Research Article
BibTex RIS Cite

Tıbbi Cihaz Kaynaklı Basınç Yaralanmasında Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Year 2024, Issue: 22, 190 - 203, 30.04.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1382412

Abstract

Amaç: Araştırma cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin tıbbi cihaz kaynaklı basınç yaralanması bilgi tutum düzeylerini ölçmek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı olan araştırma, Türkiye genelinde Kasım 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında çalışmaya katılan 227 cerrahi yoğun bakım hemşiresi ile yürütüldü. Veri toplama aracı olarak, “Hemşire Bilgi Formu”, “Basınç Ülseri Bilgi Düzeyi Değerlendirme Aracı” kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde ölçek puan ortalamaları normal dağılıma uymadığı için değerlendirmede Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis testleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan katılımcıların (n=227) çoğunluğunun 26-33 yaş aralığında (n=115) olduğu, %66,1’inin (n=113) 1-5 yıldır yoğun bakımda çalıştıkları saptandı. Katılımcıların %51,5’i (n=117) tıbbi cihaz kaynaklı basınç yaralanmasıyla ilgili eğitim aldığını ifade etti. Basınç yarası bilgi düzeyi değerlendirme aracında “basınç ülserlerinin önlenmesi” alt boyutu (ortalama: 4,74) ortalaması en yüksek olarak bulunurken, toplam bilgi düzey puanı 14,87±5,6 olup hemşirelerin orta düzeyde bilgiye sahip oldukları bulundu.
Sonuç: Çalışma bulgularına göre yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin tıbbi cihaz kaynaklı basınç yaralanması konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmadığı ancak eğitim düzeyinin artmasıyla basınç yaralanması önleme bilgi düzeyinin arttığı saptandı.

Ethical Statement

Bu çalışma için T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır (Tarih: 29.12.2022 / Sayı No: 137) ve çalışma Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygun olarak yürütülmüştür

Thanks

Bizlere “PUKAT Ölçeği” kullanım izni veren Dr. Öğr. Üyesi Öznur Erbay’a, dernek üyelerine ulaşmamıza izin vererek veri toplamamıza olanak sağlayan Türk Yoğun Bakım Hemşireler Derneği’ne ve anketimize samimiyetle cevap veren cerrahi yoğun bakım hemşirelerine teşekkür ve minnetlerimizi sunarız.

