Year 2021, Volume 8 , Issue 1, Pages 93 - 110 2021-01-15

Vakıfların Kurumsal İmajı Üzerinde Lider Etkisi: TEMA Vakfı ve Hayrettin Karaca
Leader Impact on Foundations Corporate Image: TEMA Foundation and Hayrettin Karaca

Ayla TOPUZ SAVAŞ [1] , Bahar SUVACI [2]


Küreselleşme çağı olarak adlandırılan günümüzde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplumları şekillendiren temel etmen olarak görülmektedir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerini temel görev olarak benimseyen vakıflar da, bir STK olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de, imajıyla farklılık yaratan vakıf sayısı oldukça azdır. Olumlu imaj, vakfın doğru algılanmasına topluma sağladığı faydanın anlaşılmasına ve beklentilere karşılık verebilmesine yardımcı olmaktadır. İmaj yaratmada, vakıf lideri önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir lider olarak Hayrettin Karaca ile TEMA Vakfı’nın imajı arasında bir ilişkinin varlığını belirlemek ve bir lider olarak TEMA Vakfı’nın imajı üzerindeki etkisini ölçmektir. Araştırmada kullanılan anket formunun linki katılımcıların Facebook hesaplarına gönderilmiştir ve anket formu 354 kişi tarafından cevaplanmıştır. Çalışmada amaca uygun olarak lider ile vakıf imajı arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Liderin vakıf imajı üzerindeki etkisini ölçmek için de regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, lider ile kurum imajı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Sonuçlar ayrıca liderin TEMA’nın kurum imajı üzerinde bir etkisi olduğunu da göstermektedir.  

Today, Non-profit Organizations (NPOs) are seen as the main factors shaping societies. Foundations that adopt social responsibility activities as basic duty are considered as an NPO. In our country, the number of foundations that make a difference with its image is quite few. The positive image helps to understand the benefits of the society to the correct perception of the foundation and to respond to expectations. The foundation leader plays an important role in image creation. The aim of this study is to determine the existence of a relationship between as a leader Hayrettin Karaca and TEMA Foundation's image and to measure the impact of TEMA Foundation on its image as a leader. The survey was used as data collection technique. The survey form was sent to the participants' Facebook accounts and 354 people answered the survey. Correlation analysis was performed in order to determine the relationship between the leader and the foundation image. Regression analysis was also performed to measure the effect of the leader on the foundation image. According to the research results, there is a relationship between the leader and the corporate image. The results also show that the leader has an impact on TEMA's corporate image.

