Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 50 - 73 2020-04-04

Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Bağlamsal Performansının Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Contextual Performance of Managers of Science Art Center with Social Network Analysis Approach

Zeynep EREN [1]


Bu araştırmada Bilim Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) üst yöneticilerinin bağlamsal performansı, profesyonel destek ağı örüntüleri aracılığıyla açığa çıkarılarak analiz edilmiştir. Nitel ve sosyal ağ analizi yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmaya Türkiye genelindeki çeşitli il ve bölgelerde görevli 30 BİLSEM üst düzey yöneticisi destek vermiştir. Araştırmanın verileri 2018 yılında, yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmada yöneticilerin birbirlerinin işlerini kolaylaştırma ve kendilerini geliştirmek için hangi diğer meslektaşlarından hangi konularda destek aldıkları ve profesyonel destek ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerileri sorulmuş ve profesyonel destek ağı örüntüleri ortaya çıkarılarak sosyal ağ analizine özgü olarak geliştirilen UCINET 6.0 yazılımı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, yöneticilerden 30 katılımcının profesyonel destek ağı örüntüsü 68 aktörden ve 113 bağlantıdan oluşmuştur. Farklı coğrafi bölgelerde ve birbirinden uzak olmalarına rağmen aralarında profesyonel destek ilişkisi oluştuğu, eğitim değişkenine göre kıdem değişkeninin katılımcılar için profesyonel destek alma açısından daha değerli bulunduğu, üst yöneticilerin maksimum gerçekleştirilecek bağlantının %25’ini gerçekleştirdiği bulunmuştur. 

In this study, the contextual performance of the senior managers of the Science Art Centers (BİLSEM) was analyzed by means of the professional support network patterns. In several provinces and regions qualitative and social network analysis methods to research conducted by mixed research methods being used together across Turkey gave support worker 30 senior manager. The data of the study were collected online in 2018 with semi-structured interview form. In the research, it has been asked about which other colleagues of the managers to support each other in order to improve their work and to get support from them for their support and to develop professional support network patterns and analyze them with UCINET 6.0 software for developed spesific social network analysis. According to the findings of the research, the professional support networks of the 30 managers are composed of 68 actors and 113 links. 25% of the maximum connection is realized. Although they are distant from each other in different geographical regions and there is a professional support relationship between them, it is found that the seniority variable is more valuable in terms of getting professional support for the participants according to the educational variable.

 • ABRAHAM, G. C. (1982). Gifted education: the recruitment/selection process of teachers for gifted elementary programs and the perceptions of teachers and principals. (Unpublished Doctoral Thesis). University of Southern, California.
 • AKAKA, M.A. & CHANDLER, J.D. (2011). Roles as resources: A social roles perspective of change in value networks. Marketing Theory, 11 (3), 243-260. https://doi.org/10.1177/1470593111408172
 • ALTUN, T. & VURAL, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 11 (42), 152-177.
 • ASLAN, M. & YILDIRIM, A. (2017). Hastanede çalışan hemşirelerde bağlamsal performans ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt 14 (2), 104-111.
 • AYDIN, İ. (2005). Öğretimde denetim: Durum saptama, değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem.
 • BAŞAK, S. & ÖZTAŞ, N. (2010). Güven ağbağları, sosyal sermaye ve toplumsal cinsiyet. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 27-56.
 • BALKUNDI P, & HARRISON D.A. (2006). Ties, leaders and time in teams: Strong inference about network structure’s effects on team viability and performance. Academy of Management Journal, 49 (1), 49-68.
 • BELL, S.T. (2007). Deep level composition variables as predictors of team performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 595-615.
 • BORGATTI, S.P. (2002). Netdraw network visualization, Harvard, MA: Analytic Technologies.
 • BORGATTI, S.P., EVERETT, M.G., FREEMAN, L. (2002). UCINET for windows, version 6.59: Software for social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.
