Research Article
BibTex RIS Cite

Digital Health from the Eyes of Hospital Managers

Year 2023, Issue: 21 - December, 954 - 971, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1309516

Abstract

Aim: The aim of this research is to evaluate the positive and negative aspects of the concept of digital health, which became active during the pandemic period and gained more importance with the publication of the regulation on the provision of remote health services, in terms of healthcare institutions, employees and patients, in the light of the opinions of hospital administrators.
Method: In the qualitative study, a semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used as a data collection method. The research sample consists of managers working at upper and middle management levels serving in seven different hospitals in five different cities. Frequency and content analysis methods were used to analyze the data obtained.
Results: When the answers given by the managers are coded; it has been determined that digital health has both positive and negative reflections for patients, health institutions and employees. Positive reflections of digital health; speed, convenience, savings, order. It has been determined that the negative reflections are communication problems, adaptation problems, inability to reach the service, and erroneous diagnosis.
Conclusion: It has been determined that the results obtained from the interviews and observations are largely compatible with each other. All managers stated that digital health applications provide speed and convenience in paperwork. In addition, hospital managers think that it contributes a lot in terms of cost and expect it to be improved. However, the administrators stated that only face-to-face efficiency will be achieved in the diagnosis and treatment process and that the concept of the digital hospital cannot be fully implemented due to the patient profile. They emphasize that face-to-face communication in health should never be abandoned.

References

 • 1. Kılıç T. E-sağlık, iyi uygulama örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):203-217.
 • 2. Egbunike-Agbakoba, RNIO. Factors Affecting the Implementation of a National Digital Health & Wellbeing Service at Scale. [PhD thesis]. University of Glasgow; Unıted Kıngdom: Institute of Health and Wellbeing; 2019.
 • 3. Resmi Gazete. Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, (2022). Sayı: 13746.
 • 4. Şimşir İ, Mete B. Sağlık hizmetlerinin geleceği: dijital sağlık teknolojileri. Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP). 2021;2(1):33-39.
 • 5. Şahinol M, Başkavak G. Sosyo-biyo-teknik bakım kompleksi: Tip 1 diyabette dijital sağlık takibi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2021:110-145. doi:0.18490/sosars.911385.
 • 6. Özen H. Dünya sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından değerlendirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021;17(38):5440-5472. doi:10.26466/opus.927187.
 • 7. Uysal B, Ulusinan E. Güncel dijital sağlık uygulamalarının incelemesi. Selçuk Sağlık Dergisi. 2020;1(1):46-60.
 • 8. Büyükgöze S, Dereli E. Dijital sağlık uygulamalarında yapay zeka. In: VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık; 7-10 Kasım, 2019; Ankara, Türkiye.
 • 9. Öksüz B, Altıntaş V. Sağlık turizminde dijital iletişim kanallarının kullanımı. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017;14(1):59-75.
 • 10. Charmaz K. Constructing Grounded Theory a Practical Guide Through Qualitative Analysis, New Delhi. London: Sage Publications; 2006.
 • 11. Temel K, Akıncı F. Sağlık hizmetleri pazarlamasında reklam ve sosyal medyanın rolü. Hastane Öncesi Dergisi. 2016;1(2):27-37.
 • 12. Pimenta S, Hansen H, Demeyer H, et al. Role of digital health in pulmonary rehabilitation and beyond: Shaping the future. ERJ Open Res. 2023;9:00212-2022. doi: 10.1183/ 23120541.00212-2022.
 • 13. Dömbekci HA, Güzel Ş, Kılıç F. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme üzerine idari personel görüşleri: Nitel bir araştırma. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. 2023;5(1):73-84.
 • 14. Toygar Ş. E-Sağlık uygulamaları. Yasama Dergisi. 2018;(37):101-123.
 • 15. Bouraima OO, Çetin A. Opportunities and development of e-health in Africa: Gabon case. Mugla Journal of Science and Technology. 2017;3(1):39-44.
 • 16. Yorulmaz M, Odacı Ş, Akkan M. Dijital sağlık ve e-nabız farkındalık düzeyi belirleme çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi. 2018;(16):1-11.
 • 17. Mathews SC, McShea MJ, Hanley CL, Ravitz A, Labrique AB, Cohen AB. Digital health: A path to validation. NPJ Digital Medicine. 2019;2(1):38.doi:10.1038/s41746-019-0111-3.
 • 18. Bozdoğan C. Türkiye’deki özel hastanelerin dijitalleşmesi ve akreditasyon sürecine ilişkin hastane yöneticilerinin görüşleri. International Journal of Arts and Social Studies. 2022;5(9):149-166.
 • 19. Alkan Demir A, Torun N. Dijital hastane ortamında çalışan sağlık profesyonellerinin deneyimleri; avantajlar, kolaylıklar ve güçlükler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2022;36:223-236. doi: 10.18092/ulikidince.943761.
 • 20. Kostkova P. Grand challenges in digital health. Frontiers in Public Health. 2015;3:134. doi:10.3389/fpubh.2015.00134.
 • 21. Altıntaş S. Dijitalleşen hastaneye doğru-hastane çalışanlarının dijitalleşmeye bakış açısı. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2022;20(1):1-17.

