Research Article
BibTex RIS Cite

45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi

Year 2023, Issue: 21 - December, 1097 - 1111, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1231948

Abstract

Amaç: Araştırmada 45-60 yaş arası kadınların, menopoz semptomları, menopoz tutumları ile yaşam doyumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup, Mart 2021 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’de yaşayan 45-60 yaş arası kadınlar ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 45-60 yaş arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 297 katılımcı oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen birey tanıtım formu, Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği, Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılarak çevrim içi anket yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmada kadınların yaş ortalaması 52,74±4,04 yıl, menopoz yaş ortalaması 48,12±4,12 yıl idi. Araştırmada menopoz semptomları ölçeğinden alınan puan ortalaması 15,72±9,86; menopoza ilişkin tutum ölçeği puan ortalaması 46,04±14,46; yaşam doyumu ölçeği puan ortalaması 15,66±5,55 olarak bulunmuştur. Menopoz semptomları değerlendirme ölçeği ile menopoza yönelik tutum ölçeği arasında negatif, orta düzeyde (r=-0,043; p<0,01), menopoz semptomları değerlendirme ölçeği ile yaşam doyumu ölçeği arasında negatif, zayıf düzeyde (r=-0,12; p<0,05) korelasyon vardır. Araştırmada sıcak basması terleme en yüksek oranda (%19,9) şiddetli yaşanan semptom olarak bildirilmiştir.
Sonuç: Araştırmada kadınların menopoz döneminde çeşitli semptomlar yaşadığı, bu semptomların yaşam doyumu ve menopoz tutumu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yapılacak olan girişimlerle menopoz tutumunun iyileştirilerek semptomların azaltılabileceği, yaşam doyumun da artırılabileceği düşünülmüştür.