 • BORGATTI, S. P.,, OFEM, B. (2010). Overview: Social network theory and analysis. Social network theory and educational change (pp. 17-30). Cambridge: Harvard Education.
 • BORMAN, W. C., MOTOWIDLO, S.J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Personnel selections in organizations (ss.71-83) San Francisco: Jossey-Bass.
 • BRASS, D. J. (1995). A social network perspective on human resources management. Research in Personnel and Human Resources Management, 13, 39-79.
 • BURT, R.S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • COLEMAN V.I, & BORMAN W.C. (2000). Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain. Human Resource Management Review, 10, 25–44.
 • CUMMINGS J.N. & CROSS, R. (2003). Structural properties of work groups and their consequences for performance. Social Networks, 25 (3), 197-210.
 • ÇANKIR, B.,YENER, S. (2017). İş’te pozitif davranış. Konya: Çizgi Yayınevi.
 • De LANGHE, B., PUNTONI, S. & LARRICK, R. (2017 Eylül). Lineer olmayan dünyada lineer düşünmek. Harvard Business Rewiev Türkiye. 82-92.
 • EREN, Z. (2018). Biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapılarının sosyal ağ analizi: Öneri ve güven ağları örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi:10.16986/HUJE.2018041879
 • EREN, Z. (2018b). Bağlantıcılık teorisi ve öğretmen adaylarının öğrenme ağlarının sosyal ağ analizi. Turkish Studies Educational Sciences, Cilt 13(19), 717-753.
 • FEROLI, S. P. (2015). Social networks and novice teachers: An examination of supports provided through social networks. (Doctoral Dissertation). Oklahoma State University, Stillwater.
 • FREEMAN, L. C. (2004). The development of social network analysis: A Study in the sociology of science. Vancouver: Empirical Press.
 • DAFT, R.L. (1997). Management. Forth Worth: The Dryden Press.
 • GREENSLADE JH. & JIMMIESON NL. (2007). Distinguishing between task and contextual performance for nurses. Development of a job performance scale. Journal of Advanced Nursing, 58 (6), 602–11.
 • HOFSTEDE, G. (1984). Culture's consequences: International differences in work-related values, London: Sage,
 • HUNTER, D. S. (2015). Combining theoretical perspectives on the organizational structure performance relationship. Journal of Organization Design, 4 (2), 24‒37.
 • HURTZ, G.M., & DONOVAN, J.J. (2000). Personality and job performance: The big five revisited. Journal of Applied Psychology, 85, 869-879.
 • JAWAHAR I, & FERRIS GR. (2011). A longitudinal investigation of task and contextual performance influences on promotability judgements. Human Performance. 24, 251–269.
 • KAHRAMAN, Ç.A., SÖZEN, H.C. & MEYDAN, C.H. (2018). Bireylerin ağ düzeneğindeki yerinin oluşmasında lider-üye etkileşiminin rolü: Sosyal ağ analizi yaklaşımı. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, IX (I), 12-34. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/503753
 • KAPUSUZOĞLU, Ş., UĞURLU, Z. (2015). Cost in cooperatıve leadership: The network approach as an organising strategy for the excessıve flow of information in institutions. 1st. International Conference On Lifelong Learning and Leadership For All, 29-31 October 2015, (ss. 99), Olomouch: Palacky University & Morovian University College Olomouch.
 • KAYA, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15 (1), 115-122.
 • KAZU, Y.,& ŞENOL,C. (2012). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Bilsem Örneği). E-International Journal of Educational Research. Cilt 3 (2), 13-35.
 • KILIÇ, C. V. (2015). Türkiye’de üstün ve üstün yetenekli çocuklara yönelik bir eğitim politikası oluşturulamaması sorunu üzerine bir değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 4 (12), 146-154.
 • KILDUFF, M., Tsai, W. (2007) Social networks and organizations. London: SAGE Publications.
