Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Havayolu İşletmeciliğinde Reklamlar ve Uygulamaları

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 364 - 382, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.779001

Abstract

Turizm ve seyahat hizmetlerinin temeli bilgi üzerine kuruludur. Havayolu işletmeciliğinde de küresel pazar içinde gerek hizmet sağlayıcı havayollarının saha bilgisi gerekse bu hizmeti talep eden tüketicinin edindiği bilgi ile üretim ve tüketim döngüsü kurulabilmektedir. Bilgi aktarımı dağıtım kanalları üzerinden tutundurma faaliyetleri ile sağlanabilmektedir. Bu sebeple bilgi aktarımı ve satış döngüsünün kurulabilmesi adına reklam faaliyetlerinin önemi havayolu işletmelerinde oldukça değerlidir. Bu sebeple öncelikle pazarı tanımlamak ve pazarlama karması ile giriş yapılmıştır. Reklam malzemesi olarak pazarlama karması elamanları ve kurumsal yapı kullanana havayolları reklamları pazar öncüleri çapında bu çalışmada değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye konu olan havayollarının reklam afişlerine yer verilmiştir. Çalışmada yöntem olarak geçmişten günümüze kullanılan uluslararası pazarda faaliyet gösteren havayolları örneklerinin reklam afişleri değerlendirilmiştir. Amaç havayollarının ulusal ve uluslararası boyuttu reklam malzemesi olarak kullandıkları öğeleri tespit ederek, kullanabilecekleri öğeler hakkında tavsiyeler çıkarabilmektir. 

References

 • ACHROL Ravi S., ETZEL Michael J,. (2003), The Structure of Reseller Goal and Performance in Marketing Channels, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 31, Number 2, 2003.
 • AL Umut. (2014), Hizmet Pazarlaması, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/bby465/2014-5.pdf
 • BİR Ali Atıf ve FERMANİ Maviş. (1988), Dünyada ve Türkiye'de Reklamcılık-Reklamın Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • BAŞOL Servet. (2012), Havayolu Yönetimi, ISBN: 978 605 5431 53 2, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • BREIDERT Christoph (2005), Estimation of Willingless to Pay, Theory, Measurement, and Application, Chapter2: Pricing in the Marketing Mix, http://epub.wu-wien.ac.at, Viyana.
 • CANÖZ Nilüfer, (2017), Türkiye’deki Havayolu İşletmelerinin Hizmet Anlayışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Kasım 2017 (e-ISSN: 2564-7458) SS. 192-205 / Araştırma Makalesi
 • CEMALCILAR İlhan. (1994), Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul.
 • ÇETİN Muharrem, EŞİYOK SÖNMEZ Elif, (2014), Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: THY Örneği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 39 Güz, Süreli Elektronik Dergi, E-ISSN: 2147-4524, ss.192-207.
 • DİKME Hüseyin, (2001), Havayolu İşletmelerinde Halkla ilişkilerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası. Sayı3, Yıl15, Mayıs-Haziran.