References

 • 1. World Health Organization Scientific Group. Research on the menopause in the 1990s. Geneva: World Health Organization, Yayınlanma Tarihi 1996. Erişim Tarihi 15.06.2021.
 • 2. Özcan H, Oskay Ü. Menopoz döneminde semptom yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar. Göztepe Tıp Dergisi. 2013;28(4):157–163.
 • 3. Vardar O, Özkan S, Serçekuş P. Menopoz ve andropoz: Benzerlikler farklılıklar. Androloji Bülteni. 2020;22:129−136. doi:10.24898/tandro.2020.04796.
 • 4. Thapa R, Yang Y. Menopausal symptoms and related factors among Cambodian women. Women Health. 2020;60(4):396-411. doi:10.1080/03630242.2019.1643815
 • 5. Tümer A, Kartal A. Kadınların menopoza ilişkin tutumları ile menopozal yakınmaları arasındaki ilişki. Pam Med J. 2018;11(3):337-346.
 • 6. Abay H, Kaplan S. Menopozal dönem yaşam kalitesini nasıl etkiliyor? Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;1-23.
 • 7. Fışkın G, Hotun-Şahin N, Kaya İG. Menopozal dönemdeki kadınların bu yaşam dönemine ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. JAREN. 2017;3(3):122-128. doi: 10.5222/ jaren.2017.122.
 • 8. Yılmaz MK, Aytekin Rİ. Genişletilmiş değer-tutum-davranış modeli bağlamında yeşil ürün satın alma davranışının incelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020;13(2), 439-465. doi: 10.17218/hititsosbil.786220.
 • 9. Kurt G, Arslan H. Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri. Cukurova Med J. 2020;45(3):910-920.
 • 10. Polat F, Karasu F. Menopoz dönemindeki kadınların gözüyle menopoz: Nitel bir araştırma. TJFMPC. 2021;15(4):809-817. doi: 10.21763/tjfmpc.902774.
 • 11. Koyuncu T, Ünsal A, Arslantaş D. Menopoz tutum değerlendirme ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Eskişehir-Mahmudiye’de, 40-64 yaş grubu kadınlar üzerinde bir çalışma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2015;14(6):448-454.
 • 12. Özkul AS, Özkul RF. Yaşam doyumunu etkileyen değerler: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi. 2022;11(2):1-12.
 • 13. Bal F, Faraji H, Erdinç İ. Yaşam doyumunu etkileyen faktörlerin evlilik ve cinsellik kavramı üzerinden değerlendirilmesi. The Journal of Social Science. 2018;5(30):185-197.
 • 14. Uygur SS. Yaşam doyumunun yordanmasında kendini açma ve sosyal desteğin rolü. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi. 2018;2(1):16-33.
 • 15. Parmaksız İ. Yaşam doyumuyla bilinçli farkındalık arasındaki ilişki: yetişkinler üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;33(1):157-176. doi:10.19171/uefad.587932.
 • 16. Erbaş N, Demirel G. Klimakterik dönemdeki kadınların menopoza ilişkin yakınmalarının ve menopozal tutumlarının cinsel yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;4:220-225.
 • 17. Gümüşay M, Erbil N. Kadınların menopoza özgü yaşam kalitesine menopoz tutumunun etkisi. Ordu University Journal of Nursing Studies. 2019;2(2):96-109.
 • 18. Ghorbani M, Azhari S, Esmaily HA, et al. Investigation of the relationship between personality characteristics and vasomotor symptoms in menopausal women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2016;21(4):441-447.
 • 19. Jamali S, Javadpour S, Mosalanejad L, et al. Attitudes about sexual activity among postmenopausal women in different ethnic groups: A cross-sectional study in Jahrom, Iran. J.Reprod Infertil. 2016;17:47-55.
 • 20. Parmaksız M. Menopoz dönemindeki kadınların yaşam doyumlarının menopozal yakınmalara etkisi. [Yüksek lisans tezi]. Karabük, Türkiye: Ebelik, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • 21. Ertem G. Kadınların menopoz sonrası yaşam kalitelerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2010;7:471.
 • 22. Gönenç İM, Koç G. Menopoz dönemine yönelik uygulanan eğitim programının kadınların menopoza yönelik tutumlarına etkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(1):29-33. doi: 10.22312/sdusbed.472704.
 • 23. Scheineder HP, Heinemann LAJ, Rosemeier HP, et al. The Menapouse Rating Scale (MRS) Reliability of scores of menapousal complaints. Climacteric. 2000;3(1):59-64.
 • 24. Gürkan CÖ. Menopoz semptomları değerlendirme ölçeğinin Türkçe forumunun güvenirlik ve geçerliliği. Hemşirelik Forumu Derg. 2005;30-35.
 • 25. Uçanok Z, Bayraktar R. Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda menopoza ilişkin belirtilerin, tutumların ve yaşama bakış açısının incelenmesi. 3P Dergisi. 1996;4:11-20.
 • 26. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, et al. The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment. 1985;49(1):71-75.
 • 27. Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;15(59):1250-1263. doi:10.17755/esosder.75955.
 • 28. Türkiye Endokronoloji ve Metobolizma Derneği. Menopoz 2022. https://temd.org.tr/halk/hastaliklar/menopoz. Erişim Tarihi 28.09.2022.
 • 29. Dündar T, Aksu H. Klimakterik dönemdeki kadınların menopozal semptom ve tutumları. DEUHFED. 2021;14(2):134-140.
 • 30. Al-Mehaisen L, Al-Kuran O. Impact of menopause on quality of life: A cross sectional study in menopausal females in the north of Jordan. Medical Science and Discovery. 2018;5:234-238.
 • 31. Khatoon F, Sinha P, Shahid S, et al. Assessment of menopausal symptoms using modified Menopause Rating Scale (MRS) in women of Northern India. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2018;7:947-951.
 • 32. İkiışık H, Turan G, Kutay F, et al. Awareness of menopause and strategies to cope with menopausal symptoms of the women aged between 40 and 65 who consulted to atertiary care hospital. ESTUDAM Public Healty Journal. 2020;5:10-21.
 • 33. Santoro N, Epperson CN, Mathews SB. Menopausal symptoms and their management. Endocrinol Metab Clin North Am. 2015;44(3):497-515. doi:10.1016/j.ecl.2015.05.001
 • 34. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(4):199-215. doi:10.1038/nrendo.2017.180.
 • 35. Dinçer Y, Oskay Ü. Menopoz döneminde kadınların cinsellik ile ilgili sorunlarının incelenmesi: Kalitatif bir çalışma. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2018;4(2);16-28.
 • 36. Erbil N. Attitudes towards menopause and depression, body image of women during menopause. Alexandria Journal of Medicine. 2018;54(3):241–246.
 • 37. Hakimi S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Zaiery F, Khatami S. Women's perspectives toward menopause: A phenomenological study in Iran. J Women Aging. 2016;28(1):80-9. doi: 10.1080/08952841.2014.954502.
 • 38. Ornat L, Martínez-Dearth R, Muñoz A, et al. Sexual function, satisfaction with life and menopausal symptoms in middle-aged women. Maturitas. 2013;75(3):261-269. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.04.007.

