Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example

Year 2023, Issue: 20, 409 - 418, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1301138

Abstract

Aim: Examining the profiles of home health patients and evaluating the service are effective in improving patient outcomes, reducing hospitalizations and reducing health care costs. The aim of this study is to determine the profile of home health patients and to evaluate the health services provided to the patients.
Method: The research is a descriptive retrospective study. This research was made by scanning the files of 21 410 patients who received service from the home health services unit in Istanbul, Turkey in 2022.
Results: In the study, 67.48% of the patients receiving home health services were women and 55.10% were between the ages of 66-85. In the study, it was seen that 45.18% of home health patients had neurological and psychiatric diseases, 23.57% had endocrine diseases and 18.45% had cardiovascular diseases. In the services provided, it was determined that patient examination was first (43.89%), patient education practices were second (27.55%) and blood sampling (9.76%) were applied in third place.
Conclusion: Most of the home health patients are women and elderly patients. It is recommended that the education program services given to home care patients should be increased and that education programs should be prepared in accordance with the patient profile and about the most common chronic diseases, with the feature of improving the prognosis. In order to achieve the desired goal in home care services, it is recommended to develop care protocols and guidelines

References

 • Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta evde bakım. Tur J Geriatrics. 2002;5(4):155-159.
 • Keskin G. Duygu-Durum Bozukluklarında Evde Bakım Hizmetleri ve Psikiyatri Hemşireliği. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 2012.
 • Winker M. Aging in the 21st. century: A call for papers. JAMA. 2002;287(10):1326.
 • Dawani HA, Hamdan-Mansour AM, Ajlouni AT. Users' perception and satisfaction of current situation of home health care services in Jordan. Health. 2014;6(7):549-558.
 • Danış MZ. Toplum temelli bakım anlayışı. Özveri Dergisi. 2006;3:44-47.
 • Danış MZ, Solak Y. Evde bakım hizmetlerinin organizasyonu: Hollanda örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. 2014;24:57-71.
 • Çatak B, Kılınç A, Badıllıoğlu O, Sütlü S, Sofuoğlu AE, Aslan D. Burdur’da evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların profili ve evde verilen sağlık hizmetleri. Turkish Journal of Public Health. 2012;10(1):13-21.
 • Işık O, Kandemir A, Erişen MA, Fidan C. Evde sağlık hizmeti alan hastaların profili ve sunulan hizmetin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):171-186.
 • Mueller Y, David S, Cohidon C, Locatelli I, Senn N. Home visits made by general practitioners in the canton of vaud between 2006 and 2015. Swiss Med Wkly. 2019;149:w20037. doi:10.4414/smw.2019.20037.
 • Nadarević-Štefanec V, Malatestinić Ð, Mataija-Redžović A, Nadarević T. Patient satisfaction and quality in home health care of elderly islanders. Collegium Antropologicum. 2011;35(2):213-216.
 • Kouta C, Kaite CP, Papadopoulos I, Phellas CN. Evaluation of home care nursing for elderly people in Cyprus. International Journal of Caring Sciences. 2015;8(2):376-384.
 • Taşdelen P, Ateş M. Evde bakım gerektiren hastaların bakım gereksinimleri ile bakım verenlerin yükünün değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9(3):22-29.
 • Temkin SM, Barr E, Moore H, Caviston JP, Regensteiner JG, Clayton JA. Chronic conditions in women: The development of a national institutes of health framework. BMC Women's Health. 2023;23(1):1-11.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle yaşlılar, 2022. (2023). Available: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2022-49667 (Date of Access: 02.05.2023).
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Ageing 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/430).
 • Karaman D, Kara D, Atar NY. Evde sağlık hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(3):347-359.
 • Akman M, Civek S. Dünyada ve Türkiye’de kardiyovasküler hastalıkların sıklığı ve riskin değerlendirilmesi. The Journal of Turkish Family Physician. 2022;13(1):21-28.
 • Şencan I, Keskinkılıç B, Ekinci B ve ark. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2020). TC Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, TC Sağlık Bakanlığı Yayın. 2015;(988):1-63.
 • Hecimovic A, Matijasevic V, Frost SA. Characteristics and outcomes of patients receiving Hospital at Home Services in the South West of Sydney. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):1090. doi:0.1186/s12913-020-05941-9.

