Year 2020, Volume 7 , Issue 1, Pages 170 - 184 2020-04-04

Benlik Yapısı, Romantik İlişki Biçimleri ve Cinsiyet Arasındaki İlişki
The Relationship Between Self Structure, Romantic Relationships and Gender

Rıdvan ÜNEY [1] , Elif GÜNERİ YÖYEN [2]


Benlik yapısı, romantik ilişki biçimleri ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan bu araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılın güz yarıyılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İdari İktisadi Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenim görmekte olan 400 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırma verileri İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği (RIC) ile Aşka İlişkin Tutumlar Ölçeği (LAS) kullanılarak toplanmış, verilerin analizinde; ölçek güvenilirlikleri için Cronbach Alfa değerleri, Benlik Yapısı ile Romantik İlişki Biçimleri arasındaki ilişkinin tespiti için Pearson Korelasyon Analizi, cinsiyete göre benlik yapısı ile romantik ilişki biçimleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda bireycilik benlik yapısı ile tutkulu, arkadaşça ve mantıklı aşk biçimi arasında; ilişkisellik benlik yapısı ile tutkulu, mantıklı, sahiplenici ve özgeci aşk biçimi arasında; toplulukçuluk benlik yapısı ile arkadaşça, mantıklı, sahiplenici ve özgeci aşk biçimi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu; erkeklerde oyun gibi ve özgeci aşk biçiminin kadınlara göre daha yüksek düzeyde, kadınlarda mantıklı aşk biçiminin erkeklere göre daha yüksek düzeyde yaşandığı ve son olarak kadınların erkeklere göre daha yüksek düzeyde bir bireycilik benlik yapısına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

The data of this study, which was conducted to examine the relationship between self structure, romantic relationships and gender, were obtained from 400 university students who were studying at İstanbul Gelişim University Faculty of Administrative Sciences in 2018-2019 academic year. The research data were collected by using Relational-Individualist-Communityist Self-Scale (RIC) and Attitudes Towards Love Scale (LAS). As a result of the analysis, individualism is between the self structure and passionate, friendly and sensible way of love; the relationship between self structure, passionate, logical, possessive and altruistic forms of love; there is a positive meaningful relationship between self concept and selfishness, friendship, logical, possessive and altruistic forms of love; it was found that men like altruism and altruistic forms of love were higher than women and women had a higher level of sense of love than men, and women had a higher level of individualism than men.