 • DÖKMEN Tuba, (2003), Havayolu İşletmelerinde Müşteri Tatmini ve İşgören- Müşteri Karşılaşmalarının Müşteri Tatmini Üzerine Etkisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir.
 • HORASAN Alpaslan (2016), İş Süreçleri Bağlamında Reklam Süreçlerinin Yönetimi ve Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • İSLAMOĞLU A. Hamdi, (2002), Pazarlama İlkeleri, 2 Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • İSLAMOĞLU Ahmet Hamdi, (2000), Pazarlama Yönetimi, Stratejik ve Global Yaklaşım, 2. Baskı, Beta Yayınları, 2000, İstanbul.
 • KARAFAKİOĞLU Mehmet, (2000), Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • KARAHAN Kasım, (2000), Hizmet Pazarlaması, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • KAYA Ergün, (2000), Havaalanlarında Fiyatlandırma Açısından Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1204, Eskişehir
 • KHAN, M.(2014), The Concept of Marketing Mix and its Elements (A Conceptual Review) International Journal of Information, Business and Management, 6(2), 95–107.
 • KOTLER Philip, (1998), 4P Öldü, Yaşasın 4C, Kariyer Dünyası, Sayı no 7.
 • MUCUK İsmet, (2002), Temel Pazarlama Bilgileri, 1 Baskı, Türkmen Yayınları, İstanbul.
 • ODABAŞI Yavuz, (1995), Pazarlama İletişimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 851, Eskişehir.
 • OLUÇ Mehmet, (1991), Kişisel Satış, Pazarlama Dünyası, Yıl 5, Şubat, Sayı 25,
 • ÖNDER Belgin, (2010), Hizmet Sektöründe Verimlilik, Bilişim Dergisi, Aralık
 • OSKAY Unsal, (2011), İletişimin ABC’si, Der Yayınları, Yayın no: 213 ISBN: 978-975-353-137-5
 • ÖZTÜRK Sevgi Ayşe, (2003), Hizmet Pazarlaması, 4 Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • PALEY Norton, (2006), Stratejik Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır, Mediacat Yayınları, Kapital Media Hizmetleri, Çeviri: Ender Orfanlı, İstanbul
 • ROBERT M.Kane, (1999), Air Transportation, Thirteenth Edition. USA: Kendall Hunt Publishing Company.
 • SALDIRANER Yıldırım, (1992), Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Türk Sivil Havacılık Otoritesi İçin Organizasyon Yapısı Örneği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokul Yayınları.
 • SEMİZ ÇELİK, Derya (2019), Uluslararası Havayolu Yolcu Taşımacılığında Fiyatlama, ISBN 978 605 242 562 6, Beta Yayın, İstanbul.
 • SÜRMELİ Fevzi, SEÇİM Hikmet, SÖZBİLİR Halim, (1991), Sivil Havacılık Yönetimi, Eskişehir, Anadolu Üniveristesi, Sivil Havacılık, Yüksekokul Yayınları,no.1.
 • ŞİRELİ Aykut F., (1974), Firmalarda Fiyatlandırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi , Yayın no. 25. İstanbul.
 • TEK Ömer Baybars, (1997), Pazarlama İlkeleri, Global, Yönetimsel Yaklaşım, Türkiye Uygulamaları, Geliştirilmiş 7 Baskı, Cem Ofset Yayınları, İzmir.
 • TENEKECİOĞLU Birol, (1993), İşletmelerde Reklam, Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • WELLS Alenader T., (1999), Air Transportation:A Management Perspective, 4.Basım, Belmont, Wadsworth Publishing Company.