Examination of Menopaus Symptoms and Menopaus Attitude with Life Satisfaction in Women between 45-60 Years

Year 2023, Issue: 21 - December, 1097 - 1111, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1231948

Abstract

Aim: The aim of the study was to determine the menopausal symptoms, menopausal attitudes and life satisfaction of women aged 45-60 years.
Method: The research is descriptive and was conducted with women between the ages of 45-60 living in Turkey between March 2021 and August 2022. The sample of the study consisted of 297 participants between the ages of 45-60 who agreed to participate in the study. The data were collected through an online questionnaire using the individual identification form developed by the researchers, the Menopause Symptoms Assessment Scale, the Menopausal Attitude Scale, and the Life Satisfaction Scale. The data were evaluated with the SPSS 22 program.
Results: The mean age of the women in the study was 52.74±4.04 years, and the mean age of menopause was 48.12±4.12 years. In the study, the mean score obtained from the menopausal symptoms scale was 15.72±9.86; the mean score of the attitude scale towards menopause was 46.04±14.46 and the mean score of the life satisfaction scale was 15.66±5.55. There is a negative, moderate (r=-0.043; p<0.01) correlation between the menopausal symptoms assessment scale and the attitude towards menopause scale, a negative, weak correlation between the menopause symptoms assessment scale and the life satisfaction scale (r=-0.12; p<0.05). In the study, hot flashes sweating were reported as the most rate severe symptom (19.9%).
Conclusion: In the study, it was determined that women experienced various symptoms during menopause, and these symptoms were associated with life satisfaction and menopausal attitude.
It is thought that with the interventions to be made, the menopausal attitude can be improved, symptoms can be reduced and life satisfaction can be increase.