 • KRACKHARDT, D. (1998). Simmelian ties: Super strong and sticky. Power and influence in organizations, (pp. 21–38). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • KRACKHARDT, D., & HANSON, J. R. (1993). Informal networks: The company behind the chart. Harvard Business Review, 71 (4), 104‒113.
 • KURTDAŞ, M. Ç. (2012). Üstün yetenekliler ve üstün yeteneklilerin eğitiminde bilim ve sanat merkezleri (Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği). Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt 10 (2), 151 – 181.
 • MARSDEN, P.V. (2005). Recent developments in network measurement models and methods in social network analysis. Models and methods in social network analysis (pp. 8-30). New York: Cambridge University Pres.
 • MEHRA, A., KILDUFF, M. & BRASS, D.J. (2001). The social networks of high and low self-monitors: Implications for workplace performance. Administrative Science Quarterly, 35, 121–46.
 • MEHRA A, DIXON AL, BRASS DJ, & ROBERTSON B. (2006). The social network ties of group leaders: Implications for group performance and leader reputation. Organization Science, 17 (1), 64-79.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2016). Bilim sanat merkezi yönergesi. Erişim tarihi: 24.12.2018,http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/02031535_tebligler_dergisi.pdf.
 • MOOLENAAR, N. M., SLEEGERS, P. J. C., & DALY, A. J. (2012). Teaming up: Linkin collaboration networks, collective efficacy and student achievement. Teachig and Teacher Education, 28(2), 251-162.
 • MOTOWIDLO, S.J., BORMAN, W. C., & SCHMITT, M.J. (1997). A theory of some basic differences in task and contextual performance. Human Performance, 10 (2), 71-83.
 • MOOLENAAR, N.M. (2012). A social network perspective on teacher collaboration in schools: Theory, methodology and applications. American Journal of Education. 119, 7-39.
 • MORGESON, F. P., REIDER, M.H., & CAMPION, M.A. (2005). Selecting individuals in team settings. The importance of social skills, personality characteristics, and teamwork knowledge. Personnel Psychology, 58 (3), 583-612.
 • ORGAN, D. W. (1997). Towards an explication of morale: In search of the m factor. Creating tomorrow’s organizations.(pp.78-99) London,: John Wiley & Sons.
 • ÖZTAŞ, N., ACAR, M. (2004). Ağbağ analizine giriş: Kavramlar ve yöntemler. Çağdaş kamu yönetimi II. (s.s. 288-316), Ankara: Nobel Yayınevi.
 • PAINE, J.B.,& ORGAN, D. W. (2000). The cultural matrix of organizational citizenship behavior: Some preliminary, conceptual and empirical observations. Human Resources Management Review, 10 (1), 45-59.
 • PENUEL, W. R., SUN, M., FRANK, K. A., & GALLAGHER, H. A. (2012). Using social network analysis to study how collegial interactions can augment teacher learning from external professional development. American Journal of Education, 119(1), 103-136.
 • PODSAKOFF, PM. & MACKENZIE SB. (1994). Organizational citizenship behavior and sales unit effectiveness. Journal of Marketing Research, 31 (3), 351–63.
 • REILLY, R.R. & ARONSON, Z. H. (2012). Managing contextual performance Performance management: Putting research into action.(pp. 297-328). N.Y.: Wiley.
 • REAGANS R, ZUCKERMAN E, & MCEVILY B. (2004). How to make the team: Social networks vs. demography as criteria for designing effective teams. Administrative Science Quarterly,49 (1), 01-13.
 • RENZULLI, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. PhiDelta Kappan, 60, 180-184.
 • SARKAR A, FEINBERG SE, & KRACKHARDT D. (2010). Predicting profitability using advice branch bank networks. Statistical Methodology, 7 (3), 429-444.
 • SCOTT, J. (2000). Social network analysis: A handbook. London: Sage
 • SARI, H., ÖĞÜLMÜŞ, K. (2014). Bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 254-265.