References

 • 1. Barakat-Johnson MB, Barnett C, Wand T, White K. Medical device-related pressure injuries: An exploratory descriptive study in an acute tertiary hospital in Australia. J. Tissue Viabilty. 2017;26(2):246-253. doi: 10.1016/j.jtv.2017.09.008.
 • 2. Sönmez M, Bahar A. Medical device-related pressure injuries: Knowledge levels of nurses and factors affecting these. J Tissue Viability. 2022;31(2):231-238. doi: 10.1016/j.jtv.2022.01.006.
 • 3. Fu F, Zhang L, Fang J, Wang X, Wang F. Knowledge of intensive care unit nurses about medical device-related pressure injury and analysis of influencing factors. Int Wound J. 2023;20(4):1219-1228. doi: 10.1111/iwj.13981.
 • 4. Tan JJM, Cheng MTM, Hassan NB, He H, Wang W. Nurses' perception and experiences towards medical device‐related pressure injuries: A qualitative study. J. Clin. Nurs. 2020;29(13-14):2455-2465. doi: 10.1111/jocn.15262.
 • 5. Lopez-Franco MD, Parra-Anguita L, Comino-Sanz IM, Pancorbo-Hidalgo PL. Development and psychometric properties of the pressure injury prevention knowledge questionnaire in Spanish nurses. Int J Environ Res Publ Health. 2020;17(9):3063. doi: 10.3390/ijerph17093063.
 • 6. Aslan A, Yavuz van Giersbergen M. Nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention in Turkey. J. Tissue Viability. 2016;25(1):66-73. doi: 10.1016/j.jtv.2015.10.001.
 • 7. Çınar F, Şahin SK, Aslan FE. Yoğun bakım ünitesinde basınç yarasının önlenmeye yönelik Türkiye’de yapılmış çalışmaların incelenmesi: Sistematik derleme. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(1):42-50. doi: 10.5505/bsbd.2018.60251.
 • 8. Dalvand S, Ebadi A, Gheshlagh RG. Nurses’ knowledge on pressure injury prevention: A systematic review and metaanalysis based on the Pressure Ulcer Knowledge Assessment Tool. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:613-620. doi: 10.2147%2FCCID.S186381.
 • 9. Pachá HHP, Faria JIL, Oliveira KAD, Beccaria LM. Pressure ulcer in intensive care units: A case-control study. Revista Brasileira de Enfermagem. 2018;71(6):3027-3034. doi: 10.1590/0034-7167-2017-0950.
 • 10. Erbay Ö, Ceylan L, Kelebek Girgin N. İhmal edilen bir alan: Tıbbi cihaza bağlı oluşan basınç yaraları. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2019;17(3):96-102. doi: 10.5336/anesthe.2019-71429.
 • 11. Padula CA, Paradis H, Goodwin R, Lynch J, Hegerich-Bartula D. Prevention of medical device–related pressure injuries associated with respiratory equipment use in a critical care unit. JWOCN. 2017;44(2):138-141. doi: 10.1097/WON.0000000000000311.
 • 12. Kara H, Arıkan F. Tıbbi cihaza bağlı basınç yarasının önlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2020;24(1):15-21.
 • 13. Haesler E. European pressure ulcer advisory panel; National pressure Injury advisory panel; Pan pacific pressure Injury alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Quick reference guide. Perth, Australia: EPUAP/NPIAP/ PPPIA; 2019.
 • 14. Erbay Dallı Ö, Yıldırım Y, Çalışkan G, Kelebek Girgin N. Reliability and validity of the Turkish version of pressure ulcer knowledge assessment tool-updated version (PUKAT 2.0). J Tissue Viability. 2022;31(1):52-57. doi: 10.1016/j.jtv.2021.08.001.
 • 15. Erbay Dallı Ö, Ceylan İ, Kelebek Girgin N. Incidence, characteristics and risk factors of medical device-related pressure injuries: An observational cohort study. Intensive Crit Care Nurs. 2022;69:103180. doi: 10.1016/j.iccn.2021.103180.
 • 16. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; 2014.
 • 17. Beeckman D, Vanderwee K, Demarr´e L, Paquay L, Van Hecke A, Defloor T. Pressure ulcer prevention: Development and psychometric validation of a knowledge assessment instrument. Int J Nurs Stud. 2010;47(4):399–410. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.08.010.
 • 18. Manderlier B, Van Damme N, Vanderwee K, Verhaeghe S, Van Hecke A, Beeckman D. Development and psychometric validation of PUKAT 2.0, a knowledge assessment tool for pressure ulcer prevention. Int. Wound J. 2017;14(6):1041-1051. doi: 10.1111/iwj.12758.
 • 19. Kopuz E, Karaca A. Evaluation of nurses’ knowledge about risk monitoring and risk prevention for pressure ulcers. Clin Exp Health Sci. 2019;9(2):157-165. doi: 10.33808/clinexphealthsci.563897.
 • 20. Aydoğmuş Ünlü A, Işık Andsoy I. Cerrahi hemşirelerin basınç yaralanması, risk faktörleri ve önlenmeye ilişkin bilgilerin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi. 2021;31(2):168-174. doi: 10.15321/GenelTipDer.2021.307.
 • 21. Kayser SA, VanGilder CA, Ayello EA, Lachenbruch C. Prevalence and analysis of medical devicerelated pressure injuries: Results from the international pressure ulcer prevalence survey. Adv. Skin Wound Care. 2018;31(6):276.
 • 22. Qaddumi J, Khawaldeh A. Pressure ulcer prevention knowledge among Jordanian nurses: A cross-sectional study. BMC Nursing. 2014;13(6):1-8. doi: 10.1186/1472-6955-13-6.
 • 23. Gül A, Işık Andsoy I, Özkaya B, Zeydan A. A descriptive, cross-sectional survey of Turkish nurses’ knowledge of pressure ulcer risk, prevention, and staging. Ostomy/ Wound Manag. 2017;63(6):40-46.
 • 24. Başayar Z, Yazıcı G. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin basınç yaralanmalarını önlemeye yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. HUHEMFAD. 2022;9(2):216-224. doi: 10.31125/hunhemsire.1167340.
 • 25. Nuru N, Zewdu F, Amsalu S, Mehretie Y. Knowledge and practice of nurses towards prevention of pressure ulcer and associated factors in Gondar University Hospital, Northwest Ethiopia. BMC Nursing. 2015;14(1):1-8. doi: 10.1186/s12912-015-0076-8.
 • 26. Yılmazer T, Tüzer H, Tarla A. Basınç yarasının önlenmesinde hemşirelerin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Akademisi Kastamonu. 2019;4(3):211-224. doi: 10.25279/sak.467374.
 • 27. Orhan B. Basınç yaralarını önleme kılavuzu: Kanıta dayalı uygulamalar. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2017;26(4):427-440. doi: 10.17827/aktd.306004.

