Research Article
BibTex RIS Cite

The Turkish Validity and Reliability of the Scale for Evaluating Verbal Presentations of Nursing Students

Year 2024, Issue: 22, 1 - 14, 30.04.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1403310

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine the Turkish validity and reliability of the scale for evaluating nursing students' oral presentations.
Method: This methodological study was conducted with 322 nursing students at a university in eastern Turkey between 10.12.2022-20.02.2023. Personal information form and Oral Presentation Evaluation Scale were used to collect the data. For the construct validity of the scale, explanatory and confirmatory factor analyses as well as convergent and divergent validity analyses were performed, respectively. Internal consistency coefficient, item-total correlation and intraclass correlation coefficient were used for scale reliability.
Results: It was found that the scale met the language and content validity. According to the explanatory factor analysis, it was determined that the scale consisted of three sub-dimensions. The factor loadings of the scale were found to be between 0.628-0.879. In the confirmatory factor analysis conducted to verify the factor structure, it was determined that the fit indices of the three-factor structure were at acceptable values. Cronbach's alpha internal consistency coefficient was 0.90 and the intraclass correlation coefficient was 0.82.
Conclusion: It was determined that the Turkish validity and reliability of the oral presentation evaluation scale of nursing students was provided.

References

 • 1. Başar G, Akın S, Durna Z. Hemşirelerde ve hemşirelik öğrencilerinde problem çözme ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(1):125-147.
 • 2. Ferreira M, Silva D, Pires A, Sousa M, Nascimento M, Calheiros N. Clinical skills and communication in nursing students. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2016.
 • 3. Uyer G. Hemşire-hasta iletişimi ve iletişimin hasta yönünden önemi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2000;8(2):90-94.
 • 4. Cerit B, Çıtak Bilgin N, Ak B. Relationship between smartphone addiction of nursing department students and their communication skills. Contemporary Nurse. 2018;54(4-5):532-542.
 • 5. O'Shea ER, Pagano M, Campbell SH, Caso G. A descriptive analysis of nursing student communication behaviors. Clinical Simulation in Nursing. 2013;9(1):e5-e12.
 • 6. Paulsel ML, McCroskey JC, Richmond VP. Perceptions of health care professionals' credibility as a predictor of patients' satisfaction with their medical care and physician. Communication Research Reports. 2006;23(2):69-76.
 • 7. Longo A, Tierney C. Presentation skills for the nurse educator. Journal for Nurses in Professional Development. 2012;28(1):16-23.
 • 8. Chiang YC, Lee HC, Chu TL, Wu CL, Hsiao YC. Development and validation of the oral presentation evaluation scale (OPES) for nursing students. BMC Medical Education. 2022;22(1):318.
 • 9. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi. 2018;001-214.
 • 10. Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. Using multivariate statistics. Vol 6: pearson Boston, MA; 2013.
 • 11. ITC. ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests (Second Edition). International Journal of Testing. 2018;18(2):101-134.
 • 12. Kline RB. Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. The SAGE Handbook Of Innovation in Social Research Methods. 2011;562-589.
 • 13. Çapık C, Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyarlama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing. 2018;26(3):199-210.
 • 14. Borsa JC, Damásio BF, Bandeira DR. Adaptação e validação de instrumentos psicológicos entre culturas: algumas considerações. Paidéia (Ribeirão Preto). 2012;22:423-432.
 • 15. Yurdabakan İ, Çüm S. Scale development in behavioral sciences (based on exploratory factor analysis). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2017;11(2):108-126.
 • 16. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford Publications; 2023.
 • 17. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research. 1981;18(1):39-50.
 • 18. Yaşlıoğlu MM. Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2017;46:74-85.
 • 19. DeVellis RF, Thorpe CT. Scale development: Theory and applications. Sage Publications; 2021.
 • 20. Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric Theory New York. NY: McGraw-Hill. 1994.
 • 21. Koo T, Li M. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. J Chiropr Med. 2016;15:155–63.

