Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 394 - 403 2020-08-26

Sınır Kişilik Bozukluğu Özellikleri ile İlişkili Değişkenler: Üniversite Öğrencileri Üzerinden İnceleme
Variables Associated with Borderline Personality Disorder Characteristics: An Investigation through University Students

Ümit MORSÜNBÜL [1]


Kişilik bozuklukları içerisinde üzerine en fazla çalışılan ve incelenen bozukluk sınır kişilik bozukluğudur (SKB). Bu çalışmanın temel amacı kimlik boyutlarının, depresyonun, anksiyetenin ve narsisizm özelliklerinin SKB özelliklerini ne yönde yordadığını incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubu toplam 264 (141 erkek, 123 kadın) kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18-24, yaş ortalaması ise 20.46±1.05 yıldır. Katılımcıların SKB özelliklerini belirlemek amacıyla Borderline Kişilik Envanteri, kimlik boyutlarını belirlemek amacıyla Utrecht Kimlik Bağlanma Ölçeği, narsisizm özelliklerini belirlemek amacıyla Narsisizm Ölçeği, depresyon puanlarını belirlemek amacıyla Beck Depresyon Envanteri ve son olarak da anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla Beck Anksiyete Envanteri kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre cinsiyet, bağlanma yapma, narsisizm, depresyon ve anksiyete SKB’yi anlamlı olarak yordamaktadır. SKB’nin en güçlü yordayıcısı depresyonken en zayıf yordayıcısı ise cinsiyettir. Bu çalışmanın sonuçları cinsiyetin, kimlik boyutlarının, depresyonun, anksiyetenin ve narsisizm özelliklerinin SKB’da önemli değişkenler olduğunu göstermiştir. Bu sonuç ruh sağlığı uzmanlarının bu bozukluğu gösteren bireylerle ilgilenirken bu değişkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. 

The most studied and investigated disorder is Borderline Personality Disorder (BPD) among personality disorders. The purpose of this study is to investigate how identity dimensions, depression, anxiety and narcissism characteristics predict BPD characteristics. Correlational descriptive model was used in the present study. The research group consisted of 264 (141 male, 123 female) participants and their ages are between 18-24 years old (mean=20.46±1.05). Borderline Personality Inventory, Utrecht-Management of Identity Commitments Scale, Narcissistic Personality Inventory, Beck Depression Inventory, and Beck Anxiety Inventory were used in order to collect data. According to regression analysis results gender, commitment making, narcissism, depression and anxiety significantly predicted BPD. Depression is the best predictor of BPD, while gender is the weakest predictors of BPD. The results of this study showed that gender, identity dimensions, depression, anxiety and narcissism are important variables in BPD. This result suggests that mental health professionals should consider these variables when dealing with individuals who exhibit this disorder.