Advertisements and Applications in Airline Business

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 364 - 382, 30.10.2022
https://doi.org/10.17336/igusbd.779001

Abstract

Tourism and travel services are based on knowledge. In airline business, the production and consumption cycle can be established in the global market with both the field knowledge of the service provider airlines and the information obtained by the consumer demanding this service. Information transfer can be achieved through promotion activities through distribution channels. For this reason, the importance of advertising activities in order to transfer information and establish a sales cycle is very valuable in airline companies. For this reason, first of all, the introduction was made with the marketing mix and to define the market. Airline advertisements using marketing mix elements and corporate structure as advertising material have been evaluated in this study across market leaders. Advertising posters of the airlines subject to this evaluation were included. In the study, the advertising posters of the airlines operating in the international market, which have been used from the past to the present, were evaluated. The aim is to identify the items that airlines use as national and international advertising materials and to make recommendations about the items they can use.

References

 • ACHROL Ravi S., ETZEL Michael J,. (2003), The Structure of Reseller Goal and Performance in Marketing Channels, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 31, Number 2, 2003.
 • AL Umut. (2014), Hizmet Pazarlaması, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/bby465/2014-5.pdf
 • BİR Ali Atıf ve FERMANİ Maviş. (1988), Dünyada ve Türkiye'de Reklamcılık-Reklamın Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • BAŞOL Servet. (2012), Havayolu Yönetimi, ISBN: 978 605 5431 53 2, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • BREIDERT Christoph (2005), Estimation of Willingless to Pay, Theory, Measurement, and Application, Chapter2: Pricing in the Marketing Mix, http://epub.wu-wien.ac.at, Viyana.
 • CANÖZ Nilüfer, (2017), Türkiye’deki Havayolu İşletmelerinin Hizmet Anlayışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Kasım 2017 (e-ISSN: 2564-7458) SS. 192-205 / Araştırma Makalesi
 • CEMALCILAR İlhan. (1994), Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul.
 • ÇETİN Muharrem, EŞİYOK SÖNMEZ Elif, (2014), Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: THY Örneği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 39 Güz, Süreli Elektronik Dergi, E-ISSN: 2147-4524, ss.192-207.
 • DİKME Hüseyin, (2001), Havayolu İşletmelerinde Halkla ilişkilerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası. Sayı3, Yıl15, Mayıs-Haziran.
 • DÖKMEN Tuba, (2003), Havayolu İşletmelerinde Müşteri Tatmini ve İşgören- Müşteri Karşılaşmalarının Müşteri Tatmini Üzerine Etkisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir.
 • HORASAN Alpaslan (2016), İş Süreçleri Bağlamında Reklam Süreçlerinin Yönetimi ve Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • İSLAMOĞLU A. Hamdi, (2002), Pazarlama İlkeleri, 2 Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • İSLAMOĞLU Ahmet Hamdi, (2000), Pazarlama Yönetimi, Stratejik ve Global Yaklaşım, 2. Baskı, Beta Yayınları, 2000, İstanbul.
 • KARAFAKİOĞLU Mehmet, (2000), Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • KARAHAN Kasım, (2000), Hizmet Pazarlaması, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • KAYA Ergün, (2000), Havaalanlarında Fiyatlandırma Açısından Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1204, Eskişehir
 • KHAN, M.(2014), The Concept of Marketing Mix and its Elements (A Conceptual Review) International Journal of Information, Business and Management, 6(2), 95–107.
 • KOTLER Philip, (1998), 4P Öldü, Yaşasın 4C, Kariyer Dünyası, Sayı no 7.
 • MUCUK İsmet, (2002), Temel Pazarlama Bilgileri, 1 Baskı, Türkmen Yayınları, İstanbul.
 • ODABAŞI Yavuz, (1995), Pazarlama İletişimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 851, Eskişehir.
 • OLUÇ Mehmet, (1991), Kişisel Satış, Pazarlama Dünyası, Yıl 5, Şubat, Sayı 25,
 • ÖNDER Belgin, (2010), Hizmet Sektöründe Verimlilik, Bilişim Dergisi, Aralık
 • OSKAY Unsal, (2011), İletişimin ABC’si, Der Yayınları, Yayın no: 213 ISBN: 978-975-353-137-5
 • ÖZTÜRK Sevgi Ayşe, (2003), Hizmet Pazarlaması, 4 Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • PALEY Norton, (2006), Stratejik Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır, Mediacat Yayınları, Kapital Media Hizmetleri, Çeviri: Ender Orfanlı, İstanbul
 • ROBERT M.Kane, (1999), Air Transportation, Thirteenth Edition. USA: Kendall Hunt Publishing Company.
 • SALDIRANER Yıldırım, (1992), Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Türk Sivil Havacılık Otoritesi İçin Organizasyon Yapısı Örneği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokul Yayınları.
 • SEMİZ ÇELİK, Derya (2019), Uluslararası Havayolu Yolcu Taşımacılığında Fiyatlama, ISBN 978 605 242 562 6, Beta Yayın, İstanbul.
 • SÜRMELİ Fevzi, SEÇİM Hikmet, SÖZBİLİR Halim, (1991), Sivil Havacılık Yönetimi, Eskişehir, Anadolu Üniveristesi, Sivil Havacılık, Yüksekokul Yayınları,no.1.
 • ŞİRELİ Aykut F., (1974), Firmalarda Fiyatlandırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi , Yayın no. 25. İstanbul.
 • TEK Ömer Baybars, (1997), Pazarlama İlkeleri, Global, Yönetimsel Yaklaşım, Türkiye Uygulamaları, Geliştirilmiş 7 Baskı, Cem Ofset Yayınları, İzmir.
 • TENEKECİOĞLU Birol, (1993), İşletmelerde Reklam, Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • WELLS Alenader T., (1999), Air Transportation:A Management Perspective, 4.Basım, Belmont, Wadsworth Publishing Company.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Derya SEMİZ ÇELİK> (Primary Author)
Marmara Üniversitesi SBMYO
0000-0001-8397-6671
Türkiye

Early Pub Date October 30, 2022
Publication Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Semiz Çelik, D. (2022). Havayolu İşletmeciliğinde Reklamlar ve Uygulamaları . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 364-382 . DOI: 10.17336/igusbd.779001

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)