Research Article
BibTex RIS Cite

How do the Working Conditions of a Healthcare Worker Affect Family Life?: Seeing Through the Eyes of Healthcare Worker Spouses

Year 2024, Issue: 22, 179 - 189, 30.04.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1415659

Abstract

Aim: In this study, it is aimed to evaluate the relationship between the working conditions of healthcare workers and their family life from the perspective of the spouses of healthcare workers.
Method: The research is a descriptive and cross-sectional study. The data of the study were collected from 146 physicians and nurse spouses in the form of an online questionnaire.
Results: It was determined that 68.5% of the participants were male, 69.9% of them were non-health personnel, 90.4% of them did not work shifts and the mean age was 41.79±7.74. It was determined that 74% of the health workers were nurses and 40.4% of them worked in internal clinics. The participants stated that they did not find their spouses' financial income sufficient (68.5%), they were generally unhappy when their spouses came home from work (75.3%), their sexual life was negatively affected (46.6%), and they sometimes felt nervous and tense because of their spouses' profession (52.1%). It was determined that there was a significant relationship between the clinics in which their spouses worked and their family and social lives being affected, allocating time for their children, their sexual lives being negatively affected, and being irritable, nervous and unhappy (p<0.05). It was observed that the clinics that negatively affected the aforementioned conditions were mostly internal clinics, operating theatres, intensive care units and emergency services.
Conclusion: As a result, the opinions of the spouses of healthcare workers show that there is a significant relationship between job satisfaction and the family life of healthcare workers. In the study, it was found that the family life of healthcare workers working in intensive care, operating theatre, emergency service units and internal clinics was more negatively affected than those working in other clinics. It is recommended to organise health policies that will increase the job satisfaction of health workers and to make rotations between clinics in a way that does not negatively affect the working environment.

References

 • 1. Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior. 2004;25(3):293-315. doi: 10.1002/job.248.
 • 2. Spector PE, Dwyer DJ, Jex SM. Relation of job stressors to affective, health, and performance outcomes: A comparison of multiple data sources. Journal of Applied Psychology. 1988;73(1):11–19. doi: 10.1037/0021-9010.73.1.11.
 • 3. Çamkerten S, Tatar A, Saltukoğlu G. Sağlık çalışanlarının stres düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2020;7(4):257-265.
 • 4. Özcan EM, Ünal A, Çakıcı AB. Sağlık çalışanlarında işe bağlı stres: Konya numune hastanesi saha çalışması. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;7(1):125-131.
 • 5. Kahn RL, Wolfe DM, Quinn RP, Snoek JD, Rosenthal RA. Organizational Stress: Studies In Role Conflict and Ambiguity New York: Wiley.1964.
 • 6. Senecal CR, Vallerand J, Guay F. Antecedents and outcomes of work family conflict: Toward a motivational model. Personality and Social Psychology. 2001;27(2):176-186. doi: 10.1177/0146167201272004.
 • 7. Yılmaz Karaman İG, Yastıbaş C. Covid-19 Pandemisinde görev yapan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerinin sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisi nasıldır? Van Tıp Dergisi. 2021;28(2):249-257. doi: 10.5505/vtd.2021.55453.
 • 8. Posig M, Kickul J. Work-role expectations and work-family conflict: Gender differences in emotional exhaustion. Women in Management Review. 2004;19(7):373-386. doi: 10.1108/09649420410563430.
 • 9. Güzel A, Döndü A. Changes in sexual functions and habits of healthcare workers during the ongoing COVID-19 outbreak: A cross-sectional survey study. Ir J Med Sci. 2022;191(3):1013-1021. doi: 10.1007/s11845-021-02691-3.
 • 10. Ouyang YQ, Zhou WB, Xiong ZF, Wang R, Redding SR. A web-based survey of marital quality and job satisfaction among Chinese nurses. Asian Nursing Research. 2019;13(3):216-220. doi: 10.1016/j.anr.2019.07.001.
 • 11. Tekin S, Glover N, Greene T, Lamb D, Murphy D, Billings J. Experiences and views of frontline healthcare workers’ family members in the UK during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. European Journal of Psychotraumatology. 2022;13(1):2057166. doi: 10.1080/20008198.2022.2057166.
 • 12. Akbolat M, Kahraman G, Öztürk T. Sağlık çalışanlarının iş yaşamında karşılaştıkları iş-aile çatışması örgütsel bağlılıklarını etkiler mi? Sakarya ili örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):153-169.
 • 13. Kumar M, Mohindra R, Sharma K, Soni RK, Rana K, Singh SM. The impact of working in a COVID hospital on sexual functioning in male nurses: A study from North India. Ind Psychiatry J. 2021;30(1):187-190. doi: 10.4103/ipj.ipj_55_21.
 • 14. Atalay M, Çakırel Y. Sağlık sektörü çalışanlarında iş yükü, iş tatmini ve tükenmişlik durumunun incelenmesi. Journal of Management and Economics Research. 2022;20(1):431-463. doi: 10.11611/yead.1062781.
 • 15. Edis EK, Keten M. Covid-19 Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, iş tatmini ve yaşam doyumu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022;24(2):331-342. doi: 10.24938/kutfd.1082327.