Hastane Yöneticilerinin Gözünden Dijital Sağlık

Year 2023, Issue: 21 - December, 954 - 971, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1309516

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı; hastane yöneticilerinin görüşleri ışığında; pandemi döneminde aktifleşen ve uzaktan sağlık hizmetinin sunumu hakkında yönetmeliğin yayınlanması ile daha da önem kazanan dijital sağlık kavramını; sağlık kurumları, çalışanlar, hastalar açısından olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirmektir.
Yöntem: Nitel çalışmada veri toplama yöntemi olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma örneklemi beş farklı şehirdeki yedi farklı hastanede hizmet veren üst ve orta yönetim kademesinde çalışan yöneticilerden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Bulgular: Yöneticilerin verdiği cevaplar kodlandığında; dijital sağlığın hastalar, sağlık kurumları ve çalışanlar için hem olumlu, hem olumsuz yansımalarının olduğu tespit edilmiştir. Dijital sağlığın olumlu yansımaları; hız, kolaylık, tasarruf, düzen olarak belirtilmiştir. Olumsuz yansımalarının ise iletişim problemleri, adaptasyon sorunu, hizmete ulaşamama, hatalı tanı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Görüşme ve gözlemlerden çıkan sonuçların büyük oranda birbiriyle uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. Tüm yöneticiler dijital sağlık uygulamalarının, evrak işlemlerinde hız ve kolaylık sağladığını belirtmiştir. Ayrıca hastane yöneticileri, maliyet açısından da çok katkısı olduğunu düşünmekte ve geliştirilmesini beklemektedir. Fakat yöneticiler, tanı ve tedavi sürecinde ancak yüz yüze verimliliğin sağlanacağını, hasta profili nedeniyle dijital hastane kavramının tam olarak uygulanamayacağını dile getirmişlerdir. Sağlıkta yüz yüze iletişimden hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.

