Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 319 - 337 2020-08-26

William Golding’in ‘Sineklerin Tanrısı’ İsimli Romanında Liderlik ve Güç Savaşımı
Leadership and Power Struggles in William Golding’s Novel ‘Lord of the Flies’

Elif BİLGİNOĞLU [1]


Sineklerin Tanrısı, Nobel Edebiyat Ödüllü İngiliz roman yazarı ve şair William Golding (1911-1993) tarafından yazılmış ve 1954 yılında yayımlanmıştır. Romanda, düşman ateşi sonucunda uçakları vurularak ıssız bir adaya düşen yaşları 6 ile 12 arasında değişen bir grup çocuğun yaşam ve umut macerası yanı sıra bu çocukların yanlarında hiçbir yetişkin olmadan adada hayatlarını devam ettirebilmeleri için kurdukları sistemler ve bu sistemlerin ne şekilde işledikleri anlatılmaktadır. Bu çalışma, Golding’in bu romanında liderlik ve güç savaşımının ne şekilde ele alındığına dair bir araştırmayı içermektedir. Bu doğrultuda ilk olarak romandaki ana karakterlere dair bir incelemeye yer verilmiş ve daha sonra liderlik ve güç konuları ele alınmıştır. Romandaki güç unsurları ve liderlik özelliklerinin incelendiği bölümleri, çalışmaya dair sonuçların yer aldığı bölüm izlemektedir. Çalışmanın sonuçları romanda denizkabuğu ve gözlüğün birer güç unsuru olarak kullanıldıklarını ve romanda serbesti tanıyan liderlikten önce demokratik daha sonra da otokratik liderlik tarzlarına geçiş yapıldığını ortaya koymaktadır.

Lord of Flies was published in 1954 by the Nobel Prize winner English novelist and poet William Golding (1911-1993). The novel tells the story of the adventure a group of children aged between 6 and 12, whose plane were shot in an uninhabited island, as well as the systems they established to survive on the island without the supervision of any adult, and how these systems worked. The present study includes a research on how the leadership and power struggle is dealt within this novel by Golding. To this end, first a review of the main characters in the novel are introduced, and then leadership and power are discussed. The chapters which analyzes the power elements and the leadership styles in the novel are followed by the section on the results of the study. The results of the study reveal that the conch and the glasses are used as power elements in the novel and leadership styles on the novel are laissez faire leadership, democratic leadership and autocratic leadership.

 • ANOOSHEH, S.M., OROSKHAN, M.H. (2018). William Golding’s Lord of the Flies: A satirical analysis of fantasized dystopia, International Journal of English Language & Translation Studies, 6(2), 163-171.
 • ARTAN, İ. (2000). Örgütlerde güç kullanımı ve kaynakları. Z. Aycan (Ed.), Akademisyenler ve profesyoneller bakış açısıyla Türkiye’de yönetim, liderlik ve insan kaynakları uygulamaları içinde (281-308). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • AŞKAROĞLU, V. (2016). Sineklerin Tanrısı: İnsan özünün ve diktatörlük çağının anlatısı, ZfWT, 8(1), 357-371.
 • BİLİR ATASEVEN, F., TAŞ, S. (2014). Distopya Edebiyatı ve Çeviride Bir Yöntem Olarak Metinlerarasılık, LITTERA Edebiyat Yazıları- Çeviribilim Özel Bölümü, 35,137-149.
 • BABB, H.S. (1965). Four passages from William Golding’s fiction, Minnesota Review, 5, 50-58.
 • BACHA, M.S., RAHMAN, M. (2013). Thematic evaluation of the novel “Lord of The Flies”, BEST: International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences, 1(3), 73-80.
 • BACHARACH, S. (2013, Kasım 12). Why All Leaders Should Read “Lord of the Flies”. https://www.inc.com/samuel-bacharach/why-all-leaders-should-read-lord-of-the-flies.html [Erişim tarihi 01.05.2020]
 • BASS, B.M. (1990). Bass & Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (3rd Ed.). NY: The Free Press.
 • BAYRAK, E. (2016, Şubat 26). “Sineklerin Tanrısı” ya da insani kötülük üzerine. http://www.edebiyathaber.net/sineklerin-tanrisi-ya-da-insani-kotuluk-uzerine-emel-bayrak/ [Erişim tarihi 30.09.2018]
 • BENDAHAN, S., ZEHNDER, C., PRALONG, F.P., ANTONAKIS, J. (2015). Leader corruption depends on power and testosterone, The Leadership Quarterly, 26(2), 101–122.
