ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Founded: 2014
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
 

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's.

In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There are no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

EditorAssoc. Prof. Dr. Serdar EGELI 

(scop@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors:  Assoc. Prof. Dr. Onur OZDEMIR

(onozdemir@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN

(tugur@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Turgay KARALİNÇ

(tkaralinc@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Fikriye Gözde MOCAN

(fgmocan@gelisim.edu.tr)

Asst. Prof. Dr. Ibrahim Halil YASAR

(ihyasar@gelisim.edu.tr)


Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7280, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

2023 - Volume: 10 Issue: 2

Book Review

2. MEŞRU EGEMENLİK

Research Article

Pandeminin Gelecek Nesillere Yansıması: 6-9 Yaş Aralığı Örneği

Research Article

Коммуникативные Механизмы Экспрессивности в Произведениях Б.Зайцева

Research Article

The relationship between Economic development, Banking Sector Performance and Financial Globalization: Evidence from OECD countries

Research Article

Sosyo Mekânsal Bir Alan Olarak Meydanlar

Research Article

Türev Araçların Katılım Bankacılığı Performansıyla İlişkisi

Research Article

Siyasal Katılma, Oy Verme Davranışı ve Liderlik: Oy Verme ve Liderlik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

'Yeni' lüks veya 'kanon-dışı' lüks: bir özet

Research Article

AHMET İHSAN (TOKGÖZ) VE İLM-İ SERVET

Research Article

The Arab Spring and the Prolonged National Integration in Yemen; a Critical Discussion

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Enneagram Kişilik Tipleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

TÜRKŞEKER İçin Etkin Bir Üretim Modeli Önerisi

Research Article

The Global Competitiveness of Turkish Carpet Industry: Comparative Advantages of Tufted and Woven Carpet

Research Article

De-gendering the Occupation: Exploring Gender-based Career Challenges Experienced by Female Flight Attendants

Research Article

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Research Article

21. YÜZYILDA TRANSATLANTİK YAPI İÇERİSİNDEKİ GÜÇ DENGELERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM

Research Article

Solaris Film Afişinde Yer Alan Kültürel Kodların Göstergebilimsel Analizi

Review

Yeni Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Dijital Yoksulluk

Research Article

Lojistik Sektöründe Farklılıkların Yönetimi Üzerine Bir Araştırma ve Politika Önerileri

Research Article

Innovation, Global Competitiveness and Human Development Index: EU Cluster Case

Research Article

Finansal ve Kurumsal Risklerin Kamu-Özel İş Birliği Altyapı Yatırımlarına Etkisi: Yükselen Ekonomiler için Ampirik Bir Uygulama

Research Article

Servet Vergilerinin Tasarrufa Etkilerinin ARDL Yöntemi ile Analizi

Review

Geleneksel-Akıllı Tedarik Zinciri Karşılaştırması, Akıllı Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Türkiye Değerlendirmesi

Review

Soziale Bewertung in der Geriatrie und die Rolle des Sozialarbeiters

Research Article

Elektronik Ticarette Müşteri İlişkilerinin Rolü ve Koronavirüs Pandemisinde E-Miy Üzerine Alan Çalışması

Research Article

The US-China Rivalry in Latin America After 2000

Research Article

Türkiye Ekonomisi İçin Fonksiyonel Gelir Dağılımı Yapısı Sürdürülebilir mi?

Book Review

ETNİSİTEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Research Article

Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürünün Türkiye’de Tarihsel Gelişim Çizgisi Üzerine Bir İnceleme

Book Review

Ritüellerin Yok Oluşuna Dair, Günümüzün Bir Tipolojisi

Research Article

Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler

Research Article

AHP Temelli TOPSIS Yöntemi İle Yer Seçim Problemine İlişkin Bir Uygulama

Review

Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisine Karşılaştırmalı Bir Bakış: Rusya ve Ukrayna Üzerine Bir İnceleme

Review

Paris İklim Anlaşması Sonrası Döngüsel Ekonomide Proaktif Yaklaşım Katılım Bankacılığı İçin Fırsat Olabilir Mi?

Review

A Review on Dystopia and Critical Dystopia Examples in the Debates on Civil Liberties and the Future of Opposition

Review

Örgütlerde Kaynağın İnsanın Önüne Geçmesi: Örgütsel İnsandışılaştırma Üzerine Sistematik Bir Derleme

Research Article

Maske Çocuklarda Duygu Tanımayı Etkiler mi? Duygunun Çeşidinin, Yaşın ve Ebeveyn Kaygısının Rolü

Book Review

Yapay Zekâ Egemenliğinde Yeni Dünya Düzeni: Martin Ford’un Robotların İktidarı İsimli Kitabına Eleştirel Bir Yaklaşım

Research Article

Yöneticilerin Liderlik Stillerinin İşyeri Sosyal Cesaret Davranışına Etkisi Üzerine Bir Uygulama

Research Article

The Effects of Labor-Saving Technological Progress on Capital Accumulation: Evidence from NASDAQ-100 firms

Research Article

Çevresel Performans İndeksi Değerlendirmesinde Kullanılan Kriter Ağırlıklarının Objektif Yöntemlerle Belirlenmesi: OECD Ülkeleri Örneği

Research Article

Türkiye'de Sağlık Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)