References

 • 1. World Health Organization Scientific Group. Research on the menopause in the 1990s. Geneva: World Health Organization, Yayınlanma Tarihi 1996. Erişim Tarihi 15.06.2021.
 • 2. Özcan H, Oskay Ü. Menopoz döneminde semptom yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar. Göztepe Tıp Dergisi. 2013;28(4):157–163.
 • 3. Vardar O, Özkan S, Serçekuş P. Menopoz ve andropoz: Benzerlikler farklılıklar. Androloji Bülteni. 2020;22:129−136. doi:10.24898/tandro.2020.04796.
 • 4. Thapa R, Yang Y. Menopausal symptoms and related factors among Cambodian women. Women Health. 2020;60(4):396-411. doi:10.1080/03630242.2019.1643815
 • 5. Tümer A, Kartal A. Kadınların menopoza ilişkin tutumları ile menopozal yakınmaları arasındaki ilişki. Pam Med J. 2018;11(3):337-346.
 • 6. Abay H, Kaplan S. Menopozal dönem yaşam kalitesini nasıl etkiliyor? Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;1-23.
 • 7. Fışkın G, Hotun-Şahin N, Kaya İG. Menopozal dönemdeki kadınların bu yaşam dönemine ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. JAREN. 2017;3(3):122-128. doi: 10.5222/ jaren.2017.122.
 • 8. Yılmaz MK, Aytekin Rİ. Genişletilmiş değer-tutum-davranış modeli bağlamında yeşil ürün satın alma davranışının incelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020;13(2), 439-465. doi: 10.17218/hititsosbil.786220.
 • 9. Kurt G, Arslan H. Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri. Cukurova Med J. 2020;45(3):910-920.
 • 10. Polat F, Karasu F. Menopoz dönemindeki kadınların gözüyle menopoz: Nitel bir araştırma. TJFMPC. 2021;15(4):809-817. doi: 10.21763/tjfmpc.902774.
 • 11. Koyuncu T, Ünsal A, Arslantaş D. Menopoz tutum değerlendirme ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Eskişehir-Mahmudiye’de, 40-64 yaş grubu kadınlar üzerinde bir çalışma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2015;14(6):448-454.
 • 12. Özkul AS, Özkul RF. Yaşam doyumunu etkileyen değerler: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi. 2022;11(2):1-12.
 • 13. Bal F, Faraji H, Erdinç İ. Yaşam doyumunu etkileyen faktörlerin evlilik ve cinsellik kavramı üzerinden değerlendirilmesi. The Journal of Social Science. 2018;5(30):185-197.
 • 14. Uygur SS. Yaşam doyumunun yordanmasında kendini açma ve sosyal desteğin rolü. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi. 2018;2(1):16-33.
 • 15. Parmaksız İ. Yaşam doyumuyla bilinçli farkındalık arasındaki ilişki: yetişkinler üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;33(1):157-176. doi:10.19171/uefad.587932.
 • 16. Erbaş N, Demirel G. Klimakterik dönemdeki kadınların menopoza ilişkin yakınmalarının ve menopozal tutumlarının cinsel yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;4:220-225.
 • 17. Gümüşay M, Erbil N. Kadınların menopoza özgü yaşam kalitesine menopoz tutumunun etkisi. Ordu University Journal of Nursing Studies. 2019;2(2):96-109.
 • 18. Ghorbani M, Azhari S, Esmaily HA, et al. Investigation of the relationship between personality characteristics and vasomotor symptoms in menopausal women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2016;21(4):441-447.
 • 19. Jamali S, Javadpour S, Mosalanejad L, et al. Attitudes about sexual activity among postmenopausal women in different ethnic groups: A cross-sectional study in Jahrom, Iran. J.Reprod Infertil. 2016;17:47-55.
 • 20. Parmaksız M. Menopoz dönemindeki kadınların yaşam doyumlarının menopozal yakınmalara etkisi. [Yüksek lisans tezi]. Karabük, Türkiye: Ebelik, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.
 • 21. Ertem G. Kadınların menopoz sonrası yaşam kalitelerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2010;7:471.
 • 22. Gönenç İM, Koç G. Menopoz dönemine yönelik uygulanan eğitim programının kadınların menopoza yönelik tutumlarına etkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;10(1):29-33. doi: 10.22312/sdusbed.472704.
 • 23. Scheineder HP, Heinemann LAJ, Rosemeier HP, et al. The Menapouse Rating Scale (MRS) Reliability of scores of menapousal complaints. Climacteric. 2000;3(1):59-64.
 • 24. Gürkan CÖ. Menopoz semptomları değerlendirme ölçeğinin Türkçe forumunun güvenirlik ve geçerliliği. Hemşirelik Forumu Derg. 2005;30-35.
 • 25. Uçanok Z, Bayraktar R. Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda menopoza ilişkin belirtilerin, tutumların ve yaşama bakış açısının incelenmesi. 3P Dergisi. 1996;4:11-20.
 • 26. Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, et al. The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment. 1985;49(1):71-75.
 • 27. Dağlı A, Baysal N. Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;15(59):1250-1263. doi:10.17755/esosder.75955.
 • 28. Türkiye Endokronoloji ve Metobolizma Derneği. Menopoz 2022. https://temd.org.tr/halk/hastaliklar/menopoz. Erişim Tarihi 28.09.2022.
 • 29. Dündar T, Aksu H. Klimakterik dönemdeki kadınların menopozal semptom ve tutumları. DEUHFED. 2021;14(2):134-140.
 • 30. Al-Mehaisen L, Al-Kuran O. Impact of menopause on quality of life: A cross sectional study in menopausal females in the north of Jordan. Medical Science and Discovery. 2018;5:234-238.
 • 31. Khatoon F, Sinha P, Shahid S, et al. Assessment of menopausal symptoms using modified Menopause Rating Scale (MRS) in women of Northern India. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2018;7:947-951.
 • 32. İkiışık H, Turan G, Kutay F, et al. Awareness of menopause and strategies to cope with menopausal symptoms of the women aged between 40 and 65 who consulted to atertiary care hospital. ESTUDAM Public Healty Journal. 2020;5:10-21.
 • 33. Santoro N, Epperson CN, Mathews SB. Menopausal symptoms and their management. Endocrinol Metab Clin North Am. 2015;44(3):497-515. doi:10.1016/j.ecl.2015.05.001
 • 34. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(4):199-215. doi:10.1038/nrendo.2017.180.
 • 35. Dinçer Y, Oskay Ü. Menopoz döneminde kadınların cinsellik ile ilgili sorunlarının incelenmesi: Kalitatif bir çalışma. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2018;4(2);16-28.
 • 36. Erbil N. Attitudes towards menopause and depression, body image of women during menopause. Alexandria Journal of Medicine. 2018;54(3):241–246.
 • 37. Hakimi S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Zaiery F, Khatami S. Women's perspectives toward menopause: A phenomenological study in Iran. J Women Aging. 2016;28(1):80-9. doi: 10.1080/08952841.2014.954502.
 • 38. Ornat L, Martínez-Dearth R, Muñoz A, et al. Sexual function, satisfaction with life and menopausal symptoms in middle-aged women. Maturitas. 2013;75(3):261-269. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.04.007.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Articles
Authors

