Year 2017, Volume 4 , Issue 2, Pages 185 - 200 2017-10-31

The Relationship Between the Influence of Religion and Decision Making Styles of Consumers Among University Students
Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ile Tüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki

Murat SEYFİ [1] , Merve ÇERÇİ [2]


Various studies are being conducted regarding the determination of consumer behaviour in the era of globalization and increasing competition. Since religious influences not only structure the individuals’ religious life settings, but also their behaviours other than religion, it is important to investigate religion’s impact on consumer decision-making processes. The aim of this research is to analyse the relationship between the levels of young people’s religious influences and consumer styles. In this regard, by using Consumer Styles Inventory and The Levels of Young People’s Feeling Religious Effects as scales, a survey has been applied with the participation of young people at Istanbul and Tokat. With the data received, the calculations of percentage and frequency, independent group t tests, Pearson Moment Correlation, regression analysis have been conducted. Lastly, the results and the restrictions of the research have been discussed.

Küreselleşme ve artan rekabet ortamında tüketici davranışlarının belirlenmesine yönelik birçok sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır. Dinsel etkilerde sadece kişilerin dini yaşam alanlarını değil aynı zamanda din dışı başka davranışlarını biçimlendirdiği için tüketici karar verme süreçlerinde etkisinin araştırılması oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı gençlerin dinsel etkileri hissetme düzeyleri ile tüketim tarzları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda Tüketici Karar Verme Tarzları ve Gençlerin Dinsel Etkiyi Hissetme Düzeyleri ölçekleri kullanılarak İstanbul ve Tokat’da yaşayan gençlerin katılımıyla bir anket araştırması yürütülmüştür. Elde edilen veriler ile yüzde ve frekans hesapları, ilişkisiz grup t testleri, pearson çarpım moment korelasyonu, regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları ve sınırlılıkları tartışılmıştır.
 • ABOU-YOUSSEF, Mariam Mourad Hussein, Wael KORTAM, Ehab ABOU-AISH, Noha EL-BASSIOUNY, "Effects of Religiosity on Consumer Attitudes Toward Islamic Banking in Egypt" International Journal of Bank Marketing 33 (6), 2015, pp. 786-807.
 • ALAM, Syed Shah, Rohani MOHD, and Badrul HISHAM. “Is religiosity an important determinant on Muslim consumer behaviour in Malaysia?”, Journal of Islamic Marketing, 2(1), 2011, 83-96.
 • ASSADI, Djamchid, “Do Religions Influence Customer Behavior? Confronting Religious Rules And Marketing Concepts”, Cahiers du CEREN, 5, 2003, pp. 2-13.
 • BAUDRILLARD, Jean, Tüketim Toplumu, çev. H. Deliceçaylı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004.
 • BOCOCK, Robert, Tüketim. 3. Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009.
 • BONNE, Kairjn, Iris Vermeir, Florence Bergeaud‐Blackler, Wim Verbeke, “Determinants of halal meat consumption in France”, British Food Journal. 109, (5), 2007, 367-386.