 • SODA G, & ZAHEER A. (2012). A network perspective on organizational architecture: Performance effects of the interplay of formal and informal organization. Strategic Management Journal, 33 (6), 751-771.
 • SCOTTER, J.R., & MOTOWIDLO, S.J. (1996). Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance. Journal of Applied Psychology, 81 (5), 525-531.
 • SHARMA V, & JAIN S. (2014). A Scale for measuring organizational citizenship behavior in manufacturing sector. Pasific Business Review International, 6 (8), 57–62.
 • SHAW JD, DUFFY MK, JOHNSON JL, & Lockhart DE. (2005). Turnover, social capital losses, and performance. Academy of Management Journal, 48 (4), 594-606.
 • SMITH CA, ORGAN DW & NEAR JP. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68 (4), 653–63.
 • SÖZEN, C.H. (2012) Örgütsel ağlar. Örgüt kuramları. (ss. 301‒326). İstanbul: Beta Basım
 • SPARROWE RT, LIDEN RC, WAYNE SJ, & KRAIMER ML. (2001). Social networks and the performance of individuals and groups. Academy of Management Journal, 44 (2), 316-325.
 • SPILLANE, J. P., KIM, C. M., & FRANK, K. A. (2012). Instructional advice and information providing and receiving behavior in elementary schools: Exploring tie formation as a building block in social capital development. American Educational Research Journal, 49(6), 1112-1145.
 • STERNBERG, R. J., JARVIN, L., GRIGORENKO, E. L. (2011). Explorations in giftedness. New York: Cambridge University Press
 • ŞAHİN, F. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimleri. Geleceğin mimarları üstün yetenekliler sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. 27 Nisan 2012, Tekirdağ.
 • TURNIPSEED, D.L. & MURKISON, E. (2000, December). A bi-cultural comparison of organization citizenship behavior: Does the OCB phenomenon transcend national culture? International Journal of Organizational Analysis, 8 (2):200-222. DOI: 10.1108/eb028917
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (5 Nisan 2012). Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporu. Erişim tarihi: 11.10.2018, https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/ustun_yetenekli/docs/Kurulu%C5%9F%20Karar%C4%B1%20Tutanaklar%C4%B1%206.03.2012.pdf
 • TOMLINSON, C.A.,& CALLAHAN C.M. (1992). Contributions of gifted education in a time of change. Gifted Child Quarterly, 36 (4), 183-189.
 • TSAI, W. (2001). Knowledge transfer in intra-organizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. Academy of Management Journal, 44 (5), 996-1004.
 • WASSERMAN, S., GALASKIEWICZ, J. (1994). Advances in social network analysis: Research in the social and behavioral sciences. Sage Publications.
 • WELLMAN, B. (1988). Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance. Social structures: A network approach, (pp. 19–61). Cambridge: Cambridge University Press.
 • WINEBRENNER, S. (2000). Gifted students need an education too. Educational Leadership, 58 (1), 52-56.
 • UĞURLU, Z. (2013). Eğitim örgütlerinin örgütsel ağbağ düzeneğindeki konumunun işbirliği düzeylerine etkisi: Sinop ili örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • UGURLU, Z. (2016a). Social network analysis of Farabi exchange program: Student mobility. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 313‒334.
 • UĞURLU, Z. (2016b). The effect of the position of educational organizations within the social network on their collaboration levels. Universal Journal of Educational Research, 4 (12A), 226‒254.
 • YUMUŞ, A., & TOPTAŞ, V. (2011). Bilim ve sanat merkezlerinin amacına uygun işleyişinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7 (2),80-88.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9748-6972
Author: Zeynep EREN (Primary Author)
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 4, 2020

APA Eren, Z . (2020). Bilim Sanat Merkezi Yöneticilerinin Bağlamsal Performansının Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 50-73 . DOI: 10.17336/igusbd.507287