ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Founded: 2014
Period: Monthly
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
       

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's.

In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There are no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

EditorAssoc. Prof. Dr. Serdar EGELI (scop@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors:  Assoc. Prof. Dr. Onur OZDEMIR (onozdemir@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Fikriye Gözde MOCAN (fgmocan@gelisim.edu.tr)

Asst. Prof. Dr. Tugce GUR TURKDOGAN (tugur@gelisim.edu.tr),

Dr. Ibrahim Halil YASAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)


Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7117, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

2022 - Volume: 9 Issue: 1

Book Review

1. YENİ KENT SORUNU

Book Review

2. FALSE CHINESE DECONSTRUCTION

Review

Lüks Tüketim Mallarında İşletmenin Yönetimsel Başarısı: Chanel No:5 Marka Örneği

Research Article

Turkey’s Public Diplomacy Towards The Balkans

Research Article

Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

Review

Atletik performans ölçümlerinde test – tekrar test güvenirliği analizleri

Research Article

Küresel Televizyon Endüstrisinde Dizi Üretimlerinde Yaşanan Değişim: NETFLİX Örneği

Research Article

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Latin Göçmenler Florida’da Yaşayan Kübalı ve Venezuelalı Göçmenler Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Research Article

Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Perspektifinde Türkiye'nin Balkan Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi

Research Article

PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YAŞAMINDAN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Research Article

Foreign Policy of the European Union towards the Arab Uprisings

Research Article

BULANIK AHP-BULANIK ARAS YÖNTEMLERİNE DAYALI DAYANIKLI TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Review

Lojistikte Yeni Bir İş Modeli: Kitle Kaynak Lojistik

Research Article

Konaklama Sektöründe Algılanan Riskin, Müşteri Katılımı, Algılanan Değer ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri

Research Article

Sağlık Kurumlarına Yönelik Şikayetlerin Analizi

Research Article

Ofise Virüs Girdi: Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evden Çalışma Sistemine Geçilmesinin Çalışanların İş-Yaşam Çatışması Yaşamasına Etkileri ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Nitel Araştırma / Virus in the Office: Effects of Transition To Work From Home System Due To Covid-19 Pandemic on Employees Work-Life Conflict and a Qualitative Research on Resolutions

Research Article

De Facto Devlelerin Diasporasının Tarihini Evsahibi Ülkede Aktarmak: Gürcistan Osetleri Örneği

Review

KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI: TÜRKİYE VE ALMANYA

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Depresyon, Stres, Anksiyete

Research Article

Bilgisayar Oyunlarının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretiminde Kullanılabilirliği

Research Article

Lojistik Yeteneklerin Mali Performans Üzerindeki Etkisi: Tekirdağ Yabancı Sermayeli Üretici Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Research Article

SD ve CoCoSo Yöntemleri ile Eski S.S.C.B. Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endekslerinin Analizi

Research Article

COVID-19 Salgınının Restoran İşletmeleri Üzerine Etkisi: Sapanca Örneği

Research Article

The Effect of Glocal Systemic Polarity on Regional Stability

Research Article

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kantil Regresyon ile Modellenmesi

Research Article

Para Kazanma Motivasyonunun Materyalist Değerler Üzerine Etkisi

Review

Dijital Flörtleşme: Post-Modern Sorunlara Post-Modern Çözümler

Research Article

Akademisyenlerde İş Tatmini ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

Karar Ağaçları ve Bayesci Ağlar ile OECD Ülkelerindeki İntiharların Değerlendirilmesi

Research Article

Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi Var mı?

Research Article

How Saudi Media Covered the Murder of Jamal Khashoggi: The Case of Arab News

Research Article

Ergenlik Döneminde Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi, Duygu Dışavurum ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

Research Article

Yeni Dünya Düzeninde Geleneksel Pazarlama ve Online (Dijital) Pazarlamanın Karşılaştırması: Z Kuşağı Etkisi

Research Article

Çevresel Yeteneklerin Kurumsal Çevre Stratejisi ve Pazar Performansı Üzerindeki Etkileri: Doğal Kaynak Temelli Görüş

Research Article

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bulaşma Kavramının İncelenmesi: 2008 Krizi Örneği

Research Article

İskoç ve Katalan Bağımsızlık Hareketlerinin Tarihsel Kökenleri ve Güncel Bir Karşılaştırması

Research Article

Covid-19 Pandemisinin Gayrimenkul Tercihleri Üzerindeki Etkisi: İzmir İli Örneği

Research Article

Bilim İletişiminde Gazeteler: Bilim ve Teknoloji Haberleri Üzerine Bir İçerik Analizi

Research Article

Deriner Hidroelektrik Santrali Ve Hes Projesi’nin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Sürdürülebilirlik Kavramı Kapsamında Değerlendirilmesi

Review

Bir Altpolitika Aracı Olarak “Dedikodu” Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi*

Research Article

Yaşlı Aile Üyesine Evde Bakım Verenlerin Bakım Verme ile Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve İhtiyaçları

Research Article

Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Research Article

Kararsız Özdeşleşmenin Bilişsel Esnekliğe Etkisinde Örgütsel Sinerjinin Aracı Rolü

Research Article

Oyunlaştırmanın Davranış Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Çerçevesinde İncelenmesi

Research Article

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

İklim Değişikliği Bağlamında Bir Zorunluluk ve Fırsat Olarak Küresel Yönetişim

Research Article

Borsa İstanbul’da Takvim Anomalilerinin Varlığının Zaman İçindeki Gelişiminin Analizi

Research Article

Dijital Siyaset: Siyasal Partilerin ve Liderlerin Dijital Demokrasi Pratikleri

Research Article

The Mediating Role of Psychological Capital in the Effect of Emotional Intelligence on Resistance to Change

Review

Parental Mental Health, Parenting Styles and Couple and Family Dynamics as Predictors of Children’s Internalizing and Externalizing Problem Behaviors

Research Article

ÖZEL HASTANE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

Research Article

İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ MESLEKİ GERİLİM VE STRESS’İN ARAŞTIRILMASI

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)