Research Article
BibTex RIS Cite

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Denge Seviyeleri ve Kassal Endurans Değerleri Açısından Karşılaştırılması

Year 2023, Issue: 21 - December, 1152 - 1166, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1314806

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin, denge seviyelerinin ve kassal endurans değerlerinin sınıflar arası karşılaştırmasının yapılmasıdır. Böylece öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri, kendi yaşamlarına ne derece uyguladıkları belirlenecektir.
Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda sağlık ile ilgili fiziksel uygunluk parametrelerinden olan denge ve gövde enduransı ile fiziksel aktivite düzeyleri incelendi. Çalışmamızda kartopu randomizasyon yöntemi kullanıldı. Çalışmaya katılmaya 36 öğrenci (15 erkek, 21 kadın) gönüllü oldu. Dinamik denge değerlendirmesinde Y Denge Testi, statik denge değerlendirmesinde Flamingo Denge Testi, endurans değerlendirmesinde McGill Endurans Testleri ve fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesinde Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizde SPSS 24.0 programı kullanıldı ve anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen öğrencilerin gruplar arasında yaş, vücut kütle indeksi ve cinsiyet parametreleri açısından fark yoktu (p>0,05). Gruplar arasında dinamik dengede, statik dengede, enduransın tüm yönlerinde ve fiziksel aktivite düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile denge ve endurans değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde ise sol yönlü endurans hariç (p<0,05) hiçbir parametrede anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05).
Sonuç: Çalışmanın sonucunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin dinamik denge, statik denge, endurans ve fiziksel aktivite düzeyleri açısından sınıflar arası fark olmadığı görülmüştür. Fiziksel aktivite sonuçları incelendiğinde inaktif grupta çok az öğrenci olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin derslerde öğrendikleri bilgileri kendi hayatlarında uygulamada başarılı olduklarını söylenebilir. Gelecek çalışmalarda, katılımcı sayısının artırılması önerilmektedir.

Thanks

Tez çalışmam süresince yanımda olan değerli hocalarım ve aileme teşekkürü bir borç bilirim.