Evde Sağlık Hastalarının Profili ve Hastalara Verilen Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi- İstanbul İli Örneği

Year 2023, Issue: 20, 409 - 418, 09.09.2023
https://doi.org/10.38079/igusabder.1301138

Abstract

Amaç: Evde sağlık hastalarının profillerinin incelenmesi ve hizmetin değerlendirilmesi hasta sonuçlarını iyileştirmede, hastane yatışlarını azaltmada ve sağlık bakım maliyetlerini düşürmede etkilidir. Bu çalışmanın amacı evde sağlık hastalarının profilinin belirlenmesi ve hastalara verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı retrospektif bir çalışmadır. Türkiye’nin İstanbul ilinde 2022 yılında evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan 21.410 hasta dosyası taranarak yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada evde sağlık hizmeti alan hastaların %67,48’i kadın ve %55,10’u 66-85 yaş aralığındadır. Yapılan çalışmada evde sağlık hastalarının %45,18’i nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları, %23,57’sini endokrin hastalıkları ve %18,45’ini kardiyovasküler hastalıkları olduğu görülmüştür. Verilen hizmetlerde ilk sırada hasta muayenesi (%43,89), ikinci sırada hasta eğitim uygulamaları (%27,55) ve üçüncü sırada kan alma işleminin (%9,76) uygulandığı saptanmıştır.
Sonuç: Evde sağlık hastalarının çoğu kadın ve yaşlı hastalardır. Evde bakım hastalarına verilen eğitim programı hizmetlerinin artırılması gerektiği ve eğitim programlarının hasta profiline uygun ve en sık görülen kronik hastalıklar hakkında, prognozu iyileştirici özellikte hazırlanması önerilmektedir. Evde bakım hizmetlerinde istenen hedefe ulaşabilmek için bakım protokollerinin, rehber ve kılavuzların geliştirilmesi önerilmektedir.

References

 • Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta evde bakım. Tur J Geriatrics. 2002;5(4):155-159.
 • Keskin G. Duygu-Durum Bozukluklarında Evde Bakım Hizmetleri ve Psikiyatri Hemşireliği. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 2012.
 • Winker M. Aging in the 21st. century: A call for papers. JAMA. 2002;287(10):1326.
 • Dawani HA, Hamdan-Mansour AM, Ajlouni AT. Users' perception and satisfaction of current situation of home health care services in Jordan. Health. 2014;6(7):549-558.
 • Danış MZ. Toplum temelli bakım anlayışı. Özveri Dergisi. 2006;3:44-47.
 • Danış MZ, Solak Y. Evde bakım hizmetlerinin organizasyonu: Hollanda örneği. The Journal of Academic Social Science Studies. 2014;24:57-71.
 • Çatak B, Kılınç A, Badıllıoğlu O, Sütlü S, Sofuoğlu AE, Aslan D. Burdur’da evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların profili ve evde verilen sağlık hizmetleri. Turkish Journal of Public Health. 2012;10(1):13-21.
 • Işık O, Kandemir A, Erişen MA, Fidan C. Evde sağlık hizmeti alan hastaların profili ve sunulan hizmetin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):171-186.
 • Mueller Y, David S, Cohidon C, Locatelli I, Senn N. Home visits made by general practitioners in the canton of vaud between 2006 and 2015. Swiss Med Wkly. 2019;149:w20037. doi:10.4414/smw.2019.20037.
 • Nadarević-Štefanec V, Malatestinić Ð, Mataija-Redžović A, Nadarević T. Patient satisfaction and quality in home health care of elderly islanders. Collegium Antropologicum. 2011;35(2):213-216.
 • Kouta C, Kaite CP, Papadopoulos I, Phellas CN. Evaluation of home care nursing for elderly people in Cyprus. International Journal of Caring Sciences. 2015;8(2):376-384.
 • Taşdelen P, Ateş M. Evde bakım gerektiren hastaların bakım gereksinimleri ile bakım verenlerin yükünün değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9(3):22-29.
 • Temkin SM, Barr E, Moore H, Caviston JP, Regensteiner JG, Clayton JA. Chronic conditions in women: The development of a national institutes of health framework. BMC Women's Health. 2023;23(1):1-11.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle yaşlılar, 2022. (2023). Available: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2022-49667 (Date of Access: 02.05.2023).
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Ageing 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/430).
 • Karaman D, Kara D, Atar NY. Evde sağlık hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(3):347-359.
 • Akman M, Civek S. Dünyada ve Türkiye’de kardiyovasküler hastalıkların sıklığı ve riskin değerlendirilmesi. The Journal of Turkish Family Physician. 2022;13(1):21-28.
 • Şencan I, Keskinkılıç B, Ekinci B ve ark. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2020). TC Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, TC Sağlık Bakanlığı Yayın. 2015;(988):1-63.
 • Hecimovic A, Matijasevic V, Frost SA. Characteristics and outcomes of patients receiving Hospital at Home Services in the South West of Sydney. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):1090. doi:0.1186/s12913-020-05941-9.