 • BENNIS, W.G., NANUS, B. (2003). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row.
 • BERLE, A. (1967). Power. NewYork: Hartcourt, Brace & World.
 • BEYES, T., COSTAS, J., ORTMANN, G. (2016). The novel and organization studies, Organization Studies, 37(8), 1198–2000.
 • BEYES, T., COSTAS, J., ORTMANN, G. (2019). Novel Thought: Towards a Literary Study of Organization, Organization Studies, 40(12), 1787–1803.
 • BLOOM, H. (2010). Introduction. H. Bloom (Ed.). Bloom’s guides: William Golding’s Lord of the Flies içinde (7-8). New York: Infobase Publishing.
 • BRITISH BROADCASTING CORPORATION (2020). Form, structure and language: William Golding's Lord of the Flies is an adventure novel and allegory that uses animal imagery and symbolism to deliver deeper meaning to the reader. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zsw7mp3/revision/1 [Erişim tarihi 15.06.2020]
 • BRUNS, B. (2009). The symbolism of power in William Golding’s Lord of the Flies. Yayımlanmamış Çalışma. Karlstads Universitaet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:132457/fulltext01 [Erişim tarihi 01.05.2019]
 • BRYMAN, A. (1999). Leadership in Organizations. S. R Clegg, C. Hardy & W. R. Nord (Ed). Managing Organizations: Current Issues içinde (26-42). London: Sage Publications.
 • CAMERON, E., GREEN, M. (2017). Essential Leadership: Develop Your Leadership Qualities Through Theory and Practice. UK: Kogan Page Limited.
 • CHI, N.-W., HO, T.-R. (2014). Understanding when leader negative emotional expression enhances follower performance: The moderating roles of follower personality traits and perceived leader power, Human Relations, 67(9), 1051–1072.
 • CHILD, D. (2007). Psychology and the teacher. NewYork: Continuum.
 • CLARK, M. (2005). Friedrich Nietzsche. E. Craig (Ed.) The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy içinde (725-741). New York: Taylor & Francis Group.
 • COHEN, C. (1998). Using Narrative Fiction Within Management Education, Management Learning, 29(2), 165–181.
 • CONRAD, P. (2009, Ağustos 30). William Golding: The man who wrote Lord of the Flies by John Carey. https://www.theguardian.com/books/2009/aug/30/william-golding-john-carey-review [Erişim tarihi 28.07.2018]
 • COUTU, D. (2006). Lessons in Power: Lyndon Johnson Revealed. https://hbr.org/2006/04/lessons-in-power-lyndon-johnson-revealed [Erişim Tarihi 01.05.2020]
 • CRONIN, T.E. (2009). The Liberal Arts and Leadership Learning. J. T. Wren, R. E. Riggio & M. A. Genovese (Ed.) Leadership and the Liberal Arts: Achieving the Promise of a Liberal Education içinde (37-53). New York: Palgrave Macmillan.
 • CUELLAR, T., FORBES COACHES COUNCIL (2018, Nisan 18). Five ways to increase your power as a leader. https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/04/18/five-ways-to-increase-your-power-as-a-leader/#4db1b87461a5 [Erişim tarihi 19.11.2018]
 • CZARNIAWSKA-JOERGES, B. (1995). Narration or Science? Collapsing the Division in Organization Studies, Organization, 2(1), 11–33.
 • ÇELİK, E. (2015). Distopik Romanlarda Toplumsal Kurgu, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 57-79.
 • DAVIS, K., BLOMSTROM, R.L. (1971). Business, society and environment: Social power and social response. New York: Mac Graw Hill.
 • DAY, D. V., ANTONAKIS, J. (2011). Leadership: Past, present and future. D.V. Day, & J. Antonakis (Ed.). The Nature of Leadership içinde (3–28). USA: Sage Publications.
 • DE COCK, C., LAND, C. (2005). Organization/Literature: Exploring the Seam, Organization Studies, 27(4), 517–535.
 • DEMOTT, B. (1989, Mayıs-Haziran). Reading fiction to the bottom line, Harvard Business Review, 128-134.
 • DOWSWELL, P. (2005). Dictatorship. London: Evans Brothers.
 • FISKE, S.T. (1993). Controlling Other People: The Impact of Power on Stereotyping, American Psychologist, 48(6), 621-628.
 • FRENCH, J.R.P., RAVEN, B. (1959). The Bases of Social Power. D. Cartwright (Ed.) Studies in Social Power içinde (259-269). Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.
 • FRIEDMAN, L. S. (1997). A Christian interpretation. C. Swisher (Ed.) Readings on Lord of the flies içinde (65-74). San Diego, CA: Greenhaven Press.