Hemşirelik Öğrencilerinin Sözel Sunumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Year 2024, Issue: 22, 1 - 14, 30.04.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1403310

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin sözel sunumlarını değerlendirme ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılmasıdır.
Yöntem: Metodolojik tipte yürütülen bu araştırma Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitedeki 322 hemşirelik öğrencisi ile 10.12.2022-20.02.2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Sözel Sunum Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için sırasıyla; açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin yanı sıra yakınsak ve ıraksak geçerlilik analizi yapılmıştır. Ölçek güvenilirliği için iç tutarlılık katsayısı, madde toplam korelasyonu ve sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin dil ve kapsam geçerliliğini sağladığı saptanmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizine göre ölçeğin üç alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. Ölçeğe ait faktör yüklerinin 0,628-0,879 arasında olduğu belirlenmiştir. Faktör yapısının doğrulanması için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde üç faktörlü yapıya ait uyum indekslerinin kabul edilebilir değerlerde olduğu saptanmıştır. Ölçeğe ait cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının 0,90 olduğu ve sınıf içi korelasyon katsayısının ise 0,82 olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sözel sunum değerlendirme ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği sağladığı saptanmıştır.

Ethical Statement

Araştırma için Muş Alparslan Üniversitesi'nden etik izin alındı. Dosyalar kısmında etik kurul kararı eklendi.

Thanks

Araştırmaya katılan öğrencilere teşekkür ederiz.

References

 • 1. Başar G, Akın S, Durna Z. Hemşirelerde ve hemşirelik öğrencilerinde problem çözme ve iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(1):125-147.
 • 2. Ferreira M, Silva D, Pires A, Sousa M, Nascimento M, Calheiros N. Clinical skills and communication in nursing students. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2016.
 • 3. Uyer G. Hemşire-hasta iletişimi ve iletişimin hasta yönünden önemi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2000;8(2):90-94.
 • 4. Cerit B, Çıtak Bilgin N, Ak B. Relationship between smartphone addiction of nursing department students and their communication skills. Contemporary Nurse. 2018;54(4-5):532-542.
 • 5. O'Shea ER, Pagano M, Campbell SH, Caso G. A descriptive analysis of nursing student communication behaviors. Clinical Simulation in Nursing. 2013;9(1):e5-e12.
 • 6. Paulsel ML, McCroskey JC, Richmond VP. Perceptions of health care professionals' credibility as a predictor of patients' satisfaction with their medical care and physician. Communication Research Reports. 2006;23(2):69-76.
 • 7. Longo A, Tierney C. Presentation skills for the nurse educator. Journal for Nurses in Professional Development. 2012;28(1):16-23.
 • 8. Chiang YC, Lee HC, Chu TL, Wu CL, Hsiao YC. Development and validation of the oral presentation evaluation scale (OPES) for nursing students. BMC Medical Education. 2022;22(1):318.
 • 9. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi. 2018;001-214.
 • 10. Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. Using multivariate statistics. Vol 6: pearson Boston, MA; 2013.
 • 11. ITC. ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests (Second Edition). International Journal of Testing. 2018;18(2):101-134.
 • 12. Kline RB. Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. The SAGE Handbook Of Innovation in Social Research Methods. 2011;562-589.
 • 13. Çapık C, Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyarlama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing. 2018;26(3):199-210.
 • 14. Borsa JC, Damásio BF, Bandeira DR. Adaptação e validação de instrumentos psicológicos entre culturas: algumas considerações. Paidéia (Ribeirão Preto). 2012;22:423-432.
 • 15. Yurdabakan İ, Çüm S. Scale development in behavioral sciences (based on exploratory factor analysis). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2017;11(2):108-126.
 • 16. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford Publications; 2023.
 • 17. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research. 1981;18(1):39-50.
 • 18. Yaşlıoğlu MM. Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2017;46:74-85.
 • 19. DeVellis RF, Thorpe CT. Scale development: Theory and applications. Sage Publications; 2021.
 • 20. Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric Theory New York. NY: McGraw-Hill. 1994.
 • 21. Koo T, Li M. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. J Chiropr Med. 2016;15:155–63.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nurse Education
Journal Section Articles
Authors

Hasan Evcimen 0000-0003-4352-101X

Sonay Bilgin 0000-0003-2229-3820

Early Pub Date April 27, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date December 11, 2023
Acceptance Date March 5, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 22

Cite

JAMA Evcimen H, Bilgin S. Hemşirelik Öğrencilerinin Sözel Sunumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği. IGUSABDER. 2024;:1–14.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)