References

 • 1. Aktaş H, Şaşmaz CT, Kılınçer A, ve ark. Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;8(2):60-70.
 • 2. Bulut S. Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji. 2013;70(4):205-14.
 • 3. Ünver E, Demirci N, Cinemre ŞA. Erkek çocuklarda denge düzeyi, biyomotor beceriler ve fiziksel aktivite ilişkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 2019;30(2):53-62.
 • 4. Altay F. Ritmik jimnastikte iki farklı hızda yapılan chaine rotasyon sonrasında yan denge hareketinin biyomekanik analizi. [doctorate thesis]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2001.
 • 5. Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance. Sports Medicine. 2011;41:221-232.
 • 6. Suveren-Erdoğan C, Er F, İpekoğlu G, Çolakoğlu T, Zorba E, Çolakoğlu FF. Farklı denge egzersizlerinin voleybolcularda statik ve dinamik denge performansı üzerine etkileri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2017;8(1):11-18.
 • 7. Günaydın EE, Eliöz M. Sporcu ve sedanterlerde core stabilizasyon kuvvetinin denge üzerine etkilerinin incelenmesi. Journal of International Social Research. 2020;13(69):1494-1501.
 • 8. Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine. 2006;36:189-198.
 • 9. Hodges PW, Richardson CA. Contraction of the abdominal muscles associated with movement of the lower limb. Physical Therapy. 1997;77(2):132-142.
 • 10. Gür-Kabul E, Başakçı-Çalık B, Baş-Aslan U, Ünver F. Sağlıklı gençlerde kısa dönem dinamik stabilizasyon eğitiminin esneklik, kassal endurans ve dinamik denge üzerine etkileri: Rastgele kontrollü çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2018;5(1):1-8.
 • 11. Abaraogu UO, Ugwa WO. Selected anthropometrics, spinal posture, and trunk muscle endurance as correlated factors of static balance among adolescent and young adult males. Turk J Phys Med Rehabil. 2016;62:9-16.
 • 12. Barati A, Safarcherati A, Aghayari A, Azizi F, Abbasi H. Evaluation of relationship between trunk muscle endurance and static balance in male students. Asian Journal of Sports Medicine. 2013;4(4):289.
 • 13. Cobb SC, Bazett-Jones DM, Joshi MN, Earl-Boehm JE, James CR. The relationship among foot posture, core and lower extremity muscle function, and postural stability. Journal of Athletic Training. 2014;49(2):173-180.
 • 14. Ambegaonkar JP, Mettinger LM, Caswell SV, Burtt A, Cortes N. Relationships between core endurance, hip strength, and balance in collegiate female athletes. International Journal of Sports Physical Therapy. 2014;9(5):604.
 • 15. İstanbul Gelişim Üniversitesi. Duyurular. https://gelisim.edu.tr/tr/gelisim-duyuru-egitim-ogretim-faaliyetleri-hakkinda-senato-karari-1. Yayınlanma Tarihi: 17.02.2023. Erişim Tarihi: 04.06.2023.
 • 16. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003;35(8):1381-1395.
 • 17. Sağlam M, Arıkan H, Savcı S, et al. International physical activity questionnaire: Reliability and validity of the Turkish version. Perceptual and Motor Skills. 2010;111(1):278-284.
 • 18. Öztürk M. Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerde uluslararası fiziksel aktivite anketinin geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi. [master’s thesis]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2005.
 • 19. Tsigilis N, Douda H, Tokmakidis SP. Test-retest reliability of the eurofit test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills. 2002;95(3):1295-1300.
 • 20. Gökdemir K, Ciğerci AE, Er F, Suveren C, Sever O. The comparison of dynamic and static balance performance of sedentary and different branches athletes. World Applied Sciences Journal. 2012;17(9):1079-82.
 • 21. Rami PV, Prabhakar MM. Comparison of static balance in male football and basketball players by using flamingo balance test. International Journal of Physiotherapy. 2018;162-166.
 • 22. Türkeri C, Büyüktaş B, Öztürk B. Alt Ekstremite Y Dinamik Denge Testi güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies. 2020;15(2):1439-1451.
 • 23. Plisky PJ, Gorman PP, Butler RJ, Kiesel KB, Underwood FB, Elkins B. The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. North American Journal of Sports Physical Therapy. 2009;4(2):92.
 • 24. Haksever B, Düzgün İ, Yüce D, Baltacı G. Sağlıklı bireylere standart denge eğitiminin dinamik, statik denge ve fonksiyonellik üzerine etkileri. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;2(3):40-49.
 • 25. McGill SM, Childs A, Liebenson C. Endurance times for low back stabilization exercises: Clinical targets for testing and training from a normal database. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1999;80(8):941-944.
 • 26. McGill S. Low Back Disorders: Evidence-based Prevention and Rehabilitation. Michigan: Human Kinetics; 2015.
 • 27. Kethüdaoğlu MO, Demirdel E. Sağlıklı bireylerde torakolumbal fasya gevşetme tekniklerinin eklem hareket açıklığı, eklem pozisyon hissi ve enduransa etkilerinin incelenmesi: Pilot çalışma. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2021;2(3):12-24.
 • 28. Arslan T, Arslan S. Fizyoterapi öğrencilerinin koronavirüs pandemi döneminde fiziksel aktivite alışkanlıkları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6(2):8-13.
 • 29. Zhai X, Wu N, Koriyama S, et al. Mediating effect of perceived stress on the association between physical activity and sleep quality among Chinese college students. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(1):289.
 • 30. Bednarek J, Pomykała S, Bigosińska M, Szyguła Z. Physical activity of Polish and Turkish university students as assessed by IPAQ. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2016;16:13-22.
 • 31. Engquist KD, Smith CA, Chimera NJ, Warren M. Performance comparison of student-athletes and general college students on the functional movement screen and the Y balance test. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(8):2296-2303.
 • 32. McGill S, Belore M, Crosby I, Russell C. Clinical tools to quantify torso flexion endurance: Normative data from student and firefighter populations. Occupational Ergonomics. 2010;9(1):55-61.
 • 33. Özkal Ö. Sağlıklı erişkinlerde gövde kas enduransı ve statik/dinamik denge arasındaki ilişkinin incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(3):45-50.

Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values

Year 2023, Issue: 21 - December, 1152 - 1166, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1314806

Abstract

Aim: This study aims to compare the physical activity levels, balance levels and muscular endurance values of Physiotherapy and Rehabilitation students among grades. Thus, it will be determined to what extent students apply the knowledge they learned in the courses to their own lives.
Method: For the aim of our study, balance and trunk endurance, which are physical fitness parameters related to health, and physical activity levels were examined. Snowball randomization method was used in our study. 36 students (15 male, 21 female) volunteered to participate in our study. Y Balance Test was used for dynamic balance assessment, the Flamingo Balance Test for static balance assessment, the McGill Endurance Tests for endurance assessment, and the International Physical Activity Questionnaire for physical activity levels. SPSS 24.0 program was used in statistical analysis of data and significance value was accepted as p<0.05.
Results: There was no difference between groups of students included in the study in terms of age, body mass index and gender parameters (p>0.05). There was no statistically significant difference between groups in dynamic balance, static balance, all directions of endurance and physical activity levels (p>0.05). When the relationship between students' physical activity levels and balance–endurance values was examined, no significant relationship was found in any parameter (p>0.05) except for left-sided endurance (p<0.05).
Conclusion: As a result of our study, it was seen that there was no difference between degrees in terms of dynamic balance, static balance, endurance and physical activity levels of Physiotherapy and Rehabilitation students. When physical activity results were examined, it was seen that there were very few students in the inactive group. Based on this, we can say that Physiotherapy and Rehabilitation students are successful in applying the knowledge they learned in lectures in their own lives. We recommend increasing the number of participants in future studies.

