Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 102 - 119 2019-04-15

Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği
Investigation of Spatial Risks of Private Nursing Home Institutions by Using Fine-Kinney Method: The Case of Istanbul

Zerrin Funda ÜRÜK [1] , Didem YILMAZ [2] , Semra BORAN [3]


Dünya ve Türkiye’deki nüfus hızla yaşlanmakta ve bu yaşlı nüfusun barınma ve bakımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yaşlı bireylerin barınma ve bakımları için hizmet veren huzurevleri gibi kuruluşların önemi ve dünya standartlarına uygun hizmet vermesi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanmıştır. Bu çalışmada; huzurevlerinde yaşayan yaşlıların yaşam standartlarını daha iyi bir düzeye çıkarmak amaçlanmıştır. İstanbul ili kapsamında özel kurumlara ait 29 huzurevi incelenmiş, kurumlardan alınan veya birebir mekânlarda tespit edilen veriler sayesinde mekânlardaki ortaya çıkan aksaklıklar değerlendirilmiştir. Çalışma esnasında; huzurevlerinde yaşlı nüfusun sıklıkla kullandıkları mekânlar tespit edilmiş ve 5 ana mekânsal risk tanımlanmış ve bu riskler 47 alt risk grubuna ayrılmıştır.  Mekânların alt risk gruplarının her biri Fine-Kinney Risk Değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmiş ve en riskli mekânların verilerine ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, İstanbul’daki huzurevlerinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam standartlarını daha iyi bir düzeye çıkarmak için mekânlardaki risklere göre dikkat etmemiz gereken alanları tespit edip, mekânların iyileştirmeleri için öneriler sunulmuştur. 
Rapidly aging population in the World and inTurkey and sheltering and care of the elderly population is gaining importance day by day. It has become increasingly important in our country to provide services such as nursing homes that provide services for the care and maintenance of elderly people in accordance with world standards. In this study; it is aimed to bring the living standards of elderly people living in nursing homes to a better level. Within the Istanbul province, 29 nursing homes belonging to private institutions were examined and deficiencies the risks in the areas were identified later indoor plans taken from institutions or drawn after observations. During work; In the nursing homes, the places where the elderly population frequently used are identified and 5 main spatial risks are identified and these risks are divided into 47 sub-risk groups. Each of the sub-risk groups of the space was assessed by the Fine-Kinney Risk Assessment method and the data of the most risky places were reached. As a result of the study, in order to improve the living standards of elderly people living in nursing homes in Istanbul, we have identified the areas that we should not pay attention to according to the risks in the rooms and offered suggestions for the improvement of the spaces.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2007), Türkiye’de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı. Erişim tarihi: 25.08.2018, https://sgb.saglik.gov.tr/ Dkmanlar/T%C3%BCrkiye%27de%20Ya%C5%9Fl%C4%B1lar%C4%B1n%20Durumu%20ve%20Ya%C5%9Flanma%20Ulusal%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf
 • DOĞAN BULUT, Z. (2014). Huzurevlerinde ve evde yaşayan yaşlılarda düşme ile ilişkili risk faktörleri. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • ERKAL, S. (2005). Kırıkkale Ovacık mahallesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin ev kazaları ile karşılaşma durumlarının ve kaza nedenlerinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi, 8(1): 17-21.
 • KUTSAL GÖKÇE, Y. (2009). “Yaşlanan Dünyanın Yaşlanan İnsanları” GEBAM Yayınları, Ankara. Erişim tarihi: 25.08.2018, http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/ tebakademi/geriatri_2009/5.pdf
 • LÖK, N. & AKIN, B. (2013, Şubat). Domestic environmental risk factors associated with falling in elderly. Iranian Journal of Public Health, 42(2):120-128.
 • MUMCU BOĞA, N., ÖZDELİKARA, A. & AĞAÇDİKEN, S. (2015, Ocak). Huzurevindeki yaşlı hastalarda düşme davranışlarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3): 360-372
 • PÜLÜM, E., SÖKMEN, Ü.N., ÇEVİK AKYIL, R., ONGUN, G. & ÖZDEMİR CİHANGİR, H. (2018, Ocak). Aydın Huzurevinde Düşme Riski Taşıyan Yaşlıların Belirlenmesi: Tanımlayıcı Çalışma. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2): 9-14
 • TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2016), Türkiye’de yaşlı bakım hizmetlerinin proaktif yönü ve mali yükü analizi etüt araştırması. Erişim tarihi: 25.08.2018, https://ailetoplum.aile.gov.tr/uploads/pages/indirilebilir-yayinlar/83-turkiye-de-yasli-bakim-hizmetlerinin-proaktif-yonu-ve-mali-yuku-analizi-etut-arastirmasi-2016.pdf
 • TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2012), Yaşlanma 2002 uluslararası eylem planı, Erişim tarihi: 25.08.2018, https://eyh.aile.gov.tr/yaslanma-2002-uluslararasi-eylem-plani
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu kalkınma planı 2014-2018, yaşlanma özel ihtisas raporu. Erişim tarihi: 25.08.2018, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists /zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/248/Ya%C5%9Flanma%20%C3%96zel%20%C4%B0htisas%20Komisyonu%20Raporu.pdf
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2014), İstatistiklerle yaşlılar, 2013, Erişim tarihi: 25.08.2018, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=16057
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2017), Yıllara, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 1935-2017, Erişim tarihi: 25.08.2018, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1588
 • World Health Organization (WHO). (2015), Ageing and health, Erişim tarihi: 25.08.2018, http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 • World Health Organization (WHO). (2015), Populations are getting old, Erişim tarihi: 25.08.2018, http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/populations-are-getting-older-full.gif?ua=1
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3994-5883
Author: Zerrin Funda ÜRÜK (Primary Author)
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4971-4931
Author: Didem YILMAZ
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0532-937X
Author: Semra BORAN
Institution: Sakarya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2019

Bibtex @research article { igusbd455165, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {102 - 119}, doi = {10.17336/igusbd.455165}, title = {Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği}, key = {cite}, author = {ÜRÜK, Zerrin Funda and YILMAZ, Didem and BORAN, Semra} }
APA ÜRÜK, Z , YILMAZ, D , BORAN, S . (2019). Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 102-119 . DOI: 10.17336/igusbd.455165
MLA ÜRÜK, Z , YILMAZ, D , BORAN, S . "Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 102-119 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusbd/issue/44577/455165>
Chicago ÜRÜK, Z , YILMAZ, D , BORAN, S . "Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2019 ): 102-119
RIS TY - JOUR T1 - Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği AU - Zerrin Funda ÜRÜK , Didem YILMAZ , Semra BORAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17336/igusbd.455165 DO - 10.17336/igusbd.455165 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 119 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.455165 UR - https://doi.org/10.17336/igusbd.455165 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği %A Zerrin Funda ÜRÜK , Didem YILMAZ , Semra BORAN %T Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği %D 2019 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17336/igusbd.455165 %U 10.17336/igusbd.455165
ISNAD ÜRÜK, Zerrin Funda , YILMAZ, Didem , BORAN, Semra . "Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (April 2019): 102-119 . https://doi.org/10.17336/igusbd.455165
AMA ÜRÜK Z , YILMAZ D , BORAN S . Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği. İGÜSBD. 2019; 6(1): 102-119.
Vancouver ÜRÜK Z , YILMAZ D , BORAN S . Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: İstanbul Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 6(1): 119-102.