 • BAKAN, Ö. (2005). Kurumsal imaj. Konya: Tablet Kitabevi.
 • BALLEN, K. (1992). America’s Most Admired Corporations. Fortune, 125 (3), 30–34.
 • BASS, B. M. ve STOGDİLL, R. M. (1981). Bass&Stogdill’s handbook of leadership. London: The Free Press, A Division of Macmillian Inc.
 • BEGEÇ, S. (1999). Modern liderlik yaklaşımları ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze.
 • BENOIT, W. L. (1997). Image Repair Discourse and Crisis Communication. Public Relations Review, 23 (2), 177-186.
 • BROMLEY, D. B. (1993). Reputation, image and impression management. England: John Willey 8 Sons Ltd.
 • ÇAHA, Ö. (2000). Aşkın devletten sivil topluma. İstanbul: Gendaş Kültür Sanat Yayıncılık.
 • ÇETİN, C. (2008). Yöneticilerin liderlik stilleri, değişim yönetimi ve ekip çalışması arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak değerlendirilmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No. 2008-15.
 • ÇETİN, M. (2013) Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderin Başarıya Etkisi ve Kurumsallaşma, (http://www.sistems.org/stklarda_liderlik.htm)
 • DOĞANLI, B. (2015). STK (Vakıflar) ve Marka İmajı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.47-59.
 • EKİCİ, K.M. (2006). Vizyoner liderlik. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • GUPTA, S. (2002). Strategic dimensions of corporate image: corporate ability and corporate social responsibility as sources of competitive advantage via differentiation uni. dissertations. Temple University.
 • GÜLEÇ, Ş. N. (2014). Kurumsal imaj. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi.
 • GÜLTEKİN, N. ve KÜÇÜK, F. (2004). Kurum İmajı Açısından Paydaş Memnuniyeti, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: XIX, 1.
 • HABERMAS, J. (2015). Kamusallığın yapısal dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İSLAMOĞLU, A. H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri : (SPSS uygulamalı). İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • İSLAMOĞLU, A.H. ve ALNIAÇIK, Ü. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri : (SPSS uygulamalı), İstanbul: Beta.
 • KADIBEŞEGIL, S. (1999). Halkla ilişkilere nereden başlamalı?. Ankara: Media Cat Yayınları.
 • KİLİK, M. (2011). Kurum imajı ve lider etkileşimi: sivil toplum kuruluşları örneği, İstanbul Kültür Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans tezi
 • KARASAR, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (19th Ed.), Ankara: Nobel Yayınları.
 • KOÇEL, T. (2003). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.
 • LIN, N. (1976). Foundations of social research. Usa: Mcgraw-Hill.
 • MARANGOZ, M. & BİBER, L. (2007). Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri. KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık Sayısı.
 • MITCHELL, G. E. (2015), The Attributes Of Effective Ngos And The Leadership Values Associated With A Reputation For Organizational Effectiveness. Nonprofit Management and Leadership, 26(1), 39-57.
 • MUFTI, M., XIAOBAO, P., SHAH, S. J., SARWAR, A., & ZHENQING, Y. (2019), Influence of Leadership Style on Job Satisfaction of NGO Employee: The Mediating Role of Psychological Empowerment. Journal of Public Affairs, e1983.
 • MWAI, G., NAMADA, J. & KATUSE, P. (2018), Does Leadership Style Influence Organizational Effectiveness in Non-Governmental Organizations?, International Journal of Business and Management; 13 (8).
 • OKAY, A. (1999). Kurum kimliği. 2. Baskı, Ankara: Mediacat Yayınları.
 • ÖZAYDIN, M. (2003). Vakıfların sosyal politika işlevleri ve günümüzde artan önemi. Ankara: Kamu- İş, 7 (2).
 • ÖZMUTAF, N. ve KAYALAR, M. (2008). Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelecek Yönelimli Lider Performans Profili: İstatiksel Bir Yaklaşım. Ege Akademik Bakış, 8(2), 563-585.
 • ÖZTÜRK, C. M. ve ŞARDAĞI E., (2018). Kurumsal Kimlik Aracı Olarak Facebook: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Üzerine Bir Değerlendirme. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 28, 115-141. DOI: 10.16878/gsuilet.436034
 • PELTEKOĞLU, F. B. (2014). Halkla ilişkiler nedir?. 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • PELTEKOĞLU, F. B. (1997). Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (4), 125-145.
 • SARAÇOĞLU, N. T. (2013). İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri güveni, müşteri bağlılığı ve firma imajı üzerindeki etkileri: otel işletmelerinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • SEZİK, M. (2019). Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının işlevleri ve sorun alanları. Research Studies Anatolia Journal, 2, (4), 118-125.
 • SCHUKIES, G. (1998). Halkla ilişkilerde müşteri memnuniyetine dönük kalite. (Çev. Ahmet Ünver), Altın Kitap Serisi, No:1, İstanbul: Rota Yayınları.
 • SCHWAIGER, M. (2004). Components and parameters of corporate reputation: an emprical study. Schmalenbach Business Review, (56), 46-71.
 • TAŞKIN, E. & DÖNMEZ, S. (2005). Kurumsal imaj oluşturmada halkla ilişkilerin rolü ve bir alan araştırması. Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi, (7).
 • TOSUN, N. B. (2003). Pazarlama halkla ilişkileri ve reklam: bütünleşik pazarlama iletişimi yönlü bir yaklaşım. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • TOLUNGÜÇ, A. (2000). Turizmde tanıtım ve reklam. Ankara: Mediacat Kitapları.
 • TUNA, M. ve TUNA, A.A. (2007). Kurumsal kimlik yönetimi. Ankara: Detay yayıncılık.
 • TUTAR, Ö. (2007). Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olarak Türkiye iş kurumunun toplumdaki imaj tespiti ve imaj geliştirme üzerine bir çalışma. Uzmanlık Tezi, Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=sivil%20toplum&guid=TDK.GTS.52c5bbf7567e36.53450971 (20.8.2018).
 • http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/neuralnetwork.aspx?type=138#( 21.08.2018).
 • http://arsiv.dha.com.tr/hayrettin-Karaca-alternatif-nobel-olarak-bilinen-dogru-yasam-odullerinden-buyuk-cevre-odulunu-kazandi-son-dakika-haberi_368559.html (21.08.2018).
 • https://www.youtube.com/watch?v=KjE2nm3H_bc (21.08.2018).
 • https://www.youtube.com/watch?v=lYDDNE-QBiw (21.08.2018).
 • http://www.biyografi.info/kisi/hayrettin-Karaca (23.08.2018).
 • http://www.tema.web.tr/web_14966-2_1/neuralnetwork.aspx?type=22 (21.08.2018).
 • http://www.tema.web.tr/web_14966-2_1/entitialfocus.aspx?primary_id=247&type=23&target=categorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=sortial (21-08-2018).
 • http://www.tema.web.tr/web_14966-2_1/neuralnetwork.aspx?type=55) (21.08.2018).
 • http://www.elektrikport.com/universite/iyi-bir-liderde-gorebileceginiz-11-ozellik-nelerdir/12144#ad-image-0 (21.08.2018).
 • http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=659 (23.08.2018).
 • http://www.tema.org.tr (29.09.2018).
 • https://yoldanciktim.com/arboretum-nedir/ (05.10.2018).
 • https://www.biyolojigunlugu.com/tema-vakfi-kurucusu-onursal-baskani-hayrettin-Karaca-kendi-cikari-icin-beni-ac-birakanlar-var/ (10.10.2018).
 • https://www.dernekler.gov.tr/tr/Teskilat/tanitim.aspx (27.10.2018).
 • https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html (22.08.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3604-5561
Author: Ayla TOPUZ SAVAŞ (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1082-0497
Author: Bahar SUVACI
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 15, 2021

APA Topuz Savaş, A , Suvacı, B . (2021). Vakıfların Kurumsal İmajı Üzerinde Lider Etkisi: TEMA Vakfı ve Hayrettin Karaca . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 93-110 . DOI: 10.17336/igusbd.579457