Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Youth Poverty in the Europe Union and Turkey

Year 2022, Volume: 9 Issue: 1, 123 - 139, 28.04.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.722085

Abstract

The main purpose of this study is to analyze the youth poverty phenomenon of Turkey and the twelve members of the European Union (Bulgaria, Germany, Greece, Spain, France, Italy, Austria, Sweden, United Kingdom, Switzerland, Norway, and Finland). For this purpose, youth social inclusion and poverty data of the European Statistics Office (Eurostat) were analyzed. At the beginning of the analysis process, the concepts of poverty and youth poverty were defined, and then the poverty risk of young people aged 16-29 (the risk of excessive material deprivation, the risk of poverty of young people living in families with a low employment rate), the risk of social exclusion, and the poverty risk of employed young people living with their families were examined. Even though the analysis results show that the youth poverty risk has a downward trend in the thirteen countries including Turkey in the last decade, it is still too high. When the results are evaluated in terms of gender, it is obvious that poverty risk is higher for young women comparing to young men.

References

 • ADAMAN, F., KEYDER, Ç. (2006). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, Ec. Europa. Eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr. Pdf (13.01.2020).
 • AYDIN, K. (2019). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yoksulluk Riski ve Sosyal Dışlanma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KOSBED,13-31.
 • BUĞRA, A. (2010). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, Ankara: İletişim Yayınları.
 • BOLAYIR, C. (2007). Amsterdam Antlaşması “Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı.
 • GENÇ HAYAT VAKFI.(2017). Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması Projesi Raporu: Okumayan ve Çalışmayan Gençliğin Durumu ve Çözüm Önerileri, İstanbul: Genç Hayat Yayınları.
 • GIDDENS, A. (2008). Sosyoloji. (M. Özcan, Çev) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • MENDOLA, D., BUSETTA, A., AASSVE, A. (2008). Poverty Permanence Among European Youth, Institute For Social&Economic Research, No: 2008-04.
 • European Commission. (EC). (2004). Joint Report on Social Inclusion 2004, European Communities.
 • European Comission.(EC). (2010). Combating Poverty and Social Exclusion A Statistical Portrait of the European Union 2010.
 • European Comission.(EC). (2013). Youth Social Exclusion and Lessons From Youth Work Evidence from Literature and Surveys.
 • European Statistics (Eurostat). Poverty and Social Exclusion Statistic.
 • IACOVOU, M. and BERTHOUD, R.(2003). “Employment and Poverty Among Young People. A European Perspective,” Representing Children, 15, 258–270.
 • IACOVOU, M., AASSVE, A .(2007). Youth Poverty in Europe, Joseph Rowntree Foundation.
 • International Labor Organization. (ILO). (2020). Global Employment Trends For Youth 2020 Technology and the Future of Jobs.
 • KOVACHEVA, S.(2020). Social Inclusion, EU-CoE Youth Partnership Policy. Erişim Tarihi: 15.02.2020, https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261683/Social+inclusion+by+Siyka+Kovacheva/651cf755-ca79-486d-9648-5ae89542650b
 • KORAY, M. (2005). Avrupa Toplum Modeli, İkinci Basım, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • KHAN, M.H. (2001). Rural Poverty in Developing Countries Imlpications for Public Policy.
 • MENDOLA, D., A. BUSETTA, and A. AASSVE. (2008). Poverty Permanence Among European Youth, ISER Working Papers 2008–04, Institute for Social and Economic Research
 • MOORE, K. (2005). Thinking About Youth Poverty Through The Lenses Of Chronic Poverty, Life-Course Poverty And İntergenerational Poverty, Chronic Poverty Research Centre, CPRC Working Paper 57.
 • MAZZOTTA, F., PARISI, L. (2016). The Crisis Unemployment, Education and Health in Europea,. Leaving Home and Poverty Before and After The Economic Crisis in Southern European Countries, pp.170-195. Routledge, UK.
 • PARISI, L. (2008). Leaving Home and the Chances of Being Poor: The Case of Young People in Southern European Countries, Labour, 22, 89–114.
 • PAVIS S., PLATT S., HUBBARD G.(2000). Young People in Rural Scotland: Pathways to Social Inclusion and Exclusion, JRF and York Publishing Services, York, UK.
 • SAPANCALI, F.(2005). Sosyal Dışlanma, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • SAPANCALI, F.(2005a). AB’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri, Çalışma ve Toplum, 2005/3, 51-106.
 • SEN, A.(2000). Özgürlükle Kalkınma, Ankara: Ayrıntı Yayınları,
 • ŞENSES, F.(2017). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, Sekizinci baskı, İstanbul, İletişim Yayınları,
 • SILVAR, H.(1994). Social Exclusion And Social Solidarity: Three Paradigms, International Labour Review, Vol.133, 1994/5-6, 531-578.
 • VERDU, C.A., RODRIQUES, M.A.D. (2009). Monetary Poverty, Education Exclusion and Material Deprivation Amongst Youth in Spain, Alcamentos No: 0903.
 • WEBSTER, C., diğ.(2004). Poor Transitions Social Exclusion and Young Adults, The Policy Press, UK.
 • YUNCU, D. (2005). İki Yoksulluk Yaklaşımı: A.SEN’in Yapabilirlikten Yoksunluk Teorisi ve Toplumsal Dışlanma Çerçevesinin Karşılaştırması, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Araştırma Raporu.