 • AKHTAR, S., BYRNE J. & DOGHRAMHI, K (1986). The demographic profile of borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychiatry 47:196–198.
 • AKISKAL, H.S. (1999). The evolving bipolar spectrum: prototypes I, II, III, and IV. Psychiatric Clinics of North America 22:517–534.
 • AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİ (2013) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5) (Çev. ed.: E Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • AMES, D.R., ROSE, P. & ANDERSON, C.P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40:440-50.
 • ANLI, İ. & BAHADIR, G. (2007). Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik Ve Sınır Kişilik Bozukluğu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi 27:56-63.
 • AYDEMİR, Ö., DEMET, M.M., DANACI, A.E. ve diğ. (2006) Borderline kişilik envanterinin Türkçe’ye uyarlanması, güvenirliği ve geçerliliği. Psychiatry in Türkiye 8:6-10.
 • BARZEGA, G., MAINA, G., VENTURELLO, S. & BOGETTO, F. (2001). Gender-related distribution of personality disorders in a sample of patients with panic disorder. European Psychologist, 16:173–179.
 • BECK, A.T. (1984). Internal consistencies of the original and revised Beck Deprresion Inventory. Journal of Clinical Psychology, 40:1365-67.
 • BECK, A.T., EPSTEIN, N., BROWN, G.& STEER, R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 56: 893-97.
 • BOAGAERTS, A., CLAES, L., VERSHUEREN, M. ve diğ. (2018). The Dutch Self-Concept and Identity Measure (SCIM): Factor structure and assocations with identity dimensions and psychopathology. Personality and Individual Differences, 123:56-64.
 • CARTER, J.D., JOYCE, P.R., MULDER, R.T., SULLIVAN, P.F. & LUTY, S.E. (1999). Gender differences in the frequency of personality disorders in depressed outpatients. Journal of Personality Disorders, 13:67–74.
 • CROCETTI, E., RUBINI, M., LUYCKX, K. & MEEUS, W. (2008). Identity formation in early and middle adolescents from various ethnic groups: From three dimensions to five statuses. Journal of Youth and Adolescence, 37:983-96.
 • ÇALIŞIR, M. (2008). Sınırda kişilik bozukluğu aslında bir bipolar spektrum bozukluğu mudur?. Klinik Psikiyatri 11:143-52.
 • ERIKSON, E. (1968). Identity, Youth and Crisis. New York: Norton.
 • GÜNGÖR, N.D. & Selçuk, F.Ü. (2015). Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE-16): Türkçe Uyarlaması. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL), Yayınlanmamış Tartışma Metni, sael.atilim.edu.tr.
 • HENRY, K.A., COHEN, C.I. (1983). The role of labeling processes in diagnosing borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 140:1527–29.
 • HİSLİ, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi 7: 3-13.
 • KAUFMAN, E. A., CUNDIFF, J.M. & CROWELL, S.E. (2015). The development, factor structure, and validation of the Self-concept and Identity Measure (SCIM): A self-report assessment of clinical identity disturbance. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 37:122–133.
 • KERNBERG, O.F. & YEOMANS, F.E. (2013). Borderline personality disorder, bipolar disorder, depression, attention deficit/hyperactivity disorder, and narcissistic personality disorder: Practical differential diagnosis. Bulletin of Menninger Clinic, 77:1-22.
 • KRING, A.M., JOHNSON, S.L., DAVISON, G. & NEALE, J. (2015). Anormal Psikolojisi (Çev. ed.: M. Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • LEICSENRING, F. (1999). Development and first results of the Borderline Personality Inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of Personality Assessment, 73: 45-63.
 • JOHNSON, D.M., SHEA M.T., YEN, S. ve diğ. (2003). Gender differences in borderline personality disorder: Findings from the collaborative longitudinal personality disorders study. Comprehensive Psychology, 44:284-92.
 • MARCIA, J.E. (1980). Identity in adolescence (Ed. J Adelson), Handbook of Adolescent Psychology. New York, Wiley, s.159-187.
 • MCGLASHAN, T.H., GRILO, C.M. & SKODOL, A.E. (2000). The collaborative longitudinal personality disorders study: baseline axis I/II and II/III diagnostic co-occurrence. Acta Psychatrica Scandinavica, 102:256-64.
 • MORSÜNBÜL, Ü. & ÇOK, F. (2013). Kimlik gelişiminde yeni bir boyut: Seçeneklerin saplantılı araştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5:232-44.
 • MORSÜNBÜL, Ü., CROCETTI, E., ÇOK, F., MEEUS, W. (2014). The Utrecht Management of Identity Commitment Scale (U-MICS): Gender and age measurement invariance and convergent validity of the Turkish version. J Adoles 37:799-805.
 • MORSÜNBÜL, Ü., CROCETTI, E., ÇOK, F. & MEEUS, W. (2016). Identity Formation in Turkish Youth: A Person Centered Approach. J Adoles 47:145-55.
 • ÖZTÜRK, O. (2002). Ruh sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara.
 • PARIS, J. (2011). Differential diagnosis of bipolar and borderline personality disorders. Neuropsychiatry 1:251-57.
 • PERUGI, G., AKISKAL, H. S., LATTANZI, L. ve diğ. (1998). The high prevelane of 'soft' bipolar (II) features in atypical depression. Comprehensive Psychiatry, 39: 63-71.
 • SANTROCK, J.W. (2014). Ergenlik (Çev. Ed.: DM Siyez). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • SCHWARTZ, S. J., BEYERS, W., LUYCKX, K. Ve diğ. (2011). Examining the light and dark sides of emerging adults’ identity: A study of identity status differences in positive and negative psychosocial functioning. Journal of Youth Adolescence, 40:839-59.
 • ULUSOY, M., ŞAHİN, N. & ERKMEN, H. (1998). Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 12:163-172.
 • WESTEN, D., BETAN, E. & DEFIFE, J.A. (2011) Identity disturbance in adolescence: Associations with borderline personality disorder. Dev Psychopath 23:305–313.
 • WIDIGER, T.A. & TRULL, T.J. (2007). Plate tectonics in the classification of personality disorder: Shifting to a dimensional model. American Psychologist 62:71–83.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0750-5015
Author: Ümit MORSÜNBÜL (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 26, 2020

APA Morsünbül, Ü . (2020). Sınır Kişilik Bozukluğu Özellikleri ile İlişkili Değişkenler: Üniversite Öğrencileri Üzerinden İnceleme . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 394-403 . DOI: 10.17336/igusbd.657954