References

 • 1. Aktaş H, Şaşmaz CT, Kılınçer A, ve ark. Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;8(2):60-70.
 • 2. Bulut S. Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji. 2013;70(4):205-14.
 • 3. Ünver E, Demirci N, Cinemre ŞA. Erkek çocuklarda denge düzeyi, biyomotor beceriler ve fiziksel aktivite ilişkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 2019;30(2):53-62.
 • 4. Altay F. Ritmik jimnastikte iki farklı hızda yapılan chaine rotasyon sonrasında yan denge hareketinin biyomekanik analizi. [doctorate thesis]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;2001.
 • 5. Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance. Sports Medicine. 2011;41:221-232.
 • 6. Suveren-Erdoğan C, Er F, İpekoğlu G, Çolakoğlu T, Zorba E, Çolakoğlu FF. Farklı denge egzersizlerinin voleybolcularda statik ve dinamik denge performansı üzerine etkileri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2017;8(1):11-18.
 • 7. Günaydın EE, Eliöz M. Sporcu ve sedanterlerde core stabilizasyon kuvvetinin denge üzerine etkilerinin incelenmesi. Journal of International Social Research. 2020;13(69):1494-1501.
 • 8. Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine. 2006;36:189-198.
 • 9. Hodges PW, Richardson CA. Contraction of the abdominal muscles associated with movement of the lower limb. Physical Therapy. 1997;77(2):132-142.
 • 10. Gür-Kabul E, Başakçı-Çalık B, Baş-Aslan U, Ünver F. Sağlıklı gençlerde kısa dönem dinamik stabilizasyon eğitiminin esneklik, kassal endurans ve dinamik denge üzerine etkileri: Rastgele kontrollü çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2018;5(1):1-8.
 • 11. Abaraogu UO, Ugwa WO. Selected anthropometrics, spinal posture, and trunk muscle endurance as correlated factors of static balance among adolescent and young adult males. Turk J Phys Med Rehabil. 2016;62:9-16.
 • 12. Barati A, Safarcherati A, Aghayari A, Azizi F, Abbasi H. Evaluation of relationship between trunk muscle endurance and static balance in male students. Asian Journal of Sports Medicine. 2013;4(4):289.
 • 13. Cobb SC, Bazett-Jones DM, Joshi MN, Earl-Boehm JE, James CR. The relationship among foot posture, core and lower extremity muscle function, and postural stability. Journal of Athletic Training. 2014;49(2):173-180.
 • 14. Ambegaonkar JP, Mettinger LM, Caswell SV, Burtt A, Cortes N. Relationships between core endurance, hip strength, and balance in collegiate female athletes. International Journal of Sports Physical Therapy. 2014;9(5):604.
 • 15. İstanbul Gelişim Üniversitesi. Duyurular. https://gelisim.edu.tr/tr/gelisim-duyuru-egitim-ogretim-faaliyetleri-hakkinda-senato-karari-1. Yayınlanma Tarihi: 17.02.2023. Erişim Tarihi: 04.06.2023.
 • 16. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003;35(8):1381-1395.
 • 17. Sağlam M, Arıkan H, Savcı S, et al. International physical activity questionnaire: Reliability and validity of the Turkish version. Perceptual and Motor Skills. 2010;111(1):278-284.
 • 18. Öztürk M. Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerde uluslararası fiziksel aktivite anketinin geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi. [master’s thesis]. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2005.
 • 19. Tsigilis N, Douda H, Tokmakidis SP. Test-retest reliability of the eurofit test battery administered to university students. Perceptual and Motor Skills. 2002;95(3):1295-1300.
 • 20. Gökdemir K, Ciğerci AE, Er F, Suveren C, Sever O. The comparison of dynamic and static balance performance of sedentary and different branches athletes. World Applied Sciences Journal. 2012;17(9):1079-82.
 • 21. Rami PV, Prabhakar MM. Comparison of static balance in male football and basketball players by using flamingo balance test. International Journal of Physiotherapy. 2018;162-166.
 • 22. Türkeri C, Büyüktaş B, Öztürk B. Alt Ekstremite Y Dinamik Denge Testi güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies. 2020;15(2):1439-1451.
 • 23. Plisky PJ, Gorman PP, Butler RJ, Kiesel KB, Underwood FB, Elkins B. The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. North American Journal of Sports Physical Therapy. 2009;4(2):92.
 • 24. Haksever B, Düzgün İ, Yüce D, Baltacı G. Sağlıklı bireylere standart denge eğitiminin dinamik, statik denge ve fonksiyonellik üzerine etkileri. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;2(3):40-49.
 • 25. McGill SM, Childs A, Liebenson C. Endurance times for low back stabilization exercises: Clinical targets for testing and training from a normal database. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1999;80(8):941-944.
 • 26. McGill S. Low Back Disorders: Evidence-based Prevention and Rehabilitation. Michigan: Human Kinetics; 2015.
 • 27. Kethüdaoğlu MO, Demirdel E. Sağlıklı bireylerde torakolumbal fasya gevşetme tekniklerinin eklem hareket açıklığı, eklem pozisyon hissi ve enduransa etkilerinin incelenmesi: Pilot çalışma. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2021;2(3):12-24.
 • 28. Arslan T, Arslan S. Fizyoterapi öğrencilerinin koronavirüs pandemi döneminde fiziksel aktivite alışkanlıkları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6(2):8-13.
 • 29. Zhai X, Wu N, Koriyama S, et al. Mediating effect of perceived stress on the association between physical activity and sleep quality among Chinese college students. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(1):289.
 • 30. Bednarek J, Pomykała S, Bigosińska M, Szyguła Z. Physical activity of Polish and Turkish university students as assessed by IPAQ. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2016;16:13-22.
 • 31. Engquist KD, Smith CA, Chimera NJ, Warren M. Performance comparison of student-athletes and general college students on the functional movement screen and the Y balance test. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(8):2296-2303.
 • 32. McGill S, Belore M, Crosby I, Russell C. Clinical tools to quantify torso flexion endurance: Normative data from student and firefighter populations. Occupational Ergonomics. 2010;9(1):55-61.
 • 33. Özkal Ö. Sağlıklı erişkinlerde gövde kas enduransı ve statik/dinamik denge arasındaki ilişkinin incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021;6(3):45-50.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Physiotherapy
Journal Section Articles
Authors