 • GARDNER, H. E. (2011). Leading minds: An anatomy of leadership. New York: Basic Books.
 • GIANG, V. (2013, Haziran 17). 7 powers leaders can use for good or evil. https://www.americanexpress.com/en-us/business/trends-and-insights/articles/7-powers-leaders-can-use-for-good-or-evil/ [Erişim tarihi 15.04.2019]
 • GINI, A. (2004). Moral Leadership and Business Ethics. J. Ciulla (Ed.) Ethics: The heart of leadership içinde (25– 44). Westport, CT: Praeger Publishers
 • GITLOW, A.L. (1992). Being the boss: The importance of leadership and power. Washington, DC: Beard Books.
 • GOLDING, W. (2008). Sineklerin Tanrısı. (Çev.) Mina Urgan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • GRAFSTRÖM, M., JONSSON, A. (2019). Professional blinders? The novel as an eye-opener in organizational analysis, Culture and Organization, 25(2), 146-158.
 • GREY, C., SINCLAIR, A. (2006). Writing Differently, Organization, 13(3), 443–453.
 • GUARDINI, R. (1961). Power and responsibility: A course of action for the new age. Chicago: Henry Begnery Company. https://archive.org/stream/powerandresponsi027468mbp/powerandresponsi027468mbp_djvu.txt [Erişim tarihi 01.04.2019]
 • GUILLET DE MONTHOUX, P., CZARNIAWSKA-JOERGES, B. (1994). Introduction: Management Beyond Case and Cliché. B. Czarniawska-Joerges & P. Guillet de Monthoux (Ed.) Good Novels, Better Management: Reading Organizational Realities in Fiction içinde (1–16). Chur: Harwood Academic Publishers.
 • GÜVEN, D.Ç. (2018). Robinsonade Romanlarında Ütopya, Distopya, Mahşer Metaforları ve “Çocuk Edebiyatı” – Robinson Crusoe, Mercan Adası ve Sineklerin Tanrısı, Folklor/Edebiyat, 24(95), 135-153.
 • HALDAR, S. (2006). William Golding’s Lord of the Flies. New Delhi: Atlantic Publishers Distributers Ltd.
 • HOBBES, T. (1997). Leviathan. R. E. Flathman & D. Johnston. (Ed.) New York: W. W. Norton & Company.
 • HOLT, R., ZUNDEL, M. (2018). Using Fiction in Organization and Management Research. A. Bryman & D. A. Buchanan (Ed.) Unconventional Methodology in Organization and Management Research içinde (45-63). UK: Oxford University Press.
 • HYNES, S. (1964). William Golding 1968 edn. Columbia essays on modern writers, No.2. New York: Columbia University Press.
 • JEX, S.M., BRITT, T.W. (2014). Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. NewJersey: John Wiley & Sons.
 • KELLERMAN, B. (2004). Bad Leadership: What It Is, How It Happens, Why It Matters. Boston: Harvard Business School Presss.
 • KESSLER, V. (2010). Leadership and power, Koers, 75(3), 527-550.
 • KINKEAD-WEEKES, M., GREGOR, I. (2001). William Golding: A Critical Study. London: Faber and Faber.
 • KNIGHTS, D., WILLMOTT, H. (1999). Management Lives. Power and Identity in Work Organizations. London: Sage Publications.
 • KOSTERA, M. (2020). The Imagined Organization: Spaces, Dreams and Places. UK: Edward Elgar Publishing.
 • KREITNER, R. (2009). Management (11th Ed.) Canada: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
 • KUNDU, R. (2006). New perspectives on British authors: From William Shakespeare to Graham Greene. New Delhi: Sarup & Sons.
 • KÜÇÜKÖZTÜRK, T. (2000). The concept of evil in Joseph Conrad’s Heart of Darkness and William Golding’s Lord of the Flies. Cumhuriyet Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • LEDLOW, G.R., COPPOLA, M.N. (2011). Leadership for health professionals. London: Jones and Bartlett Learning.
 • LEHETA, D., DIMOTAKIS, N., SCHATTEN, J. (2017). The view over one’s shoulder: The causes and consequences of leader’s envy of followers, The Leadership Quarterly, 28, 451-468.
 • LEWIN, K., LIPPITT, R., WHITE, R.K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created “social climates.”, The Journal of Social Psychology, 10, 271–299.
 • LEWIS, L.S. (2000). When Power Corrupts: Academic Governing Boards in the Shadow of the Adelphi Case. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
 • LI, X., WU, W. (2009). On Symbolic Significance of Characters in Lord of the Flies, English Language Teaching, 2(1), 119-122.
