Research Article
BibTex RIS Cite

Yaşlılara Yönelik Tutumların Belirlenmesinde Geriatri Hemşireliği Dersinin Etkisi

Year 2023, Issue: 21 - December, 1039 - 1049, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1362875

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerine verilen geriatri hemşireliği dersinin, yaşlılara yönelik tutumu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma bir üniversitenin Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencileriyle yarı deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 92 kişi katıldı. Veriler çevrimiçi olarak toplandı. Verilerin analizinde SPSS 21 istatistik programı kullanıldı.
Bulgular: Geriatri hemşireliği dersi almadan önce öğrencilerin %75’i yaşlılığın 65 yaş üstü başladığını ifade ederken geriatri dersini aldıktan sonra %87’si 65 yaş üstü başladığını ifade etmiştir (p<0,05). Aynı zamanda geriatri hemşireliği dersi almadan önce öğrencilerin %27’si yaşlı bireylerle iletişim güçlüğü yaşıyorken geriatri dersini aldıktan sonra sadece %17’sinin yaşlı bireylerle iletişim güçlüğü yaşadığı saptanmıştır (p<0,05). Geriatri hemşireliği dersi alan öğrencilerin ön-test puan ortalamasının 123,55±15,86 son-test puan ortalamasının ise 127,00±16,40 olduğu ön-test ile son-test arasındaki puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Geriatri hemşireliği dersi öğrencilerin yaşlılarla iletişimini güçlendirmektedir. Hemşirelik öğrencilerinde bilgi beceriyi ve yaşlılara karşı olumlu tutumu artırmak için tüm üniversite müfredatlarına geriatri hemşireliği dersi konulması önerilmektedir. Böylelikle hemşire olarak çalışmaya başlayan öğrenciler yaşlılığa bağlı yatışlarda; hastanede kalış süresini, yeniden yatış oranlarının azalmasını ve hasta memnuniyeti gibi hasta sonuçlarının iyileştirilmesinde etkin rol oynayabilir.

References

 • 1. Ayaz Alkaya S, Birimoğlu Okuyan C. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;4(1):43-52.
 • 2. Bousfield C, Hutchison P. Contact, anxiety and young people's attitudes and behavioral intentions towards the elderly. Educational Gerontology. 2010;36:451-466. doi: 10.1080/03601270903324362.
 • 3. Buz S. Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;14(53):268-278.
 • 4. World Health Organization. Ageing and health. World Health Organization. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health. Yayınlanma tarihi Ekim 2022. Erişim tarihi Temmuz 2023.
 • 5. Cankurtaran Ö, Beydili E. Ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet uygulamasının gerekliliği üzerine. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2016;27(1):145-159.
 • 6. Ceylan H, ed. Modern Hayat ve Yaşlılık. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015
 • 7. Dinçer Y, Usta E, Bulduk S. Üniversite öğrencilerinin gözüyle yaşlılık nasıl algılanıyor? Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2016;9(1):26-38.
 • 8. Zhang S, Liu Y, Zhang H, Meng L, Liu P, Zhang S. Determinants of undergraduate nursing students’ care willingness towards the elderly in China: Attitudes, gratitude and knowledge. Nurse Education Today. 2016;43:28–33. doi: 10.1016/j.nedt.2016.04.021.
 • 9. Kogan N. Attitudes Toward Old People: The development of a scale and an examination of correlates. J. Abnorm. Psychol. 1961;62(1):44-54.
 • 10. Duyan V, Gelbal S. Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçe’ye uyarlama çalışması. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi. 2013;16(2):1-6.
 • 11. Kılıç D, Adibelli D. The validity and reliability of Kogan’s attitude towards old people scale in Turkish society. Health. 2011;3(9):602-608. doi: 10.4236/health.2011.39101
 • 12. Küçükgüçlü O, Mert H, Akpınar B. Reliability and validity of Turkish version of attitudes toward old people scale. Journal of Clinical Nursing. 2011;20(21‐22):3196-203. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03764.x.
 • 13. Akpınar Söylemez B, Küçükgüçlü Ö, Akyol M. Can an elective geriatric nursing course change nursing students' attitudes and willingness in caring for the elderly? A quasi-experimental design study. Turkish Journal of Geriatrics. 2018;21(1):33-40. doi: 10.31086/tjgeri.2018137964.
 • 14. Turan E, Yanardag M, Metintas S. Attitudes of students of health sciences towards the older persons. Nurse Education Today. 2016;36:53-57. doi: 10.1016/j.nedt.2015.07.011.
 • 15. Ayoğlu FN, Kulakçı H, Ayyıldız TK, Korkmaz Aslan G, Veren F. Attitudes of Turkish nursing and medical students toward elderly people. J Transcult Nurs. 2014;25(3):241-8. doi: 10.1177/1043659613515527
 • 16. Darling R, Sendir M, Atav S, Buyukyilmaz F. Undergraduate nursing students and the elderly: An assessment of attitudes in a Turkish university. Gerontology & Geriatrics Education. 2018;39(3):283-294. doi: 10.1080/02701960.2017.1311883.
 • 17. Rathnayake S, Athukorala Y, Siop S. Attitudes toward and willingness to work with older people among undergraduate nursing students in a public university in Sri Lanka: A cross sectional study. Nurse Education Today. 2016;36:439-444.doi:10.1016/j.nedt.2015.10.007.
 • 18. Chi MJ, Shyu ML, Wang SY, Chuang HC, Chuang YH. Nursing students’ willingness to care for older adults in Taiwan. Journal of Nursing Scholarship. 2016;48(2):172-178. doi: 10.1111/jnu.12197.
 • 19. Elsayed Ibrahim E, Abd Elsalam E. Geriatric nursing course: It's effect on nursing students’ knowledge and attitude regarding caring elderly. Egyptian Journal of Health Care. 2020;11(3):1032-1041.
 • 20. Turan Bahçecioğlu G, Polat HT, Çiftçi B. The effect of the “geriatric nursing” course on nursing students’ attitudes toward old age and aging: A comparative study. Int Arch Nurs Health Care. 2022;8:172. doi: 10.23937/2469-5823/1510172.
 • 21. Henrichs K, Crownover J, McNair B, Centi S. Influencing nursing student attitudes toward older adults: A pre/post interventional study. Contemp Nurse. 2022;58(4): 377-384. doi: 10.1080/10376178.2022.2112403.
 • 22. Lin I, Wang CY, Lin YN, Chen HC, Lin LF. Simulation-based holistic education in physiotherapy interns to increase empathy toward older adults and individuals with disabilities. BMC Geriatrics. 2022;22(1):1-10. doi: 10.1186/s12877-022-03500-x.

