ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Founded: 2014
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
       

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's.

In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There are no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

EditorAssoc. Prof. Dr. Serdar EGELI 

(scop@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors:  Assoc. Prof. Dr. Onur OZDEMIR

(onozdemir@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN

(tugur@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Turgay KARALİNÇ

(tkaralinc@gelisim.edu.tr),

Asst. Prof. Dr. Fikriye Gözde MOCAN

(fgmocan@gelisim.edu.tr)

Asst. Prof. Dr. Ibrahim Halil YASAR

(ihyasar@gelisim.edu.tr)


Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7280, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

2023 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

The Effect of Glocal Systemic Polarity on Regional Stability

Review

Bir Altpolitika Aracı Olarak “Dedikodu” Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğrencilerinin COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Gelişim Üniversitesi Deneyimi*

Research Article

Yaşlı Aile Üyesine Evde Bakım Verenlerin Bakım Verme ile Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve İhtiyaçları

Research Article

Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Research Article

Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurların Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

İklim Değişikliği Bağlamında Bir Zorunluluk ve Fırsat Olarak Küresel Yönetişim

Research Article

Türkiye’de Dijital Siyaset: Siyasal Partilerin Dijital Demokrasi Pratikleri

Research Article

The Mediating Role of Psychological Capital in the Effect of Emotional Intelligence on Resistance to Change

Research Article

ÖZEL HASTANE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

Research Article

İSTANBUL İLİNDE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ MESLEKİ GERİLİM VE STRESS’İN ARAŞTIRILMASI

Research Article

Sosyolojik Açıdan BTS’in Müzik Sahnesi: “Life Goes On” Performansının Analizi

Research Article

Banka Kredileri İle İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Ekonomik Aktivite Etkileşimi

Research Article

Pandeminin Gelecek Nesillere Yansıması: 6-9 Yaş Aralığı Örneği

Research Article

Коммуникативные Механизмы Экспрессивности в Произведениях Б.Зайцева

Research Article

The relationship between Economic development, Banking Sector Performance and Financial Globalization: Evidence from OECD countries

Research Article

Sosyo Mekânsal Bir Alan Olarak Meydanlar

Research Article

Türkiye’deki “Dijital Doğan” Gazetelerin Sürdürülebilirliklerini Sağlamalarının Yolları: Bir Alan Araştırması

Research Article

Türev Araçların Katılım Bankacılığı Performansıyla İlişkisi

Research Article

Siyasal Katılma, Oy Verme Davranışı ve Liderlik: Oy Verme ve Liderlik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Review

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Duygu Düzenleme Güçlüğü İlişkisi Hakkında Bir Değerlendirme

Research Article

'Yeni' lüks veya 'kanon-dışı' lüks: bir özet

Research Article

(Consistent) Pls-Sem vs. Cb-Sem in Mobile Marketing

Research Article

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Research Article

Finansal Performans Değerlendirmesi Üzerine Bir Uygulama: BIST’ te İşlem Gören Otomotiv Şirketlerinde Dupont Analizi

Research Article

AHMET İHSAN (TOKGÖZ) VE İLM-İ SERVET

Research Article

The Arab Spring and the Prolonged National Integration in Yemen; a Critical Discussion

Book Review

TÜRKİYE'NİN BEŞ ASIRLIK LOJİSTİK TIKANMA NOKTALARI

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Enneagram Kişilik Tipleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Research Article

TÜRKŞEKER İçin Etkin Bir Üretim Modeli Önerisi

Research Article

The Global Competitiveness of Turkish Carpet Industry: Comparative Advantages of Tufted and Woven Carpet

Research Article

De-gendering the Occupation: Exploring Gender-based Career Challenges Experienced by Female Flight Attendants

Research Article

TOPSIS Yöntemi İle İllerin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi

Research Article

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Research Article

21. YÜZYILDA TRANSATLANTİK YAPI İÇERİSİNDEKİ GÜÇ DENGELERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM

Research Article

Solaris Film Afişinde Yer Alan Kültürel Kodların Göstergebilimsel Analizi

Review

Yeni Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Dijital Yoksulluk

Research Article

Lojistik Sektöründe Farklılıkların Yönetimi Üzerine Bir Araştırma ve Politika Önerileri

Research Article

The Effects of Social Media on the Purchasing Behaviour of Young Airline Customers (Generation Y and Z)

Research Article

Innovation, Global Competitiveness and Human Development Index: EU Cluster Case

Research Article

Afrika Birliği’nin Kurumsal Reformlarının Başarı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

Review

Self-Complexity and Well-Being: A Short Evaluation

Research Article

Finansal ve Kurumsal Risklerin Kamu-Özel İş Birliği Altyapı Yatırımlarına Etkisi: Yükselen Ekonomiler için Ampirik Bir Uygulama

Research Article

Servet Vergilerinin Tasarrufa Etkilerinin ARDL Yöntemi ile Analizi

Review

Geleneksel-Akıllı Tedarik Zinciri Karşılaştırması, Akıllı Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Türkiye Değerlendirmesi

Review

Soziale Bewertung in der Geriatrie und die Rolle des Sozialarbeiters

Research Article

Elektronik Ticarette Müşteri İlişkilerinin Rolü ve Koronavirüs Pandemisinde E-Miy Üzerine Alan Çalışması

Research Article

Israr Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

The US-China Rivalry in Latin America After 2000

Research Article

Türkiye Ekonomisi İçin Fonksiyonel Gelir Dağılımı Yapısı Sürdürülebilir mi?

Book Review

ETNİSİTEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Research Article

Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürünün Türkiye’de Tarihsel Gelişim Çizgisi Üzerine Bir İnceleme

Book Review

Ritüellerin Yok Oluşuna Dair, Günümüzün Bir Tipolojisi

Research Article

Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler

Research Article

AHP Temelli TOPSIS Yöntemi İle Yer Seçim Problemine İlişkin Bir Uygulama

Research Article

COVID-19 Salgını Sırasında Çalışan ve Çalışmayan Annelerin Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)