 • LIPKIN, N. (2013). What Keeps Leaders Up at Night: Recognizing and Resolving Your Most Troubling Management Issues. New York: Amacom.
 • LUBANS JR, J. (2010). “Leading from the Middle,” and Other Contrarian Essays on Library Leadership. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited.
 • LUECKE, R. (2007). Güç, etki ve ikna – Düşüncenizi kabul ettirin ki hedefiniz gerçekleşsin, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • LUMPE, M.-P. (2008). Leadership and Organization in the Aviation Industry. Hampshire: Ashgate Publishing.
 • MALALA, J. (2017, Ağustos 21). Our leaders should read, in particular, ‘Lord of the Flies’. https://www.dispatchlive.co.za/news/opinion/2017-08-21-our-leaders-should-read-in-particular-lord-of-the-flies/ [Erişim tarihi 29.02.2020]
 • MANOUKIAN, F.O. (2005). Power, Time, Talk and Money: Organizations in Italian Literature. B. Czarniawska-Joerges & P. G. de Monthoux (Ed.) Good Novels, Better Management: Reading Organizational Realities içinde (201-235). Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers.
 • MAXWELL, J.C. (2001). The power of leadership. Colorado Springs, CO: Honor Books.
 • MCCRUM, R. (2015, Şubat 16). The 100 best novels: No 74 – Lord of the Flies by William Golding (1954). https://www.theguardian.com/books/2015/feb/16/lord-of-the-flies-100-greatest-novels-william-golding-mccrum [Erişim tarihi 20.02.2019]
 • MCGRATH, J. E., ARROW, H., BERDAHL, J.L. (2000). The Study of Groups: Past, Present, and Future, Personality and Social Psychology Review, 4(1), 95–105.
 • MORELAND, R.L. (1996). Lewin's legacy for small-groups research, Systems Practice, 9, 7–26.
 • MICHAELSON, C. (2016). A Novel Approach to Business Ethics Education: Exploring How to Live and Work in the 21st Century, Academy of Management Learning & Education, 15(3), 588–606.
 • NELSON, W. (1963). William Golding's Lord of the Flies: A source book. New York: Odyssey Press.
 • NISAR, S. (2018). Symbolic representation of lust of power in William Golding’s “Lord of the Flies”. https://www.academia.edu/15111972/lust_for_power_in_William_Goldings_lord_of_flies [Erişim tarihi 01.04.2019]
 • NORTHOUSE, P.G. (2016). Leadership Theory and Practice (7th Ed.) Los Angeles: Sage Publications.
 • OKUMUŞ, H.C. (2015, Eylül 19). Sineklerin Tanrısı’nın doğuşu: William Golding. https://gaiadergi.com/sineklerin-tanrisinin-dogusu-william-golding/ [Erişim tarihi 12.06.2019]
 • OLOFSSON, C. (2009). Leadership and group dynamics in Lord of the Flies and Tomorrow, When the War Began. http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:274412/FULLTEXT01.pdf [Erişim tarihi 08.03.2019]
 • OLSEN, K. (2000). Understanding Lord of the Flies: A student casebook to issues, sources, and historical documents. Westport, Connecticut: The Greenwood Press.
 • ÖZÇELİK, K. (2015). The effects of totalitarianism as reflected in William Golding’s Lord of the Flies, George Orwell’s Animal Farm and Nineteen Eighty-Four. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Atılım Üniversitesi.
 • ÖZKALP, E., KIREL, Ç. (2001). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • PFEFFER, J. (2010). Güç-Nasıl Kazanılır, Nasıl Elde Tutarsınız. İstanbul: MESS Yayınları.
 • PHILLIPS, N. (1995). Telling Organizational Tales: On the Role of Narrative Fiction in the Study of Organizations. Organization Studies, 16(4), 625–649.
 • POLLOCK, T. G., BONO, J.E. (2013). Being Scheherazade: The Importance of Storytelling in Academic Writing, Academy of Management Journal, 56 (3), 629–634.
 • RAHIM, M.A. (2009). Bases of Leader Power and Effectiveness. D. Tjosvold & B. Wisse (Ed.) Power and Interdependence in Organizations içinde (224-243). Cambridge: Cambridge University Press.
 • RAVEN, B.H.‎, RUBIN, J.Z. (1976). Social Psychology: People in Groups. USA: John Wiley & Sons.