Aysu Kapan 0009-0001-4712-6941

Ayşem Ecem Özdemir 0000-0002-6930-9490

Öznur Kaya Sağlam 0000-0003-0178-0363

Engin Çağlar 0000-0002-1952-4272

Mustafa Oğuz Kethüdaoğlu 0000-0001-9723-9680

Zeynep Kaçar This is me 0000-0002-0079-0976

Early Pub Date January 8, 2024
Publication Date January 5, 2024
Acceptance Date December 11, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 21 - December

Cite

APA Kapan, A., Özdemir, A. E., Kaya Sağlam, Ö., Çağlar, E., et al. (2024). Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(21), 1152-1166. https://doi.org/10.38079/igusabder.1314806
AMA Kapan A, Özdemir AE, Kaya Sağlam Ö, Çağlar E, Kethüdaoğlu MO, Kaçar Z. Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values. IGUSABDER. January 2024;(21):1152-1166. doi:10.38079/igusabder.1314806
Chicago Kapan, Aysu, Ayşem Ecem Özdemir, Öznur Kaya Sağlam, Engin Çağlar, Mustafa Oğuz Kethüdaoğlu, and Zeynep Kaçar. “Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in Terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21 (January 2024): 1152-66. https://doi.org/10.38079/igusabder.1314806.
EndNote Kapan A, Özdemir AE, Kaya Sağlam Ö, Çağlar E, Kethüdaoğlu MO, Kaçar Z (January 1, 2024) Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 1152–1166.
IEEE A. Kapan, A. E. Özdemir, Ö. Kaya Sağlam, E. Çağlar, M. O. Kethüdaoğlu, and Z. Kaçar, “Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values”, IGUSABDER, no. 21, pp. 1152–1166, January 2024, doi: 10.38079/igusabder.1314806.
ISNAD Kapan, Aysu et al. “Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in Terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (January 2024), 1152-1166. https://doi.org/10.38079/igusabder.1314806.
JAMA Kapan A, Özdemir AE, Kaya Sağlam Ö, Çağlar E, Kethüdaoğlu MO, Kaçar Z. Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values. IGUSABDER. 2024;:1152–1166.
MLA Kapan, Aysu et al. “Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in Terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21, 2024, pp. 1152-66, doi:10.38079/igusabder.1314806.
Vancouver Kapan A, Özdemir AE, Kaya Sağlam Ö, Çağlar E, Kethüdaoğlu MO, Kaçar Z. Comparison of Physiotherapy and Rehabilitation Department Students in terms of Physical Activity Levels, Balance Levels and Muscle Endurance Values. IGUSABDER. 2024(21):1152-66.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)