursing process by emphasizing increasing the patient's participation in care with a holistic and humanistic approach. In this study, it is aimed to discuss the nursing care of a case according to the Life Activities Model after omentoplasty surgery. A 58-year-old male patient who had a right pneumonectomy one year ago developed a bronchopleural fistula and an omentoplasty was performed. Nursing diagnoses of inability to perform activities of daily living, ineffective respiratory pattern, acute pain, fluid-volume imbalance, undernutrition, infection, deterioration in physical mobility, social isolation, bleeding, aspiration, pressure injury and fall risk were made and these diagnoses were made. nursing interventions were applied.

References

 • Fuso L, Varone F, Nachira D, et al. Incidence and management of post-lobectomy and pneumonectomy bronchopleural fistula. Lung. 2016;194(2):299-305.
 • Batıhan G, Ceylan CK. Bronchopleural fistula: Causes, diagnoses and management. Dis. Pleura. 2020:1-14.
 • Erdoğu V, Aker C, Pekçolaklar A, et al. Omentoplasty in the treatment of bronchopleural fistula after pulmonary resections. Cukurova Medical Journal. 2021;46(4):1327-1335.
 • Ulusan A, Benli MY, Ekici MA, Sanli M, Isik AF. Omentum transposition as a solution for bronchopleural fistula and empyema. Indian Journal of Surgery. 2020;82(1):74-80.
 • Endoh H, Yamamoto R, Nishizawa N, Satoh Y. Thoracoscopic surgery using omental flap for bronchopleural fistula. Surgical Case Reports. 2019;5(1):1-4.
 • Uchibori A, Okada S, Takeda-Miyata N, Tsunezuka H, Kato D, Inoue M. Omental flap for bronchopleural fistula after pneumonectomy and aorta replacement. The Annals of Thoracic Surgery. 2020;109(5):e349-e351.
 • Demir SG, Erdil F. Effectiveness of home monitoring according to the Model of Living in hip replacement surgery patients. Journal of Clinical Nursing. 2013;22(9-10):1226–1241. doi:10.1111/jocn.12255.
 • Altun E, Şahin S. Gebelik ve doğum sonu dönemde preeklampsi yaşayan hastanın Yaşam Aktiviteleri Modeli’ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2021;3(1):53-60.
 • Akkoyun S, Arslan FT. Yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modeline göre kronik böbrek yetmezliği olan çocuk hastanın değerlendirmesi: Olgu sunumu. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1(1):78-93.
 • Roper N, Logan W, Tierney AJ. The Roper-Logan-Tierney Model of Nursing: Based on Activities of Living. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone/Elsevier; 2000.
 • Bulut H, Demir GS. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. A. Karadağ, N, Çalışkan, ZG Baykara (Ed.), Nancy Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tirney: Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli (1. Baskı). İstanbul. 2017;p.532-573.
 • Özdemir E, Kavaklı Ö. Günlük yaşam aktiviteleri modeline göre yeni tip koronavirüs (SARS-COV-2) ile enfekte kritik hastanın hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2022;26(2):65-73.
 • Bilgiç Ş, Çelikkalp Ü, Sarıkaya N. Nekrotizan fasiitli bir olgunun yaşam modeli doğrultusunda tanılanması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):320-325.
 • Tosun HE, Akkoyun S. Yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modeline göre Hirschsprung hastalığı olan çocuk hastanın değerlendirmesi: Olgu sunumu. Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2021;1(2):51-58.
 • Williams BC. The Roper-Logan-Tierney model of nursing: A framework to complement the nursing process. Nursing 2020. 2015;45(3):24-26.
 • Açıkgöz G, İbrahimoğlu Ö. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde komplike tip-a aort diseksiyonunda günlük yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Turk J Cardiovasc Nurs. 2019;10(22):87-95.
 • Kaya N. Roper Logan Tierney’in Hemşirelik Modeli: Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, K Babadağ, T Aştı (Eds), 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık; 2012.p.1-7.
 • Albayram T, Güner Şİ. Koroner arter bypass greft ameliyatı yapılan hemofili a hastasının hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Van Tıp Dergisi. 2022;29(2):240-245.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Cases
Authors

Belma AY
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0561-0628
Türkiye


Kamile AKARSU
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5616-3499
Türkiye


Hülya BULUT
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8241-989X
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @case report { igusabder1237392, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {748 - 763}, doi = {10.38079/igusabder.1237392}, title = {Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Ay, Belma and Akarsu, Kamile and Bulut, Hülya} }
APA Ay, B. , Akarsu, K. & Bulut, H. (2023). Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 748-763 . DOI: 10.38079/igusabder.1237392
MLA Ay, B. , Akarsu, K. , Bulut, H. "Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 748-763 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1237392>
Chicago Ay, B. , Akarsu, K. , Bulut, H. "Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 748-763
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Patient who Underwent Omentoplasty after Bronchopleural Fistula According to the Life Activities Model: A Case Report AU - BelmaAy, KamileAkarsu, HülyaBulut Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1237392 DO - 10.38079/igusabder.1237392 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 748 EP - 763 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1237392 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1237392 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu %A Belma Ay , Kamile Akarsu , Hülya Bulut %T Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1237392 %U 10.38079/igusabder.1237392
ISNAD Ay, Belma , Akarsu, Kamile , Bulut, Hülya . "Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 748-763 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1237392
AMA Ay B. , Akarsu K. , Bulut H. Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. IGUSABDER. 2023; (20): 748-763.
Vancouver Ay B. , Akarsu K. , Bulut H. Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 748-763.
IEEE B. Ay , K. Akarsu and H. Bulut , "Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Bronkoplevral Fistül Sonrası Omentoplasti Yapılan Hastanın Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 748-763, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1237392

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)