ISSN: 2148-4287
e-ISSN: 2148-7189
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: İstanbul Gelisim University
Cover Image
       

Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences (IGUJSS), is an international peer-reviewed journal and will be issued biannually in April and October. Our journal is indexed by ULAKBIM TR Directory since 2015 and harvested as open access by Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBIAD and Ulrich's. In our journal, scientific articles within the framework of the topics of ADMINISTRATIVE SCIENCES, BUSINESS, COMMUNICATION, ECONOMICS, LOGISTICS, PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCES, PSYCHOLOGY, PUBLIC RELATIONS, SOCIOLOGY, STATISTICS are accepted. Scientific articles with ARCHEOLOGY, ARCHITECTURE, EDUCATION, FINE ARTS, HISTORY, INFORMATION TECHNOLOGY, LAW, LINGUISTICS and LITERATURE are not accepted. There are no Article Processing Charges (APCs) or article submission charges in our journal.

Editor:

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ (noztas@gelisim.edu.tr)

Assistant Editors

Asst. Prof. Dr. Viktoriia DEMYDOVA (vdemydova@gelisim.edu.tr), 

Asst. Prof. Dr. Onur ÖZDEMİR (onozdemir@gelisim.edu.tr),

Dr. Tuğçe GÜR TÜRKDOĞAN (tugur@gelisim.edu.tr),

Lecturer İbrahim Halil YAŞAR (ihyasar@gelisim.edu.tr)

Address: Istanbul Gelisim Univ., Cihangir Mh. Sehit J. K. Er Hakan Oner Sk. No:1 34310 Avcilar / Istanbul / TURKEY

Phone: +90 212 4227000 / ext. 7117, 350 Fax: +90 212 4227401 E-mail: igusbd@gelisim.edu.tr

Official Twitter Account: @IGUSBD

2021 - Volume: 8 Issue: 2

Book Review

1. TEKNOLOJİYE KARŞI İNSANLIK

Book Review

2. YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA REKABET

Research Article

Sipariş İşlemenin Lojistik Performansa Etkisinde Tedarik Etkinliğinin Aracılık Rolü

Research Article

Boş Zaman Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Review

Meskûn Mahal Çatışmaları ve İstihbarat: Irak Savaşı Bağlamında Bir Değerlendirme

Research Article

Konteynır Yatırım Kararları için Analitik Bir Yaklaşım

Research Article

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç Yoksulluğu

Research Article

İletişim Terörü ve Taktiksel Medyanın Stratejisi

Research Article

HAM TARIM ÜRÜN İHRACATI VE ÜRÜN VE HİZMET İHARACATININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DOĞRUSAL VE KANTİL REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: 1988-2018 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Research Article

DİJİTAL OYUNLARDA TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ ASSASSİN'S CREED SERİSİ ÖRNEĞİ

Review

Lüks Tüketim Mallarında İşletmenin Yönetimsel Başarısı: Chanel No:5 Marka Örneği

Research Article

OECD Ülkelerinin Endüstri 4.0 Performanslarının Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile İncelenmesi

Research Article

Macroeconomic Effects of Foreign Direct Investments on Fragile Five Countries

Research Article

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI İLE İLİŞKİSİ: 1999 - 2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE ANALİZİ

Research Article

Turkey’s Public Diplomacy Towards The Balkans

Research Article

Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi

Review

Atletik performans ölçümlerinde test – tekrar test güvenirliği analizleri

Research Article

Küresel Televizyon Endüstrisinde Dizi Üretimlerinde Yaşanan Değişim: NETFLİX Örneği

Research Article

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Latin Göçmenler Florida’da Yaşayan Kübalı ve Venezuelalı Göçmenler Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Research Article

Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter Platformu: Siyasal Partiler Üzerine Bir İnceleme

Research Article

Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Perspektifinde Türkiye'nin Balkan Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi

Research Article

PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YAŞAMINDAN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Research Article

Türk Güldürü Sinemasında Lümpen Tipler: Geniş Aile Serisinin Mizah Kuramları Bağlamında İncelenmesi

Research Article

Foreign Policy of the European Union towards the Arab Uprisings

Research Article

BULANIK AHP-BULANIK ARAS YÖNTEMLERİNE DAYALI DAYANIKLI TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Review

Lojistikte Yeni Bir İş Modeli: Kitle Kaynak Lojistik

Research Article

Konaklama Sektöründe Algılanan Riskin, Müşteri Katılımı, Algılanan Değer ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri

Research Article

German Foreign Policy During the First Gulf Crisis: Overcoming a Taboo on Being a Military Power on World Stage

Research Article

Sağlık Kurumlarına Yönelik Şikayetlerin Analizi

Research Article

Seküler Stagnasyon Bağlamında Türkiye Ekonomisinin Duyarlılığı

Research Article

Ofise Virüs Girdi: Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evden Çalışma Sistemine Geçilmesinin Çalışanların İş-Yaşam Çatışması Yaşamasına Etkileri ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Nitel Araştırma / Virus in the Office: Effects of Transition To Work From Home System Due To Covid-19 Pandemic on Employees Work-Life Conflict and a Qualitative Research on Resolutions

Research Article

De Facto Devlelerin Diasporasının Tarihini Evsahibi Ülkede Aktarmak: Gürcistan Osetleri Örneği

Review

KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI: TÜRKİYE VE ALMANYA

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Ve Depresyon, Stres, Anksiyete

Research Article

Bilgisayar Oyunlarının Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretiminde Kullanılabilirliği

Research Article

Lojistik Yeteneklerin Mali Performans Üzerindeki Etkisi: Tekirdağ Yabancı Sermayeli Üretici Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Research Article

SD ve CoCoSo Yöntemleri ile Eski S.S.C.B. Ülkelerinin Ekonomik Özgürlük Endekslerinin Analizi

Book Review

ANDY MERRIFIELD/ YENİ KENT SORUNU

Research Article

COVID-19 Salgınının Restoran İşletmeleri Üzerine Etkisi: Sapanca Örneği

Research Article

The Effect of Glocal Systemic Polarity on Regional Stability

Review

Ağ Yönetişimi: Kent Yönetimi Bağlamında Teorik Bir İnceleme

Research Article

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kantil Regresyon ile Modellenmesi

Research Article

Para Kazanma Motivasyonunun Materyalist Değerler Üzerine Etkisi

Review

Dijital Flörtleşme: Post-Modern Sorunlara Post-Modern Çözümler

Research Article

Ergenlikteki aleksitimi özellikleri ile kişiler arası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Research Article

Akademisyenlerde İş Tatmini ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Book Review

Çakma, Çince Yapıbozum

Research Article

Karar Ağaçları ve Bayesci Ağlar ile OECD Ülkelerindeki İntiharların Değerlendirilmesi

Research Article

Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkisi Var mı?

Research Article

How Saudi Media Covered the Murder of Jamal Khashoggi: The Case of Arab News

Research Article

Ergenlik Döneminde Algılanan Ebeveyn Kabul Reddi, Duygu Dışavurum ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

Research Article

Yeni Dünya Düzeninde Geleneksel Pazarlama ve Online (Dijital) Pazarlamanın Karşılaştırması: Z Kuşağı Etkisi

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)