Year 2017, Volume 4 , Issue 2, Pages 89 - 117 2017-10-31

Türkiye'de Bulunan Katılım Bankaları ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of Financial Performance of Participation Banks and Private Capital Conventionel Banks in Turkey

Mustafa YURTTADUR [1] , Hayati DEMİRBAŞ [2]


Katılım bankalarının çalışma prensipleri mevduat bankalarından farklı olması dolayısıyla finansal sistemi tamamlayıcı bir unsur olmalarının yanında mevduat bankaları ile aynı rekabet ortamı içinde faaliyet gösterdikleri de bir gerçektir. Bu açıdan katılım bankalarının finansal performanslarının mevduat bankalarına göre farklı olup olmadığı daha yüksek ya da daha düşük bir performans sonucu ortaya koyup koymadıkları bu bankaların gelecekteki büyüme performansları hakkında ipuçları verecektir. Bu çalışmada 2010-2016 yılları verileri kullanılarak Türkiye Finans, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk olmak üzere 3 katılım bankası ve benzer büyüklüklerde üç mevduat bankasının (Şeker Bank, Türk Ekonomi Bankası ve ING Bank) finansal performansları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada kârlılık, likidite, risk ve borç ödeme gücü, aktif kalitesi ve sermaye yeterlilik başlıklarında toplam 11 oran kullanılmıştır. 

Participation banks are different from conventionel banks in that their working principles are complementary to the financial system and operate in the same competitive environment as conventionel banks. From this point of view, the finacial performance of the participation banks will be more or less different depending on the conventionel banks, and they will provide clues about the future growth performance of these banks. In this study, financial performance of 3 participation banks including Turkiye Finans, Albaraka Turk and Kuveyt Turk and three conventionel banks of similar size (Şeker Bank, Turk Ekonomi Bankasi and ING Bank) were compared using 2010-2016 financial data. In comparison, a total of 11 ratios were used in profitability, liquidity, risk and solvency, asset quality and capital adequacy. 