Öznur Yaşar 0000-0002-4557-6826

Çiler Yeyğel 0000-0002-9061-3817

Early Pub Date January 8, 2024
Publication Date January 5, 2024
Acceptance Date December 5, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 21 - December

Cite

APA Yaşar, Ö., & Yeyğel, Ç. (2024). 45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(21), 1097-1111. https://doi.org/10.38079/igusabder.1231948
AMA Yaşar Ö, Yeyğel Ç. 45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi. IGUSABDER. January 2024;(21):1097-1111. doi:10.38079/igusabder.1231948
Chicago Yaşar, Öznur, and Çiler Yeyğel. “45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları Ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21 (January 2024): 1097-1111. https://doi.org/10.38079/igusabder.1231948.
EndNote Yaşar Ö, Yeyğel Ç (January 1, 2024) 45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 1097–1111.
IEEE Ö. Yaşar and Ç. Yeyğel, “45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi”, IGUSABDER, no. 21, pp. 1097–1111, January 2024, doi: 10.38079/igusabder.1231948.
ISNAD Yaşar, Öznur - Yeyğel, Çiler. “45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları Ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (January 2024), 1097-1111. https://doi.org/10.38079/igusabder.1231948.
JAMA Yaşar Ö, Yeyğel Ç. 45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi. IGUSABDER. 2024;:1097–1111.
MLA Yaşar, Öznur and Çiler Yeyğel. “45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları Ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21, 2024, pp. 1097-11, doi:10.38079/igusabder.1231948.
Vancouver Yaşar Ö, Yeyğel Ç. 45-60 Yaş Arası Kadınlarda Menopoz Semptomları ve Menopoz Tutumu İle Yaşam Doyumunun İncelenmesi. IGUSABDER. 2024(21):1097-111.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)