Determination of the Knowledge Level of Surgical Intensive Care Nurses in Medical Device Induced Pressure Injury

Year 2024, Issue: 22, 190 - 203, 30.04.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1382412

Abstract

Aim: The purpose of this study was to measure the level of knowledge and attitudes of nurses in surgical intensive care units (ICUs) about medical device-induced pressure injury.
Method: The cross-sectional study was conducted with 227 surgical intensive care nurses in Turkey between November 2022 and June 2023. “Nurse Introduction Form” and “Pressure Ulcer Knowledge Level Assessment Tool Scale” were used as data collection tools. Since the scale score averages did not comply with normal distribution, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used in the statistical analysis of the data.
Results: It was found that the majority of participants (n=227) were in the age range of 26-33 years (n=115), and 66.1% (n=113) had been working in the ICU for 1-5 years. 51.5% (n=117) of the participants reported having received training in medical device-related pressure injury. In the pressure ulcer knowledge level assessment tool, the mean of the "prevention of pressure ulcers" sub-dimension (mean: 4.74) was found to be the highest, while the total knowledge level score was 14.87±5.6 and it was found that the nurses had a moderate level of knowledge.
Conclusion: The findings of the study indicated that nurses' knowledge of medical device-related pressure injuries was inadequate, but that their knowledge of pressure injury prevention increased with increasing levels of education.

