ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
       

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's.

In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There are no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

EditorAssoc. Prof. Dr. Serdar EGELI (scop@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors:  Assoc. Prof. Dr. Onur OZDEMIR (onozdemir@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Fikriye Gözde MOCAN (fgmocan@gelisim.edu.tr)

Asst. Prof. Dr. Tugce GUR TURKDOGAN (tugur@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Ibrahim Halil YASAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)


Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7117, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

2022 - Volume: 9 Issue: 2

Book Review

2. I, ROBOT

Research Article

Sağlık Kurumlarına Yönelik Şikayetlerin Analizi

Review

KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI: TÜRKİYE VE ALMANYA

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Depresyon, Stres, Anksiyete

Research Article

SD ve CoCoSo Yöntemleri ile Eski S.S.C.B. Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endekslerinin Analizi

Research Article

COVID-19 Salgınının Restoran İşletmeleri Üzerine Etkisi: Sapanca Örneği

Research Article

The Effect of Glocal Systemic Polarity on Regional Stability

Research Article

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kantil Regresyon ile Modellenmesi

Review

Dijital Flörtleşme: Post-Modern Sorunlara Post-Modern Çözümler

Research Article

Akademisyenlerde İş Tatmini ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

Karar Ağaçları ve Bayesci Ağlar ile OECD Ülkelerindeki İntiharların Değerlendirilmesi

Research Article

Ergenlik Döneminde Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi, Duygu Dışavurum ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

Research Article

Yeni Dünya Düzeninde Geleneksel Pazarlama ve Online (Dijital) Pazarlamanın Karşılaştırması: Z Kuşağı Etkisi

Research Article

Çevresel Yeteneklerin Kurumsal Çevre Stratejisi ve Pazar Performansı Üzerindeki Etkileri: Doğal Kaynak Temelli Görüş

Research Article

İskoç ve Katalan Bağımsızlık Hareketlerinin Tarihsel Kökenleri ve Güncel Bir Karşılaştırması

Research Article

Covid-19 Pandemisinin Gayrimenkul Tercihleri Üzerindeki Etkisi: İzmir İli Örneği

Research Article

Bilim İletişiminde Gazeteler: Bilim ve Teknoloji Haberleri Üzerine Bir İçerik Analizi

Review

Bir Altpolitika Aracı Olarak “Dedikodu” Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi*

Research Article

Yaşlı Aile Üyesine Evde Bakım Verenlerin Bakım Verme ile Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve İhtiyaçları

Research Article

Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Research Article

Kararsız Özdeşleşmenin Bilişsel Esnekliğe Etkisinde Örgütsel Sinerjinin Aracı Rolü

Research Article

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

İklim Değişikliği Bağlamında Bir Zorunluluk ve Fırsat Olarak Küresel Yönetişim

Research Article

Borsa İstanbul’da Takvim Anomalilerinin Varlığının Zaman İçindeki Gelişiminin Analizi

Research Article

Türkiye’de Dijital Siyaset: Siyasal Partilerin Dijital Demokrasi Pratikleri

Research Article

The Mediating Role of Psychological Capital in the Effect of Emotional Intelligence on Resistance to Change

Research Article

ÖZEL HASTANE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

Research Article

İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ MESLEKİ GERİLİM VE STRESS’İN ARAŞTIRILMASI

Research Article

Sosyolojik Açıdan BTS’in Müzik Sahnesi: “Life Goes On” Performansının Analizi

Research Article

The Effect of Job Engagement on Person-Organization Fit: A Research in Banking Sector

Research Article

İşveren Markası Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Research Article

Banka Kredileri İle İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Ekonomik Aktivite Etkileşimi

Research Article

Pandeminin Gelecek Nesillere Yansıması: 6-9 Yaş Aralığı Örneği

Research Article

Коммуникативные Механизмы Экспрессивности в Произведениях Б.Зайцева

Book Review

Frederich Kratochwil'e Göre İnşacılık Nedir?

Book Review

Toplumsal Ekolojinin Felsefesi İsimli Kitaba Eleştirel Bir Yaklaşım

Research Article

Tarih ve Kolektif Bellek Aktarımında Sanal Gerçeklik: “War Remains” Örneği

Research Article

The relationship between Economic development, Banking Sector Performance and Financial Globalization: Evidence from OECD countries

Research Article

Sosyo Mekânsal Bir Alan Olarak Meydanlar

Research Article

Türkiye’deki “Dijital Doğan” Gazetelerin Sürdürülebilirliklerini Sağlamalarının Yolları: Bir Alan Araştırması

Research Article

Türev Araçların Katılım Bankacılığı Performansıyla İlişkisi

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)