Year 2017, Volume 4 , Issue 2, Pages 23 - 50 2017-10-31

Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması
A Field Survey Regarding the Use of Production Management Strategies and Policies in Crisis Management

Kenan ÖZDEN [1] , Duygu ERDOĞDU [2] , Sait GÜL [3]


Kriz dönemleri, belirsizlikler ve sürprizlerle doludur. Bu dönemlerde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, olası tehlikelerden korunmalarına ve bu tehlikeleri fırsatlara dönüştürebilmelerine bağlıdır. Dolayısıyla, sürekli değişen çevre koşulları karşısında uygun üretim politika ve uygulamalarına önem vermeyen işletmelerin başarılı olma şansları oldukça düşüktür. Bu çalışmada, kriz ortamlarında işletmelerin kalite, maliyet, hız ve esneklik gibi rekabet avantajlarından yararlanabilmeleri amacıyla uygulayabilecekleri üretim yönetimi strateji, politika ve teknikleri ele alınmaktadır. Bu amaçla yapılan anket uygulaması ile işletmelerin krize karşı uyguladıkları üretim yönetimi stratejileri ve politikalarının neler olduğu ve bunların önem dereceleri belirlenmeye çalışılmaktadır.

In the periods of crisis, there are many possibilities regarding uncertainties and surprises. The continuity of organizations’ life depends on the protection from the possible hazards and conversion of these risks to some kind of opportunities. Therefore, in terms of constantly and globally changing environmental conditions, success chances of enterprises that do not pay adequate importance to the policies and practices of production, can be considered as limited. In this study, the strategies, policies and techniques which can be applied by enterprises to take competitive advantage in the environment of crisis is discussed. A questionnaire which was specially created for this work is applied. The conclusions of survey identify the appropriate and competent production strategies and policies against the crisis and its severe impact on enterprises.

 • ASAL, Ömer, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Üretim Stratejilerini Etkileyen Etkenler ve Kobi’lerin Sorunları: Bir Alan Araştırması”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2001 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • DİNÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basımevi, İstanbul 1998.
 • EREN, Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • JIMENEZ, David, “When You Are The Headline: A Guide To Understanding Crisis Management”, Franchising World, Cilt 33, No 3, 2001.
 • KOBU, Bülent, Üretim Yönetimi (15.Baskı), Beta Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • KRAJEWSKI, Lee J., Larry P. RITZMAN, Manoj K. MALHOTRA, Üretim Yönetimi: Süreçler ve Tedarik Zincirleri (çev. Semra Birgün), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2014.
 • ÖZDEN, Kenan, Sami ERCAN, İşyeri/Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • ÖZDEN, Kenan, İşletme ve Örgütlerde Toplam Kriz Yönetimi (2.Baskı), Beta Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • SAĞIR, Mehmet, “Stratejik Yönetim Sürecinde Ürün Stratejilerinin Kullanımı ve Önemi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 24, 2010.
 • SIKICH, Geary W., The Emergency Management Planning Handbook, McGraw-Hill, USA 1998.
 • SULAK, Harun, “Stok Kontrolü ve Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar: Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu ve Bir Model Önerisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2008 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • SÜMER, Haluk, Helmut PERNSTEINER, Kriz Yönetimi, (çev. Remzi Abbas), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.
 • ŞAHİN, Selim, Serdar ULUBEYLİ, Aynur KAZAZA, “Innovative Crisis Management in Construction: Approaches and the Process”, Procedia Social and Behavior Science, Cilt 195, 2015.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-3379-2951
Author: Kenan ÖZDEN
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: http://orcid.org/0000-0002-6834-3611
Author: Duygu ERDOĞDU
Institution: TurkishBank A.Ş. Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: http://orcid.org/0000-0002-6011-0848
Author: Sait GÜL
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2017

APA Özden, K , Erdoğdu, D , Gül, S . (2017). Kriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 23-50 . DOI: 10.17336/igusbd.348761