References

 • 1. Barakat-Johnson MB, Barnett C, Wand T, White K. Medical device-related pressure injuries: An exploratory descriptive study in an acute tertiary hospital in Australia. J. Tissue Viabilty. 2017;26(2):246-253. doi: 10.1016/j.jtv.2017.09.008.
 • 2. Sönmez M, Bahar A. Medical device-related pressure injuries: Knowledge levels of nurses and factors affecting these. J Tissue Viability. 2022;31(2):231-238. doi: 10.1016/j.jtv.2022.01.006.
 • 3. Fu F, Zhang L, Fang J, Wang X, Wang F. Knowledge of intensive care unit nurses about medical device-related pressure injury and analysis of influencing factors. Int Wound J. 2023;20(4):1219-1228. doi: 10.1111/iwj.13981.
 • 4. Tan JJM, Cheng MTM, Hassan NB, He H, Wang W. Nurses' perception and experiences towards medical device‐related pressure injuries: A qualitative study. J. Clin. Nurs. 2020;29(13-14):2455-2465. doi: 10.1111/jocn.15262.
 • 5. Lopez-Franco MD, Parra-Anguita L, Comino-Sanz IM, Pancorbo-Hidalgo PL. Development and psychometric properties of the pressure injury prevention knowledge questionnaire in Spanish nurses. Int J Environ Res Publ Health. 2020;17(9):3063. doi: 10.3390/ijerph17093063.
 • 6. Aslan A, Yavuz van Giersbergen M. Nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention in Turkey. J. Tissue Viability. 2016;25(1):66-73. doi: 10.1016/j.jtv.2015.10.001.
 • 7. Çınar F, Şahin SK, Aslan FE. Yoğun bakım ünitesinde basınç yarasının önlenmeye yönelik Türkiye’de yapılmış çalışmaların incelenmesi: Sistematik derleme. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(1):42-50. doi: 10.5505/bsbd.2018.60251.
 • 8. Dalvand S, Ebadi A, Gheshlagh RG. Nurses’ knowledge on pressure injury prevention: A systematic review and metaanalysis based on the Pressure Ulcer Knowledge Assessment Tool. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:613-620. doi: 10.2147%2FCCID.S186381.
 • 9. Pachá HHP, Faria JIL, Oliveira KAD, Beccaria LM. Pressure ulcer in intensive care units: A case-control study. Revista Brasileira de Enfermagem. 2018;71(6):3027-3034. doi: 10.1590/0034-7167-2017-0950.
 • 10. Erbay Ö, Ceylan L, Kelebek Girgin N. İhmal edilen bir alan: Tıbbi cihaza bağlı oluşan basınç yaraları. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2019;17(3):96-102. doi: 10.5336/anesthe.2019-71429.
 • 11. Padula CA, Paradis H, Goodwin R, Lynch J, Hegerich-Bartula D. Prevention of medical device–related pressure injuries associated with respiratory equipment use in a critical care unit. JWOCN. 2017;44(2):138-141. doi: 10.1097/WON.0000000000000311.
 • 12. Kara H, Arıkan F. Tıbbi cihaza bağlı basınç yarasının önlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2020;24(1):15-21.
 • 13. Haesler E. European pressure ulcer advisory panel; National pressure Injury advisory panel; Pan pacific pressure Injury alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: Quick reference guide. Perth, Australia: EPUAP/NPIAP/ PPPIA; 2019.
 • 14. Erbay Dallı Ö, Yıldırım Y, Çalışkan G, Kelebek Girgin N. Reliability and validity of the Turkish version of pressure ulcer knowledge assessment tool-updated version (PUKAT 2.0). J Tissue Viability. 2022;31(1):52-57. doi: 10.1016/j.jtv.2021.08.001.
 • 15. Erbay Dallı Ö, Ceylan İ, Kelebek Girgin N. Incidence, characteristics and risk factors of medical device-related pressure injuries: An observational cohort study. Intensive Crit Care Nurs. 2022;69:103180. doi: 10.1016/j.iccn.2021.103180.
 • 16. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; 2014.
 • 17. Beeckman D, Vanderwee K, Demarr´e L, Paquay L, Van Hecke A, Defloor T. Pressure ulcer prevention: Development and psychometric validation of a knowledge assessment instrument. Int J Nurs Stud. 2010;47(4):399–410. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.08.010.
 • 18. Manderlier B, Van Damme N, Vanderwee K, Verhaeghe S, Van Hecke A, Beeckman D. Development and psychometric validation of PUKAT 2.0, a knowledge assessment tool for pressure ulcer prevention. Int. Wound J. 2017;14(6):1041-1051. doi: 10.1111/iwj.12758.
 • 19. Kopuz E, Karaca A. Evaluation of nurses’ knowledge about risk monitoring and risk prevention for pressure ulcers. Clin Exp Health Sci. 2019;9(2):157-165. doi: 10.33808/clinexphealthsci.563897.
 • 20. Aydoğmuş Ünlü A, Işık Andsoy I. Cerrahi hemşirelerin basınç yaralanması, risk faktörleri ve önlenmeye ilişkin bilgilerin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi. 2021;31(2):168-174. doi: 10.15321/GenelTipDer.2021.307.
 • 21. Kayser SA, VanGilder CA, Ayello EA, Lachenbruch C. Prevalence and analysis of medical devicerelated pressure injuries: Results from the international pressure ulcer prevalence survey. Adv. Skin Wound Care. 2018;31(6):276.
 • 22. Qaddumi J, Khawaldeh A. Pressure ulcer prevention knowledge among Jordanian nurses: A cross-sectional study. BMC Nursing. 2014;13(6):1-8. doi: 10.1186/1472-6955-13-6.
 • 23. Gül A, Işık Andsoy I, Özkaya B, Zeydan A. A descriptive, cross-sectional survey of Turkish nurses’ knowledge of pressure ulcer risk, prevention, and staging. Ostomy/ Wound Manag. 2017;63(6):40-46.
 • 24. Başayar Z, Yazıcı G. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin basınç yaralanmalarını önlemeye yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. HUHEMFAD. 2022;9(2):216-224. doi: 10.31125/hunhemsire.1167340.
 • 25. Nuru N, Zewdu F, Amsalu S, Mehretie Y. Knowledge and practice of nurses towards prevention of pressure ulcer and associated factors in Gondar University Hospital, Northwest Ethiopia. BMC Nursing. 2015;14(1):1-8. doi: 10.1186/s12912-015-0076-8.
 • 26. Yılmazer T, Tüzer H, Tarla A. Basınç yarasının önlenmesinde hemşirelerin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Akademisi Kastamonu. 2019;4(3):211-224. doi: 10.25279/sak.467374.
 • 27. Orhan B. Basınç yaralarını önleme kılavuzu: Kanıta dayalı uygulamalar. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2017;26(4):427-440. doi: 10.17827/aktd.306004.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Surgical Diseases Nursing​​
Journal Section Articles
Authors

Hamdiye Banu Katran 0000-0001-5095-6316

Ayşe Er 0009-0001-8184-7013

Berfin Akbulut 0009-0001-8184-7013

Emek Can Yıldırım 0009-0000-8838-9441

Kübra Melisa Küser 0009-0009-3606-9206

Marziya Yıldırım 0009-0005-3884-799X

Filiz Koyuncuoğlu 0009-0002-3086-8305

Early Pub Date April 27, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date October 27, 2023
Acceptance Date March 5, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 22

Cite

JAMA Katran HB, Er A, Akbulut B, Yıldırım EC, Küser KM, Yıldırım M, Koyuncuoğlu F. Determination of the Knowledge Level of Surgical Intensive Care Nurses in Medical Device Induced Pressure Injury. IGUSABDER. 2024;:190–203.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)