Details

Primary Language English
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Neşe KISKAÇ
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0003-3058-6201
Türkiye


Burcu HACIOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL HASEKİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-0389-6004
Türkiye


Meryem GÜVEN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL HASEKİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0009-0005-5301-1023
Türkiye


Mahruk RASHİDİ
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0002-6645-2427
Türkiye


Gülay YILDIRIM
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1164-3274
Türkiye


Yalçın HACIOĞLU
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-6009-3390
Türkiye

Early Pub Date August 31, 2023
Publication Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 20

Cite

Bibtex @research article { igusabder1301138, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {409 - 418}, doi = {10.38079/igusabder.1301138}, title = {Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example}, key = {cite}, author = {Kıskaç, Neşe and Hacıoğlu, Burcu and Güven, Meryem and Rashidi, Mahruk and Yıldırım, Gülay and Hacıoğlu, Yalçın} }
APA Kıskaç, N. , Hacıoğlu, B. , Güven, M. , Rashidi, M. , Yıldırım, G. & Hacıoğlu, Y. (2023). Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 409-418 . DOI: 10.38079/igusabder.1301138
MLA Kıskaç, N. , Hacıoğlu, B. , Güven, M. , Rashidi, M. , Yıldırım, G. , Hacıoğlu, Y. "Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 409-418 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1301138>
Chicago Kıskaç, N. , Hacıoğlu, B. , Güven, M. , Rashidi, M. , Yıldırım, G. , Hacıoğlu, Y. "Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 409-418
RIS TY - JOUR T1 - Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example AU - NeşeKıskaç, BurcuHacıoğlu, MeryemGüven, MahrukRashidi, GülayYıldırım, YalçınHacıoğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1301138 DO - 10.38079/igusabder.1301138 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 418 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1301138 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1301138 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example %A Neşe Kıskaç , Burcu Hacıoğlu , Meryem Güven , Mahruk Rashidi , Gülay Yıldırım , Yalçın Hacıoğlu %T Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1301138 %U 10.38079/igusabder.1301138
ISNAD Kıskaç, Neşe , Hacıoğlu, Burcu , Güven, Meryem , Rashidi, Mahruk , Yıldırım, Gülay , Hacıoğlu, Yalçın . "Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 409-418 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1301138
AMA Kıskaç N. , Hacıoğlu B. , Güven M. , Rashidi M. , Yıldırım G. , Hacıoğlu Y. Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example. IGUSABDER. 2023; (20): 409-418.
Vancouver Kıskaç N. , Hacıoğlu B. , Güven M. , Rashidi M. , Yıldırım G. , Hacıoğlu Y. Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 409-418.
IEEE N. Kıskaç , B. Hacıoğlu , M. Güven , M. Rashidi , G. Yıldırım and Y. Hacıoğlu , "Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 409-418, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1301138

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)