 • CHOI, Youngtae, Religion, religiosity, and South Korean consumer switching behaviors. Journal of Consumer Behaviour. 9(3), 2010, pp. 157-171.
 • CHOI, Youngtae, Rahul KALE, & Jongkuk SHIN, “Religiosity and consumers’ use of product information source among Korean consumers: an exploratory research”, International Journal of Consumer Studies. 34, (1), 2010, pp. 61-68.
 • ÇOŞKUN, Ali, Çok kültürlülük, Çoğulculuk ve İslam. Din Antropolojisi. Ali Çoşkun (ed.). Kesit. İstanbul. 2014, ss. 177-216.
 • ÇUBUKÇUOĞLU, Mehmet Emre & Selçuk Burak HAŞILOĞLU, Dindarlık Olgusunun Satın alma Davranışı Faktörleri Üzerinde Etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi. 4/ (1), 2012, ss. 1-18.
 • DELENER, Niyazi, “The Effects of Religious Factors on Perceived Risk in Durable Goods Purchase Decisions” Journal of Consumer Marketing, 7(3), 1990, pp. 27-38.
 • DELENER, Niyazi, “Religious contrasts in consumer decision behaviour patterns: their dimensions and marketing implications”, European Journal of Marketing. 28, (5), 1994, pp. 36-53.
 • DURSUN, İnci, Ümit ALNIAÇIK & Ebru TÜMER KABADAYI, “Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), (2013), ss. 293-304.
 • EL-BASSIOUNY, Noha, “The one billion plus marginalization: toward a scholarly understanding of Islamic consumers”, Journal of Business Research. 67, (2), 2014, pp. 42-49.
 • ENGEL, James, “ Psychographic research in a cross cultural non product setting.” Advances in Consumer Research, 3(1). 1976, pp. 98-101.
 • ESER, Hamza Bahadır, “Dinin Siyasi Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Antalya Örnek Olay Araştırması” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14/3, 2012, ss. 97-136.
 • ESSOO, Nittin and Sally DIBB, “Religious influences on shopping behaviour: an exploratory study”, Journal of Marketing Management, Vol. 20, 2004, pp. 683-712.
 • HAMİDOĞULLARI, Beşir, İktisadî Sistemlerin Temelleri. Risale Yayınları, İstanbul. 1988.
 • HIRSCHMAN, C. Elizabeth, “Religious Affiliation And Consumption Processes: An Initial Paradigm” Research in Marketing, (6), 1983, pp. 131-170.
 • İZBERK, E. Bilgin, “Infidel Brands: Unveiling Alternative Meanings of Global Brands at The Nexus of Globalization, Consumer Culture, And Islamism” Journal of Consumer Research, 39(4), 2012, pp. 663-687.
 • KHRAIM, Hamza, “Measuring Religiosity in Consumer Research From Islamic Perspective”, International Journal of Marketing Studies. 2, (2), 2010, pp. 166-179.
 • FAM Kim Shyan, David S. WALLER, and B. Zafer ERDOĞAN, “The influence of religion on attitudes towards the advertising of controversial products”, European Journal of Marketing, 38, 5(6), 2004, pp. 537-555.
 • KÖROĞLU, Zehra, Tüketim Kültürü ve Din. Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane, 2012.
 • LADA, Suddin, Geoffrey Harvey TANAKINJAL, and Hanudin AMIN, “Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action”, Internatioanl Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2,(1), 2008, pp. 66-76.
 • MCDANIEL W. Stephen & John J. BURNETT, “Consumer Religiosity and Retail Store Evaluative Criteria”, Journal of the Academy of Marketing Science. 18, (2), 1990, pp. 101-112.
 • MOKHLIS, Safiek, “The effect of religiosity on shopping orientation: an exploratory study in Malaysia”, Journal of American Academy of Business. 9, (1) , 2006, pp. 64-74.
 • OSKAY, Ünsal, 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri. Kurumsal Bir Yaklaşım. AÜ SBF Yay, Ankara, 1983.
 • ÖKTEM, Niyazi, Laiklik Din ve Alevilik Yazıları. Der Yayınları. İstanbul, 1995.
 • RITZER, George, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, (çev. Şen Süer Kaya), İstanbul. Ayrıntı Yayınları. 2000.
 • SCHIFFMAN, G. Leon and Leslie Lazar KANUK, Consumer Behavior, Pearson Education, Harlow. 2009.
 • SHAARI, Jamal Abdul Nassir, and N. S. Mohd ARIFIN, “Dimension of Halal Purchase Intention: A Preliminary Study, International Review of Business Research Papers. 6, (4), 2010, pp. 444-456.
 • SOMBART, Werner, Kapitalizm ve Yahudiler, (çev. Sabri Gürses) (2.Baskı). İstanbul: İleri Yayınları, 2005.
 • SOUIDEN, Nizar, and Yosr JABEUR, “The impact of Islamic Beliefs on Consumers’ Attitudes And Purchase Intentions of Life Insurance” International Journal of Bank Marketing. 33, (4), 2015, pp. 423-441.
 • WILKES, Robert E., John J. BURNETT, and Roy D. HOWELL, "On the meaning and measurement of religiosity in consumer research." Journal of the Academy of Marketing Science, 14 (1), 1986, pp. 47-56.
 • YANIKLAR, Cengiz, Tüketimin Sosyolojisi. Birey Yayıncılık, İstanbul. 2006.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-7188-235X
Author: Murat SEYFİ
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve ÇERÇİ
Institution: MARMARA UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2017

APA Seyfi, M , Çerçi, M . (2017). Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ile Tüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 185-200 . DOI: 10.17336/igusbd.284708