 • AKÇAN, Ahmet, Özel Finans Kurumlarının Türk Finans Sektöründeki Konumu ve Geleceği, Malatya: İnönü Üniversitesi SBE, 1997, (Doktora Tezi)
 • AKIN, Cihangir, Faizsiz bankacılık ve kalkınma, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1986.
 • AKTEPE, İhsan Emin, Sorularla katılım bankacılığı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul, 2013
 • AKYÜZ, Yılmaz, Katılım bankalarının net kar performansına etki eden faktörlerin çoklu doğrusal regresyon yöntemi ile analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 50 (584), 2013, ss. 81-92.
 • ARAS, Osman Nuri, Mustafa ÖZTÜRK, Reel ekonomiye katkıları bakımından katılım bankalarının kullandırdığı fonların analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3 (2), 2011, ss. 167-179.
 • AYRIÇAY, Yücel, Mahmut YARDIMCIOĞLU, Bircan DEMİR, Mevduat ve katılım bankalarının finansal performanslarının karşılaştırılması. KSÜ İİBF Dergisi. 4 (2), 2014.
 • BAĞCI, Haşim, Ticari bankalar ile katılım bankalarının kârlılık performanslarının topsis yöntemi ile karşılaştırılması, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2013, (Yüksek Lisans Tezi.)
 • BAYINDIR, Servet, Katılım bankacılığı için yeni bir ürün olarak mal(emtia) vadeli işlem sözleşmeleri ve fıkhi açıdan incelenmesi, Finansal yenilik ve açılımları ile katılım bankacılığı, Aydın Yabanlı (Ed.). İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2012, ss. 155-200.
 • BİLDİRİCİ ÇALIK, Esra, Geleneksel bankalar ile katılım bankalarının finansal performanslarının Basel 3 kriterleri açısından kıyaslanması. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE, 2016, (Yüksek Lisans Tezi.)
 • BULUT, İbrahim, Bünyamin ER, Katılım bankacılığında iki yeni finansal teknik önerisi: mudaraba-risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve mudaraba-risk sermayesi yatırım fonları, Finansal yenilik ve açılımları ile katılım bankacılığı, Aydın Yabanlı (ed.), İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2012, s.18.
 • CANBAZ, Muhammet Fatih, Katılım bankacılığının Türk bankacılık sistemindeki yeri, çalışma şekli, enstrümanları ve performans analizi. Kırklareli ve İstanbul: Kırklareli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi SBE, 2013, (Yüksek Lisans Tezi.)
 • DOĞAN, Mesut, Katılım ve geleneksel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2013, ss.175-188.
 • GÜNGÖR, Kamil, Bir finansal araç olarak katılım bankacılığı: tesbitler-teklifler, Finansal yenilik ve açılımları ile katılım bankacılığı, Aydın Yabanlı (Ed.). İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2012, ss.207-268.
 • KALAYCI, İrfan, Katılım bankacılığı: mali kesimde nasıl bir seçenek. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 2013, ss. 51-74.
 • KAYA, Ferudun, Bankacılık giriş ve ilkeler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • KOÇ, Selahattin, Aziz BAĞCI, Kasım Can IŞIK, Kalkınma ve yatırım bankalarının performansları açısından değerlendirilmesi: Türkiye ölçeği (2002-2012). Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (1), 2016, ss. 227-256.
 • KÖKSAL, Bülent, Portföy çeşitlendirmesi açısından katılım bankaları, Finansal yenilik ve açılımları ile katılım bankacılığı, Aydın Yabanlı (Ed.). İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2012, ss. 121-138.
 • KURAN, Timur, İslamın ekonomik yüzleri. İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
 • ÖZKAN, Hamza, Katılım bankacılığının klasik bankalarla karşılaştırılması ve muhasebe uygulamaları. Niğde: Niğde Üniversitesi SBE, 2012, (Yüksek Lisans Tezi.)
 • ÖZULUCAN, Abitter, ÖZDEMİR Fevzi Serkan, Katılım bankacılığı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • ÖZULUCAN, Abitter, DERAN A. Katılım bankacılığı ile geleneksel bankaların bankacılık hizmetleri ve muhasebe uygulamaları açısından karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 2009, ss. 85-108.
 • PARLAKKAYA, Raif, ÇÜRÜK Suna Akten, Finansal rasyoların katılım bankaları ve geleneksel bankalar arasında bir tasnif aracı olarak kullanımı: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış. 11 (3), 2011, ss.397-405.
 • POLAT, Ali, Katılım bankacılığı, dünya uygulamalarına ilişkin sorunlar-fırsatlar Türkiye için projeksiyonlar, Finansal yenilik ve açılımları ile katılım bankacılığı, Aydın Yabanlı (ed.). İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2012, ss. 77-138.
 • ŞAKAR, Hakan, Genel bankacılık bilgileri, Strata Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 • SAKARYA, Burçhan, Yasemin KAYA, Katılım bankaları mevduat bankalarından farklı mı çalışıyor? (2013). https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69196/, [erişim tarihi: 05.04.2017]
 • TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak, İnanç Asım SÖZER, Bankalarda takipteki krediler: Türk bankacılık sisteminde takipteki kredilerin tahminine yönelik bir model uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3 (5), 2011, ss. 43-56.
 • TORAMAN, Cengiz, H. Ali ATA, Mehmet Fatih BUĞAN, Mevduat ve katılım bankalarının karşılaştırmalı performans analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16 (2), 2015, ss. 301-310.
 • TUNÇ, Hüseyin, Katılım bankacılığı felsefesi, teorisi ve Türkiye uygulaması, Nesil Yayıncılık, İstanbul, 2010
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Strateji Belgesi, 2015, www.tkbb.org.tr/documents/TKBB-Strateji-Belgesi.pdf [erişim tarihi: 01.04.2017]
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Katılım Bankaları 2015 Raporu, 2015, http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/KATILIM_2015_TR_final.pdf [erişim tarihi: 01.04.2017]
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-7416-222X
Author: Mustafa YURTTADUR
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: http://orcid.org/0000-0002-1174-8167
Author: Hayati DEMİRBAŞ
Institution: Türkiye Finans Katılım Bankası
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2017

APA Yurttadur, M , Demirbaş, H . (2017). Türkiye'de Bulunan Katılım Bankaları ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 89-117 . DOI: 10.17336/igusbd.326621