The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly

Year 2023, Issue: 21 - December, 1039 - 1049, 05.01.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1362875

Abstract

Aim: The study was conducted to define the effects of a geriatric nursing course on nursing students’ attitudes towards the elderly.
Method: The study was conducted in a quasi-experimental design with second-year students studying in the Department of Nursing of a university. A total of 92 people participated in the study. Data were collected online. SPSS 21 statistical software was used in the analysis of the data.
Results: Before taking the geriatric nursing course, 75% of the students stated that old age started over 65 years of age, while 87% stated that they started over 65 years of age after taking the geriatrics course (p<0.05). At the same time, it was determined that 27% of the students had difficulty communicating with elderly individuals before taking the geriatric nursing course, while only 17% had difficulty communicating with elderly individuals after taking the geriatrics course (p<0.05). It was determined that the average pre-test score of the students taking the geriatric nursing course was 123.55±15.86, the average post-test score was 127.00±16.40, and the average scores between the pre-test and post-test showed a statistically significant difference (p<0.05).
Conclusion: Geriatric nursing course strengthens students' communication with the elderly. It is recommended to include geriatric nursing courses in all university curriculum in order to increase knowledge skills and positive attitudes towards the elderly in nursing students. Thus, students who start working as nurses can play an active role in improving patient outcomes such as hospital stays, reduced readmission rates, and patient satisfaction in hospitalisations due to old age.