 • REFFO, G., WARK, V. (2016). Liderlik ve Politik Zekâ PQ. (Çev. Ahmet Aksoy), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • RHODES, C., BROWN, A.D. (2005). Writing Responsibly: Narrative Fiction and Organization Studies, Organization, 12(4), 467–491.
 • ROBBINS, S.P., JUDGE, T.A. (2013). Örgütsel Davranış. (Çev. Ed.) İnci Erdem Artan. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • SCHERMERHORN, J.R. (2013). Management. USA: John Wiley & Sons.
 • SHACKLETON, V. (2003). Business Leadership. London: Thomson Learning.
 • SHOUP, J.R., HINRICHS, T.W. (2020). Literature and Leadership: The Role of the Narrative in Organizational Sensemaking. NewYork: Routledge.
 • SOMERS, J. (2018, Kasım 27). ‘Lord of the Flies’ Themes, Symbols, and Literary Devices. https://www.thoughtco.com/lord-of-the-flies-themes-symbols-literary-devices-4179109 [Erişim tarihi 01.05.2020]
 • SPITZ, D. (1970). Power and authority: An interpretation of Golding’s “Lord of the Flies”, The Antioch Review, 30(1), 21-33.
 • STURM, R.E., ANTONAKIS, J. (2015). Interpersonal Power: A Review, Critique, and Research Agenda, Journal of Management, 41(1), 136–163.
 • SUBAŠİĆ, E., REYNOLDS, K.J., TURNER, J.C., VEENSTRA, K.E., HASLAM, S.A. (2011). Leadership, power and the use of surveillance: Implications of shared social identity for leaders’ capacity to influence, The Leadership Quarterly, 22(1), 170-181.
 • THOMPSON, J., MC GIVERN, J. (1996). Parody, Process and Practice: Perspectives for Management Education? Management Learning, 27(1), 21–35.
 • TIGER, V.M. (1963). An analysis of William Golding’s fiction. Yayımlanmamış Doktora Tezi. The University of British Columbia.
 • TRUITT, W.B. (2010). Power and policy: Lessons for leaders in government and business. Santa Barbara, California: Praeger.
 • TURNER, J.C. (2005). Explaining the nature of power: A three-process theory, European Journal of Social Psychology, 35, 1–22.
 • TÜRK, E. (2019). Dystopic elements in Lord of The Flies and One Hundred Years of Solitude. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • TÜRK DİL KURUMU (2020). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ [Erişim tarihi 01.05.2020]
 • VAN KNIPPENBERG, D., HOGG, M.A. (2003). Identity, leadership, and power: Preface and introduction. D. van Knippenberg & M.A. Hogg (Ed.) Leadership and Power: Identity Processes in Groups and Organizations içinde (1-4). London: Sage Publications.
 • VAN VUGT, M. (2014). On faces, gazes, votes, and followers: Evolutionary psychological and social neuroscience approaches to leadership. J. Decety & Y. Christen (Ed.). New frontiers in social neuroscience. Vol. 21 içinde (93–110). Cham: Springer.
 • XIAOFANG, L. (2017). On the duality of civilization-deep implication reflected in Lord of the Flies, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 157, 308-310.
 • XU, J., ZOU, C. (2018). On the fragility of the civilization in William Golding’s Lord of the Flies, Journal of Literature and Art Studies, 8(1), 32-36.
 • WALTER, E.V. (1964). Power and violence, The American Political Science Review, 58(2), 350-360.
 • WARNER, N.O. (2011). Leadership in Literary Perpective. R. E. Riggio & M. Harvey (Ed.) Leadership Studies: The Dialogue of Disciplines içinde (171-183). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • WEBER, M. (1954). On Law in Economy and Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • WEISHEIT, R.A., MORN, F. (2015). Pursuing Justice: Traditional and Contemporary Issues in Our Communities and the World.Waltham: Anderson Publishing.
 • WILSON, D.D. (2011). Idiosyncrasy of Golding in Lord of the Flies, Elixir Literature, 34, 2605-2610.
 • WINCKELMANN, J.J. (2010). Winckelmann's images from the ancient World: Greek, Roman, Etruscan and Egyptian. NewYork: Dover Publications.
 • WRONG, D.H. (2009). Power: Its Forms, Bases, and Uses. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • ZILLER, R.C. (1955). Scales of judgement: A determinant of the accuracy of group decisions, Human Relations, 8, 153-164.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1481-0170
Author: Elif BİLGİNOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 26, 2020

APA Bi̇lgi̇noğlu, E . (2020). William Golding’in ‘Sineklerin Tanrısı’ İsimli Romanında Liderlik ve Güç Savaşımı . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 319-337 . DOI: 10.17336/igusbd.563576