References

 • 1. Kılıç T. E-sağlık, iyi uygulama örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):203-217.
 • 2. Egbunike-Agbakoba, RNIO. Factors Affecting the Implementation of a National Digital Health & Wellbeing Service at Scale. [PhD thesis]. University of Glasgow; Unıted Kıngdom: Institute of Health and Wellbeing; 2019.
 • 3. Resmi Gazete. Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, (2022). Sayı: 13746.
 • 4. Şimşir İ, Mete B. Sağlık hizmetlerinin geleceği: dijital sağlık teknolojileri. Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP). 2021;2(1):33-39.
 • 5. Şahinol M, Başkavak G. Sosyo-biyo-teknik bakım kompleksi: Tip 1 diyabette dijital sağlık takibi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2021:110-145. doi:0.18490/sosars.911385.
 • 6. Özen H. Dünya sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından değerlendirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021;17(38):5440-5472. doi:10.26466/opus.927187.
 • 7. Uysal B, Ulusinan E. Güncel dijital sağlık uygulamalarının incelemesi. Selçuk Sağlık Dergisi. 2020;1(1):46-60.
 • 8. Büyükgöze S, Dereli E. Dijital sağlık uygulamalarında yapay zeka. In: VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık; 7-10 Kasım, 2019; Ankara, Türkiye.
 • 9. Öksüz B, Altıntaş V. Sağlık turizminde dijital iletişim kanallarının kullanımı. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2017;14(1):59-75.
 • 10. Charmaz K. Constructing Grounded Theory a Practical Guide Through Qualitative Analysis, New Delhi. London: Sage Publications; 2006.
 • 11. Temel K, Akıncı F. Sağlık hizmetleri pazarlamasında reklam ve sosyal medyanın rolü. Hastane Öncesi Dergisi. 2016;1(2):27-37.
 • 12. Pimenta S, Hansen H, Demeyer H, et al. Role of digital health in pulmonary rehabilitation and beyond: Shaping the future. ERJ Open Res. 2023;9:00212-2022. doi: 10.1183/ 23120541.00212-2022.
 • 13. Dömbekci HA, Güzel Ş, Kılıç F. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme üzerine idari personel görüşleri: Nitel bir araştırma. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. 2023;5(1):73-84.
 • 14. Toygar Ş. E-Sağlık uygulamaları. Yasama Dergisi. 2018;(37):101-123.
 • 15. Bouraima OO, Çetin A. Opportunities and development of e-health in Africa: Gabon case. Mugla Journal of Science and Technology. 2017;3(1):39-44.
 • 16. Yorulmaz M, Odacı Ş, Akkan M. Dijital sağlık ve e-nabız farkındalık düzeyi belirleme çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi. 2018;(16):1-11.
 • 17. Mathews SC, McShea MJ, Hanley CL, Ravitz A, Labrique AB, Cohen AB. Digital health: A path to validation. NPJ Digital Medicine. 2019;2(1):38.doi:10.1038/s41746-019-0111-3.
 • 18. Bozdoğan C. Türkiye’deki özel hastanelerin dijitalleşmesi ve akreditasyon sürecine ilişkin hastane yöneticilerinin görüşleri. International Journal of Arts and Social Studies. 2022;5(9):149-166.
 • 19. Alkan Demir A, Torun N. Dijital hastane ortamında çalışan sağlık profesyonellerinin deneyimleri; avantajlar, kolaylıklar ve güçlükler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2022;36:223-236. doi: 10.18092/ulikidince.943761.
 • 20. Kostkova P. Grand challenges in digital health. Frontiers in Public Health. 2015;3:134. doi:10.3389/fpubh.2015.00134.
 • 21. Altıntaş S. Dijitalleşen hastaneye doğru-hastane çalışanlarının dijitalleşmeye bakış açısı. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2022;20(1):1-17.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Digital Health, Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Ebrar Ilıman Yaltagil 0000-0002-5255-8482

Early Pub Date January 8, 2024
Publication Date January 5, 2024
Acceptance Date December 6, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 21 - December

Cite

APA Ilıman Yaltagil, E. (2024). Digital Health from the Eyes of Hospital Managers. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(21), 954-971. https://doi.org/10.38079/igusabder.1309516
AMA Ilıman Yaltagil E. Digital Health from the Eyes of Hospital Managers. IGUSABDER. January 2024;(21):954-971. doi:10.38079/igusabder.1309516
Chicago Ilıman Yaltagil, Ebrar. “Digital Health from the Eyes of Hospital Managers”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21 (January 2024): 954-71. https://doi.org/10.38079/igusabder.1309516.
EndNote Ilıman Yaltagil E (January 1, 2024) Digital Health from the Eyes of Hospital Managers. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 954–971.
IEEE E. Ilıman Yaltagil, “Digital Health from the Eyes of Hospital Managers”, IGUSABDER, no. 21, pp. 954–971, January 2024, doi: 10.38079/igusabder.1309516.
ISNAD Ilıman Yaltagil, Ebrar. “Digital Health from the Eyes of Hospital Managers”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (January 2024), 954-971. https://doi.org/10.38079/igusabder.1309516.
JAMA Ilıman Yaltagil E. Digital Health from the Eyes of Hospital Managers. IGUSABDER. 2024;:954–971.
MLA Ilıman Yaltagil, Ebrar. “Digital Health from the Eyes of Hospital Managers”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21, 2024, pp. 954-71, doi:10.38079/igusabder.1309516.
Vancouver Ilıman Yaltagil E. Digital Health from the Eyes of Hospital Managers. IGUSABDER. 2024(21):954-71.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)