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç Yoksulluğu

Year 2022, Volume: 9 Issue: 1, 123 - 139, 28.04.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.722085

Abstract

Bu çalışmanın amacı genç yoksulluğunu Avrupa Birliği üyesi on bir ülke ve Türkiye açısından değerlendirmektir. Bu amaçla Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) gençlere yönelik sosyal içerme verileri ve yoksulluk verileri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle yoksulluk ve genç yoksulluğu kavramları tanımlanmış; daha sonra Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İsveç, Birleşik Krallık, İsviçre, Norveç, Finlandiya ve Türkiye’de 16-29 yaş arası gençlerin yoksulluk riski ve sosyal dışlanma durumu (yoksulluk riski, aşırı materyal yoksunluk ve çok düşük iş yoğunluğuna sahip ailelerde yaşayan gençlerin yoksulluk riski) ve ayrıca aile ile yaşama durumuna göre yoksulluk riski ve çalışan gençlerin yoksulluk riski incelenmiştir. Araştırma sonucunda gerek incelenen ülkelerde gerekse Türkiye’de yıllar içerisinde genç yoksulluk riskinin düşme eğilimi göstermesine rağmen hala önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ülkeler cinsiyet açısından incelendiğinde genç kadınlarda genç erkeklere göre yoksulluk riski daha yüksek olduğu görülmektedir.

References

 • ADAMAN, F., KEYDER, Ç. (2006). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, Ec. Europa. Eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr. Pdf (13.01.2020).
 • AYDIN, K. (2019). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yoksulluk Riski ve Sosyal Dışlanma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KOSBED,13-31.
 • BUĞRA, A. (2010). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, Ankara: İletişim Yayınları.
 • BOLAYIR, C. (2007). Amsterdam Antlaşması “Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları, İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı.
 • GENÇ HAYAT VAKFI.(2017). Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması Projesi Raporu: Okumayan ve Çalışmayan Gençliğin Durumu ve Çözüm Önerileri, İstanbul: Genç Hayat Yayınları.
 • GIDDENS, A. (2008). Sosyoloji. (M. Özcan, Çev) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • MENDOLA, D., BUSETTA, A., AASSVE, A. (2008). Poverty Permanence Among European Youth, Institute For Social&Economic Research, No: 2008-04.
 • European Commission. (EC). (2004). Joint Report on Social Inclusion 2004, European Communities.
 • European Comission.(EC). (2010). Combating Poverty and Social Exclusion A Statistical Portrait of the European Union 2010.
 • European Comission.(EC). (2013). Youth Social Exclusion and Lessons From Youth Work Evidence from Literature and Surveys.
 • European Statistics (Eurostat). Poverty and Social Exclusion Statistic.
 • IACOVOU, M. and BERTHOUD, R.(2003). “Employment and Poverty Among Young People. A European Perspective,” Representing Children, 15, 258–270.
 • IACOVOU, M., AASSVE, A .(2007). Youth Poverty in Europe, Joseph Rowntree Foundation.
 • International Labor Organization. (ILO). (2020). Global Employment Trends For Youth 2020 Technology and the Future of Jobs.
 • KOVACHEVA, S.(2020). Social Inclusion, EU-CoE Youth Partnership Policy. Erişim Tarihi: 15.02.2020, https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261683/Social+inclusion+by+Siyka+Kovacheva/651cf755-ca79-486d-9648-5ae89542650b
 • KORAY, M. (2005). Avrupa Toplum Modeli, İkinci Basım, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • KHAN, M.H. (2001). Rural Poverty in Developing Countries Imlpications for Public Policy.
 • MENDOLA, D., A. BUSETTA, and A. AASSVE. (2008). Poverty Permanence Among European Youth, ISER Working Papers 2008–04, Institute for Social and Economic Research
 • MOORE, K. (2005). Thinking About Youth Poverty Through The Lenses Of Chronic Poverty, Life-Course Poverty And İntergenerational Poverty, Chronic Poverty Research Centre, CPRC Working Paper 57.
 • MAZZOTTA, F., PARISI, L. (2016). The Crisis Unemployment, Education and Health in Europea,. Leaving Home and Poverty Before and After The Economic Crisis in Southern European Countries, pp.170-195. Routledge, UK.
 • PARISI, L. (2008). Leaving Home and the Chances of Being Poor: The Case of Young People in Southern European Countries, Labour, 22, 89–114.
 • PAVIS S., PLATT S., HUBBARD G.(2000). Young People in Rural Scotland: Pathways to Social Inclusion and Exclusion, JRF and York Publishing Services, York, UK.
 • SAPANCALI, F.(2005). Sosyal Dışlanma, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • SAPANCALI, F.(2005a). AB’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri, Çalışma ve Toplum, 2005/3, 51-106.
 • SEN, A.(2000). Özgürlükle Kalkınma, Ankara: Ayrıntı Yayınları,
 • ŞENSES, F.(2017). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, Sekizinci baskı, İstanbul, İletişim Yayınları,
 • SILVAR, H.(1994). Social Exclusion And Social Solidarity: Three Paradigms, International Labour Review, Vol.133, 1994/5-6, 531-578.
 • VERDU, C.A., RODRIQUES, M.A.D. (2009). Monetary Poverty, Education Exclusion and Material Deprivation Amongst Youth in Spain, Alcamentos No: 0903.
 • WEBSTER, C., diğ.(2004). Poor Transitions Social Exclusion and Young Adults, The Policy Press, UK.
 • YUNCU, D. (2005). İki Yoksulluk Yaklaşımı: A.SEN’in Yapabilirlikten Yoksunluk Teorisi ve Toplumsal Dışlanma Çerçevesinin Karşılaştırması, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Araştırma Raporu.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Suheyla ERİKLİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5817-6469
Türkiye

Publication Date April 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Erikli, S. (2022). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç Yoksulluğu . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 123-139 . DOI: 10.17336/igusbd.722085

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)