References

 • 1. Ayaz Alkaya S, Birimoğlu Okuyan C. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017;4(1):43-52.
 • 2. Bousfield C, Hutchison P. Contact, anxiety and young people's attitudes and behavioral intentions towards the elderly. Educational Gerontology. 2010;36:451-466. doi: 10.1080/03601270903324362.
 • 3. Buz S. Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;14(53):268-278.
 • 4. World Health Organization. Ageing and health. World Health Organization. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health. Yayınlanma tarihi Ekim 2022. Erişim tarihi Temmuz 2023.
 • 5. Cankurtaran Ö, Beydili E. Ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet uygulamasının gerekliliği üzerine. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2016;27(1):145-159.
 • 6. Ceylan H, ed. Modern Hayat ve Yaşlılık. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015
 • 7. Dinçer Y, Usta E, Bulduk S. Üniversite öğrencilerinin gözüyle yaşlılık nasıl algılanıyor? Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2016;9(1):26-38.
 • 8. Zhang S, Liu Y, Zhang H, Meng L, Liu P, Zhang S. Determinants of undergraduate nursing students’ care willingness towards the elderly in China: Attitudes, gratitude and knowledge. Nurse Education Today. 2016;43:28–33. doi: 10.1016/j.nedt.2016.04.021.
 • 9. Kogan N. Attitudes Toward Old People: The development of a scale and an examination of correlates. J. Abnorm. Psychol. 1961;62(1):44-54.
 • 10. Duyan V, Gelbal S. Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği'nin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçe’ye uyarlama çalışması. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi. 2013;16(2):1-6.
 • 11. Kılıç D, Adibelli D. The validity and reliability of Kogan’s attitude towards old people scale in Turkish society. Health. 2011;3(9):602-608. doi: 10.4236/health.2011.39101
 • 12. Küçükgüçlü O, Mert H, Akpınar B. Reliability and validity of Turkish version of attitudes toward old people scale. Journal of Clinical Nursing. 2011;20(21‐22):3196-203. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03764.x.
 • 13. Akpınar Söylemez B, Küçükgüçlü Ö, Akyol M. Can an elective geriatric nursing course change nursing students' attitudes and willingness in caring for the elderly? A quasi-experimental design study. Turkish Journal of Geriatrics. 2018;21(1):33-40. doi: 10.31086/tjgeri.2018137964.
 • 14. Turan E, Yanardag M, Metintas S. Attitudes of students of health sciences towards the older persons. Nurse Education Today. 2016;36:53-57. doi: 10.1016/j.nedt.2015.07.011.
 • 15. Ayoğlu FN, Kulakçı H, Ayyıldız TK, Korkmaz Aslan G, Veren F. Attitudes of Turkish nursing and medical students toward elderly people. J Transcult Nurs. 2014;25(3):241-8. doi: 10.1177/1043659613515527
 • 16. Darling R, Sendir M, Atav S, Buyukyilmaz F. Undergraduate nursing students and the elderly: An assessment of attitudes in a Turkish university. Gerontology & Geriatrics Education. 2018;39(3):283-294. doi: 10.1080/02701960.2017.1311883.
 • 17. Rathnayake S, Athukorala Y, Siop S. Attitudes toward and willingness to work with older people among undergraduate nursing students in a public university in Sri Lanka: A cross sectional study. Nurse Education Today. 2016;36:439-444.doi:10.1016/j.nedt.2015.10.007.
 • 18. Chi MJ, Shyu ML, Wang SY, Chuang HC, Chuang YH. Nursing students’ willingness to care for older adults in Taiwan. Journal of Nursing Scholarship. 2016;48(2):172-178. doi: 10.1111/jnu.12197.
 • 19. Elsayed Ibrahim E, Abd Elsalam E. Geriatric nursing course: It's effect on nursing students’ knowledge and attitude regarding caring elderly. Egyptian Journal of Health Care. 2020;11(3):1032-1041.
 • 20. Turan Bahçecioğlu G, Polat HT, Çiftçi B. The effect of the “geriatric nursing” course on nursing students’ attitudes toward old age and aging: A comparative study. Int Arch Nurs Health Care. 2022;8:172. doi: 10.23937/2469-5823/1510172.
 • 21. Henrichs K, Crownover J, McNair B, Centi S. Influencing nursing student attitudes toward older adults: A pre/post interventional study. Contemp Nurse. 2022;58(4): 377-384. doi: 10.1080/10376178.2022.2112403.
 • 22. Lin I, Wang CY, Lin YN, Chen HC, Lin LF. Simulation-based holistic education in physiotherapy interns to increase empathy toward older adults and individuals with disabilities. BMC Geriatrics. 2022;22(1):1-10. doi: 10.1186/s12877-022-03500-x.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects ​Internal Diseases Nursing​
Journal Section Articles
Authors

Mahruk Rashidi 0000-0002-6645-2427

Gülay Yıldırım 0000-0003-1164-3274

Early Pub Date January 8, 2024
Publication Date January 5, 2024
Acceptance Date December 11, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 21 - December

Cite

APA Rashidi, M., & Yıldırım, G. (2024). The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(21), 1039-1049. https://doi.org/10.38079/igusabder.1362875
AMA Rashidi M, Yıldırım G. The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly. IGUSABDER. January 2024;(21):1039-1049. doi:10.38079/igusabder.1362875
Chicago Rashidi, Mahruk, and Gülay Yıldırım. “The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21 (January 2024): 1039-49. https://doi.org/10.38079/igusabder.1362875.
EndNote Rashidi M, Yıldırım G (January 1, 2024) The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 1039–1049.
IEEE M. Rashidi and G. Yıldırım, “The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly”, IGUSABDER, no. 21, pp. 1039–1049, January 2024, doi: 10.38079/igusabder.1362875.
ISNAD Rashidi, Mahruk - Yıldırım, Gülay. “The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (January 2024), 1039-1049. https://doi.org/10.38079/igusabder.1362875.
JAMA Rashidi M, Yıldırım G. The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly. IGUSABDER. 2024;:1039–1049.
MLA Rashidi, Mahruk and Gülay Yıldırım. “The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 21, 2024, pp. 1039-4, doi:10.38079/igusabder.1362875.
Vancouver Rashidi M, Yıldırım G. The Effect of Geriatric Nursing Course on Determining Attitudes Towards the Elderly. IGUSABDER. 2024(21):1039-4.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)