 • AÇIKEL, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin aşk biçimleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Ankara.
 • ATAK, H., TAŞTAN, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4, 520-546.
 • AVINASH, P.R., KALRA, G. SUBRAMANYAM, A. SHAH, H., KAMATH, R. (2015). Love styles of young adults in a metropolitan city of India. Open Journal of Psychiatry & Allied Scienes, 6 (2), 83-88.
 • BANAJI, M.R., PRENTICE, D.A. (1994). The self in social context. Annu. Rev. Psychol. 4, 297–332.
 • BRESNAHAN, M.H., CHIU, H.C., LEVINE, T.R. (2004). Self-Construal as a Predictor of Communal and Exchange Orientation in Taiwan and the USA. Asian Journal of Social Psychology, 7, 187-203.
 • BRESNAHAN, M.J., LEVINE, T.R., SHEARMAN, S.M., LEE, S.Y., PARK, C., KIYOMIYA, T. (2005). A Multimethod Multitreit Validity Assessment of Self-Construal in Japan, Korea, and The United States. Human Communication Research, 31 (1), 33-59.
 • BUSS, D.M. (1988). The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (4), 616-628.
 • BUSS, D.M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain, 12 (1), 1-49.
 • BÜYÜKŞAHİN, A., HOVARDAOĞLU, S. (2004). Çiftlerin aşka ilişkin tutumlarının Lee’nin çok boyutlu aşk biçimleri kapsamında incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 59-72.
 • CARPENTER, S., KARAKİTAPOĞLU-AYGÜN, Z. (2005). Importance and Descriptiveness of Self-Aspects: A Cross-Cultural Comparison. Cross-Cultural Research, 39 (3), 293-321.
 • ÇUHADAROĞLU, A., AKFIRAT, O . (2017). Examining The Relationship Between Self-Construal and Gender Perceptions of University Students. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (4), 1031-1046. DOI: 10.21547/jss.304500
 • DAVIES, M.F. (2001) Socially desirable responding and ımpression managamet in the endorsement of love styles. The Journal of Psychology,135 (5), 562-570.
 • DION, K.K., DION, K.L. (1988). Romantic love: Individual and cultural perspectives. In. Sternberg R.J. & Barnes, M.L. (Eds.), The Psychology of Love. (264-292. ). New Haven: Yale University Press.
 • DION, K.K., DION, K.L. (1993). Gender and ethnocultural comparisons in style of love. Psychology of Woman, 17, 463-473.
 • DURMAZ, H., ERCAN, H., (2019 ) Beliren Yetişkinlikte Aşk Stillerinin Demografik Değişkenler, Ana Babaya Bağlanma ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. Başkent Universıty Journal of Educatıon, 6(1), 98-110.
 • ERCAN, H. (2011). İlişkisel-Bireyci Toplulukçu Benlik Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri ve Uyarlama Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (21), 37-45
 • ERCAN, H. (2013a). Analysis of Young Adults’ Love Styles According to Their Self-Construals and Demographic Variables. Turkish Studies, 8 (12), 479-493.
 • ERCAN, H. (2013b). Bilimsel bir araştırma alanı olarak aşk. (İç. F. Çok & C. Karadeniz (Ed.), Prof. Dr. Bekir Onur’a Armağan s.245-278). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ERCAN, H. (2016). Üniversite öğrencilerinin aşk stillerinin demografik değişkenler ve ana babaya bağlanma ile ilişkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 25-37.
 • ERTEN, Y. (2002) Freud’dan Günümüze Kuram ve Uygulamalar. Kendilik Psikolojisi: Heinz Kohut ve Sonrası. 3 P Dergisi, 10 (3) Ek sayı.
 • FEHR, B., HARASYMCHUK, C., SPRECHER, S. (2014). Compassionate love in romantic relationships: A review and some new findings. Journal of Social and Personal Relationships, 31(5), 575-600.
 • HARDIE, E.A., KASHIMA, E.S., PRIDMORE, P. (2005). The Influence of Relational, Individual and Collective Self-Aspects on Stress, Uplifts and Health. Self and Identity, 4, 1-24.
 • HENDRICK, C., HENDRICK, S. (1986). A theory and method of love. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 392-402.
 • HENDRICK, S., HENDRICK, C. (1995). Gender differences and similarities in sex and love. Personal Relationships, 2, 55-65.
 • HENDRICK, C., HENDRICK, S., DICKE, A. (1998). The Love Attitudes Scale: Short Form. Journal of Social and Personal Relationships, 15(2), 147-159.
 • HENDRICK, C., HENDRICK, S. (2002). Linking romantic love with sex: Development of the perceptions of love and sex scale. Journal of Social and Personal Relationships, 19(3), 361-378.
 • HOFSTEDE, G., (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values, Beverly Hills, CA: Sage.
 • HILL B.,(2003). Bizans İmparatorluk kadınları (1025-1204) İktidar, Himaye ve İdeoloji. ( Çev. E. Gökteke Tut), s.12., İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
 • İMAMOĞLU, E.O. (1998). Individualism and Collectivism in A Model and Scale of Balanced Differentiation and Integration. Journal of Psychology, 132 (1), 1-8. .
 • İMAMOĞLU, E.O. (2003). Individuation and Relatedness: Not: Opposing but Distinct and Complementary. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129 (4), 367-402.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (1996). Özerk-İlişkisel Benlik: Yeni Bir Sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (37), 36-4
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2001). Development of self and competence in cultural context. Second Edition. NIAS: Wassenaar.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2002). Psychology and Human Competence Development. Applied Psychology: An International Review, 51 (1), 5-22.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2005). Autonomy and Relatedness in Cultural Context. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (4), 403-422