Sağlık Çalışanının Çalışma Koşulları Aile Hayatını Nasıl Etkiliyor?: Sağlık Çalışanı Eşlerinin Gözüyle Bakmak

Year 2024, Issue: 22, 179 - 189, 30.04.2024
https://doi.org/10.38079/igusabder.1415659

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile aile hayatları arasındaki ilişkiyi, sağlık çalışanlarının eşlerinin bakış açısıyla değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışmanın verileri 146 hekim ve hemşire eşlerinden online anket şeklinde toplanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %68,5’i erkek, %69,9’u sağlık dışı personel, %90,4’ünün nöbet tutmadığı ve yaş ortalamasının 41,79±7,74 olduğu belirlenmiştir. Sağlık çalışanının %74’ü hemşire ve %40,4’ünün dahili kliniklerde çalıştığı tespit edilmiştir. Katılımcılar eşlerinin mali gelirini yeterli bulmadıklarını (%68,5), eşleri işten geldiklerinde genellikle mutsuz olduklarını (%75,3), cinsel hayatlarının olumsuz etkilendiğini (%46,6), eşlerinin mesleğinden dolayı kendilerini bazen sinirli ve gergin hissettiklerini (%52,1) ifade etmişlerdir. Eşlerinin çalışmış oldukları klinikler ile aile ve sosyal hayatlarının etkilenme, çocuklarına zaman ayırma, cinsel hayatlarının olumsuz etkilenme durumları, sinirli, gergin, mutsuz olma durumları arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bahsedilen durumları olumsuz etkileyen kliniklerin daha çok dahili klinikler, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis olduğu görülmüştür.
Sonuç: Sonuç olarak, sağlık çalışanları eşlerinin düşünceleri; sağlık çalışanlarının iş doyumları ile aile hayatı arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmada yoğun bakım, ameliyathane, acil servis birimleri, dahili kliniklerde çalışan sağlık çalışanlarının diğer kliniklerde çalışanlara göre aile hayatlarının daha olumsuz etkilendiği bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının iş doyumunu arttıracak sağlık politikalarının düzenlenmesi, klinikler arasında rotasyonların çalışma ortamını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılması önerilir.

References

 • 1. Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior. 2004;25(3):293-315. doi: 10.1002/job.248.
 • 2. Spector PE, Dwyer DJ, Jex SM. Relation of job stressors to affective, health, and performance outcomes: A comparison of multiple data sources. Journal of Applied Psychology. 1988;73(1):11–19. doi: 10.1037/0021-9010.73.1.11.
 • 3. Çamkerten S, Tatar A, Saltukoğlu G. Sağlık çalışanlarının stres düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2020;7(4):257-265.
 • 4. Özcan EM, Ünal A, Çakıcı AB. Sağlık çalışanlarında işe bağlı stres: Konya numune hastanesi saha çalışması. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;7(1):125-131.
 • 5. Kahn RL, Wolfe DM, Quinn RP, Snoek JD, Rosenthal RA. Organizational Stress: Studies In Role Conflict and Ambiguity New York: Wiley.1964.
 • 6. Senecal CR, Vallerand J, Guay F. Antecedents and outcomes of work family conflict: Toward a motivational model. Personality and Social Psychology. 2001;27(2):176-186. doi: 10.1177/0146167201272004.
 • 7. Yılmaz Karaman İG, Yastıbaş C. Covid-19 Pandemisinde görev yapan sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerinin sosyodemografik ve mesleki değişkenler ile ilişkisi nasıldır? Van Tıp Dergisi. 2021;28(2):249-257. doi: 10.5505/vtd.2021.55453.
 • 8. Posig M, Kickul J. Work-role expectations and work-family conflict: Gender differences in emotional exhaustion. Women in Management Review. 2004;19(7):373-386. doi: 10.1108/09649420410563430.
 • 9. Güzel A, Döndü A. Changes in sexual functions and habits of healthcare workers during the ongoing COVID-19 outbreak: A cross-sectional survey study. Ir J Med Sci. 2022;191(3):1013-1021. doi: 10.1007/s11845-021-02691-3.
 • 10. Ouyang YQ, Zhou WB, Xiong ZF, Wang R, Redding SR. A web-based survey of marital quality and job satisfaction among Chinese nurses. Asian Nursing Research. 2019;13(3):216-220. doi: 10.1016/j.anr.2019.07.001.
 • 11. Tekin S, Glover N, Greene T, Lamb D, Murphy D, Billings J. Experiences and views of frontline healthcare workers’ family members in the UK during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. European Journal of Psychotraumatology. 2022;13(1):2057166. doi: 10.1080/20008198.2022.2057166.
 • 12. Akbolat M, Kahraman G, Öztürk T. Sağlık çalışanlarının iş yaşamında karşılaştıkları iş-aile çatışması örgütsel bağlılıklarını etkiler mi? Sakarya ili örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):153-169.
 • 13. Kumar M, Mohindra R, Sharma K, Soni RK, Rana K, Singh SM. The impact of working in a COVID hospital on sexual functioning in male nurses: A study from North India. Ind Psychiatry J. 2021;30(1):187-190. doi: 10.4103/ipj.ipj_55_21.
 • 14. Atalay M, Çakırel Y. Sağlık sektörü çalışanlarında iş yükü, iş tatmini ve tükenmişlik durumunun incelenmesi. Journal of Management and Economics Research. 2022;20(1):431-463. doi: 10.11611/yead.1062781.
 • 15. Edis EK, Keten M. Covid-19 Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, iş tatmini ve yaşam doyumu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022;24(2):331-342. doi: 10.24938/kutfd.1082327.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects ​Internal Diseases Nursing​
Journal Section Articles
Authors

Neşe Kıskaç 0000-0003-3058-6201

Early Pub Date April 27, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date January 6, 2024
Acceptance Date March 7, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 22

Cite

JAMA Kıskaç N. How do the Working Conditions of a Healthcare Worker Affect Family Life?: Seeing Through the Eyes of Healthcare Worker Spouses. IGUSABDER. 2024;:179–189.

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)