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. (12. Basım). İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2012). Benlik, aile ve insan gelişimi: Kültürel psikoloji. (3. Baskı). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • KARAKİTAPOĞLU-AYGÜN, Z. (2004).Self, Identity, Emotional Well-Being Among Turkish University Students. The Journal of Psychology, 138 (5), 457-478.
 • KASHIMA, E., HARDIE, E.A. (2000). The Development and Validation of the Relational, Individual and Collective Self Aspects (RIC) Scale. Asian Journal of Social Psychology, 3, 19-48.
 • KASHIMA, Y., KASHIMA, E., CHIU, C., FARSIDES, T., GELFAND, M. HONG, Y., KIM, U., STRACK, F., WERTH, L., YUKI, M., YZERBYT, V. (2005). Culture, Essentialism, and Agency; Are Individuals Universally Believed to be more Real Entities than Groups. Europen Journal of Social Psychology, 35, 147-169.
 • KOHUT, H. (1971). Kendiliğin çözümlenmesi (Çev. C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, C. İşcan). s:88-100. İstanbul: Metis Yayınları.
 • KOHUT, H. (1977). Kendiliğin yeniden yapılanması. (Çev. O. Cebeci). s.155-157. İstanbul: Metis Yayınları.
 • KOHUT, H. (1987). The analysis of the self. International Universities Press: Madison.
 • KOHUT, H. (1988). The restoration of the self. International Universities Press. Madison.
 • LALONDE, N.R., HYNIE, M., PANNU, M., TATLA, S. (2004). The Role of Culture in Interpersonal Relationships. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35 (5), 503-524.
 • LE, T.N. (2005). Narcissism and ımmature love as mediators of vertical individualism and ludic love style. Journal of Social and Personal Relationships, 22 (4), 543-560.
 • LEE, J.A. (1974). The Styles of Loving. Psychology Today, 8, 44-51.
 • LEE, J.A. (1988). Love styles. (Ed: R. J. Sternberg and M. L. Barnes), The Psychology of Love. New Hawen: Yale University Pres.
 • MADSON, L., TRAFIMOW, D. (2001). Gender Comparison in the Private, Collective and Allocentric Selves. The Journal of Social Psychology, 141 (4), 551-559.
 • MARKUS, H.R., KITAYAMA, S. (1991). Culture and The Self: Implications for Cognition Emotion and Motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
 • NETO, F. (1994). Love styles among Portuguese students. The Journal of Psychology, 128(5), 613-616.
 • NETO, F., MULLET, E., DESCHAMPS, J. C., BARROS, J., BENVINDO, R., CAMINO, L., FALCONI, A., KAGIBANGA, V. MACHADA, M. (2000). Cross-cultural variations in attitudes toward love. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(5), 626-635.
 • PHILBRICK, J.L., STONES, C.R. (1988). Love-attitudes of white South African adolescents. Psychological Reports, 62, 17-18.
 • REGAN, P.C. (2016). Loving unconditionally: Demographic correlates of the agapic love style. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, 10(1), 28-36.
 • ROSENMAN, M.F. (1978). Liking loving and styles of loving. Psychological Reports, 42, 1243-1246.
 • ROKACH, A., BACANLİ, H. (2001). Perceived causes of loneliness: a cross-cultural comparison. Social Behavior and Personality, 29 (2), 169–82.
 • ROTENBERG, K.J, SHEWCHUK, V.A, KIMBERLEY, T. (2001) Loneliness sex romantic jealousy and powerlessness. J Soc Pers Relat. 18, 7-19.
 • RUBIN, Z. (1970). Measurement of romantic love. Journal of Personality and Social Psycholog, 16(2), 265-273.
 • RUBIN, Z., PEPLAU, L.A., HILL, C.T. (1981). Loving and leaving: Sex differences in romantic attachments. Sex Roles, 7(8), 821-835.
 • RUBIN. Z. (1988). Preface. (Eds. In. R.J. Sternberg & M.L. Barnes. The Psychology of Love).New Haven: Yale University Press.
 • SHARMA, S., KHANDELWAL, K. (2014). Effect of gender and life-stage on love styles in the Indian context. Psychological Studies, 59(1), 22-29.
 • SMITH, R., KLASES, A. (2016). Predictors of love attitudes: The contribution of cultural orientation, gender attachment style, relationship length and age in participants from the UK and Hong Kong. An International Journal on Personal Relationships, 10(1), 90-108.
 • SINGELIS, T.M. (1994). The measurement of independent and interdependent self construals. Personality and Social Psychology Bulletin, 20,580-591.
 • SINGELIS, T.M., SHARKEY, W.F. (1995). Culture, self construal and embarrassability. Journal of Cross-Cultural Psychology, 26, 622-644.
 • STERNBERG, R.J., GRAJEK, S. (1984). The nature of love. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 312-329.
 • STERNBERG, R.J. (1999) Cupid’s arrow: The course of love through time. UK: Cambridge University Press,
 • TUFAN. A.S., YALUĞ, İ. (2010). Aşk fenomeni ve sevgi ilişkilerinin nörobiyolojisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(4). 444-445.
 • TRIANDIS, H.C. (2001). Individualism-Collectivism and Personality. Journal of Personality, 69 (6), 907-924.
 • ULEMAN, J.S., RHEE, E., BARDOLIWALLA, N., SEMIN, G. AND TOYOMA, M. (2000). The Relational Self: Closeness to Ingroups Depends on Who They are, Culture, and the Type of Closeness. Asian Journal of Social Psychology, 3, 1-17.
 • ÜSKÜL, A.K., HYNIE, M., LALONDE, R.N. (2004). Interdependence as a Mediator Between Culture and Interpersonal Closeness for Euro-Canadians and Turks. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35 (2), 174-191.
 • YÖYEN, E. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt 25 (6), 2187.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1933-3334
Author: Rıdvan ÜNEY
Institution: Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0539-9263
Author: Elif GÜNERİ YÖYEN
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 4, 2020

APA Üney, R , Güneri Yöyen, E . (2020). Benlik Yapısı, Romantik İlişki Biçimleri ve Cinsiyet Arasındaki İlişki . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 170-184 . DOI: 10.17336/igusbd.542947